Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку»

 

Шановні колеги! Кафедра менеджменту імені І.П. Продіуса, Економічний науковий портал, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеський національний економічний університет, Національний університет «Львівська Політехніка», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Державний університет «Люблінська Політехніка» (Польща), Міжнародна академія менеджменту та технологій Intamt (Дюссельдорф, Німеччина) запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку», яка відбудеться 20 вересня.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

65044, м. Одеса, просп. Шевченка 1, Державний університет «Одеська політехніка», Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра менеджменту імені І.П. Продіуса (каб. 342)

Обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем організації новітніх економічних систем в умовах трансформаційних перетворень країни.

До участі у конференції запрошуються молоді вчені, доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ВНЗів.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • СЕКЦІЯ 1. Актуальні питання економічних проблем на макро-, мезо- та мікрорівнях;
 • СЕКЦІЯ 2. Спеціальні економічні утворення в системі розвитку економіки;
 • СЕКЦІЯ 3. Актуальні проблеми розвитку «зеленої» економіки;
 • СЕКЦІЯ 4. Проблеми та перспективи конкурентних переваг суб’єктів господарювання;
 • СЕКЦІЯ 5. Інтеграційні процеси сучасного глобалізованого світу;
 • СЕКЦІЯ 6. Україна в контексті сталого економічного розвитку;
 • СЕКЦІЯ 7. Управління фінансами підприємницьких структур.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету managementonpu@gmail.com та kaf.management@op.edu.ua не пізніше 16 вересня такі документи:

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • обсяг – від 2-х до 8-ми сторінок, які не нумерувати;
 • формат паперу – А4;
 • шрифт тексту – Тimes New Roman;
 • висота кеглю – 11 пт;
 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • поля – зверху, знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см;
 • абзацний відступ – 1,25 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок,
потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру, через один інтервал текст тез.

Після основного тексту, через один відступ, наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 8302:2015.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції, вимогам до оформлення тез та не пройшли антиплагіат.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Передбачається заочна форма участі в роботі конференції. Конференція безкоштовна.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, м. Одеса, просп. Шевченка 1, Державний університет «Одеська політехніка», Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра менеджменту імені І.П. Продіуса
Контактні особиЛук’янчук Олена Михайлівна (048) 705-84-37, (097) 039-98-17
eMailmanagementonpu@gmail.com

kaf.management@op.edu.ua

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Оборський Геннадій Олександрович, дійсний член Академії інженерних наук України, заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор, Ректор Державного університету «Одеська політехніка».

Співголови програмного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій;

Продіус Оксана Іванівна, доктор економічних наук, доцент, зав. кафедри менеджменту Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій;

Учений секретар комітету:

Бровкова Олена Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

Члени програмного комітету:

Буркинський Борис Володимирович, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. М.І.Туган-Барановського НАН України;
Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічної кібернетики України, відповідальний редактор економічного наукового порталу, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування;
Ковтуненко Ксенія Валеріївна, член-кореспондент Академії економічної кібернетики України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри кафедри міжнародного менеджменту та інновацій Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій;
Кузьмін Олег Євгенович, заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Академії підприємництва та менеджменту України, Транспортної академії України, Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
Кузнецова Інна Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного
університету;
Парсяк Володимир Никифорович, дійсний член Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки моря Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова;
Патрік Едуард, професор, доктор технічних наук, голова правління INTAMT (Дюссельдорф, Німеччина);
Садченко Олена Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
Слониец Іоланта, доктор філософії, заступник декана факультету менеджменту Люблінської політехніки;
Студінський Володимир Аркадійлвич, доктор історичних наук, кандидат економічних наук, професор Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти;
Студінська Галина Яківна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту інформатизації та
моделювання економіки;
Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри екології факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Хрущ Ніла Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету;
Чухрай Наталія Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, проректор з
науково-педагогічної роботи та міжнародних
зв’язків Національного університету «Львівська політехніка».

Інформаційно-технічне забезпечення:

Лук’янчук Олена Михайлівна, старший викладач кафедри менеджменту імені І.П. Продіуса Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ