XVII Всеукраїнська науково-методична конференція
“Проблеми економічної кібернетики”

 

З 26 по 28 вересня 2012 р. в Одеському національному політехнічному університеті буде проведена XVII Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики”.
Запрошуємо Вас до участі в роботі конференції. Офіційне запрошення буде направлене на запит учасника конференції.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Всеукраїнське громадське об’єднання “Українська асоціація економічної кібернетики”Національна академія наук України
Інститут економіки і прогнозуванняІнститут економіки промисловості
Інститут економіко-правових дослідженьІнститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
Інститут регіональних дослідженьМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Підкомісія з економічної кібернетики НМК “Економіка і підприємництво”Одеський національний політехнічний університет
Донецький національний університетМіністерство економічного розвитку і торгівлі
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економікиНауково-дослідний економічний інститут

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Компанія Computer Systems Odessa
Одеса, Україна
ООО XJ Technologies
Санкт-Петербург, РФ
Компанія “Альт-Инвест”
Москва, РФ
Фірма ИБИС
Одесса, Україна
Науковий портал «ЕКОНОМІКА: реалії часу»
economics.net.ua

На конференції планується робота секцій за наступними напрямками:

 1. Сучасні напрямки моделювання економіки
  • Моделі адаптивних та життєздатних економічних систем
  • Моделювання економічного ризику і прийняття рішень за умов невизначеності
  • Моделювання нелінійної економічної динаміки, хаосу і катастроф
  • Економетричні моделі та методи прогнозування
  • Прикладні проблеми математичного моделювання
  • Імітаційне моделювання економічних систем: теорія і практика
 2. Інформаційні системи і технології в економіці – проблеми впровадження та використання
  • Інформаційно-аналітичні системи в різних галузях економіки
  • Системи підтримки прийняття управлінських рішень
  • Інтелектуальні інформаційні технології в економіці
  • Застосування платформ BPM (Business Process Management) в моделюванні складних економічних систем
 3. Актуальні проблеми, концептуальні моделі та прогнозування розвитку економіки регіону
  • Моделювання соціально-економічного розвитку регіону
  • Сучасні тенденції впровадження інформаційних технологій в регіональній економіці
  • Прогнози розвитку регіональних ринків
 4. Проблеми підготовки спеціалістів з економічної кібернетики
  • Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики
  • Розвиток дистанційної освіти
  • Сучасні технології навчання
  • Концепція економіко-математичної освіти економістів
  • Концепція навчання економістів застосуванню інформаційних технологій

Докладніше щодо вимог до подання та структури статей (тез доповідей) Ви можете ознайомитися
завантажив “Інформаційний лист”.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітетуКафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій, оргкомітет конференції “Проблеми економічної кібернетики 2012”

Одеський національний політехнічний університет пр-т Шевченко 1, 65044, м. Одеса

Телефон+38 (048)734-84-83, +38 (066) 338-21-75
eMailconf@opu.ua

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

2012 рік: Матеріали конференції: Том 1

I. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

З.Б. Артим-Дрогомирецька Економіко-математична модель задачі максимізації рентабельності виробництва

4

П.В. ЗахарченкоФормирование стратегий поведения курортно-рекреационного комплекса на основе моделей хаотической динамики

7

И.В. КлименкоО применении расширенного логистического отображения для анализа и прогнозирования параметров процессов железнодорожного транспорта

9

Є.В. Крикавський,
Н.Є. Кузьо
Iмітаційне моделювання логістичних процесів

11

Н.А. МалаксианоОб оптимальных сроках ремонтов портового оборудования

13

Б.К. Мельник Макромоделювання поведінки економічної системи, яка перебуває в умовах катастрофи

15

В.Ю. ХохловОцінка ризику для розподілів з «великими хвостами»

17

Л.П. Якимова Моделювання процесів переходу до дворівневої системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

19

К.С. Курганський Проблеми застосування ANFIS для моделювання ймовірності банкрутства підприємства

21

Г.І. ВеликоіваненкоАналіз підходів до моделювання нелінійних економічних процесів в умовах невизначеності

24

В.О. Капустян,
А.О. Дрозд
Моделювання потокової моделі банку

26

Т.О. Кічкіна Прогнозна модель кількості постраждалих від нещасних випадків на виробництві

28

Н.Л. Малиновская О применении методов анализа иерархий и сетей для оценки экономической эффективности вариантов развития железнодорожных станций

30

А.С. Калашников Многоагентное моделирование набега вкладчиков

32

К.Г. Васильченко Агентная модель трудового конфликта на предприятии

34

С.С. Турлакова Особенности моделирования стадного поведения в экономических системах

36

Л.М. Зомчак Павутиноподібна модель встановлення рівноважної ціни на спекулятивних ринках

38

І.І. Чайковська Комплексна модель управління інтелектуальним капіталом підприємства

40

Ю.М. Геока Управление рисками на предприятии путем применения интеллектуальных информационных технологий

42

С.В. КоляденкоМоделювання управління фінансовим ризиком підприємства

45

В.М. Вовк Проблеми оцінки перспектив розвитку системи

48

Р.В. Вовк,
С.С. Прийма
Оптимізація управління соціально-економічною системою в умовах неповної інформації

50

II. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ – ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Е.Е. Бизянов Оценка эффективности проектов внедрения и модернизации информационных систем управления на начальных этапах их жизненного цикла

54

Р.М. Вороніна Інформаційно-аналітичні системи в боротьбі з відмиванням грошей

57

П.М. Григорук Побудова інформаційної моделі процесу прийняття рішення

59

О.О. Коваленко Передумови створення теорії інформаційного середовища організації

61

Ю.А. Морозова Интеллектуальные информационные технологии в экономике

63

А.Ф. Лойко,
О.Г. Ніколаєва,
Н.В. Мельникова
Інформаційна підтримка процесів управління прямими і зворотними матеріальними потоками засобами логістичної інформаційно-аналітичної системи

66

В.Г. Пенко,
В.В. Пенко
Прогнозирование экономических временных рядов с помощью искусственных нейронных сетей

68

А.В. Петровська Системний підхід до побудови моделі взаємовідносин з клієнтами

70

III. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ

В.О. Шаповалова,
Н.К. Максишко
Характеристики динаміки ринку нерухомості в індикативному управлінні розвитком регіону

74

В.Л. Халімон Оптимізація виробничої діяльності підприємств в депресивних регіонах

76

П.М. Григорук,
Т.Ю. Федорова
Економіко-математичне моделювання сталого розвитку сільськогосподарської галузі

79

К.І. Костирко Прогнозування цін на ринку нерухомості

81

В.В. Бирський Проблеми моделювання доходів населення

83

IV. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

І.А. Горчакова Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців з економічної кібернетики

88

А.В. Сігал Про доцільність вивчення студентами-економістами конкретної математики

90

С.К. РамазановИнструментарий экономической кибернетики в экологической экономике

92

2012 рік: Матеріали конференції: Том 2

I. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Н.І. Камінська Задачі відтворення виробничо-ресурсного потенціалу підприємства

4

Ю.В. Коляда,
К.А. Семашко
Моделювання коеволюції легальної і тіньової економіки

6

О.В. Піскунова Врахування дисфункцій малого підприємства у моделюванні та дослідженні його розвитку

8

В.І. Скіцько,
О.С. Попчук
Нечітка модель оцінки попиту на продукцію підприємства

10

В.Я. Заруба,
О.О. Антонець
Ієрархічна система управління витратами на малому промисловому підприємстві

12

Г.В. Акулова Податкова поведінка економічних агентів: аналіз на основі мультиагентного підходу

14

В.Б. АнтонівОсобливості інноваційної стратегії розвитку підприємства

16

В.М. ПорохняІнтелектуальний леверидж – складова економічного важіля

18

И.Б. Сироджа,
Т.Я. Зевриев
Методология знаниеориентированного принятия решений в экономике и бизнесе

20

А.В. Жарова Определение понятия “агент” для агентного моделирования с помощью абстракции через отношение эквивалентности

23

Р.М. Лепа,
С.В. Солодухін
Моделі стадної поведінки агентів на фінансових ринках

25

В.В. Хорошун Моделювання маркетингової стратегії інформаційного бізнесу

27

І.М. Карапейчик Кількісний метод дослідження потенційних функцій промислових підприємств

29

І.С. Благун,
Л.І. Дмитришин
Еволюція моделей розподілу багатства

31

В.Д. Марчук Моделювання матеріальних потоків виробничих систем

34

В.Н. ИвановМодель оценки операционного риска с учетом факторов рефлексии

37

А.А. БаланМодель узгодженого контролювання енергопостачальним підприємством власної економічної діяльності та розвитку

39

В.Н. АндриенкоКонцепция механизма аутсорсинга металлургического предприятия

44

М.О. МызниковаИмитационное моделирование тенденций в банковском секторе Украины

46

А.Ш. ТуляковаСинтезированный индекс украинской экономики

49

Р.И. ШурмаУправление ресурсными потоками в интегрированной бизнес-структуре на основе нечеткой логики

51

М.В. Негрей Аналіз розвитку інтелектуального потенціалу України

53

II. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ – ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

В.В. Кулик Цілеспрямування розвитку соціально-економічних систем як задача інтелектуального моделювання

56

И.Б. Сироджа,
Т.Я. Зевриев
Прототип интеллектуальной информационной технологии (ИИТ) «t-KVANT» для принятия знаниеориентированных решений

59

А.О. Василевська,
О.І. Пурський,
О.А. Харченко
Управління організаційними проектами в системі торгівельних підприємств

61

Н.Н. Иванов Реинжиниринг информационных систем экономических объектов

63

К.В. ПоецикаИспользование платформ bpm в моделировании сложных экономических систем

65

Ю.А. Максимова,
А.С. Максимов
Разработка модели бизнес-процессов банковского учреждения на основе теории массового обслуживания

68

І.Є. СеменчаІнтелектуальна оцінка стану управлінської конкурентоспроможності підпри-ємств на ринку електротехнічних послуг регіону

70

М.П. Чайковская Модель управления информационной безопасностью виртуальной IT-инфраструктуры

72

Е.В. Малахов,
М.Г. Глава
Объединение моделей предметных подобластей на основе сопоставления проекций универсальных сущностей на различные предметные области

74

III. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ

І.М. Ушкаленко Планування сільськогосподарського виробництва та погодний ризик

78

О.І. Пурський,
С.О. Баннікова,
І.О. Мороз
Оптимізація регіональної стратегії розвитку шляхом впровадження системи поточного соціально-економічного моніторингу

81

Н.Ю. Сепанок Оптимiзацiя функцiй корисностi домогосподарств на макроекономiчному рiвнi

83

М.О. Акулюшина,
І.В. Миндру,
М.М. Сирбу
Планування розвитку інвестиційно-інноваційного проектування у сучасних умовах господарювання

85

І.М. МягкихФормування стратегії як основи функціонування та розвитку інтегрованих бізнес-структур (ІБС)

87

IV. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Л. М. Івашко Методологічні основи формування компетенцій в системі підготовки фахівців з економічної кібернетики

92

В.Н. Тимохин,
Т.С. Шаталова
Логістичний підхід до організації освітнього процесу у ВНЗ

94

2012 рік: Матеріали конференції: Том 3

I. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

А.С. Семенов Альтернативная концепция математического моделирования экономической динамики

13

В.П. Прокопенко Выбор показателей для моделирования инновационной деятельности предприятия

16

І.Ю. Івченко Проведення статистичних випробувань на імітаційно-оптимізаційній моделі оптимальної синхронізації виробництва та інвестиційної діяльності підприємства

18

В.І. Скіцько,
О.С. Попчук
Нечітка модель оцінки попиту на продукцію підприємства

10

В.М. Андриенко,
Е.А. Арсирий
Динамический и фрактальный анализ индекса ПФТС

21

В.Р. Нізяєва Інноваційна ємність у визначенні вектора інноваційного розвитку підприємства

23

О.Г. Бровкова,
Т.І. Адирова,
Ю.В. Араб’ян
Модель управління витратами на виноробному підприємстві

25

Л.І. ЧернишоваКадрові рішення крізь призму організаційних перетворень

27

Л.Н. Лингур,
В.М. Андриенко
Дробно-интегрированная эконометрическая модель прогнозирования макроэкономических показателей

29

П. Андреєв Економічний потенціал підприємства: сутність та структура

31

Т.В. Белопольская Система аналитических показателей механизма управления аутсорсингом основных средств металлургического предприятия

34

В.М. Берлин Модели финансовых рисков в сфере небанковских финансовых услуг

36

Н.І. Волкова Ризики в маркетинговій товарній політиці підприємства

38

Т.Б. Городецкая Критерии выбора периода выхода из венчурного капитала

40

Д.М. Жерлицын Анализ динамики формирования и использования финансовых ресурсов предприятиями Украины

42

Н.В. ЗайцеваОценка эффективности инвестиций в человеческий капитал с помощью нейросетевого моделирования

44

О.В. КленинПредпосылки оптимального управления производственно-хозяйственным потенциалом предприятия

46

О.А. Клепікова Методологія застосування маркетингу в управлінні страховою компанією

48

В.М. ЛевСтатистические характеристики динамики показателей современных финансовых рынков

50

Н.С. Артемонова,
А.В. Атрашкова
Моделювання в процесі прийняття ефективних рішень у сфері управління фінансовою діяльністю підприємства

52

И.Д. Малахай Оценка эффективности деятельности предприятия на базе показателей добавленной стоимости

55

Т.В. Меркулова,
Т.В. Биткова
Моделирование налогового поведения: системно-динамический подход

57

Л.Н. Сергєєва Особливості визначення суб’єктів податкового ризику

59

О.А. Скрыпник Стратегия внедрения информационно-аналитической системы предприятия

62

А.А.Чугунов,
Т.П. Труфанова
Оптимизация прокладки систем коммуникаций

64

Е.О. Эльперина К вопросу о моделировании процесса продвижения инновационного продукта

65

И.Р. Крючкова,
Н.Н. Симакова
Формирование структуры капитала промышленного предприятия на основе компромиссной концепции

67

В.А. Сааджан,
В.С. Задорожнюк
Підходи щодо формування системи мотивації персоналу на підприємстві

70

І.О. Башинська Особливості інновацій машинобудівних підприємств

75

О.С. Балан, Н. Парьєва,
Д. Кирток
Модель прийняття інвестиційних рішень на промислових підприємствах

77

II. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ – ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

З.М. Соколовська рикладне імітаційне моделювання бізнес-процесів

84

Т.Л. Будорацкая,
Н.М. Журавлева,
Е.В. Пугачевская
Основные концепции и возможности информационной базы «3С-управление предприятием»

86

Н.В. ЯценкоБізнес-процесне моделювання організаційної структури банку

88

Е.А. Арсирий,
А.А. Саенко
Проблемы организации специализированного информационного обслуживания в типологических абис

90

Г.А. Дорошук,
М.В. Трибуха
Особливості прийняття регулюючих управлінських рішень на підприємстві в умовах рейдерської атаки

92

Е.А. Арсирий,
Е.А. Журан,
В.Я. Погорецкая
Интеллектуальный потенциал – условие инновационного роста экономики предприятия

94

К.Ф. Ковальчук,
А.К. Никитенко
Технология Knowledge Mining для интеллектуальной поддержки принятия экономических решений

97

О.О. Арсірій,
Ю.М. Ларченко
Розробка семантичного ядра профорієнтаційного сайту на основі SOM

99

І.В. Маковей Аналіз та розробка системи кредитного скорингу для відділення комерційного банку

101

О.О. Плахотнік Інформаційно-аналітична система в управлінні кадровим потенціалом промислових підприємств

103

М.П. Соколик Інформаційно-аналітична модель для прогнозування соціальних показників у бюджетному процесі України

105

І.А. Заргана Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління фінансовими потоками підприємства

107

В.Ю. ФіліпповБізнес-інкубація як динамічний процес розвитку бізнесу

109

А.В. Солдаткина Формирование стратегии развития ИКТ сектора экономики Украины

112

Н.А. Заец,
Ван Тао
Влияние научно-технического прогресса на стратегию развития промышленных предприятий

118

III. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ

О.C. Коляда,
Е.А. Журан
Интернет-маркетинг как инструмент для продвижения сайта

121

К.В. Бровкова,
Ю.В. Ґудзь,
О.І. Серебров
Моделювання соціально – економічного розвитку туристичної складової економіки Oдеського регіону

123

С.А. НізяєваОрганізація управління ризиками на підприємстві

125

В.М. Ватащук,
Д.С. Пономаренко
Экономический кризис: антикризисное управление

131

Е.В. Бабченко Интеллектуальный анализ баз данных клиентов

133

В.А. Воротинцев Мехінізм управління регіональноюпрограмою модернізації системи теплопостачання

135

В.М. Кобець Механізм узгодження за стимулами розміру непрямого податку державою для розширення галузі в умовах інформаційної симетрії

138

В.А. ЧередниченкоІнформаційні технології маркетингового моніторингу промислового розвитку території

144

О.М. Козакова,
Кемгне Мішель
Збутова діяльність промислових підприємств в Iнтернет

146

О.М. Козакова,
С.Б. Смірнов
Інноваційні PR-інструменти в комунікативній політиці підприємств

148

О.Б. Мішина,
О.В. Маргаринт
Використання Інтернет-маркетингу в промисловості

150

О.Б. Мішина,
С.Б. Прутян
Маркетингові дослідження на ринку металопластикових вікон України

152

Н.О. Черепанова,
Вей Шихуан
Захист товарних знаків промислових підприємств у мережі Інтернет

154

Н.О. Черепанова,
Д.Ю. Парфенов
Проблеми маркетингового ціноутворення у віртуальній економіці

156

И.А. Фрунзе,
Д.П. Михайлик
Синергетический эффект интеграции в управлении стратегическим потенциалом экономических систем

158

IV. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Т.В. ФилатоваСистема поддержки принятия решений работодателей путем определения критериев качества образования студентов

163

Т.В. Филатова,
Е.Н. Вязовская
Управленческие информационные системы с применением регрессионного анализа в оценке критериев качества образования

166

Т.В. Заховалко,
І.А. Столярчук
Застосування активних методів навчання у підготовці студентів спеціальності «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

169

2011 рік: Матеріали конференції: Том 1

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Ю.Г. Лысенко,
В.Ю. Захарченко
Задачи информационно-аналитического обеспеченияфункционирования налоговых органов

16

Е.В. Малахов,
Т.В.Филатова
Управление качеством подготовки специалистов экономической кибернетики

19

С.В. Філиппова,
К.В. Ковтуненко
Віртуальне підприємство: перспективи та проблеми впровадження в навчальний процес ВНЗ

22

I. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

М.В. Акулов Моделювання динаміки багатономенклатурних запасів в умовах обмеженості транзакцій

25

В.М. Андрієнко Моделі діагностики кризового стану та прогнозування загрози банкрутства підприємства

27

А.В. Бакурова,
А.В. Діденко
Проблема вибору оптимальної системи оподаткування для підприємств туристичної сфери

29

Л.М. Бражнікова Моделювання життєздатності системи стратегічного управління фінансовою діяльністю підприємств ЖКГ

32

Р.В. Вовк Модель нечіткого портфеля інвестицій

34

Я.В. Глазова,
Н.К. Максишко
Анализ и моделирование социальной самоорганизации в информационных сетях

37

А.В. Грабарєв,
В.В. Майба
Імітаційне моделювання туристсько-рекреаційного комплексу

39

М.В. Дацко,
М.П. Головатюк
Особливості застосування генетичних алгоритмів до розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів в умовах стохастичного попиту

42

Ю.В. Дем’яненко Концепція моделювання процесів формування та використання соціального капіталу у сфері послуг

45

О.В. Жавнерчик Імітаційне моделювання трансформаційних процесів в економіко-екологічних системах

47

Т.В. Заховалко,
О.Ю. Головін,
Н.К. Максишко
Моделювання проблеми раціонального використання орних угідь в умовах інформаційної невизначеності

49

Л.М. Зомчак Моделювання фінансового ринку як нелінійної динамічної системи у трьохмірному фазовому просторі

51

Ю.В. Клебан Розробка моделі оцінки ефективності інвестицій із застосуванням нечіткоі логіки

53

О.С. Кучеров,
О.І. Баштанник,
Н.К. Максишко
Моделювання в процесі реінжинірингу інформаційного простору місцевого самоврядування

55

Е.А. Левчук Моделирование аутсорсинговой логистической стратегии промышленного предприятия

57

А.В. Матвійчук,
Д.С. Кононенко
Моделювання розвитку фінансових показників із урахуванням правил технічного аналізу ринку

59

Н.С. Меджибовская,
В.А. Финикопуло
Агентное моделирование поведения потребителя

61

О.А. Многодетная Эколого-экономическая адаптивная модель сельскохозяйственного производства

63

М.О. Мизнікова Моделювання життєздатності банківської системи України

65

О.Е. Папковська Перспективи розвитку моделей кластерного підходу в економіці

67

О.В. Пернарівський Трикрокова модель формування оптимального портфеля банківського вкладника

69

А.Л. Подкорытов Сравнительный анализ инструментов реорганизации предприятия

71

А.Г. Подольская,
В.Н. Тимохин
К вопросу о построении модели торговой компании

73

С.С. Прийма Прогнозування ціни у малому підприємництві

75

Е.В. Пулянович Система показателей оценки развития предприятий в сфере услуг

77

В.В. Рак,
Н.К. Максишко,
Л.Н. Сергєєва
Концепція моделювання рефлексивного управління нарощуванням людського потенціалу працівника

79

О.В. Рубінчук Орієнтація інтелектуального капіталу на максимізацію вартості компанії

81

Р.А. Руденский,
А.Л. Полянский
Оценка стоимости экономических объектов на основе методов математического моделирования

84

В.П. Савчук,
И.Н. Глушко
Моделирование взаимодействующих бизнес-процессов

86

М.Г. Сербов Методичні основи побудови економіко-математичної моделі оцінки рівня збитків від надзвичайної ситуації природного характеру (на прикладі стихійних гідрологічних явищ)

89

В.Б. Середюк Застосування інструментарію нечіткої логіки при визначенні надійності позичальника

91

В.М.Соловйов,
В.М. Сапцін
Принцип невизначеності та економічні аналоги основних фізичних величин

94

В.М.Соловйов,
О.Д.Шарапов
Моделювання та прогнозування другої хвилі глобальної світової кризи

95

О.В. Спилка Механизм мониторинга финансового состояния страховой компании

98

А.Ш. Тулякова Анализ и прогнозирование динамики цены актива на фондовом рынке

99

А.В. Филиппов,
А.А. Зима
О влиянии процессов слияния и поглощения на конкурентоспособность предприятия

101

И.А. Фрунзе Организация интегрированного управления экономической системой

103

II. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ – ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

О.С. Балан,
О.М. Русєва
Підприємницькі інформаційні системи як інструмент активізації підприємницької діяльності

105

Н.В. Баришева Логістичні моделі управління прямими і зворотними матеріальними потоками промислового підприємства

111

В.М. Вовк Системній аналіз у процедурах прийняття рішень

113

Т.А. Дунаєва,
А.В.Черномордов
Сезонне коригування часових рядів (на основі варіаційних принципів)

115

В.Я. Заруба,
Е.О. Ковпак
Моделювання організаційних процесів на підприємстві із застосуванням платформ BPM

117

Н.О. Іванченко Управління економічною безпекою підприємства на основі онтологічного інжинірингу

119

Н.І. Камінська Організація змін на підприємствах

121

Н.К. Максишко,
І.В. Козін,
В.О. Шаповалова
Особливості застосування нейромережевого моделювання в оцінці нерухомості

123

М.В. Одрехівський Кластерні моделі інтеграції інноваційних підприємств у економіку регіонів

125

І.М. Шиш Оптимізація обсягів випуску продукції малого підприємства

127

III. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ

О.И. Баштанник,
И.В. Козин
Актуальные проблемы взаимодействия региональных и общегосударственных информационных систем

130

Р.О. Пуме,
А.М. Холоденко
Оптимізація вибору портів за критерієм інтенсивності прибутку

132

Н.Ю. Степанок Взаємозв’язок розвитку національної економіки та транспортної галузі

134

IV. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Е.А. Арсирий,
Т.В. Павличенко
Проблемы реализации профориентационной функции в системе довузовской подготовки абитуриента технического ВУЗа

137

В.М. Колодяжний,
О.Г. Ніколаєва
Досвід і перспективи викладання дисципліни «Імітаційне моделювання» для технічних і економічних спеціальностей

139

М.Є. Рогоза Досвід впровадження дистанційних технологій навчання та особливості їх розвитку у ВНЗ економічного профілю

141

Ю.К. Тараненко,
Н.О. Ризун
Современные тенденции кибернетической педагогики

144

С.И. Зайцев,
Е.Е. Бизянов,
А.Г. Хмелев
Система тестирования знаний студентов: опыт построения и использования

146

В.Ю. Філіппов,
Ю.В. Ковтуненко
Особливості створення віртуального-бізнес інкубатору у вищому навчальному закладі

148

2011 рік: Матеріали конференції: Том 2

I. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

З.Б. Артим-Дрогомирецька Оптимізація управління вантажними перевезеннями транспортного підприємства

4

Д.В. Беленко Принципы управления научной деятельностью в университетах инновационного типа

7

В.М. Берлин Модели финансовых стратегий управления активами негосударственных пенсионных фондов

8

І.С. Благун,
Л.І. Дмитришин,
І.Й. Перкатюк
Модель дифузії ринкового продукту

9

Г.Б. Данильчук Дослідження стану складних систем за допомогою ентропії Реньї

11

Г.А. Дорошук Етапи системного аналізу організаційних процесів

13

Д.М. Жерлицын Управление затратами в системе финансового менеджмента предприятия

15

И.А. Заргана Особенности управления финансовыми потоками в логистических системах

16

И.Ю. Ивченко Апробация метода cинхронного планирования инвестиционной и производственной деятельности предприятия

17

А.Ю. Кафтанников К проблеме внедрения экономических информационных систем с целью повышения конкурентоспособности предприятий

19

В.А. Кириндясова Моделирование процессов формирования филиальной сети коммерческого банка на локальном уровне

21

О.А. Клепікова Прогнозування головних показників страхової компанії за методом системної динаміки

23

В.Н. Кравченко Комбинирование подходов к управлению деятельностью предприятия

25

Є.В. Крикавський,
Н.Є. Кузьо
Використання оптимізаційних багатокритеріальних моделей для вирішення логістичних задач

27

В.С. Кузнецов Особенности управления маркетинговой деятельностью предприятия в сфере информационного бизнеса Украины

29

С.И. Левицкий,
Е.А. Вдовиченко
Модель оценки эффективности интегрированного управления

30

А.Ю. Лысенко Применение моделей ресурсных потоков в интеграционной стратегии предприятия

31

Л.Я. Львовский Моделирование принятия оптимального решения по выбору параметров страхования кредитного риска

32

А.А. Мишин Логистическое управление финансовым потоком предприятия

34

М.В. Негрей Моделювання екологічної політики підприємства

35

Л.А. Некрасова Обгрунтування оптимальної виробничої програми в умовах стратегії диверсифікації

38

С.А. Нізяєва Система економічної безпеки виноробних підприємств

40

Е.И. Пискун,
В.В. Хохлов
Оценка и прогноз риска сложной экономической системы с помощью эксплораторного стохастического факторного анализа

42

В.П. Прокопенко Проблемы оценки инновационной деятельности предприятия

44

З.М. Соколовська Імітаційне моделювання бізнес-процесів складних економічних систем

46

Т.О. Віткова Загальнотеоретичні основи оцінки якості управління економічним об’єктом

48

II. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ – ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

В.М. Андриенко,
Е.А Арсирий
Анализ и моделирование временных рядов с долговременной памятью

52

Е.А. Арсирий,
А.А. Леус,
О.А. Игнатенко
Повышение эффективности интернет-маркетинга в социальных сетях на основе определения портрета целевого потребителя в рамках поведенческого таргетинга

54

Е.А. Арсирий,
А.П. Василевськая
Самоорганизующиеся одно- и думерные карты Кохонена для кластеризация неструктурированных данных

56

Т.Ю. Беликова,
Н.В. Зайцева
Модернизация системы управления персоналом в условиях инновационного развития предприятия

58

Т.В. Белопольская Формы и методы финансирования объектов социальной инфраструктуры промышленных предприятий

59

И.И. Бобок,
Е.В.Малахов
Формализация проблемы разработки универсального метода стеганоанализа, основанного на анализе возмущений матрицы контейнера

61

Т.Л. Будорацкая,
Т.Р. Пономарева
Интеграция выходных данных автоматизированного технологического оборудования для контроля и планирования на производстве

63

А.И. Бутук Неоднозначность трансакционных последствий компьютерно-интернетной революции

65

П.М. Григорук Інформаційна технологія як інструмент підтримки прийняття маркетингового рішення

67

О.А. Журан,
І.О. Абаза
Оценка конкурентоспособности предприятия с использованием современных информационных технологий

69

В.М. Лев Агрегирование как метод усиления структурированности данных

71

Е.В. Малахов,
С.С. Кулиш,
М.Г. Глава
Поиск общих сущностей в различных предметных областях

72

О.А. Мартинюк Застосування системи менеджменту якості для інжинірингу банківських продуктів

74

О.О. Плахотнік Особливості управління розподіленими економічними системами

76

Т.Р. Пономарева,
Т.Л. Будорацкая
Разработка программного приложения средствами конфигуратора и встроенного языка программирования пакета «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.1»

78

О.В. Пугачевська,
Н.М. Журавльова
Використання математичних методів для вирішення проблем утилізації відходів та збереження довкілля регіону

80

В.В. Руденська,
В.В. Храпкіна
Інфологічні моделі прийняття рішень в умовах ризикових ситуацій на промислових підприємствах

82

К.А. Рушай Проверка гипотезы фрактальности рынка валют Украины

85

О.А. Скрыпник Информационно-аналитическая система в менеджменте предприятия

88

К.В. Тихоненко Економіко-математичне моделювання діяльності сюрвеєрських компаній

90

А.И. Турчин Инструмент управления разработкой информационных систем

92

C.C. Чеверда Концепція застосуванння дискретної нелінійної динаміки в системі вартісного оцінювання енергоносіїв

94

А.А. Чугунов,
Е.Ю. Зайцева
Разработка стратегии выхода предприятия на рынок

96

III. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ

В.М. Андриенко,
В.Я.Погорецкая,
М.О. Дюжев,
О.Г.Спиваков
Фондовый и валютный рынки в системе формирования инновационной модели развития экономики Украины

99

О.С. Биконя Роль інформаційно-комунікаційної інфраструктури в трансформації енергомереж

101

А.А. Дискіна Комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств

103

А.О. Дрозд,
В.О. Капустян
До питання керування кредитною діяльністю банку

105

Е.Н.Забарна,
Г.Т.Конраді
Алгоритм побудови системи економічної безпеки підприємництва

107

В.О. Капустян,
К.О. Ільченко
Дослідження впливу показників гудвілу і ліквідності на швидкість приросту депозитів

109

В.О. Капустян,
М.Г. Чепелєв
Дослідження впливу структури капіталу на динаміку розвитку економіки

111

Н.К. Максишко,
С.Н. Иванов
Прогнозирование изменения целевого рынка металлопроката

113

О.Г. Ніколаєва Дослідження і прогнозування динаміки індексів сприйняття корупції

114

В.Я. Погорецька,
В.М. Андрієнко,
М.О. Дюжев,
О.Г. Співаков
Некоторые вопросы валютного риска

116

С.С. Свірідова Мінімізація ризиків машинобудівного підприємства

118

К.В. Соловйова Вплив глобалізації на конкурентоспроможність економіки України

120

Л.П. Якимова Циклически-волновой подход к моделированию эволюционной динамики пенсионных систем

121

IV. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

В.М. Андриенко,
Л.Н. Лингур
Проблема соответствия учебных планов требованиям специальности экономическая кибернетика

124

Е.А. Арсирий,
А.А. Саенко
Модификация АБИС с целью организации специализированного информационного обслуживания классов читателей

126

Є.А. Бельтюков,
І.В. Черкасова
Роль дистанційної освіти в управлінні зростанням потенціалу підприємства

128

І.А. Горчакова Концепція підготовки до економіко-математичного моделювання майбутніх фахівців з економічної кібернетики

130

В.П. Дюков Опыт применения деловой игры «Photowars» в обучении студентов экономического профиля

132

Natalya Diukova Temporal dynamics of intangible assets’ structure in EU countries

134

Н.Н. Иванов Информационно-сервисных систем в электронном образовании

136

2011 рік: Матеріали конференції: Том 3

I. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

А.А. Бокань Пути совершенствования механизма управления несвязанной диверсификацией

4

Т.І. Адирова,
Л.Б. Боднарчук
Організаційно-економічний механізм управління витратами

6

О.Г. Бровкова,
Ю.В. Гудзь
Дослідження проблем підвищення прибутковості банків в умовах нестабільного ринкового середовища

8

Л.О. Волощук,
К.П. Ганєва
Методичні підходи до оцінки розвитку вищого навчального закладу

10

Л.О. Волощук,
Л.В. Скороходова,
Л.С. Петрова
Проблеми адаптації методик оцінки інтелектуального капіталу ву вітчизняній економіці

12

Л.В. Єргієва Методи багатовимірного порівняльного аналізу

14

Д.Ф. Іванченко Организационно-экономический механизм управления на промышленных предприятиях

16

О.А. Кравченко,
Ю.А. Стребко
Оптимізаційне моделювання систем управління стивідорними послугами морського транспортного порту

18

В.В. Куперман Багатокритеріальна оптимізація планування виробництва на підприємстві

20

О.В. Мардарь Двухуровневая модель оценивания предложения контрагента в рамках проведения процедуры открытых торгов

22

О.П. Моісеєнко Оцінка показників діяльності вищого навчального закладу в процесах прийняття управлінських рішень

24

Л.І. Чернишова Самоорганізація банків в умовах невизначеності

26

Б.И. Юхименко,
А.А. Сиенко
К вопросу об увеличении скорости сходимости алгоритмов метода ветвей и границ

29

II. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ – ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Н.А. Боргуленко,
В.В. Кирсанова
Методические подходы к формированию системы инновационного аудита

37

А.А. Кобозева,
А.Д. Шовкун
Алгоритм использования цифровых водяных знаков для скрытой передачи информации

40

М.А. Козина Повышение эффективности стеганографического метода основанного на решении систем линейных алгебраических уравнений

42

В.Г. Логвінов Проблеми формування електронних інформаційних ресурсів

44

М.В. Мазуркевич,
М.С. Яценко
Технології надання державних послуг через багатофункціональні центри

46

Ю.И. Мацкевич Финансовый мониторинг в системе стратегического управления предприятием

50

С.М. Мічківський,
О.В. Прігунов
Білінгова система обліку та аналізу розрахунків зі споживачами підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

52

О.Б. Мішина Маркетингові інформаційні системи

54

О.А. Скрыпник Информационно-аналитическая система в менеджменте предприятия

57

Ю.А. Хохуля Система распознавания дорожных знаков

59

Ю.В. Чумаченко Обнаружение и локализация фальсификации цифрового изображения в различных условиях её проведения

61

III. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ

М.О. Акулюшина,
О.В. Кірев
Особливості інноваційно-інвестиційної моделі розвитку для економіки українських регіонів

64

А.А. Балан,
К.С. Жаботинська
Організаційно-методичне забезпечення фінансово-господарського контролю енергопостачальної компанії

66

Е.В. Бровкова Формирование инновационной стратегии развития туристической фирмы в условиях глобализации мировой экономики

70

О.І. Манакова,
О.С. Дашковський
Стратегія організаційного розвитку промислового підприємства в умовах глобалізації

73

О.Г. Бровкова ,
О.І. Серебров
Дослідження проблем залучення інвестицій в умовах нестабільного попиту

75

Я.В. Шаповал,
А.В. Скаленко
Проблеми визначення фінансового потенціалу регіону

78

К.В. Кучеренко Інноваційний розвиток в забезпеченні економічної безпеки підприємства

82

І.В. Ліганенко Методичні підходи до цільового управління організаційним розвитком виробничого підприємства в умовах стратегічних змін

85

О.О. Ілюхін Напрямки вдосконалення організації корпоративного управління капіталом промислового підприємства

88

О.В. Станіславик,
О.М. Коваленко
Ключові аспекти використання засобів маркетингу в інноваційному менеджменті

90

В.А. Чередниченко Вплив інформаційних технологій на стратегічні аспекти територіального маркетингу

95

IV. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Н.І. Волкова Інформаційна підтримка інноваційних процесів в системі освіти

101

Е.В. Малахов,
В.Я. Погорецкая
Кафедра ЭКИТ – СЭВ (кафедра Экономической кибернетики и информационных технологий – Система Экономического Возрождения)

103

Т.В. Філатова,
К.М. В’язовська
Формування механізму підготовки кадрів з економічної безпеки для господарюючих суб’єктів

108