VI Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях»

Шановні колеги! Кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком (Державний університет «Одеська політехніка»), Національна академія Національної гвардії України (м. Київ), Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса), Технічний університет (м. Варна, Болгарія), ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ запрошують Вас взяти участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях», яка відбудеться 27-28 травня 2021 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

65044, м. Одеса, просп. Шевченка 1, Державний університет «Одеська політехніка», Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком

Мета конференції: обмін практичним досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань управління інноваційним розвитком суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

До участі в конференції запрошуються: представники підприємств (організацій), студенти, аспіранти, докторанти, викладачі й співробітники ВНЗ, вчені та усі зацікавлені особи.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Трансформаційні процеси в сучасній економіці України. Управління інноваційним розвитком країни;
 • Інституційні передумови інноваційного розвитку та проблеми економічної безпеки;
 • Тренди інноваційного вектору розвитку регіонів;
 • Інноваційні фактори підвищення потенціалу розвитку суб’єктів господарювання.

Мови конференції: українська, російська, англійська, болгарська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conf.esmid@gmail.com не пізніше 26 травня 2021 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається);
 • Тези доповіді;
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • обсяг – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу – А4;
 • шрифт тексту – Тimes New Roman;
 • висота кеглю – 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок,
потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, науковий ступінь, вчене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Передбачається заочна форма участі в роботі конференції:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету65044 м. Одеса, проспект Шевченка, 1, Державний університет «Одеська політехніка», кафедра економічних систем і управління інноваційним розвитком
Контактні особиЗабарна Елеонора Миколаївна (048) 705-83-95
Чередниченко Володимир Анатолійович (048) 705-86-13, моб. +38 (097) 48-28-124
eMailconf.esmid@gmail.com

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Забарна Елеонора Миколаївна, завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком (ЕСУІР) Державного університету «Одеська політехніка», д.е.н., професор.

Члени організаційного комітету:

Марущак Володимир Петрович, д. держ. управл., професор, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
Гєгєчкорі Олександр Вахтангович, доцент кафедри соціальних і правових дисциплін, полковник, Національна академія Національної гвардії України;
Христо Крачунов, д-р інж., доцент, Технічний університет м. Варна (Болгарія).

Відповідальний організатор комітету:

Чередниченко Володимир Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри ЕСУІР

Задорожнюк Наталія Олексіївна, к.е.н., доцент кафедри ЕСУІР

Технічні редактори:

Годинська Ірина Григорівна, секретар кафедри ЕСУІР.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

I. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ

Головатюк В.М.Особливості стратегічної політики Національного наукоємного розвитку

10

Купінець Л.Є. Інклюзивні моделі розвитку бізнесу в агросфері

13

Кухарская Н.А. Глобализация 4.0 и её направления

17

Степанов В.Н. Неоэкологизация как современный феномен

20

Лайко О.І.,
Талпа В.П.,
Чехович З.В.
Інституціональні засади податкового регулювання інноваційного розвитку економіки в умовах глокалізації

23

Волкова Н.І.,
Задорожнюк Н.О.
Економічні студії як новий напрям галузі економічних знань

26

Гетьман О.Л. Механізми управління екологізацією інноваційно-технологічного розвитку

29

Дмитренко О.В.,
Іващенко П.О.
Національна інноваційна ситема як умова зростання конкурентоспроможності економіки

32

Tymoshenko D. Conceptual frameworks for strategic management of activitie of higher educational institutions of ukraine in the context of global transformation processes

35

Vengerska N.,
Borysenko A.
Рrospects of ukrainian-chinese trade and economic relations

38

Novikova О. Labour market in Ukraine

41

Венгерська Н.С.,
Воробйов А.С.
Зарубіжний досвід залучення прямих іноземних інвестицій

44

Дуріхіна О.В. Комерціалізація освітніх послуг у вищій освіті

47

Бабміндра Д.І.,
Кобець К.М.
Інвестиції як фактор сталого розвитку туризму

50

Лобода Н.О.,
Грант М.
Проблеми бухгалтерського обліку для стартапів

53

Костриченко В.М.,
Ковальчук В.О.
Роль кадрової компоненти в забезпеченні економічної стійкості підприємства

56

Переверзєва А.В.,
Татунова В.П.
Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємств України

60

Єгорова К.Г.,
Гончарова О.С.
Тенденції розвитку фармацевтичного ринку

63

Клішина М.С.,
Ліснічук О.А.
Інноваційні процеси розвитку економіки України: проблеми та вектори покращення діяльності

66

Купенко В.Ю. КНР у всесвітній економічній системі

69

Рассадникова С.І.,
Арешкін Д.І.
Соціально-економічні умови розвитку космічної індустрії в Україні

72

Михайлова Є.О. Різноманітність систем вищої економічної освіти в сучасному світі

75

Федорова Л.В. Тенденції розвитку «глобальних брендів» в період глобалізації

78

Рассадникова С.І.,
Карпунець О.О.
Активізація інвестиційної діяльності як фактор розвитку економіки України

80

Гузар О.М. Глобалізація і ефект метелика

83

Рассадникова С.І.,
Михайлов А.В.
Проблеми енергетичної безпеки на глобальному та національному рівнях

86

Рассадникова С.І.,
Образцова М.Е.
Ринок ІТ-технологій в Україні: напрями та перспективи розвитку

89

II. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Скляр Н.М. Сутність поняття «військово-економічного сектору» в системі національної безпеки України

92

Козакова О.М.Інноваційні передумови розвитку регіонального ринку праці

95

Кулько-Лабинцева І.В. Методики розрахунку економічної безпеки України

99

Кушнір Л.А. Кредитні транші від МВФ та економічна безпека України

102

Слободян В.В. Проблемні аспекти контейнерних перевезень в сучасних умовах розвитку транспортної системи України

105

Волкова Н.І.,
Домбровська В.М.
Економіка щастя – нова парадигма економічної теорії

107

Задорожнюк Н.А.,
Зубков В.А.
Проблемы современной кибербезопасности

111

Корінний С.О.,
Клінтухов О.О.
Інвестиційний клімат як фактор розвитку спільних підприємств в Україні

114

Волкова Н.І.,
Палагін В.О.
Становлення інформаційної парадигми економічної теорії грошей

117

Лугова І.Б. Тіньова економіка як дестабілізуючий фактор розвитку України

120

Рассадникова С.І.,
Шуляк О.Ю.
Виклики та сучасні відповіді на ресурсно-екологічні проблеми розвитку України

123

Царюк Ю.С. Особливості регуляторної політики в Україні

127

Войтенко В.О.,
Кічьова М.Є.
Вплив НТП на процес формування і розвитку нових спеціальностей та галузей економіки

130

III. ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Забарна Е.М.Особливості законодавства про трансфер технологій в окремих регіонах світу

133

Задорожнюк Н.О. Дослідження сучасних наукових поглядів щодо сутності маркетингу регіону

136

Щьокіна Є.Ю. Управління талантами як елемент стратегії розвитку регіону

139

Далюк Н.Я. Інновації розвитку процесу децентралізації рівненщини

142

Переверзєва А.В.,
Єрохін А.Т.
Сільський туризм як напрямок диверсифікації економіки

145

Жосан А.Д. Ознаки квазівалюти в криптовалюті

148

Рассадникова С.І.,
Руський П.В.
Стан та перспективи розвитку економіки Одеського регіону на інноваційної основі

151

Козакова О.М.,
Жабровець Ю.О.
Особливості функціонування ринку праці Одеської області

154

Плохотнюк Д.А. Оптимізація витрат на інформаційні технології

158

Chen Yang. A study of tourism in Ukraine based on Swot- analysis

161

Довлатова Д.Х. Екологічне виховання дітей підліткового віку

164

Zihui Ji. Тhe influence of internet finance on china’s commercial banks – from the perspective of market competition

167

IV. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ілляшенко С.М.,
Ілляшенко Н.С.,
Шипуліна Ю.С.
Проблеми реалізації інтелектуального капіталу сучасного університету

169

Лещух І.В. Просторова концентрація інноваційних промислових підприємств у системі «область – обласний центр»

172

Булгагова О.В. Еvent-marketing як інноваційний фактор розвитку промислового підприємства

175

Чередниченко В.А. Об’єктивізація замірів конкурентоспроможності фірми

178

Литовченко О.Ю. Бенчмаркінг в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства

182

Ярова І.Є. Інноваційний вектор трансформації просторового розвитку лісового комплексу України

185

Мамрош Т.В. Інноваційні підходи до формування маркетингово-орієнтованої організації

188

Князевич О.А.,
Нікітчук О.Г.
Діяльність фірм-посередників у процесі комерціалізації інновацій

192

Антонова Д.В. Стартапи як інструмент інноваційного процесу

195

Бабчук А.М. Франчайзинг як нова форма ведення бізнесу в індустрії харчування України

198

Дзюба Т.В.,
Біркентале В.В.
Ствopeння бpeнду пiдпpиємcтвa як фaктop пiдвищeння його кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi

202

Маковеєва О.В.,
Кузьміч О.О.
Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

205

Барабаш О.О.,
Руденко М.І.
Циснецький О.О.
Сучасні аспекти формування інноваційної стратегії підприємства

208

Балабух А. Діловий етикет у глобальному бізнес-просторі

211

Князюк В.В. Інноваційний маркетинг як засіб підвищення потенціалу розвитку суб’єктів господарювання

215

Федорченко В.А.Суть та проблеми вексельного обігу в Україні

218

Бровко Н.В. Партизанський маркетинг в Інтернеті

221

Рассадникова С.І.,
Баранов М.О.
Розвиток підприємств суднобудування в Україні: проблеми та інноваційні підходи

224

Кліменко Д.І. Особливості Інтернет-маркетингу в Україні

227

Філиппов В.Ю. Інформатизація економіки як чинник інноваційного розвитку підприємницького середовища промислових підприємств

232

2018 рік: Матеріали конференції

I. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ

Головатюк В.М.Політичні ризики наукоємного розвитку національної економіки

10

Волкова Н.І.Методологія розвитку територій – історико-економічний аспект

14

Козакова О.М.Організаційні складові державного регулювання ринку праці

17

Соколовська Ю.В.,
Гегечкорі О.В.
Військово-професійна діяльність та гендерна культура

20

Рассадникова С.І.,
Саввіч О.П.
Еволюція грошових систем та перспективи розвитку біткоіна

23

Задорожнюк Н.А.,
Парфенюк Д.В.
Путь инновационного развития Сингапура

26

Задорожнюк Н.А.,
Мищенко Н.Д.
Ключевые направления развития Кубы

29

Задорожнюк Н.О.,
Швагірев М.Д.
Розвиток інноваційного підприємництва в ОАЕ

32

Рассадникова С.І.,
Ніколаев Д.П.
Трансформаційні процеси у сучасної макроекономічної політики в Україні

35

Задорожнюк Н.О.,
Наумов О.Д.
Розвиток інноваційного підприємництва в Україні

38

Аверіхіна Т.В.,
Коваленко А.Б.
Основні інноваційні проблеми в агропромисловому комплексі України

41

Уліцький А.Г.Впровадження інновацій у діяльність митної складової державної фіскальної служби України

44

Берлоус М.В. Анбалдінг НАК «Нафтогаз України» і ризики його проведення

47

Сенета З.Я. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні

50

Мазур А.В.,
Абрамчук Н.А.
Засади забезпечення сталого розвитку економіки в Україні

53

Matsenko O.M.,
Turchina T.V.,
Tkachenko O.M.,
Solodova E.D.
Тhe role of economic development in migration processes

56

Козакова О.М.,
Козоровська К.А.
Економіка знань як передумова інноваційного розвитку України

59

Ахмедова Ш.А.,
Пономарьова Т.В.
Новації у системі оподаткування за податком на додану вартість

62

Кулик Н.С.,
Протопопова Н.А.,
Маргарян М.Л.
Проблемы правового регулирования криптовалютного бизнеса в Украине

65

Година Р.О.,
Пономарьова Т.В.
Оподаткування спадщини в Україні, проблеми та специфіка

68

Конак Є.І.,
Чукурна О.П.
Управління інноваційним розвитком в контексті трансформаційних процесів в економіці України

71

Спаська Н.О.Перспективи переходу України до відновлювальних джерел енергії

74

Швець А.Д.Досвід США І Канади в управлінні інноваційним розвитком АПК

77

Ільїна К.І.Використання податкової соціальної пільги у забезпеченні трансформаційних процесів в сучасній економіці України

80

Бакун Н.М.Історичний огляд податку на прибуток у забезпеченні трансформаційних процесів в сучасній економіці України

83

Сита Є.М.,
Подать Я.В.
Особливості впровадження елементів дуальної системи навчання у процесі підготовки конкурентоспроможних фахівців з економіки

86

Гупало М.І.Місце України в структурі світ-системи на основі індексів міжнародних досліджень

90

II. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кухарская Н.А.Особенности интеллектуальной миграции стран в условиях глобализации

93

Забарна Е.М.,
Щьокіна Є.Ю.
Інформаційно-методичне забезпечення бенчмаркінгу в координатах організаційно-управлінських інновацій регіону

97

Чередниченко В.А.Інноваційні шляхи регулювання ринку суспільних благ

103

Пугач С.О.Підвищення ефективності функціонування систем життєдіяльності регіону на основі аналізу соціальних мереж

106

Доценко І.О.,
Левчук Ю.Л.
Уточнення визначення дефініції та економічного змісту поняття «економічна безпека підприємства»

109

Мітюхіна К.Г.Вирішення проблеми ухилення від сплати митних платежів в забезпеченні фінансової безпеки України

112

Черепанова Н.О.,
Подуфала Т.С.
Економічне протистояння гігантів – КНР і США

115

Балагур Ю.А.Проблеми безпеки електронної комерції в мережі Інтернет

118

Швець А.Д.Сьогоденні проблеми економічної безпеки України та способи їх вирішення

121

Косюк М.И.,
Черепанова Н.А.
Нефтяная промышленность и её значение в мировом хозяйстве

124

Гайдаенко В.М.,
Гайдей В.В.,
Черепанова Н.А.
Электронные деньги: виды, сущность и перспективы развития, криптовалюта

127

Балагур Ю.А.Проблеми розвитку ринку інновацій в процесі інституціоналізації української економіки

130

III. ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Забарна Е.М.ЄС та регіональні студії Одещини

133

Колодинський С.Б.,
Брітченко І.Г.
Активізація інноваційного менеджменту у розвитку регіональних соціально-економічних систем

138

Ляховська О.В. Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств регіонів

141

Рассадникова С.І.Атрактивність інноваційно-інвестиційної політики в регіонах України

144

Хазан П.В.,
Ангурець О.В.
Запровадження інноваційних технологій Дніпропетровської області на прикладі автоматизованої системи екологічного моніторингу

147

Дементьєва Т.А.Регіональна влада і бізнес: спільні дії щодо активізації інноваційної діяльності

151

Поліщук О.В.Фінансовий потенціал Одеської області

154

Пилипюк І.Ю.Визначення й оцінювання проблем і конкурентних переваг розвитку Вінницької області на основі swot-аналізу

157

Швець А.Д.Моніторинг останніх інформаціонно-комунікаційних інновацій азійського технологічного простору

160

IV. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ілляшенко С.М.,
Шипуліна Ю.С.,
Нагорний Є.І.
Знання як основа потенціалу інноваційного розвитку організації

163

Степанов В.Н.О принципах нелинейной методологии управления рисками социально-экономических изменений

166

Мордовцев С.М.,
Андренко Е.А.
Прогнозирование рисков инновационного проекта с использованием гауссовой функции принадлежности

171

Джерелюк Ю.О.Взаємозв’язок стійкості та розвитку економічної системи

174

Бєляєва С.С.Сутнісна характеристика інновацій в туризмі

177

Глущенко Я.І.Випуск інноваційної продукції промисловими підприємствами України: тенденції та проблеми

180

Машлій Г.Б.Проблеми здійснення інноваційної діяльності підприємств в Україні та напрями їх вирішення

183

Кіс Г.Р.Функціонально-економічні особливості формування та використання ресурсного потенціалу підприємства

186

Дуріхіна О.В.Інноваційна діяльність як засіб підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудувних підприємств України

189

Білявський В.М.,
Богач К.В.
Особливості впровадження тайм-менеджменту як інструменту управління робочим часом

192

Аверіхіна Т.В.,
Ковальчук О.В.
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності виробничого підприємства

195

Черкасова Т.І.,
Сазонов Д.Б.
Фінансовий інжиніринг як напрям забезпечення конкурентоспроможності підприємства

198

Козакова О.М.,
Шацков В.В.
До проблеми фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України

201

Аверіхіна Т.В.,
Колінкова О.К.
Стан та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості в Україні

204

Petryk V.A.Role and influence of government оn fostering innovation activities аt modern enterprises

207

Сліпчук А.О.Ретроспективний аналіз формування трудового потенціалу Волинської області

210

Швець А.Д.Ф’ючерси та опціони як найбільш ліквідні фінансові інструменти спекулятивної торгівлі на біржі

213

Шилова Л.І.,
Амельницька М.І.
Використання грейдування як інноваційної системи оплати праці на підприємствах

216

Данілова І.С.Критерії визначення ефективності інноваційної діяльності підприємства

219

Кучер Я.С.Оцінка трансферу технологій на прикдладі металургійних підприємств України

222

Борисевич Ю.Ю.Використання ПДВ для стимулювання інноваційної діяльності підприємств

224

Болгарова А.С.Інноваційні системи оплати праці як фактор підвищення потенціалу підприємства

227

Макар Н.М.Конкурентноспроможність як засіб покращення діяльності медичних закладів України

230

Олексієнко І.А.Диференціація підприємств за інноваційною активністю та спроможністю до інновацій

233

Дойкова О.І.Шляхи покращення використання оборотних коштів підприємства

236

Маслій Н.Д.,
Водяник Д.В.
Особливості розвитку різних напрямків аутсорсингу в банках

239

2017 рік: Матеріали конференції

I. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ

Головатюк В.М.Інноваційна трансформація соціально-економічного середовища України в контексті євроінтеграції

9

Ілляшенко С.М.,
Шипуліна Ю.С.,
Ілляшенко Н.С.
Формування механізму екологізації споживання в контексті концепції сталого інноваційного розвитку

12

Мушеник І.М. Дослідження функцій інноваційних систем

14

Рассадникова С.І. Регулювання інвестицій в сфері рекреаційно-туристичного природокористування в системі інноваційного розвитку

17

Андрощук М.С.,
Дейнега О.В.,
Петрівський Я.Б.
Розвиток маркетингових комунікацій на освітньому ринку

19

Волкова Н.І. Інноваційні тенденції в системі формування компетентнісно-орієнтованої моделі освіти

22

Дишкантюк О.В. Гостинність як інноваційний напрям розвитку економіки України

24

Котюн А.С.,
Буняк Н.М.
Патентна та ліцензійна діяльність в Україні

27

Коновалова І.М. Фіскальне регулювання: сутність та світова практика застосування

29

Коваленко А.Б.,
Козакова О.М.
Дослідження функцій інноваційних систем

32

Молчанова Ю.В. Ціннісноутворюючі процеси розвитку інноваційних стратегій соціально відповідального бізнесу

35

Кравченко Т.В.,
Максімчук О.С.
Місце України на міжнародній арені за рівнем інноваційного розвитку

37

Поплавська В.О.,
Ісхакова О.М.
Сутність та функції фондової біржі

40

Сергієнко В.О.,
Дорогокуп О.О.
Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

42

Куликова Н. А.,
Разінков І. М.
Патентна та ліцензійна діяльність в Україні

45

Женукі А.О.,
Мартиненко К.А.,
Черепанова Н.О.
Економічні інтереси країн заходу сформовані в теорії «золотого мільярда»

47

Мордань Є.Ю.,
Назаренко К.П.
Сусний стан венчурного інвестування в Україні та перспективи його розвитку

50

Кабак А.С. Управління кредитуванням малого бізнесу в банку

52

Подпалова Ю.К.,
Козакова О.М.
Трансформаційні процеси в економіці України та їх вплив на міграцію робочої сили

54

Ніколаєва В.Г.,
Черепанова Н.О.
Економіка щастя

56

II. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Гегечкорі О.В. Деякі аспекти формування недержавної системи національної безпеки в сучасних умовах

59

Аверкина М.Ф. Інституційні передумови забезпечення інноваційного розвитку міст

60

Кухарчик В.Г. Системный подход к процессу подготовки кадров в транспортном комплексе Украины

63

Мушеник І. М. Різновиди та підсистеми регіональних інноваційних систем

65

Шикін А.В. Золото в системі міжнародних економічних відносин

69

Чередниченко В.А. Асиметрія інформації: сучасні погляди

72

Балабан Л. Ю.,
Черепанова Н.О.
Деякі аспекти формування недержавної системи національної безпеки в сучасних умовах

74

Власюк О.Ю. Підходи до управління ризиками інноваційної діяльності підприємства

77

III. ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Zabarna Eleonora N.,
Hristo Krachunov
Regional development based on separation of competencies

80

Марущак В.П.Правові аспекти планування регіональних стратегій

83

Барський Ю.М.,
Голуб Г.С.
Регіональна інноваційна інфраструктура – базис здійснення регіональної економічної політики

86

Кухарская Н.А. Украина на рынке информационно коммуникационных технологий

89

Поповенко Н.С.,
Кула М.В.
Инновационное развитие – путь выхода из кризиса

91

Романчук К.І.,
Барський Ю.М.
Енергетична лоза як інноваційний енергетичний ресурс Волинської області

94

Зварич О.І.Побудова регіональних систем інновацій

96

Приз В.Ю.,
Пирогов Д.Л.
Місце інформаційних технологій в інноваційній діяльності підприємства

99

Рязанова Н.О. Проблеми управління розвитком міст і агломерацій

102

Черепанова Н.А. Тенденции и перспективы развития регионального рынка растительного масла Украины

104

Аверіхін М.М. Ринок логістичних послуг України: проблеми та перспектив

106

Писаренко І.І. Сучасний стан прямого іноземного інвестування в Україні

109

IV. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Довгань Л.Є.,
Ведута Л.Л.
Людський фактор як підвищення потенціалу розвитку підприємств

112

Аверіхіна Т.В.,
Горб Д.О.
Проблеми інноваційної діяльності підприємств України

114

Андренко О.А.,
Мордовцев О.С.
Прогнозування ризиків інноваційного проекту в умовах невизначеності з використанням нечітких множин

117

Лапіна І.С.,
Пінті А.В.
Роль фінансового контролінгу в системі управління промисловим підприємством

119

Рудик О.Р.,
Дмитрук С.Б.
Проблеми та перспективи автострахування в Україні

122

Задорожнюк Н.О.Інноваційний розвиток підприємства в умовах кризи

124

Козакова О.М.,
Федосєєва І.С.
Інновації як основа сталого розвитку

127

Аверіхіна Т.В.,
Чабанова Н.І.
Поточній стан та перспектіві прямого іноземного інвестування в економіку Україні

129

Мішина О.Б. Роль держави у формуванні та збільшенні капіталу

132

Погребняк Л.П. Розвиток інноваційних процесів Полтавщини

134

Максименко І.Г. Методи оцінки наукоємності у механізмі забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК

136

Сліпчук А.О. Розвиток трудового потенціалу через поширення інтернет мережі у Волинській області

138

Кухарчик О.Г. Привабливість створення мультимодального кластеру

140

Нестеренко О.В. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства: іноземний досвід розвитку інновацій

142

Дубина Н.О. Товарні інновації в системі управління асортиментом підприємства

145

Буковський Д.А.,
Козакова О.М.
Психологічні аспекти управління персоналом як інноваційний фактор підвищення ефективності роботи підприємства

148

Вакуленко А.М.,
Максімчук О.С.
Бенчмаркінг як інструмент інноваційної політики

150

Зиновьева В.В. Методы управления рисками венчурных инновационных проектов

153

Кузьмич Л.М.,
Дейнега І.О.,
Самборський І.О.
Інновації в сфері дизайну упакування як фактор підвищення потенціалу підприємства

155

Башинська І.О.,
Богаченко Я.В.
Удосконалення системи управління підприємством за допомогою використання інформаційних технологій

158

Овчарук О.О. Передумови застосування інноваційних бізнес-моделей в стратегічному управлінні підприємством

160

Русак М.О. Роль інноваційних технологій в туристичної діяльності

163

Гапанюк Т.В. Особистісні якості керівника як передумова ефективного управління інноваціями

165

Романів Х.В. Інноваційні шляхи підвищення конкурентоспроможності закладів готельної індустрії в Україні

168

Салига Н.М.,
Хрептик О.В.
Віртуальний туризм, як інноваційний напрямок інтернет–технологій

170

Барсукова А.О. Контролінг інноваційної діяльності підприємства

173

Соборайчук Т.Ю. Проблема ефективного використання інноваційного потенціалу підприємства та напрямки його підвищення

175

Аверіхіна Т. В.,
Чебан А.С.
Управління інноваційними процесами на мікрорівні на прикладі виробничого підприємства

178

Соборайчук Т.Ю. Інновації як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства

180

Drachuk Yu.Z.,
Dultseva I.
Social interaction as a form of development of tourism potential

183

Єгоров М.Ю.,
Аверіхіна Т.В.
Оцінка ефективності маркетингового менеджменту підприємства

185

Марущак М.І. Роль інноваційної діяльності закладів гостинності і їх значення для економіки України

187

Приталюк І.О. Особливості міжнародного науково-технологічного співробітництва підприємств в умовах інтеграції

189

Chumachenko Y. Developing innovation capability in organizations

192

Лихащенко К.О.,
Козакова О.М.
Нанотехнології як фундамент інноваційної економіки Німеччини

194

Трушкіна Н.В. Управління збутовою діяльністю як фактор підвищення потенціалу розвитку вугільних підприємств

196

Писаренко І.І.Сучасний стан оподаткування пенсій в Україні

199

2016 рік: Матеріали конференції

I. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ

Кухарська Н.О. До питання про співпрацю україни з іншими державами в інноваційній політиці

7

Степанов В.Н.О фрактальных моделях в исследовании развития Социо-эколого-экономических систем

10

Барський ЮМ.,
Голуб Г.С.
Особливості державного регулювання інноваційної діяльності в площині економічної децентралізації в Україні

12

Башинська І.О. Особливості інновацій машинобудівних підприємств

14

Кобальчинська Є.О.,
Акулюшина М.О.
Фактори впливу на вартість підприємства

16

Рассадникова С.І. Рекреаційно-туристичне природокористування: проблеми теорії та практики

18

Нікішина О.В.,
Шніцер І.Р.
Інтеграційний вектор новітьої зернової політики держави

20

Пейчев А.Д. Технологические уклады и развитие мировой экономики: анализ тенденций и ключевые факторы активизации инновационнной деятельности в Украине

23

II. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Городецкая Т.Б.,
Лунгу А.В.,
Масягин Г.Ю.
Оценка инвестиционной привлекательности машиностроительной отрасли Украины

25

Бутук А.И.Причины недостаточной эффективности стимулирующей монетарной политики на западе

28

III. ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Козакова О.М. Регіональний аспект в інноваційній політиці

31

Волкова Н.І. Трансформаційні процеси в системі вищої освіти

34

Чередниченко В.А. Інноваційні тенденції регіонального розвитку

36

Танасенко М.О. Оценка конкурентоспособности региона

38

IV. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ширяєва Л.В. Концептуальні підходи в удосконаленні стратегічного управління морським туризмом

40

Поповенко Н.С.,
Кула М.В.
Интеллектуальный бизнес как прогрессивная форма реализации инновационных факторов

42

Черкасова Т.І.,
Мацко Н.Г.
Необхідність оцінки та моніторингу техніко-технологічної складової потенціалу промислового підприємства

44

Кухарчик А.Г. Системы управления основными видами транспорта в развитых странах

46

Захарченко Н.В. Підвищення ефективності використання інструменту інтернет-маркетингу на підприємстві

48

Захарченко А.І.Тенденції розвитку сітьових та віртуальних форм організації бізнесу

50

Аль-Шаргі Фахд Ефективне управління фірмовим стилем підприємства

52

Лаптєва В.В. Удосконалення використання інструменту аутсорсингу в фінансово-кредитних установах

54

Єгоров М.Ю.,
Аверіхіна Т.В.
Інноваційні фактори підвищення потенціалу розвитку вітчизняних підприємств

56

Забарна Е.М.,
Козаков В.В.
Інноваційна класифікація інструментарію соціального медіа-маркетингу

58

Пономаренко Р.С.,
Мамонтенко Н.С.
Аналіз та шляхи вдосконалення маркетингової комунікаційної політики тов «НДЦ Телекомунікації без меж» в умовах зовнішньоекономічної діяльності

61

Бондаренко С.А. Адаптивні механізми самоорганізації виноробного підприємства

63

Дем’янчук М.А.,
Маслій Н.Д.,
Гуцул О.Г.
Концептуальна модель дослідження впливу сукупності потенціалів підприємства зв’язку на його сталий розвиток

65

Задорожнюк Н.О.,
Кващук Ю.О.
Психологічні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства

68

Кухарчик В.Г.,
Кухарчик А.Г.
Мультимодальные перевозки при перевалки зерна в портах Украины

70

Забарна Е.М.,
Песчанська В.Г.
Специфіка та зміст інноваційного потенціалу

73

Забарна Е.М.,
Смородінова А.С.
Теоретичні аспекти стратегічного управління товарними інноваціями на підприємстві

76

Беноева М.Х.Обоснование выбора стратегии инновационного развития организации

79

Кашуба О.О.,
Ковтун К.В.
Концепція інноваційного розвитку суб’єкту розважальних послуг на прикладі СПД «Пастка»

81

Черепанова Н.А. К вопросу о методах определения стоимости товарного знака предпрития

83

Аверіхіна Т.В. Інноваційна модель сценарію запровадження інструментального забезпечення екологічної конкурентоспроможності товаровиробників

85

2015 рік: Матеріали конференції

I. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ

Т.О. Журавльова,
Н.В. Захарченко
Інноваційна діяльність і система освіти

4

С.І. РассадниковаІнноваційне удосконалення системи управління природокористуванням в Україні

7

Н.А.Скрипник,
Т.И. Постовая
Перспективы использования стратегии лидерства по затратам украинскими предприятиями

10

О.М. СубчинськаПотенціал: сутність, види, особливості використання

13

М.А. Заєц,
О.О. Сухіна
Напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності терміналів одеського торгівельного порту

16

М.О. Акулюшина,
М.М. Кирток
Інноваційна діяльність підприємств в Україні: проблеми та методи стимулювання

19

С.К. Харічков,
В.І. Крутякова
Системна модель інноваційних домінант переходу України до сталого розвитку

22

О.Б. МишинаИнновационная деятельность в Украине: основные проблемы и тенденции развития

23

Э.В. ШаркоАнализ инновационных направлений для развития Украины

25

II. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Dluhopolskyi Oleksandr Lack of Trust and Economic Development 2013-2015 (Case of Ukraine)

29

А.И. БутукДефляционно-спекулятивный антагонизм монетарного и фискального курсов на Западе

31

Н.І. ВолковаСтановлення концепції людини в системі еволюційної економічної теорії

33

L.О. VoloshchukReciprocity of Economic Security Ensuring and Innovative Development in Enterprise’s Management

36

В.Г. Кухарчик Тенденції в галузі розвитку транспортної системи України

39

Г.А. Смоквіна,
М.О.Полозов
Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств

41

О.І. Носовець,
Л.О.Волощук
Економічна безпека в аспекті проблем інноваційної активності підприємств на макро- та мікрорівнях

44

К.О.ВаннікІнноваційні соціальні технології та соціальний менеджмент

47

Е.М. Забарна,
Д.І.Цвірінькало
Форми і методи державного стимулювання венчурного бізнесу

49

Я.Б.Мірза Фінансово-економічне забезпечення інновацій у виробництві

51

III. ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО

Е.М. ZabarnaCharacteristics of Industrial Innovations in the Region

54

V.A.CherednychenkoInnovative Trends of Regional Development

56

Л.І. Чернишова,
О.О. Правосудько
Суспільне відтворення інноваційного потенціалу регіонів України

59

С.С.Свірідова,
Т.А.Серпіонова
Тенденції ринку цукру

62

С.Б.СмірновРегіональна складова стимулювання венчурного підприємництва

64

М.О.ТанасенкоСучасні тенденції інноваційного розвитку регіонів

66

С.В. БендасВпровадження соціально-екологічної відповідальності як ключового принципу сталого економічного розвитку за кордоном та в Україні

69

IV. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О.М. КозаковаОрганізаційні аспекти інноваційної діяльності підприємства

73

О.В. ЛапінМісце інтелектуального капіталу в реалізації інвестиційної стратегії

75

Н.В. СілецькаФормування інноваційного потенціалу аграрних підприємств

78

Н.В.Акименко,
Ю.Р.Ісмагілова,
О.В.Рожкова
Інновації як фактор сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності

81

Н.О.ЧерепановаАльтернативные ценовые стратегии на масложировом предприятии

84

О.В.БезсоноваІнноваційні фактори підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства

86

О.Р. Беліцька,
Т.І. Черкасова
Умови формування конкурентного потенціалу промислового підприємства

88

Л.І.Білик,
О.В.Матвійчук
Стратегічне управління як основа розвитку підприємства

91

Я.В.Богаченко,
А.А.Дискіна
Особливості формування інноваційного потенціалу промислових підприємств

94

О.А.Варчук,
К.І.Маліновська
Сучасні проблеми організації контролювання витрат на інноваційні процеси промислових підприємств

96

Н.О.Задорожнюк,
К.О.Васильченко
Практичні рекомендації щодо реалізації інноваційного потенціалу банка (на прикладі ПАТ «Промінвестбанк»)

98

Ю.І. Продіус.,
А.І. Журавель
Інноваційність як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства

101

В.В. КозаковInstagram – інноваційний інструмент соціального медіа маркетингу

103

А.В. Кудина,
Е.П.Чукурна
Синергетический маркетинг как инновационный фактор повышения потенциала развития предприятия

106

Т.І. Черкасова,
С.С.Лебедєва
До питання забезпечення ефективності етапу комерціалізації нововведень

109

О.О. Лука,
Т.В. Аверіхіна
Обґрунтування доцільності впровадження інновацій з виробництва тіньових мереж на прикладі ТОВ «Одеспромпак»

112

К.С. Мироненко,
С.В.Філиппова
Інтегральна модель оцінки результативності проведення реінжинірингу бізнес-процесів

114

В.В.Назарова,
Е.А. Кравченко
Направления развития аутсорсинга в Украине

115

О.И.Продиус,
М.В.Власенко
Управление конкурентоспособностью транспортно-экспедиторского предприятия на международном рынке

118

А.С.Ворожбітова,
О.І. Продіус
Формування стратегії розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства харчової промисловості

121

К.В.Сак Сучасний стан та напрями подолання проблем розвитку інноваційного потенціалу підприємств України

124

К.В. СакунЛогістичні інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності агропідприємств

127

А.В. Сутягина,
Н.С. Мамонтенко
Роль инновационных факторов в обеспечении конкурентоспособности предприятий

130

А.Ю.ТумановаОсобливості проведення стратегічного аналізу молочної галузі на прикладі ПАТ «Березівський молочний завод»

132

Є.А. Бельтюков,
С.С. Чеботар
Значення та стратегії стимулювання персоналу

134

Ю.В.Чебукін,
В.А.Чередниченко
Стратегія розвитку консультаційної фірми

137

А.В. Никлонская,
Т.П.Труфанова,
А.А. Чугунов
Управление производственными запасами предприятия малого бизнеса

139

Е.М. Забарна,
Р.М. Берін
Оцінка, планування та контроль результативності інноваційної діяльності

141

К.О. Кірнесенко Інноваційні форми організації роботи рекламних агенцій України

143

О.Є.Філатова Стратегія побудови каналів збуту на прикладі ПАТ «Котовська меблева фабрика»

146