Х міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні стратегії регіонального розвитку Українського Причорномор’я: виклики та рішення»

Шановні колеги! Херсонський національний технічний університет, Національна Академія Наук України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, Одеський національний політехнічний університет, Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ (Польща), Державна вища техніко-економічна школа в Ярославі (Польща), Державний університет міжнародних відносин Молдови, Карагандинський державний індустріальний університет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеський національний економічний університет, Інститут світової економіки і міжнародних відносин, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Асоціація портів України «УКРПОРТ», Асоціація судновласників України, Українська асоціація економістів-міжнародників запрошують Вас взяти участь у роботі Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії регіонального розвитку Українського Причорномор’я: виклики та рішення», яка відбудеться 14 – 16 вересня 2017 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

смт. Залізний порт Херсонської обл.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Теоретичні та концептуальні засади стратегії розвитку економіки регіонів України та їх інтеграція у міжнародний простір.
 • Механізми та інструменти активізації міжнародних економічних зв’язків Українського Причорномор`я.
 • Наукові засади та прикладні аспекти розвитку підприємств реального сектору економіки.
 • Суднобудівний комплекс як пріоритетна галузь економіки Українського Причорномор`я.
 • Портовий комплекс у забезпеченні економіки регіонального розвитку.
 • Пріоритети та інструментарій соціалізації та екологізації економіки регіональних систем.
 • Інфраструктурне забезпечення стратегічного розвитку економічних систем.
 • Адміністративне управління у подоланні диспропорцій у регіональному розвитку.
 • Сучасні інформаційні технології в управлінні стратегічним розвитком.

Мови конференції: українська, російська, англійська

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету economic.innovations@ukr.net не пізніше 12 червня 2017 р. наступне:

 • Заповнену реєстраційну карту співавторів (див. в інформаційному листі).
 • Статтю в електронному вигляді, набрану у шаблоні (буде опублікована в періодичному виданні наукових праць «Економічні інновації», який внесено до переліку наукових фахових видань України).
 • Для аспірантів та здобувачів – дві рецензії засвідчені докторами економічних наук.
 • Тези в електронному вигляді (будуть опубліковані окремо в електронному збірнику тез конференції).
 • Копію поштової квитанції про сплату організаційного внеску.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Правила та вимоги до офорлення матеріалів можна знайти в інформаційному листі.
Радимо скористатись файлом зразка оформлення тез як шаблоном.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Організаційний внесок (у розмірі 500 грн.) необхідно надіслати за адресою:

Федорова Надія Євгенівна

пр-т 200 років Херсона, 43

м. Херсон

73039 (поштове відділення № 39)

до запиту

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Контактні особи

Відповідальний секретар:
Федорова Надія Євгенівна
e-mail: economic.innovations@ukr.net
роб. тел.: (0552) 32-69-42
моб. тел.: 095-136-92-14
Члени організаційного комітету:
Д.е.н, професор Фомішина Віра Миколаївна (тел.: 050-245-97-79)
Учений секретар Інституту, д.е.н. Хумарова Ніна Іпполитівна (тел.: 095-890-55-53)

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2015 рік: Матеріали конференції: Том 1

Адвокатова Н.О. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЇХ СТРУКТУРИ – НАПРЯМОК ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

7

Андерсон Н.В. ЕВРОПЕЙСКИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

13

Антофий H.H.,
Болела Е.А.
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

28

Badalov Rovshan SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT IN ACTION

35

Бондаренко C.A. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІСЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

42

Боярчук A.I.,
Гудзь М.В.
НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

54

Бурова О.Б. НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

60

Бутенко I.A.,
Курносова A.B.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

66

Бутенко A.I.,
Шлафман Н.Л.
СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

75

Гавриш О.О., Савченко-Марущак М.С. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

84

Горячук В.Ф.,
Жиленко-Паламарчук І.О.
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

91

Ґудзь П.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПІДХОДІВ ДО РЕБРЕНДИНГУ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

99

Жилін М. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ МОРСЬКИХ ТОРГОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

111

Журавльова Т.О.,
Назаркіна Л.I.
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

121

Залюбінська Л.М.,
Литвиненко К.О.
МОДЕЛЬ КРУГООБІГУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 3 РИНКОМ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

130

Зінченко Ю.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ

141

Іванченков B.C.,
Чехович З.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОНСЕРВНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї

154

Ільченко С.В. СУЧАСНІ ФОРМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

172

Кісеоларь М.Г. БІОПАЛИВНИЙ СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКИ: ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТА РЕГІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

179

Kovalenko Sergei I. CROSS-BORDER CLUSTERS AS THE FORM OF TRANSPLANTATION OF INSTITUTIONS INTO ECONOMIC AREA OF POSTMODERNITY

186

Корецький M.X.,
Elias S. Spyrliades,
Корецъка С.О.
ЗДОБУТТЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ В ДЕРЖАВНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ГРЕЦІЇ

199

Купінець Л.Є.,
Обнявко T.С.
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО- ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ

206

Куруцова Е.С. ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

217

Кухарчик А.Г. КОНЦЕПЦИИ ЛОГИСТИКИ В МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

226

Кухарчик В.Г. РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ТА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

238

Лайко О.І. ІНВЕСТИЦІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

248

Ларіна Я.С. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

260

Листок В.М.,
Деркач Т.В.
РИНКОВА ІНТЕГРАЦІЯ: МЕТОДОЛОГІЯ, ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ

270

Мартієнко А.І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ПРОЦЕДУР В СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

281

Маштакова І.О. МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

293

ПАМ ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВІКТОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА КРЮЧКОВСЬКОГО

302

2015 рік: Матеріали конференції: Том 2

Мащенко Є.Ю. АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

7

Миколайчук М.М., Миколайчук Н.С., Миколайчук K.M. АВІАЦІЙНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

18

Морозова О.Г.,
Вольвач И.Ю.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ

25

Наумова Л.М. НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНДУСТРІАЛЬНО-АГРАРНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

35

Никола С.О. К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКО¬ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТИМУЛИРОВАНИЕМ

41

Нічітайлова М. С. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ФОНДЮ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ

48

Нятіна Н.Л. ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

59

Осипов В.М.,
Горячук О.В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА РЕГІОНАХ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

65

Пашкова H.С. СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФРАСТРУКТУРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

74

Плющик I.A.,
Огородник Р.П.,
Дучинсъка H.I.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КРАЇН 3 ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

88

Познанська І. В. ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ ТА ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ АСИМЕТРІЇ СВІТОВИХ РИНКІВ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

96

Попик О.В. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

104

Попова А.О. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МОДЕЛІ «ПОТРІЙНА СПІРАЛЬ»

113

Радванская Н.В.,
Фомина О.В.
ОСОБЕННОСТИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

121

Рассадникова С.І. ПРИНЦИПОВІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

127

Сааджан I.A. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

137

Садченко Е.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

148

Сараєва I.М.,
Носова H.І.
ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

159

Серов О.О. АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ ТА ЇХ ПРОБЛЕМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО КРИЗІСУ В УКРАЇНІ

171

Скорик М.Л. АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОСОЮЗУ

181

Степанов В.H.,
Степанова Е.В.
ПРИНЦИПЫ СИНЕРГЕТИКИ И НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ (социально-экономико-экологический контекст)

192

Тараканов М.Л.,
Маковеєв А.П.
ЛОГІСТИЧНИЙ ФАКТОР ЗБАЛАНСОВАНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРІВ ТОВАРНИХ РИНКІВ

204

Усов A.B.,
Гончаренко О.М.,
Коваленко M.П.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

211

Федорова Н.Є.,
Соловйов І.О.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ» ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

221

Фомишин С.В.,
Тябус A.A.
МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

228

Фомішина В.М. УПРАВЛІННЯ КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИМИ ПАРАМЕТРАМИ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА – 2020»

235

Хумарова Н.І. АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

241

Чайковська М.П. АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ В УМОВАХ КРИЗИ

250

Шарко М.В.,
Савина Г.Г.,
Волынец Т.Г.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

257

Якимчук Т.В.,
Канавченко В.Ю.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

267

Яковенко Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПРОЦЕСУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ РЕГІОНУ

273

ПАМ ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВІКТОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА КРЮЧКОВСЬКОГО

282

2015 рік: Матеріали конференції: Том 3

Барабаш О.О.,
Барабаш Т.М.,
Гострик О.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

8

Бондаренко С.А. ТИПІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БАЛАНСУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

15

Булишева Д.В. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

31

Вартанян Г.В. СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ

41

Владимирська Н.І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

50

Волохова М.П. ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОГО ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

63

Волчков О.Є.,
Коваль В.В,
Лисюк В.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

74

Галушкіна Т. П.,
Карпенко О.О.,
Біньковська О.В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТРАНСКОРДОННОГО СТАТУСУ (НА ПРИКЛАДІ НИЖНЬОДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ)

82

Грінченко Ю.Л. ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

90

Дюжев В.Г.,
Сусликов С.В.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДЕКСОВ-ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УРОВНЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ К ТЕХНОЛОГИЯМ НЕТРАДИЦИОННОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

100

Єрмакова О.А. ЄВРОПЕЙСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ДОСВІД ДЛЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

110

Куруцова Е.С. ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА РІВНІ ДОМОГОСПОДАРСТВ

119

Левицька А.В. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ І ЕКОНОМІЇ ПРИ ФІНАНСУВАННІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ НА УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТУ

129

Лисюк В.М.,
Деркач Т.В.
ІНСТИТУЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

138

Мельников С.В. ЕФЕКТИ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЗЛИТТІВ ФІРМ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ

149

Міщенко М.І. ЕКОНОМІКО-ЛОГІСТИЧНІ МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА

161

Никола С.О. МОТИВАЦИЯ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

168

Пішеніна Т.І. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

176

Сааджан І.А. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ У ДЕРЖАВАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

186

Серов О.О. ПРОБЛЕМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ РЕФОРМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

196

Тютюнник Г.О. ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

204

Хумарова Н.І.,
Голікова О.С.
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ

213

Шлафман Н.Л.,
Бондаренко О.В.,
Захаров О.В.
ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

224

Балан О.С.,
Балан А.А.,
Парьєва Н.О.
МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

233

Богаченко А.В.,
Гаценко С.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

243

Дашковський О.С.,
Станкова Л.І.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

257

Іванова О.Ю. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

267

Окландер Т.О. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ЗАСІБ ЗНИЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

274

Педько І.А. МОНІТОРИНГ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ БЕТОНУ ТА ВИРОБІВ З БЕТОНУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИКИ

286

Мамонтенко Н.С. КЛАСИФІКАЦІЙНА ОСНОВА ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

295

Чечетова-Терашвілі Т.М. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

306

Кірев О.В.,
Щербакова І.Б.
ПРОЕКТНЕ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

315

Аннаєв Б.С.,
Нейков С.О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

324

Ананська М.О. МІСЦЕ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

329

Філиппова С.В.,
Воронжак П.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

336

Зіновчук Н.В. ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ЗЕМЕЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНІ

342

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВІКТОРА ВОЛОДИМИРОВИЧА КРЮЧКОВСЬКОГО

348