VII Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми ринку та розвитку регіонів України в XXI столітті»

 

Шановні колеги! Одеський національний політехнічний університет, кафедра Обліку, аналізу і аудиту ОНПУ, Науковий портал «Економіка: реалії часу», Спілка економістів України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Навчально-науковий комплекс «Інноватика в сучасній економічній освіті та науці», Консультаційно-навчальний Центр з підприємницької та інноваційної діяльності «Політех-Консалт» ОНПУ, Технічний університет «Люблінська політехніка» запрошує Вас взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів Україні в XXI столітті», яка відбудеться 05-09 грудня 2016 року на базі наукового порталу «ЕКОНОМІКА: реалії часу» та Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Місто Одеса, Одеський національний політехнічний університет, кафедра обліку, аналізу і аудиту

Мета конференції: Обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, з проблем ринку та сучасної економіки, розвитку регіонів України провідними вченими України.

До участі у конференції запрошуються викладачі ВНЗ, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, магістранти, представники органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівці, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Формування ефективних ринкових механізмів і структур в умовах трансформації відкритої економіки України
 • Проблеми та механізми раціонального використання природних ресурсів і підвищення економіко-екологічної ефективності природно-ресурсного потенціалу регіонів
 • Механізми формування та ефективного використання соціально-економічного потенціалу регіонів України
 • Сучасні проблеми розвитку підприємництва та механізми підвищення його ефективності в умовах різних форм власності
 • Сучасні проблеми розвитку ринку транспортних послуг та підвищення ефективності транспортної мережі регіонів України
 • Сучасні проблеми теорії і практики обліку, аналізу та аудиту економічних ресурсів суб’єктів господарювання
 • Сучасні проблеми теорії і практики економіки, маркетингу та менеджменту в сучасних ринкових умовах господарювання
 • Сучасні проблеми модернізації структури та змісту освіти на засадах компетентнісного підходу, забезпечення взаємодії у системі «вища освіта – ринок праці», розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті з метою удосконалення їх інформаційно-ресурсного забезпечення

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conf_ipr@list.ru не пізніше 4 грудня 2016 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези, Прізвище_Квитанція.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» НАУКОВИЙ ПОРТАЛ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в науковому фаховомувиданні Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України «Економічні інновації» та міжнародному фаховому науковому електроннуму журналі «Економіка: реалії часу».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез: 2-4 сторінки;
 • Текстовий редактор: Microsoft Word;
 • Параметри сторінки – А4;
 • Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см;
 • Шрифт – Times New Roman;
 • Розмір шрифта – 12 пт;
 • Міжрядковий інтервал – одинарний;
 • Абзацний відступ – 1 см.

Назва статті (мовою, статті), автори (Ініціали, Прізвище, вчений ступінь, вчене звання), назва установи (місце роботи), основний текст матеріалів, Літературні джерела (оформлюється згідно з ГОСТ 7.1-2006 і подається загальним списком у кінці статті. Список складається за чергою посилань у тексті). Рисунки, схеми, діаграми у форматі – *.jpg. Якщо намальовані за допомогою Microsoft Word – всі елементи обов’язково згрупувати.

Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

 • з отриманням електронного варіанту збірника тез на порталі «Економіка: реалії часу» НАУКОВИЙ ПОРТАЛ;
 • з отриманням паперового збірника тез.
 • участь студентів ОНПУ безкоштовна (без отримання паперового збірника тез).

Для авторів, які мають науковий ступінь доктора та наукове звання професор, участь у конференції безкоштовна.

Більш докладна інформація щодо форм участі в конференції наведена в інформаційному листі.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету65044 м. Одеса, просп. Шевченка 1, ОНПУ, ГУК, Кафедра обліку, аналізу і аудиту, кімната 330.
Контактні особиМасленніков Євген Іванович (048) 705-84-31, (050)336-29-75
eMailconf_ipr@list.ru

 

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Буркинський Борис Володимирович, академік НАН України, д.е.н., проф., директор ІПРЕЕД НАН України

Співголова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту ОНПУ

Члени організаційного комітету:

Балан Олександр Сергійович, заступник директора ІБЕІТ, к.т.н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту ОНПУ
Вацлав Вєжбінець, проф., др.габ., Державна вища технічно-економічна школа ім. кс. Б. Маркєвича (м. Ярослав, Польща)
Лисюк Володимир Митрофанович, д.е.н, ст. наук. співробітник ІПРЕЕД НАН України
Слонієц Іоланта, к.інж.н., заступник декана Факультету менеджменту, Технічного університету «Люблінська політехніка» (м.Люблін, Польща)
Харічков Сергій Костянтинович, д.е.н., проф., заступник директора ІБЕІТ з наукової роботи , завідувач кафедри менеджменту ім. І.П. Продіуса ОНПУ
Хумарова Ніна Іполитівна, д.е.н., ст. наук. співробітник ІПРЕЕД НАН України

Секретарі організаційного комітету:

Черкасова Світлана Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту ОНПУ
Масленніков Євген Іванович, д.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту ОНПУ

Технічний редактор:

Павліченко Тетяна Вікторівна, ст. викл. кафедри обліку, аналізу та аудиту ОНПУ

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2016 рік: Матеріали конференції

Ананська М.О.,
Зіновєєва М.І.
Методичні засади формування собівартості та ціни перевезень автотранспортних підприємств

6

Варчук О.А.,
Грабовенко О.А.,
Зубенко В.С.
Особливості формування облікової політики підприємства для мети оподаткування

9

Варчук О.А.,
Свінарьова Г.Б.,
Амурова О.В.
Проблеми організації внутрішнього контролю ПДВ

12

Варчук О.А.,
Суховєєва А.С.
Особливості обліку електромонтажних робіт

15

Васильєва В.М.,
Ткач К.І.
Марківська модель для проектів Бізнес-партнерства інноваційно-орієнтованого промислового підприємства

18

Волощук Л.О.,
Кузненко Т.Є.
Теоретичні засади обліку операційної оренди основних засобів

20

Волощук Л.О.,
Мартиненко О.С.
Облік поліпшень і ремонту орендованого майна

24

Гетманчук К.С.,
Пар’єва О.О.
Дослідження становлення методології бухгалтерського обліку

28

Давыдович И.Д.Создание единого кредитного бюро как основа повышения кредитоспособности экономики Украины

32

Кірсанова В.В. Резервування як обліковий інструмент управління фінансово-економічною безпекою

34

Кірсанова В.В.,
Каплун А.С.
Аграрні розписки – інноваційний інструмент кредитування сільгоспвиробників

36

Ковальова О.М.,
Кітаєва Ю.Є.
Деякі теоретичні та практичні аспекти обґрунтування вибору джерел фінансування підприємства

40

Ковтуненко Ю.В.,
Оркуш Ю.І.
Організаційні засади внутрішнього контролю витрат на підприємстві

44

Левицька А.В.,
Шишова К.С.
Методи обліку витрат і калькулювання собівартості

47

Ломачинська І.А.,
Кесарь Я.,
Кащенко О.
Роль іноземного капіталу у розвитку банківської системи України

51

Масленніков Є.І.,
Гомонюк Г.І.
Операції банків з цінними паперами

53

Масленніков Є.І.,
Богачук А.В.
Роль обліку в управлінні підприємством

57

Масленніков Є.І.,
Ленська Н.І.
Роль PR-технологій у формуванні іміджу компанії

61

Мельник Ю.М.,
Тодорова І.В.
Облік прямих витрат на оплату праці

65

Носовець О.І.,
Волощук Л.О.
Класифікаційна характеристика інновацій в контексті вітчизняного статистичного обліку інноваційної діяльності підприємств різних форм власності

68

Петрова Л.С.,
Міняйлик В.В.
Особливості бухгалтерського обліку доходів і видатків у бюджетних установах та основні напрямки його вдосконалення

73

Петрова Л.С.,
Андрєев П.С.
Сутність податкового обліку та реалізація прав щодо сплати податків

76

Побережець О.В.,
Денисюк О.В.
Міжнародний досвід організації фінансового контролю

81

Побережець О.В.,
Доценко С.О.
Питання реформурання оплати праці в Україні

84

Побережець О.В.,
Макаревич Г.В.
Інноваційна складова сучасної економіки: стан та перспективи

87

Поліщук Ю.В.,
Побережець О.В.
Механізм підвищення ефективності фінансового контролю в Україні

90

Сапожніков Р.М.,
Сархан Каміль Сарханли
Організаційно-економічний механізм диверсифікації: функціонування та вплив галузевого чиннику

93

Селіванова Н.М.,
Ветренюк Б.Б.
Сучасні проблеми обліку оплати праці та шляхи їх вирішення

95

Селіванова Н.М.,
Ткаченко Ю.В.,
Попко Я.О.
Особливості методики проведення аналізу основних засобів підприємства

98

Свінарьова Г.Б.,
Хмельницький О.В.
Інтегрування діагностування та прогнозування фінансового стану підприємства в систему забезпечення економічної безпеки

103

Смоквіна Г.А.,
Кавєріна С.Ю.
Визначення поняття облікова політика та її нормативне значення

106

Смоквіна Г.А.,
Хорольська Т.В.
Складові системи економічної безпеки кредитної установи

109

Смоквіна Г.А.,
Шудра В.А.
Теоретичні засади визначення ролі інтелектуального капіталу промислових підприємств

112

Стоянова Н.О.,
Селіванова Н.М.
Становлення бухгалтерського обліку як науки

116

Черкасова С.О.,
Олексійчук А.Г.
Облік, аудит та аналіз наявності і руху готової продукції

119

Черкасова С.О.,
Стеценко І.О.
Особливості обліку і аналізу готової продукції підприємств виноробної галузі

123

Черняхович Н.А.Современные функции международных организаций

127

Шацкова Л.П.,
Тарасова Ю.І.,
Бендас С.В.
Особливості формування та реалізації туристичного продукту туроператорами та турагентами

129

Шишман Н.В.,
Селіванова Н.М.
Формування наукової бухгалтерської школи в Україні

133

Шуба І.М.,
Химич Р.В.
Механізм податкового адміністрування: проблеми та шляхи удосконалення

137

Філиппова С.В,
Варчук О.А.,
Коробко Ю.В.
Напрямки удосконалення формування обліково-аналітичної інформації в процесі контролю інноваційних витрат

140

2015 рік: Матеріали конференції

Балан О.С.,
Арабаджи О.В.
Сутність організаційно-економічного механізму енергозбереження промислових підприємств з виробництва біопалива

5

Балан О.С.,
Котляр О.А.
Використання облікової і аналітичної інформації при обґрунтуванні управлінських рішень інвестиційного проекту з виробництва біопалива

8

Балан О.С.,
Полякова В.А.
Методичне забезпечення обліку і аудиту капітальних інвестицій в інвестиційному проекті підприємства з виробництва біопалива

10

Брагіна О.С. Актуальна необхідність підвищення ефективності процесно-орієнтованного бюджетного управління на основі концепцій управління якістю

12

Варчук О.А. Проблемы и перспективы усовершенствования учета инновационных затрат предприятий

14

Варчук О.А.,
Грабовенко О.А.
Визначення поняття «Облікова політика»

18

Варчук О.А.,
Маліновська К.І.
Аналіз інноваційних витрат в Україні та в Одеському регіоні за 2010-2014 рр.

21

Варчук О.А.,
Ананська М. О.,
Бадалов Маріф Аріфогли
Аналіз нематеріальних активів промислових підприємств південного регіону за 2011-2013 роки

24

Волощук Л.О.,
Некіпелова Ю.А.
Нормативне забезпечення фінансової безпеки підприємств України

27

Воронжак П.В. Вплив технологічного стратегоутворюючого чинника інноваційного розвитку промислових підприємств

31

Кірсанова В.В.,
Фокеєва К.С.
Методика заповнення звіту про рух грошових коштів за непрямім методом

34

Ковтуненко Ю.В,
Мисюк Б.М.
Управління господарськими ризиками підприємства в системі фінансово-економічної безпеки

36

Ковтуненко К.В.,
Шацкова Л.П.,
Сирота А.В
Напрямки удосконалення облікової політики дошкільного навчального закладу в частині надання платних додаткових освітних послуг

38

Масленніков Є.І.,
Денисенко А.М.
Стратегії та моделі інноваційної діяльності

41

Масленніков Є.І.,
Древняк В.В.,
Дворніков І.А.
Інвестиційно-інноваційні процеси в національній економіці

45

Масленніков Є.І.,
Кліменко А.Д.
Проблеми та особливості організації розрахунків з контрагентами

47

Мельник Ю.М.,
Бєлогорлов Є.С..
Операції банків з цінними паперами

49

Масленчук О.С. Визначення поняття «теорія безпеки соціальних систем»

51

Павліченко Т.В. Методи виходу суб’єктів господарювання на міжнародні ринки

55

Побережець О.В. Інвестиційно-інноваційні процеси в національній економіці

57

Побережець О.В.,
Вечтомова І.І.
Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу

59

Побережець О.В.,
Дорохова К.Е.
Значення історії облікової науки в сучасних умовах

61

Побережець О.В.,
Жебричук А.В.
Облік фінансових результатів діяльності підприємства

63

Побережець О.В.,
Шевченко А.О.
Методи управління інноваційною діяльністю

66

Протченко А.А. Правовые и инновационные аспекты обеспечения экономической безопасности

69

Роженко О.В. Місце економічної безпеки в управлінні підприємством

72

Селіванова Н.М.,
Поздняк К.О.
Економічна сутність та форми відтворення основних засобів

75

Селіванова Н.М.,
Сніжко В.А.
Визначення сутності понять калькулювання та калькуляція

83

Селіванова Н.М.,
Качанова Н.
Історія та розвиток бухгалтерської справи

87

Смоквіна Г.А.,
Гаман Г.О.
Виправлення помилок у фінансовій звітності

90

Смоквіна Г.А.,
Кавєріна С.Ю.
Проблеми та особливості організації облікової політики на промислових підприємствах

93

Смоквіна Г.А.,
Тараненко Д.О.
Корпоративна соціальна відповідальність як ключовий елемент забезпечення фінансово-економічної безпеки промислових підприємств

96

Тычина Д. Особенности Болонского процесса в системе высшего образования Украины

100

Устинюк А.Ю.,
Кiрiченко С.В.
Форми розвитку iнновацiйної економiки в нацiональному просторi

102

Щербакова І.Б. Економічні і організаційні інструменти проектного бізнес-партнерства у процесі залучення інвестицій малими промисловими підприємствами

105

Дащенко Н.М. Чинники впливу на процес технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих промислових підприємств

109

Гаценко С.В. Оцінка організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва з позицій Соціальної відповідальності

111

2014 рік: Матеріали конференції: Том 1

Авксєнтьв М.Ю. Інформаційно-інноваційний напрям – як пріоритет розвитку сучасного суспільства.

5

Андриенко В.М.,
Бобрович Р.П.,
Киркова А.И.
Анализ динамики мировых фондовых индексов в предкризисный период 2005-2007гг.

9

Балан А.А.,
Тітаренко В.В.
Облік і аналіз доходів в системі контролювання діяльності ремонтного підприємства

12

Балахонова О.В.Побудова внутрішнього контролю при реалізації моделі ефектевного управління бізнесом

15

Башинская И.А.,
Ибомбо Б.Н.
Оптимизация организации информационно-аналитической деятельности предприятия

18

Ботвіна Н.О. Теоретичні засади системи управління фінансами в банках України

21

Будорацька Т.Л.,
Журавльова Н.М.
Системній підхід у використанні інструментів бізнес-моделювання

24

Варивода В.Р.Механізм управління запасами на промисловому підприємстві та напрями підвищення його ефективності

28

Варчук О.А.,
Витичак І.В.
Проблеми організації та методики контролю інноваційних витрат промислових підприємств

31

Ковтуненко К.В.,
Вечеркіна О.О.
Оцінка факторів фінансово-економічної безпеки підприємства

34

Водолазкін Р.В.Визначення складових системи економічної безпеки підприємства

37

Волощук Л.О.Проблеми фінансово-економічної безпеки в процесі інноваційного розвитку підприємства

39

Волощук Л.О.,
Некіпелова Ю.А.
Інтелектуальна складова економічної безпеки підприємства

43

Захарченко В.І.,
Андрієнко Н.М.
Сучасні особливості побудови ринкової стратегії підприємства

48

Захарченко В.І.,
Бондаренко О.В.
Вдосконалення інвестиційної діяльності в сфері енергосбереження

51

Захарченко В.І.,
Аль-Шаргі Фахд
Мережеві моделі формування бізнес-структур

54

Захарченко Н.В.Функції та методи управління інноваційним підприємництвом у регіоні

56

Зельонка С.В.,
Водянка Л.Д.
Заробітна плата як основна форма матеріального стимулювання персоналу

60

Кірсанова В.В.,
Фащенко М.О.
Обліково-аналітичне забезпечення як складова функціонування системи економічної безпеки підприємства

63

Ковалик О.А.Проблеми розвитку малих підприємств в одеському регіоні

69

Колодяжный В.М.,
Самсонов Е.А.
Инновационные направления развития транспортной системы Украины

72

Кривоногова І.Г.Сучасні особливості інноваційно-інвестиційного розвитку

75

Мазур О.В.Особливості формування фінансових ресурсів підприємств цукрового виробництва

79

Меркулов М.М. Розвиток системи відносин між господарюючими об’єктами в процесі суспільного відтворення

83

Назаркіна Л.І.,
Вознюк Ю.О.
Фінансові конгломерати на банківському ринку України

86

Олейникова О.О.,
Азієва Я.
Механізм розробки стратегії управління доходами торгівельного підприємства

89

Пенчук І. М.,
Станкова Л.І.
Аналітичний інструментарій моніторингу фінансово-економічної безпеки корпорації

93

Смоквина А.А.,
Лубеле Ш.М.
Анализ показателей и методы оценки экономической безопасности строительного предприятия

96

Степанов В.Н.,
Степанова Е.В.
О формировании нелинейного мышления(социо-эколого-экономический аспект)

101

Черкасова С.А.,
Бошкова Т.Н.,
Мельникова Е.О.,
Недельчева М.Г.
Дистанционное управление в бизнесе

104

Шарко О.Р.Роль та значення управлінських продуктів в адмініструванні управлінської діяльності підприємства

107

Ширяєва Л.В.,
Захарченко В.І.
Розвиток понятійного апарату податкової безпеки

109

2014 рік: Матеріали конференції: Том 2

Волощук Л.О.,
Носовець О.І.
Фінансовий аудит в системі економічної безпеки підприємства

4

Волощук Л.О.,
Устинюк А.Ю.,
Павліченко Т.В.
Статистичні інструменти моніторингу інноваційного розвитку підприємства

9

Ковтуненко К.В.,
Короткова А.О.
Аудит операцій з обліку грошових коштів та їх типові порушення на підприємстві

13

Ковтуненко К.В.,
Кулябічева Д.Л.
Фактори внутрішнього середовища що впливають на стан фінансово-економічної безпеки установи, організації, підприємства

17

Ковтуненко К.В.,
Філіппенкова А.І.
Специфічні види загроз та особливост іорганізації забезпечення фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств

20

Коломіна О.Б. Стратегія управління інтелектуальним капіталом підприємств

23

Новак Н.Г. Эффективные механизмы бизнес-процессов

26

Олейникова О.О.,
Бевзенко Х.С.
Класифікація ризиків кластерної форми організації підприємств

28

Черкасова С.О.,
Борисенко А.С.,
Зенікова О.І.,
Пєнчева О.І.
Сучасні проблеми економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу україни

31

Черкасова С.О.,
Панкратова А.Р.,
Левченко А.О.,
Коваленко А.Г.
Проблемні аспекти визначення ефективності діяльності податкових органів

34

Подмазко О.М. Тіньовий сектор в економіці України

37

Рассадникова С.І. Принципові основи та інвестиційні проблеми ефективного використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України

42

Воронжак П.В. Вплив технологічного стратегоутворюючого чинника інноваційного розвитку промислових підприємств

45

Щербакова І.Б. Залучення інвестицій промисловими підприємствами: категорійно-понятійний апарат

49

Дащенко Н.М. Особливості і види технологічного оновлення вітчизняних інноваційно-орієнтованих промислових підприємств

52

2013 рік: Матеріали конференції

Балан А.А.,
Тітаренко В.В.
Основні аспекти аудиту операцій з обліку доходів на машинобудівному підприємстві

6

Бальтюкевич В.В.Державне регулювання інноваційної діяльності в економіці україни

8

Башинська І.О.Модель процесу маркетингових комунікацій

9

Безродна С.М. Управління якістю продукції в умовах стандартизації

11

Бровкова Е.Г.,
Бровкова К.В.,
Петина А.
Эффективность функционирования туристического кластера одесского региона

13

Варчук О.А.Классификация затрат предприятия

16

Витичак І.В.,
Варчук О.А.
Облікова політика підприємства: структура та зміст

19

Волощук Л.О.,
Некіпелова Ю.А.
Проблеми визначення та оцінки в системі бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених самостійно

22

Гаценко С.В.Організаційно-інфраструктурне забезпечення малого інноваційного підприємництва

23

Гуцан О.М.Энтропійний підхід до розуміння мотиваційного процесу

25

Дискіна А.А.,
Дрогозюк Ю.Ф.
Механізми підвищення рівня інноваційної активності та інвестиційної привабливості промислових підприємств

28

Дімова М.,
Панченко М.О.
Управління виробничим потенціалом підприємства

30

Дорошук А.А.,
Савченко А.А.
Кадровое обеспечение управления изменениями

33

Забарна Е.М.Особливості формування інноваційно-інвестиційних стратегій

35

Загородня К.С.Аналіз ефективного використання матеріальних запасів підприємства

37

Кирев О.В.Використання моделі відкритих інновацій сучасними промисловими підприємствами

40

Кірносова М.В.Використання моделі відкритих інновацій сучасними промисловими підприємствами

42

Клімова Д.Г.,
Забарна Е.М.
Місце інноваційної діяльності в умовах підвищення конкурентоспроможності підприємства

44

Ковтуненко К.В.,
Осипчук Х.А.
Особливості формування стратегії розвитку промислового підприємства

45

Ковтуненко К.В.,
Шолом О.І.
Особливості оцінки фінансової та економічної безпеки як складових системи безпеки підприємства

47

Кравченко О.А.,
Бундюк Ю.Р.
Проблеми підбору та підготовки екіпажів моряків в крюінгових компаніях

49

Крючкова І.Р.Потенційні джерела фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств машиностроительного предприятия

56

Леонтьева А.Ю.,
Горчакова И.А.
Планирование объемов продаж на основе методов линейного программирования

58

Маліновська К.І.,
Варчук О.А.
Інвентаризація грошових коштів: мета, завдання, етапи проведення

61

Мамонтенко Н.С. Методические основы оценки результативности реализации инновационной стратегии

63

Нізяєва С.А. Сучасні тенденції та основні проблемні аспекти виноробства одеської області

64

Носовець О.І.,
Волощук Л.О.
Недоліки існуючої системи обліку дебіторської заборогованості

70

Олейникова О.О.,
Бевзенко Х.С.
Фактори забезпечення ефективності реінжинірингу бізнес-процесів страхової компанії

72

Осипов В.М.,
Ворожейкін О.О.
Соціальний капітал субрегіону як елемент системи самоуправління

74

Панченко М.О.,
Бікіна К.І.
Підвищення ефективності страхового бізнесу україни

77

Пилько Є.О. Необхідність реструктуризації вугільної промисловості україни

78

Пильнева Н.О.,
Некіпелова Ю.А.,
Ананська М.О.
Особливості організації обліку виробничих запасів на промислових підприємствах

80

Погоріла І.В. Основні підходи до аналізу майна підприємства

82

Погоріла І.В. Особливості організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за допомогою інформаційних систем: «парус», «галактика», «1с бухгалтерія»

84

Рассадникова С.І. Принципові основи та інвестиційні проблеми ефективного використання природно-ресурсного потенціалу регінів україни

86

Резничук А.О. ,
Кірсанова В.В.
Концепція інтеграції системи внутрішнього контролю в систему управлінського обліку

88

Сак К.В. Економічний потенціал промислових підприємств одеської області: сучасний стан і перспективи зростання

89

Скрипник Н.А.,
Вєрємєєнко А.І.
Значення кадрового потенціалу в розвитку малого бізнесу

92

Смоквіна Г.А.,
Крисенко А.В.
Проблеми безробіття серед молоді україни

95

Соколовська О.А.,
Бровкова О.Г.
Дослідження методів зниження фінансових ризиків

97

Стрий Л.А.,
Захарченко Л.А.,
Голубева А.К.
Формирование рыночных механизмов и структур в экономике инфокоммуникационных услуг

100

Сухаревська О.М.Організація обліку доходів, витрат та фінансових результатів в умовах використання інформаційних систем

103

Сухаревська О.М.Основні підходи до розрахунку дохідних показників рентабельності підприємства

105

Ущаповський К.В. Компетентність управлінського персоналу як умова ефективності діяльності та розвитку енергетичних підприємств

106

Олейникова О.О.,
Тропанець М.В.
Проблеми впровадження в україні обов’язкового медичного страхування

108

Харичков С.К.,
Аверихина Т.В.
Регулювання екологічних витрат в системі управління прородоохоронною діяльністю підприємства

109

Хашимі Р.Е.,
Балан А.А.
Проблеми аудиторської діяльності в сучасній україні

112

Черкасова С.О.,
Афанасьєва А.О.
Концептуальні засади обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління дебіторською заборгованістю інноваційно-активних підприємств із застосуванням інформаційних технологій

114

Чернышева Л.И.,
Дженкова А.С.
Современные аспекты организационной мотивации

117

Чернышева Л.И.,
Чернат А.О.,
Чернат И.О.
Оптимизация подбора кадров для транспортного предприятия как инструмент его устойчивого развития

120

Чукурна О.П.Методологія ціноутворення в машинобудуванні

123

Шудра В.А.,
Смоквина А.А.
Качество жизни населения украины

126

Балан О.С.,
Бербер О.В.
Організація контролю виконання інвестиційного проекту промислового підприємства на фазах життєвого циклу проекту

128

2012 рік: Матеріали конференції

I. Формування ефективних ринкових механізмів і структур в умовах трансформації відкритої економіки України

Балан А.А.,
Аккузіна Г.Е.
Контролінг та система контролю підприємств корпоративного типу

7

Балан А.С.,
Арабаджи О.В.
Инвестиционный проект – практика разработки и сопровождения

10

Башинська І.О.Інноваційна діяльність машинобудівних підприємств як бази промислового розвитку

13

Васильєв Д.І.Комунікативна діяльність промислових підприємств в Інтернет

15

Івасенко І.В. Ринок продуктового рітейлу: проблеми та перспективи розвитку

16

Ковальова О.М. Формування венчурного бізнесу в Україні

18

Масленніков Є.І.,
Додіс Р.Л.
Реформування фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розрізі впровадження механізмів роботи з проблемними банками

20

Масленніков Є.І.,
Колтонюк Е.
Джерела формування доходів бюджету України

22

Музиченко Г.В.,
Мельниченко В.О.
Аналіз структури і динаміки державного боргу України

23

Нізяєва С.А. Роль і значення ЕОМ в економічних розрахунках

25

Смоквіна Г.А. Статистичні методи аналізу іннoваційнo-інвeстиційнoгo poзвитку peгіoну

27

Станкова Л.І.,
Філиппова С.В.
Основи вибору підприємством інноваційної стратегії

30

Сухоносов О.Ю.,
Черкасова Т.І.
Технологічний розвиток підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності

34

Сухотеріна М.І. До визначення поняття техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку підприємств

36

Тимощук М.П. Чинники та проблеми інноваційного розвитку виробничих підприємств

38

Філіппов В.Ю. Методика та алгоритм створення віртуального бізнес-інкубатору

40

Чечіна А.О.,
Цуркан А.О.
Теоретичні аспекти формування системи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств

42

II. Проблеми і механізми раціонального використання природних ресурсів і підвищення економіко-екологічної ефективності природно-ресурсного потенціалу регіонів

Ліпанова О.А. Споживча політика: національні та регіональні пріоритети

44

Муравкіна М.О. Визначення напрямів імплементації міжнародної практики в сфері екологобезпечного поводження з пестицидами

48

Пригара І.О. Формування ринку екологічного аудиту в Україні

53

Устинюк А.Ю.,
Плотнікова О.К.
Стратегічні напрямки забезпечення екологічної безпеки в умовах ринкової економіки

59

III. Механізми формування та ефективного використання соціально-економічного потенціалу регіонів України

Кирилюк О.С. Вплив прогнозування фінансового потенціалу аграрних підприємств на розвиток південного регіону України

61

Котляр Е.А.,
Смоквина А.А.
Проблемы безработицы: состояние и последствия

63

Лапін О.В.,
Яценко М.С.
Роль освіти у формуванні інтелектуальних ресурсів суспільства

66

Масленніков Є.І.,
Тумаркіна Ю.Е.
Система здійснення комерційними банками міжбанківських розрахунків

68

Щекина Е.Ю. Эффективность использования экономического потенциала страны

70

IV. Современные проблемы развития предпринимательства и механизмы повышения его эффективности в условиях различных форм собственности

Кравченко О.А.,
Єфремова О.П.
Забезпечення мотивації персоналу СПА-салонів

72

Масленніков Є.І.,
Ковалевська А.О.
Функціонування податкової системи України в умовах її реформування

74

Сидюк Э.А.,
Ананская М.О.
Преимущества и недостатки реформирования упрощённой системы налогообложения субъектов малого предпринимательства

75

Соколи І.І.,
Кравченко О.М.
Критерії оцінки і забезпечення ефективності роботи підприємств громадського харчування

79

V. Сучасні проблеми теорії і практики обліку, аналізу та аудиту економічних ресурсів суб’єктів господарювання

Волощук Л.О.,
Черкасова С.О.
Державний фінансовий аудит суб’єктів господарювання як основна форма державного фінансового контролю

81

Дорошук Г.А.,
Трибуха М.В.
Основні напрямки діагностики діяльності підприємства

83

Балан А.А. Система індикативних показників контролювання діяльності та розвитку енергопостачального підприємства

85

Жаботинська К.С. Теоретичне дослідження існуючих систем діагностики кризового стану підприємства: що в них спільного?

87

Іванова К.В. Показники ліквідності в системі аналізу фінансового стану підприємств машинобудування та металообробки

90

Каба А.В.,
Волощук Л.О.
Сучасні проблеми відображення інтелектуальних активів в системі обліку вітчизняних підприємств

91

Кірсанова В.В.,
Ганєва К.П.
Проблеми формування системи внутрішнього контролю виробничих запасів

93

Князькова В.Я.,
Котелянський Г.П.
Податковий аудит спеціалізованої державної податкової інспекції

96

Масленніков Є.І. Система методів оцінки ліквідності балансу машинобудівних підприємств

98

Нізяєва С.А. Етика в професійній діяльності бухгалтера і аудитора

99

Побережець О.В. Склад доходів діяльності підприємств машинобудування та металообробки

102

Балан А.А.,
Симонян К.П.
Напрями збільшення доходів підприємств у сфері надання послуг з продажу авіаквитків та туризму

103

Цуркан А.О.,
Черкасова С.О.
Особливості обліку основних засобів на підприємстві

106

Чайковська О.С.,
Кірсанова В.В.
Напрямки удосконалення обліку і аналізу виробничих запасів у виноробної промисловості

108

VI. Сучасні проблеми теорії і практики економіки, маркетингу та менеджменту у сучасних ринкових умовах господарювання

Балан О.С.,
Котляр О.А.,
Аннаєв Б.С.
Виробниче підприємство – умови сталого розвитку

111

Качуренко А.,
Мішина О.Б.
Исследование конкурентного состояния рынка газированных безалкогольных напитков Украины

113

Кравченко О.А.,
Колдараш А.О.
Деякі аспекти роботи рекламного агентства з клієнтами

115

Левдікова Ю.С. Фактори, що впливають на розвиток ринку керамічної плитки в Україні

116

Мельник К.С. Організаційна структура управління, як основний фактор ефективності організації

118

Мішина О.Б.,
Осадченко О.В.
Маркетингові дослідження на ринку туристичних послуг м. Одеси

119

Ніколаєва В.В.,
Матукова М.В.
Вибір та обґрунтування стратегічних позицій ПАТ «Інгулецький ГЗК» на ринку залізорудної сировини

121

Побережець О.В.,
Ридник С.
Загальні функції операційного відділу комерційного банку

124

Потапова А.І.,
Мішина О.Б.
Влияние кризиса на состояние рынка соков Украины

125

Прутян С.Б. Маркетингове середовище підприємств побутової хімії

127

Топор Л.І. Фармацевтичний маркетинг: напрями розвитку в Україні

129

Херсонська О.Б. Науковий гурток як форма НДРС в рамках навчального процесу ОНПУ

131

Малік Р.Ю.Щодо формування стратегії туристсько-рекреаційного комплексу регіону

133

Башинська І.О.GAP-аналіз проектів комерціалізації технології

136

Міхляєв М.О.,
Гусаріна Н.В.
Сучасні тенденції розвитку управлінського сегменту ринку праці та їх вплив на механізм мотивації (на прикладі одеського регіону)

137

Осипов В.М.,
Ворожейкін О.О.
Необхідність модернізації управління субрегіональним розвитком

141

Свінарьова Г.Б.,
Дашковський О.С.
Формування системи управління ризиками діяльності промислового підприємства

143

Ван Тао Баланс экономических интересов как критерий потенциала стратегического развития машиностроительного предприятия

145

Осипов В.М.,
Єрмакова О.А.
Регіональна конкурентоспроможність на принципах саморозвитку

148

Коломієць В.Ю.,
Балан А.А.,
Заєць М.А.
Роль світових лідерів аудиту на ринку аудиторських послуг України

150

Осипов В.М.,
Кукош М.С.
Формування агломерацій та їх вплив на міжнародну конкурентоспроможність регіонів України

154

Лисюк В.М. Чинники ефективного функціонування підприємств-субєктів ринку електроенергії

155

Устинюк А.Ю.,
Плотнікова О.К.
Тенденции загрязнения Одесского залива и прилегающих акваторий промышленными отходами

158

Ананська М.О.,
Кірєв О.В.
Формування алгоритму складання фінансової звітності малого підприємства в умовах зміни законодавства

160

2011 рік: Матеріали конференції

I. ПРОБЛЕМИ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Бааджи О.Б.Развитие туристических направлений в Украине

7

Бельтюков Е.А.,
Левицкая М.О.
Внутренние резервы как средства повышения инвестиционной привлекательности виноделия одесского региона

8

Волощук Л.О.,
Скороходова Л.В.,
Петрова Л.С.
Проблеми відображення інтелектуального капіталу в структурі майна промислових підприємств Одеського регіону

12

Єрмакова О.А.,
Юдін М.А.
Застосування кластерного підходу до розвитку енергозбереження в регіонах України

14

Некрасова Л.А.,
Курочкіна А.Ю.
Управління енергозбереженням на промислових підприємствах

15

Погорецкая В.Я.,
Макуи Д.М.
Гостиничный комплекс в системе туристического бизнеса

19

Церковна О.М. Підвищення науково-дослідницького потенціалу вищих навчальних закладів та їх інтеграція до інноваційної системи регіону

23

Шапранова О.В. Розвиток ринку туристичних послуг у сучасних умовах

24

Яценко М.С.,
Херсонська О.Б.
Інновації в освіті – основа забезпечення модернізаційного розвитку вищих навчальних закладів

28

II. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Балан А.А.,
Іриченко А.О.
Класифікація видів рейдерства, форм та способів захоплення підприємства

31

Гончаренко А.А.,
Некрасова Л.А.
Проблемы развития малого и среднего бизнеса в Украине

33

Клименко Р.В.,
Черкасова С.О.
Моніторинг чинників впливу на процес забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств

37

Кучеренко К.В. Специфіка та фактори інноваційного розвитку підприємства в умовах економіки України

39

Ладнюк К.С. Ключові елементи формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання

41

Cааджан В.А.,
Килиян Т.А.
Проблемы кредитования среднего и малого бизнеса в Украине

45

Cааджан В.А.,
Чашко Д.В.
Роль инновации в конкурентоспособности предприятия

47

Філиппова С.В.,
Богаченко А.В.
Малі та середні підприємства як форматор стандартів середнього класу в Україні

48

III. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Иванова А.Ф. Внедрение системы «Supply chain management» в Украине

50

Кирсанова В.В.,
Марчук К.В.
Транспортные затраты: состав и резервы снижения

53

Кравченко О.А.,
Стребко Ю.А.
Управління морськими портами України, проблеми та перспективи їх вирішення

57

Соколы И.И.,
Литовченко И.А.,
Борисенко Е.Г.
Проблемы системы государственной координации авиационной деятельности в Украине

60

Чумак О.П. Задачі та цілі логістичності систем підприємства в сучасних умовах

66

Шаповал С.С.,
Хафез І.О.
Ринок мультимодальних перевезень в Україні: проблеми на сучасному етапі та тенденції розвитку

70

IV. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ананська М.О. Особливості організації обліку та внутрішнього аудиту ПДВ у період дії перехідних положень до Податкового Кодексу України

74

Балан А.А.,
Партика М.Р.
Напрями реалізації особистого життєвого вибору та побудови професійної кар’єри студента спеціальності «облік і аудит»

77

Боднарюк С.О.,
Єпіфанова І.М.
Можливості вдосконалення управлінського обліку нафтогазодобувного комплексу України

79

Варчук О.А.,
Добров М.В.
Переваги подання податкової звітності у електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку

82

Волощук Л.О.,
Ганєва К.П.
Теоретичні засади побудови системи обліково-аналітичного забезпечення діяльності вищого навчального закладу

84

Кирсанова В.В.,
Стародуб Н.В.
Особливості організації обліку паливно-мастильних матеріалів

86

Масленніков Є.І. Категорія ліквідності в системі оцінки життєздатності підприємства

89

Свінарьова Г.Б. Формування системи управлінського обліку витрат на виробництво

92

Склярова О.В.,
Сорокіна І.В.,
Ковальова І.В.
Напрями вдосконалення обліку і аудиту матеріальних витрат суб’єкта малого підприємства

93

Саврадім А.І.,
Ананська М.О.
Організація бюджетування грошових коштів

95

Побережець О.В.,
Аккузина Г.Е.
Організація обліку технічного обслуговування, ремонту та поліпшення основних засобів

97

V. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Абаза И.О.,
Журан Е.А.
Пути повышения конкурентоспособности предприятий

100

Антонова Ю.С.,
Ліганенко І.В.
Вдосконалення організаційної структури управління підприємством

103

Балан О.С.,
Шушковська І.К.
Дослідження класифікації капітальних інвестицій крізь призму загальної класифікації інвестицій

106

Басюк С.Н.,
Коваленко А.М.
Жизненный цикл предприятия как основа антикризисного управления

112

Дорошук А.А.,
Щитка Е.И.
Эволюция концепций управления производством

117

Жеглова С.М.,
Черкасова Т.И.
Особенности проведения технологического аудита промышленного предприятия

118

Зайцева Е.Ю. Состояние и перспективы развития фирменной торговли

122

Криворучко К.С.,
Свірідова С.С.
Напрямки зниження витрат при переробці зернових

126

Лайко А.И. Система обеспечения безопасности пищевой продукции: проблемы внедрения и пути их решения

130

Морохович І.М.,
Поповенко Н.С.
Особливості інноваційної діяльності в сфері послуг

135

Нізяєва С.А. Виділення складових економічної безпеки виноробних підприємств

138

Пивоварчук И.Д. Современные проблемы развития регионов Украины

140

Радочинська А.В.,
Котова М.В.
Особливості формування організаційної структури управління ЗЕД на підприємстві

142

Саврасова І.В. Підходи та принципи щодо розвитку управління підприємством в сучасних умовах господарювання

146

Серватчук М.А.,
Олейникова Е.А.
Усовершенствование системы управления конкурентоспособностью предприятия

150

Серебров А.И. Проблемы регулирования ценообразования на рынке нефтепродуктов в Украине

153

2010 рік: Матеріали конференції

I. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ І СТРУКТУР В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Буркинський Б.В.,
Лайко О.І.
Механізми активізації відтворювальних процесів в умовах трансформації економіки україни

6

Гончар О.В. Удосконалення національної системи правової охорони авторського права у контексті інтеграції до європейського союзу

8

Кірсанова В.В.,
Сухарева Т.О.
Розвиток національної інноваційної системи за рахунок розробки організаційно-економічного механізму взаємодії бізнесу, науки та освіти

12

Ковтуненко К.В.,
Пройдакова Н.Г.
Механізм комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів

16

Продіус І.П.,
Філіппов В.Ю.
Інфраструктури підтримки малого інноваційного підприємництва: регіональний аспект

19

Продиус Ю.И.,
Яхвак А.Ф.
Пути усовершенствования транспортных услуг в Украине

21

Товстая О.В.,
Сааджан В.А.
Развитие ценных бумаг в Украине

22

Філиппова С.В Напрями розвитку вищого навчального закладу в умовах трансформації економіки України та її регіонів

25

II.МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Гурькова Ю.С.,
Голуб Ю.О.
Визначення розпорядників бюджетних коштів з високим ризиком невиконання бюджету шляхом розрахунку показників ефективності виконання місцевих бюджетів

27

Красностанова Н.Е.Використання трудового потенціалу підприємств регіону та його мотивація

29

Кухарская Н.А. Одесский регион в индексе глобальной конкурентоспособности

30

Лисюк В.М.,
Бутін Е.П.
Застосування принципів міжрівневих взаємодій у системі управління ринками ЖКП

32

Яблонская Н.В. Систематизация показателей оценки конкурентоспособности региона

34

Яценко М.С. Cередовище формування регіонального комплексу інфокомунікаційних послуг

37

III.СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Богаченко А.В. Малі та середні підприємства як форматор стандартів середнього класу в Україні

39

Боргуленко Н.А.,
Кірсанова В.В.
Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України

40

Голуб Ю.О.,
Дікань Л.В.
Обґрунтування доцільності застосування фінансового левериджу в процедурі залученні кредитних ресурсів

41

Гридина Е.И.,
Черкасова С.О.,
Лиганенко И.В.
Характеристика основных факторов, влияющих на работу предприятий в современных условиях хозяйствования

43

Кислова Н.В. Напрямки розв’язання суперечностей щодо службових творів між авторами і роботодавцями в сучасних умовах підприємницької діяльності

44

Краснянчук А.В.,
Продіус І.П.
Роль и место интеллектуальной собственности как экономического объекта предпринимательской деятельности в условиях развития инновационных процессов

48

Португальская Р.А.,
Филиппова С.В.
Правовое регулирование использования музыкальных произведений радиокомпаниями в современных условиях предпринимательской деятельности

51

Руденко Ю.І. Проблеми застосування в підприємницкій та виробничій діяльності промислових зразків як творів декоративно-прикладного мистецтва

55

Серватчук М.О.,
Атабаєва А.А.
Рейдерство як фактор уповільнення розвитку ринкової економіки України

59

IV. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Бут Н.В. Автоматизация ведения учета реализации товара с помощью ПП «1С: бухгалтерия» версии 7.7

62

Варчук О.А. Неліквідні товарні запаси: визнання та оцінка

64

Гребеник О.М.,
Голуб Ю.О.
Реорганізація контрольно-ревізійного управління як шлях підвищення ефективності здійснення перевірок державних закупівель

65

Дікань Л.В.Принципи фінансового контролю (теоретичні аспекти питання)

68

Кожушко О.В.,
Понікаров В.Д.
Сутність судово-економічної експертизи в сучасних умовах господарювання

70

Крисаченко Ю.А.,
Кірсанова В.В.
Уніфікація міжнародних і національних стандартів обліку – шлях до покращення інвестиційного іміджу України

72

Кучма О.Е.,
Дякива Д.Ю.,
Балан А.С.
Особенности использования системы сбалансированных показателей во внутреннем контроле инвестиционных проектов отечественных предприятий

74

Петрова Л.С.,
Волощук Л.А.
Проблемы оценки интеллектуального капитала предприятия

78

Полякова І. М.,
Голуб Ю.О.
Теоретичні аспекти державного фінансового аудиту в сучасних умовах

80

Свінарьова Г.Б.,
Станіславик О.В.
Механізм формування системи економічного аналізу промислового інноваційно-активного підприємства

82

Свинарева М.Н.,
Черкасова С.А.,
Селиванова Н.И.
Проблематика и необходимость ведения управленческого учета на современном предприятии

83

Синюгіна Н.В.,
Дікань Л.В.
Процедура використання економетричної моделі в якості інструментарію проведення моніторингу

84

Товста О.В.,
Атабаєва А.А.
Організаційно-функціональний розподіл посадових обов’язків внутрішнього аудитора та його завдання

86

Філонцева Г.Ю.,
Кірсанова В.В.
Галузеві особливості та їх вплив на облік в будівельних організаціях

90

Zamiatina K.V.,
Voinova T.S.
Тhe vagueness of tax environment as one of the theoretical and practical problems at industrial enterprise

93

V. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ананська М.О.Бюджетування як технологія управління підприємством

95

Дорошук Г.А.,
Трибуха М.В.
Аналіз основних причин опору організаційним змінам та методів їх подолання

97

Кісєль К.А.,
Волощук Л.О.
Проблеми забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства

99

Михляєв М.О.,
Філиппова С.В.
Системна мотивація управлінського персоналу підприємства в умовах ринкової конкуренції

101

Полюха Е.С.,
Хумарова Н.І.
Инновационные и инвестиционные стратегии в процессе стратегического развития предприятия

103

Сааджан В.А.,
Ли А.С.
Развитие венчурного капитала в Украине

105

Сааджан В.А.,
Саввова О.А.
Перспективы развития отельного бизнеса в Украине

109

Скаленко О.В.,
Волощук Л.О.
Проблемні питання впровадження стратегічного фінансового менеджменту

111

Слюсар В.Ю. Функции маркетинга в инвестиционных проектах

113

Устинюк А.Ю.,
Скаленко О.В.,
Хумарова Н.І.
Екологічний менеджмент як складова системи управління конкурентним потенціалом підприємств реального сектору економіки України

115