Міжнародна науково-практична конференція
«Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді»

Шановні колеги! Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеський національний політехнічний університет, Науковий портал «Економіка: реалії часу», ержавна вища школа технологій та економіки ім. Броніслава Маркевича, в Ярославі, Ростовський державний економічний університет, ада молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України, Рада молодих учених Інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка, Одеська обласна Рада молодих вчених запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді», яка відбудеться 24-25 квітня 2014 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, Французький бульвар, 29, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Зал засідань Вченої ради (каб. 47)

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем сучасної економіки, перспектив економічної інтеграції провідними та молодими вченими України.

До участі у конференції запрошуються молоді вчені: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ВНЗів.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Вплив інтеграційних перспектив на макроекономічні процеси та розвиток ринків
 • Розвиток підприємництва: перспективи та інтеграційні виклики
 • Регіональні соціально-економічні аспекти реалізації інтеграційних ініціатив
 • Економіко-екологічні аспекти розвитку раціонального природокористування в контексті інтеграційних перспектив
 • Перспективи розвитку фінансової сфери в умовах глобалізації

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету konf.impeer@gmail.com не пізніше 11 квітня 2014 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези, Прізвище_Квитанція.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» НАУКОВИЙ ПОРТАЛ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в науковому фаховому
виданні Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України «Економічні інновації» та міжнародному фаховому науковому електроннуму журналі «Економіка: реалії часу».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 14;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок,
потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Радимо скористатись файлом зразка оформлення тез
як шаблоном (Зразок оформлення тез додається)

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці
конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються очна і заочна форми участі в роботі конференції. Організаційний внесок за
участь в конференції складає:

 • 80 грн. у випадку очної чи заочної участі з отриманням електронного варіанту збірника тез на порталі «Економіка: реалії часу» НАУКОВИЙ ПОРТАЛ;
 • 150 грн. у випадку очної чи заочної участі з отриманням паперового збірника тез.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Отримувач: Науково-консультаційний госпрозрахунковий центр ІПРЕЕД НАНУ

Код ЄДРПОУ 25027359

Розрахунковий рахунок 26006314907 в банку АБ “Південний” МФО 328209

Призначення платежу: «Переказ коштів за участь в конференції Прізвище, Ім’я, По-Батькові».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету

65044 м. Одеса, Французький бульвар, 29, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Контактні особи

Лайко Олександр Іванович (048) 722-50-20, (067) 484-51-39,
Науменко Жанна Георгіївна (096) 119-38-68
Циналєвська Ірина Антонівна (067) 978-64-75

eMail

konf.impeer@gmail.com

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Програму конференції можна скачати за наступним посиланням.

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Буркинський Борис Володимирович, Директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, д.е.н., професор, академік НАН України

Члени організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, завідувач кафедри «Облік, аналіз та аудит» Одеського національного політехнічного університету
Іренеуш Томас, професор Державної вищої школи технології та економіки ім. Броніслава Маркевича, в Ярославі
Альбеков Адам Умарович, д.е.н., професор, заслужений діяч наук Російської федерації, Ректор Ростовського державного економічного університету
Липинська Олена Андріївна, д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Кращенко Юрій Петрович, к.пед.н., заступник декана з наукової роботи природничого факультету, старший викладач
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, голова
Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України
Чубай Володимир Миколайович,к.е.н, доцент, голова Ради молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», член Ради молодих вчених
при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України
Балан Олександр Сергійович, к.т.н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту Одеського національного політехнічного університету
Нікішина Оксана Володимирівна, к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Єрмакова Ольга Анатоліївна, к.е.н., доц., старший науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку Приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Фоменко Анна Володимирівна, к.е.н., старший викладач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання
Української інженерно-педагогічної академії, член Ради молодих вчених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України

Відповідальний організатор комітету:

Лайко Олександр Іванович,к.е.н., с.н.с., голова Ради молодих учених Інституту проблем ринку
та економіко-екологічних досліджень НАН України, член Президії Ради молодих вчених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України

Технічні редактори:

Науменко Жанна Георгіївна,інженер І категорії відділу соціально-економічного розвитку Приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Ворожейкін Олексій Олександрович, молодший науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку Приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2014 рік: Матеріали конференції

I.ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИИ ТА РОЗВИТОК РИНКІВ

Голубьонкова О.О.

підвищення конкурентоспроможності ВНЗ як запорука розвитку ринку вищої освіти в умовах інтеграційних процесів

8

Гончарова О.М.,
Касьянова В.А.

Перспективні напрями реалізації політики імпортозаміщення агропродовольчої продукції

10

Дударєв О.А.

Інноваційна діяльність та система освіти

11

Захарченко В.И.,
Дамаскин М.О.

Состояние и развитие научно-технологического комплекса Украины

14

Захарченко В.І.,
Захарченко Н.В.

Узагальнення використання системного підходу в економічних дослідженнях

16

Іванченков В.С.

Напрями дослідження інноваційних ресурсів підприємств консервної галузі

18

Ільїна А.О.

Державне регулювання інвестиційного процесу в промисловому секторі України

20

Картышев Д.В.

Роль ЭОД в оптимизации таможенной политики государства

22

Кобыльчанская Е.А.,
Фонджо Оду Жульен,
Ли Хао

Проблемы и перспективы европейской экономической интеграции

24

Колесник Т.Н.,
Кравец С.В.,
Мейцзюань Г.

Интеграционное будущее Европы

26

Лайко О.І.

Інвестиційні перспективи від економічної інтеграції для стратегічних ринків України

28

Михнюк А.О.,
Прохорова В.В.

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства в умовах світової інтеграції

30

Нікішина О.В.

Український ринок зерна та зернопродуктів у європейському інтеграційному процесі

32

Романчук Н.М.,
Івах А.В.

Енергетична безпека України та інтеграційні виклики

34

Тихопой И.А.

Сучасні проблеми суднобудівництва

36

Ярмолович Д.Ю.

Перспективы развития рынка услуг морского агентирования в современной геополитической и экономической ситуации

38

II.РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ВИКЛИКИ

Болгарова Е.Г.,
Гусева О.В.

Специфика деятельности гостинично-ресторанного комплекса “Снежная Королева”

40

Бутенко І.А.,
Курносова А.В.

Формування й вибір моделі управління персоналом підприємства

42

Ватаманюк-Зелінська У.

Інтеграційна взаємодія пвдприємств у машинобудівному комплексі України

44

Долгова А.О.

Удосконалення управління зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

46

Долгова А.О.

Удосконалення управління зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

48

Зайцева І.С.,
Пасько Н.О.,
Фоменко А.В.

Стратегії виробництва в умовах глобалізації

50

Катошина К.О.,
Гусєва О.В.

Мотивація праці персоналу на готельних підприємствах

52

Колесниченко В.С.,
Гусева О.В.

Глобализационные процессы в гостиничном бизнесе

54

Литовка А.О.,
Гусєва О.В.

Використання аутсорсингу в діяльності готельного комплексу

56

Мельніченко В.В.,
Гусєва О.В.

Впровадження інноваційних технологій в готельні індустрії

58

Меркулова М.М,
Ширяєва Л.В.

Визначення стратегії підприємства з використанням критеріїв рішення

60

Молодик А.І.

Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу як умова успішної економічної інтеграції

63

Некіпелова Ю.А.,
Волощук Л.О.

Вплив уніфікації стандартів обліку гудвілу на розвиток підприємства

65

Новікова Н.В.

Важелі інституційного механізму забезпечення ефективності інноваційного потенціалу малого підприємництва

67

Носовець О.І.

Проблеми відображення дебіторської заборгованості за різними стандартами бухгалтерського обліку

69

Осипчук М.Д.

Підписання Угоди про Асоціацію з ЄС: загрози та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу

71

Осипчук Х.А.,
Волощук Л.О.

Проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємницької діяльності підприємства

73

Пашкова Н.С.

Проблеми та перспективи розвитку підприємств малого бізнесу

75

Пенкова Т.О.,
Гусева О.В.

Роль инвестиций в развитии гостиничного хозяйства Украины

77

Помазкіна О.Ю.

Розширення експортної діяльності підприємства шляхом виходу на нові ринки збуту на підприємстві ВАТ “Зелений Гай”

79

Попова А.О.

Мале інноваційне підприємництво та пріоритети його розвитку

81

Сак К.В.

Організаційно-економічний механізм інтеграції промислових підприємтсв у світовий економічний простір

83

Світличина В.Л.

Стратегічні напрями рішення основних проблем виробничих підприємств України

85

Тарасевич А.П.

Етапи реалізації економічного моніторингу підприємства

87

Титарчук І.М.

Підходи д ооцінки ефективності підприємницької діяльності в аграрній сфері

89

Федоренко Г.М.

Еволюція ролі енергетичної стратегії на підпри\ємствах суднобудівної промисловості

91

Холявка Л.Ю.

Збалансованість потреб і ресурсного забезпечення у формуванні інтелектуального потенціалу підприємства

92

III.РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ІНІЦИАТИВ

Ворожейкін О.О.

Роль інституційного середовища в інноваційній діяльності регіону

95

Гришина Н.В.

Розвиток експортної діяльності підприємницького сектора економіки Миколаївської області

97

Єрмакова О.А.

Міжнародні інтеграційні процеси в інноваційній сфері: нові виклики для регіонів України

99

Коваленко С.И.

Стратегии развития еврорегиона “Нижний Дунай”: трансграничные кластерные инициативы

101

Кочанжи И.Э.

Развитие прибрежных зон украины в контексте интеграционных процессов

103

Кукош М.С.

Особливості формування міських агломерацій України

105

Лимарь В.В.

Подходы европейских ученых к определению промышленной политики

107

Малишенко О.С.

Шляхи вдосконалення інституціональної організації сфери освітніх послуг в Україні

109

Науменко Ж.Г.

Заходи диспропорції регіонального ринку праці

111

Паламарчук І.О.

Механізми інституціональної економіки

113

Яковенко Д.В.

Комерціалізація інновацій в Україні в контексті інтеграційних процесів: сучасний стан

115

IV.ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ

Біньковська О.А.

Соціально-економічні проблеми техногенно забруднених земель в Україні

117

Буженіца В.В.

Удосконалення системи раціонального природокористування в контексті інтеграційних перспектив

119

Булишева Д.В.

Екологізація містобудівної політики міських агломерацій в умовах інтеграційних процесів

121

Громова О.М.,
Гетьман О.Л.,
Маркова Т.Д.

Обгрунтування необхідності забезпечення механізмів активізації альтернативного енергопостачання в Україні

123

Дем’яненко С.Г.,
Чабаненко В.Т.

Передумови формування ринку відходів в Україні в контексті “зеленої” економіки

125

Зінченко Ю.В.

Економіко-екологічні аспекти видобутку сланцевого газу в контексті інтеграції україни до ЄС

127

Іванов М.Ю.

Екологічні аспекти утилізації гною на свинокомплексі в світі економіної інтеграції

129

Легка К.В.

Концептуальні основи розвитку “зеленої” енергетики в Україні

131

Нізяєва С.А.

Теоретичні основи ринку технологій екоінновацій

133

Нікішина Ю.І.

Рекреаційні пріорітети розвитку екологічного туризму в одеському регіоні

136

Нічітайлова М.С.

Економіко-екологічні аспекти поводження з відходами на основі адміністрування державних послуг у сфері природокористування

139

Носач І.Ю.

Впровадження економіко-екологічних обмежень в умовах інтеграцій України у світове співробітництво

141

Попик О.В.

Использование опавшей листвы в качестве вторичного растительного сырья

143

Тютюник Г.О.

Перспективи розвитку національного ринку органічного замлеробства в контексті інтеграційних ініциатив

145

Хумаров О.А.

Аналіз інституційної системи державного управління викидами парникових газів в Укарїні

147

V.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Акименко Н.В.,
Шайняк А.І.

Перспективи розвитку банківської системи України в умовах глобалізації

149

Андриенко Н.Н.

Пргнозные оценки как форма развития финансовой сферы в условиях глобализации

151

Бойко М.О.

Фінансова складова економічної безпеки портовго оператора

153

Васьковська К.О.

Методичний підхід щодо організації проведенян анутрішнього контролю конкурентоспроможності виноробного підприємства

155

Водянова В.В.

Сутність конкурентоспроможності банку

157

Горячук О.В.

Стан страхового ринку в контектсі досвіду ЄС

159

Демченко М.В.

Розвиток накопичувального страхування життя в Укарїні в умовах глобалізації впливів

161

Діордічук Ю.О.

Нетрадиційне банківське кредитування зовнішньоторговельних операцій

163

Копилова О.В.,
Георгіу І.Ю.

Розвиток банківського кредитування в умовах інтеграції України до глобального середовища

165

Марковська Т.О.

Шляхи підвщення конкурентоспроможності банку

167

Мірєйчік І.А.,
Грішина К.О.

Перспективи розвитку банківської сфери в умовах глобалізації

169

Парфенюк С.В.,
Волощук Л.О.

Бухгалтерський облік як основа для оцінки результатів підприємницької діяльності та управління розвитком підприємництва

171

Пархоменко Е.С.,
Каландаров Р.

Основные направления совершенствования системы управления финансовой деятельностью предприятия

173

Петелькіна Ю.О.

Оцінка конкуренції у банківскому секторі України з використанням структурних методів

175

Ропотан І.В.

Інструменти фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни

177

Соловйова Г.В.

Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України

179

Тепляшин А.Ю.

Біржові інструменти залучення інвестицій енергогенеруючих підприємств України

181

Хвалінський С.О.

Перспективи інтеграції банківської системи України в банківську систему ЄС

183

Щербина А.Г.

Перспективи впровадження ф’ючерзного контракту на валютну пару гривня-долар в Укарїні

185

Балан А.С.

Фазы и стадии жизненного цикла инвестиционного проекта в управлении процессом принятия инвестиционных решений предприятия производственной сферы

187