Всеукраїнська науково-практична конференція
“Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України”

 

Шановні колеги! Кафедра обліку, аналізу і аудиту та Економічний Науковий портал “ЕКОНОМІКА: реалії часу” Державного університету «Одеська політехніка», спільно з профільними кафедрами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Миколаївського національного аграрного університету, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут», Запорізького національного університету, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, за підтримки ГО «Міжнародна професійна спілка аудиторів» запрошують науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти всіх рівнів, фахівців в сфері обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування та всіх зацікавлених осіб до участі у спільному проекті – XV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України”, що відбудеться до Міжнародного дня бухгалтера 10-12  листопада 2021 року на базі інтернет-ресурсу Економічного Наукового порталу “ЕКОНОМІКА: реалії часу”.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Державний університет «Одеська політехніка», Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра Обліку, аналізу і аудиту, ГУК, ауд. 330.

Мета конференції – обмін практичним досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування як елементів забезпечення інноваційної трансформації економіки України.

До участі у конференції запрошуються співробітники ВНЗ, вчені та усі зацікавлені особи.

Напрями роботи конференції:

 • Секція 1. Сучасні аспекти та проблеми обліку, звітності та оподаткування суб’єктів фінансово-господарської діяльності;
 • Секція 2. Контроль, аналіз і аудит в управлінні на мікро- та макрорівнях;
 • Секція 3. Інструментарій управління в контексті забезпечення сталого розвитку
  та економічної безпеки;
 • Секція 4. Дискусійний клуб (за пропозицією учасників).

Робочі мови конференції: англійська, українська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conf.oaz@gmail.com до 5 листопада 2021 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається).
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача/доповідачів: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези. Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали на конференцію ПІБ автора/авторів».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на Економічному Науковому порталі “ЕКОНОМІКА: реалії часу”.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – 2-3 повні сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 12;
 • міжрядковий інтервал 1,1;
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом, кегль 15. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора (напівжирний курсив, кегль 12), вчений ступінь, вчене звання (курсив, кегль 12), в наступному рядку – назва установи або навчального закладу, місто (курсив, кегль 12) – вирівнювання по центру. Через один інтервал – текст тез. Через один інтервал – літературні джерела наведені нумерованим списком відповідно до порядку згадування в тексті (під заголовком «Література»), оформлені за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автори несуть особисту відповідальність.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам або надані пізніше зазначеного строку, розглядатися не будуть.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Передбачається дистанційна форма участі в роботі конференції з отриманням електронного варіанту
збірника тез на економічному науковому порталі.

Вартість участі з отриманням електронного варіанту збірника на економічному науковому порталі – 100 грн. Організаційний внесок використовується на обробку матеріалів, представлених до участі в конференції. Одноосібні тези докторів наук приймаються безкоштовно. Участь для студентів та авторів ЗВО-співорганізаторів безкоштовна. Друкований збірник матеріалів конференції та його пересилка оплачується додатково.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки і інформаційних технологій, професор кафедри обліку, аналізу та аудиту ДУ
«Одеська політехніка»

Заступник організаційного комітету:

Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н.,проф., завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту ДУ
«Одеська політехніка»

Відповідальний редактор організаційного комітету:

Черкасова Світлана Олександрівна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту ДУ «Одеська політехніка»

Члени організаційного комітету:

Балан Алла Аліджанівна, к.е.н., доц. доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту ДУ «Одеська політехніка»

Дубініна Марина Вікторівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету

Єршова Наталя Юріївна, д.е.н., проф., професор кафедри бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи Національного технічного університету «Харківський політехнічний iнститут»

Кірсанова Вікторія Василівна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту ДУ «Одеська політехніка»

Пилипенко Андрій Анатолійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Побережець Ольга Валеріївна, д.е.н., проф., професор кафедри обліку та оподаткування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Погорелов Юрій Сергійович, д.е.н., проф., академік Академії економічних наук України, радник члена Рахункової палати

Проскуріна Неля Миколаївна, д.е.н., проф., професор кафедри обліку та оподаткування Запорізького національного університету

Садовська Ірина Борисівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки

Селіванова Наталія Миколаївна, к.е.н., доц., заступник директора Інституту бізнесу, економіки і інформаційних технологій, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, ДУ «Одеська політехніка»

Хоролець Тетяна Іванівна, заступник голови правління громадської організації «Міжнародна професійна спілка аудиторів», директор аудиторської компанії ПП «Авіста»

Юдін Михайло Айзикович, д.е.н., Голова правління, ВАТ «Первомайсьдизельмаш»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса
оргкомітету
65044 Одеса, проспект Шевченка, 1, Державний університет
«Одеська політехніка», Кафедра обліку, аналізу і аудиту, ГУК, каб. 330
Телефони:(048) 705-84-31 – кафедра обліку, аналізу і аудиту
067 596 82 12 – Черкасова Світлана Олександрівна
050 395 09 53 – Балан Алла Аліджанівна
066 722 67 91 – Селіванова Наталя Миколаївна
067 960 21 65 – Волощук Лідія Олександрівна
eMailconf.oaz@gmail.com
Сайт https://economics.net.ua/oaz

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2021 рік: Матеріали конференції

2020 рік: Матеріали конференції

2016 рік: Матеріали конференції

Башинська І.О.Проведення аудиту інформаційної складової економічної безпеки підприємства

5

Ботвіна Н.О.,
Харченко В.А.
Види та впровадженя банківських платіжних карток в Україні

8

Богачук А.В.Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України

11

Бундюк А.Н.Возможности снижения стоимости топлива для энергетических установок

15

Варагян С.Аналіз діяльності та забезпеченості власним капіталом ТОВ «ТАХО-СЕРВІС»

20

Варчук О.А.Анализ инновационной активности промышленных предприятий Украины

23

Варчук О.А.,
Амурова О.В.
Аналіз витрат на оренду складських приміщень торгівельного підприємства та шляхи їх зменшення

26

Волощук Л.О.,
Пацар О.М.,
Устинюк А.Ю.
Проблеми обліку і аналізу інноваційної діяльності підприємств торговельної сфери

28

Гаман Г.О.Суть та елементи податку на прибуток

32

Грабовенко О.А.,
Варчук О.А.
Облікова політика: напрямки удосконалення

35

Запорожан В.В.Класифікація податків в Україні

38

Кiрсанова В.В.,
Сапрон Н.О.
Рекомендацiϊ з формування облiкового забезпечення управлiння iмпортними операцiями

40

Кірсанова В.В.,
Фокеєва К.С.
Облікове забезпечення формування статистичної інформації щодо ділової активності торгівельних підприємств

42

Клименко К.О.Методичні підходи до класифікації основних засобів підприємств різних форм власності

46

Кліменко А.Д.Місцеві податки і збори у контексті податкового кодексу України

50

Ковалик О.А.,
Ціник Р.В.
Формування обліково-аналітичної інформації про оплату праці в українському НДІ курортології та медичної реабілітації

53

Масленніков Є.І.,
Фокеєва К.С.
Спрощена система оподаткування

55

Мотова А.В.Особливості обліку довгострокових зобов’язань підприємства, як джерел фінансування його розвитку

59

Новак Н.Г.Інновації в навчанні персоналу та їх аналіз

62

Оголенко Е.В.,
Селіванова Н.М.
Дослідження поняття та економічної суті калькуляції

64

Олексійчук А.Г.Система оподаткування в Україні

68

Пар’єва О.О.Сутність процесу бюджетування і елементи його структури

71

Петрова Л.С.,
Андреєв П.С.
Облік податку на додану вартість в системі електронного адміністрування ПДВ

75

Петрова Л.С.,
Васалатій Т.М.
Основні аспекти податкового та бухгалтерського обліку малоцінних необоротних матеріальних активів

78

Поздняк К.О.Економічна сутність процесів резервування та класифікація резервів з урахуванням завдань бухгалтерського обліку

80

Шлапак Д.В.Фінансові результати діяльності підприємства: сутність, порядок формування та відображення в обліку

85

Смоквина А.А.,
Велиева М.А.
Анализ передовых подходов к обеспечению информационной безопасности

89

Смоквина А.А.,
Йовджанов Р.А.
Силовая составляющая экономической безопасностью

92

Сніжко В.А.Особливості обліку забезпечень відповідно до національних та міжнародних стандартів обліку та звітності

95

Цуканов О.Ю.,
Гончар В.А.
Нормативно-правове регулювання обліку та аудиту виробничих витрат

99

Черкасова С.О.Теоретико-методичні положення щодо формування механізму комплексного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств

103

Черкасова С.О.,
Ахметова М.Ф.
Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та аудиту дебіторської заборгованості ОСББ «БІЛИЙ БУДИНОК»

106

Пар’єва О.О.Особливості методики бюджетування інноваційної діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжній досвід

108

Пар’єва Н.О.Особливості інвестиційного процесу виробничого підприємства як об’єкту моніторингу

112

Щербакова І.Б.Методичний інструментарій оцінювання залучення інвестицій малими промисловим підприємством

116

Кірєв О.В.Аналізування бізнес-комунікацій сучасного промислового підприємства та інформаційні технології

120

Петрова Л.С.Інформаційна база індикативного контролювання розвитку інноваційно-активного підприємтва

122

Боденчук Л.Б.Класифікація чинників, що впливають на економічне оцінювання потенціалу розвитку інноваційно-активного підприємства

124

Нейков С.О.Непрямі методи стимулювання та перешкоди інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств

126

Дащенко Н.М.Стан інвестиційного забезпечення основних напрямів технологічного оновлення промислових підприємств

128

Кучеренко К.А.Діяльність та економічна безпека інноваційно-активних підприємств: аналізування взаємин

130

Фролова Л.В.,
Овсяннікова І.В.
Система моніторингу фінансового стану підприємницьких структур

132

2015 рік: Матеріали конференції

Аккузіна Т.Г.,
Азаровська Г. В.
Методичне забезпечення бухгалтерського обліку запасів у державному секторі

5

Амурова О.В.,
Варчук О.А.
Переваги та недоліки транзитної форми реалізації товарів

7

Ананська М.О.Податковий компроміс в Україні: поняття, процедура та можливості

10

Балан О.С.,
Котляр О.А.
Фінансове забезпечення інвестиційних проектів із енергозбереження

15

Балан О.С.,
Арабаджи О.В.
Сутність організаційно-економічного механізму енергозбереження промислових підприємств

17

Балан О.С.,
Полякова В.А.
Енергозбереження в Україні

19

Варчук О.А.,
Крисенко А.В.
Відображення інноваційних витрат в бухгалтерському обліку промислових підприємств

21

Варчук О.А.,
Маліновська К. І.
Сучасні проблеми обліку інноваційних витрат на підприємстві

25

Варчук О.А.,
Павліченко Т.В.,
Скіба І.В.
Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Одеського регіону

28

Варчук О.А.,
Хлівнюк Н.С.
Організація внутрішнього аудиту в бюджетних установах

30

Воронжак П.В.Інфокоммунікаційні можливості та інтелектуальні потреби промислових підприємств щодо управлінського інструментарію стратегії інноваційного розвитку

33

Дворніков І.А.,
Ахметова М.Ф.
Облік і звітність в ОСББ

36

Кірсанова В.В.,
Зубенко В.
Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських рішень щодо реальних інвестицій підприємства

38

Кірсанова В.В.,
Поздняк К.О.
Форми відтворення реальних інвестицій та їх відображення у статистичної звітності

43

Ковтуненко Ю.В.,
Васалатій Т.М.
Аналіз методів оцінки запасів при їх вибутті

47

Ковтуненко Ю.В.,
Оркуш Ю.І.
Облік витрат на експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування вантажного транспорту

50

Масленніков Є.І.,
Азаровська Г. В.
Методичні засади формування витрат в бухгалтерському обліку в бюджетних установах

52

Масленніков Є.І.,
Андреєв П.С.
Теоретичне забезпечення обліку основних засобів

55

Масленніков Є.І.,
Олексійчук А.Г.
Фінансові інструменти та їх бухгалтерський облік у державному секторі

57

Волощук Л.О.,
Некіпелова Ю.А.
Інтелектуальна безпека як чинник інноваційного розвитку промислового підприємства

60

Нестеренко А.М.,
Філіппов В.Ю.
Формування стратегічних напрямів розвитку на підприємствах торговельної галузі

63

Смоквіна Г.А.,
Євдосюк.О.Ю.
Проведення інвентаризації основних засобів в умовах зміни законодавства України

65

Смоквіна Г.А.,
Одайська Н.І.
Теоретико-методичні основи проведення аналізу товарних запасів

68

Смоквіна Г.А.,
Оніщенко Н. А.,
Міхалєва К.С.
Теоретичні основи сутності та законодавчого забезпечення внутрішнього аудиту товарних запасів торгівельного підприємства

72

Смоквіна Г.А.,
Трухачова С.Л.
Амортизаційна політика, особливості здійснення та теоретичний досвід

76

Філіппов В.Ю.,
Кучінский А.С.
Інструменти мотивації управлінського персоналу

79

Хлікей А.С.,
Селіванова Н.М.
Економічний зміст основних засобів як об’єкту бухгалтерського обліку

81

Цуканов О.Ю.,
Оголенко Е.В.
Методичне забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів у державному секторі

85

Черкасова С.О.,
Шварц Ю.Д.
Проблемні аспекти обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємств виноробної промисловості

87

Черкасова С.О.,
Циганов В.О.
Проблемні аспекти формування системи внутрішнього контролю підприємств в умовах вартісно-орієнтованого управління

90

Черкасова С.О.,
Чайка Н.М.
Проблемні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємств виноробної промисловості із застосуванням інформаційних технологій

92

Шацкова Л. П.,
Шестопалова М. Д.
Нарахування заробітної платі в бюджетних установах

95

Шерепера І.А.,
Балан О.С.
Анализ эффективности инвестиций в возобновляемые источники энергии на примере Германии

98

Щербакова І.Б.Класифікація чинників, що впливають на процес залучення інвестицій залежно від розміру промислового підприємства

101

Боденчук Л.Б. Потенціал розвитку інноваційно-активних підприємств як об’єкт економічного оцінювання

105

Нейков С.О.Податковий метод стимулювання інноваційного розвитку промислових підприємств: гідності та недоліки

107

Петрова Л.С.Індикативне контролювання розвитку інноваційно-активного підприємства: цілі та завдання

109

Аннаєв Б.С.Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу виробничого підприємства

111

Дащенко Н.М.Стан та основні тенденції технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих промислових підприємств

113

Кучеренко К.А.,
Новак Н.Г.
Економічне оцінювання інноваційної активності вітчизняних підприємств

115

Андросенко В.Д. Якісні зміни організаційно-інфраструктурного забезпечення розвитку малого інноваційно-орієнтованого підприємництва в секторі бізнес-інкубування

117

Гаценко С.В. Аналізування науково-технічних та соціально-економічних програм за критерієм соціальної відповідальності

119

Дашковский С.О. Методичні підходи до моніторингу економічної безпеки підприємницької діяльності промислового підприємства

121

2014 рік: Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ

Артамонова Н.С.,
Череп В.
Впровадження інструментів управлінського обліку для забезпечення ефективного менеджменту

7

Башинська І.О.,
Никифорчук І.С.,
Ткаченко А.О.
Особливості бухгалтерського обліку у туроператорів і турагентів

11

Варчук О.А. Внутрішні та зовнішні фактори та їх вплив на витрати підприємства

13

Велікова К.І.,
Балан А.А.
Класифікація чинників, що впливають на формування вартості електроенергії в енергосистемі України

15

Жосан А.І.,
Фендрикова А.С,
Левицька А.В.
Класифікація чинників, що впливають на формування вартості електроенергії в енергосистемі України

16

Кірсанова В.В.,
Пархоменко К.С
Нормативно-правое регулювання формування облікової політики щодо товарних запасів

19

Ковтуненко Ю.В.
Грицик Г.В.,
Корольова А.Ю.
Особливості маркетингу в електроенергетиці

21

Лисенко О.А.,
Філіппов В.Ю.
Класифікація чинників, що впливають на фінансову стійкість

22

Мамотенко Н.С.Проблемні питання розвитку українських машинобудівних підприємств

24

Мєдінська Т.А.,
Левицька А.В.
Місце бюджетування в системі управлінського обліку підприємства

27

Нейков С.О.Система організації обліку і оподаткування на малих підприємства в Україні

29

Непомняща Ю.В.,
Філіппов В.Ю.
Особливості розробки напрямків підвищення ефективності діяльності банківських установ

31

Побережець О.В.,
Демирова С.Д.
Особливості організаційної роботи фінансової інспекції в Одеській області

33

Черкасова С.О.,
Волков О.А..
Концептуальні засади обліково-аналітичного забезпечення внутрішнього контролю необоротних активів інноваційно-активних підприємств

36

II. ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Аннаєв Б.С. Формування інноваційного потенціалу виробничого підприємства на різних стадіях його розвитку

41

Балан А.А.,
Крисенко А.В.
Аналіз підходів щодо тлумачення сутності системи управління витратами на промисловому підприємстві

43

Балан А.А.,
Бойченко А.С.
Моніторинг інвестиційних проектів в системі контролю діяльності і розвитку підприємства

44

Боденчук Л.Б.Складові потенціалу розвитку інноваційно-активних промислових підприємств

46

Волощук Л.О.,
Некіпелова Ю.А.
Класифікація нематеріальних активів в управлінському обліку з позиції їх участі в інноваційному розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «С-ІНЖИНІРИНГ»)

48

Волощук Л.О.,
Устинюк А.Ю.
Визначення складових інноваційного розвитку підприємства

51

Воронжак П.В.Механізми регулювання та стимулювання інноваційної діяльності

53

Гаценко С.В.Інфраструктурне забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні

55

Дашковский О.С.Чинники вартості підприємства, що впливають на його економічну безпеку

57

Ковтуненко К.В.,
Гутарева Ю.В.
Основні підходи визначення поняття комерціалізації інновацій для підприємств промисловості

59

Крючкова І.Р.Види джерел фінансування інноваційної діяльності

61

Любивий Д.В.Бренд малого міста як чинник розвитку його економіки

63

Кучеренко К.А.Інноваційна активність та економічна безпека підприємства

65

Нізяєва С.А. Характеристика структури економіки України та її вплив на розвиток ринку технологій екоінновацій

66

Новак Н.Г..Організаційно-економічний механізм розвитку виробничого підприємства як економічна категорія

69

Станкова Л.І.Чинники розвитку виробничого підприємства в умовах нестабільного середовища

70

Ткачова І.П. Управління формуванням і реалізацією інноваційних програм

72

Щербакова И.Б..Особливості проектного бізнес-партнерства промислових підприємств.

74

Юдін М.А.Машинобудування України в умовах кризи економіки

76

III. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ананська М.О.,
Пильнева Н.О.
Особливості організації обліку безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карт

78

Варчук О.А.,
Амурова О.В.
Чинники, що впливають на формування витрат промислового підприємства

80

Велієва Е.А.,
Балан А.А.
Порівняльна характеристика обліку фінансового результату підприємства: НП(С)БО та МСФО

82

Витичак І.В.,
Варчук О.А.
Розподіл постійних та змінних загальновиробничих витрат та їх відображення в обліковій політиці

85

Заворотна І.О.,
Ковтуненко К.В.
Автоматизація обліку в бюджетних установах

87

Замула Н.М.,
Левицька А.В.
Облік, аналіз і контроль витрат торгівельного підприємства

89

Какичева Л.В.,
Варчук О.А.
Етапи проведення контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками

91

Кірсанова В.В.,
Кодимська Т.Ю.
Особливості формування облікової політики будівельного підприємства

93

Красножон С.М.,
Левицька А.В.
Система управління витратами на виробничому підприємстві

96

Маліновська К.І.,
Варчук О.А.,
Масленніков Є.І.
Особливості контролю готівкових розрахунків на державних підприємствах

98

Мисюк Б.Н.,
Башинська І.О.
Особливості бухгалтерського обліку автотранспортного підприємства

100

Носовець О.І.,
Волощук Л.О.
Проблеми обліково–аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю промислових підприємств

102

Парфенюк С.В.,
Волощук Л.О.
Управлінський облік як основа успішного розвитку будівельного підприємства в енергетичній галузі

105

Свінарьова Г.Б.,
Косменюк М.С.
Особливості обліку витрат будівельного підприємства

108

Тітаренко В.В.,
Свінарьова Г.Б.
Методика аудиту доходів

114

Федорончук Т.А.,
Ананська М.О.
Особливості організації обліку пластикових карток в установах банку

116

Хашимі Р.Е.
Варчук О.А.
Орендні операції: обов’язки сторін, особливості обліку та оподаткування

118

Шацкова Л.П.,
Тіторова О.Л.,
Ковтуненко К.В.
Особлівості організації контролю рахунків з оплати праці в бюджетних установах

121

IV. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Андросенко В.Д.Зовнішні умови активізації діяльності малого підприємництва в Україні

124

Волощук Л.О. Використання моделей прогнозування банкрутства для діагностики фінансової безпеки підприємства

126

Желінська О.О.,
Левицька А.В.
Аналіз і контроль витрат в системі бюджетування виробничого підприємства

130

Кирев О.В.Типологія бізнес-комунікацій промислового підприємства

132

Ковтуненко Ю.В.,
Кучеренко Г.Н.
Ключевые проблемы организации производства в энергетическом хозяйстве

134

Коломіна О.Б.Проблеми та шляхи розвитку вітчизняних малих промислових підприємств

136

Комліченко Д.С. Моделювання процесу прийняття рішення про аутсорсинг it-послуг

138

Петрова Л.С. Особливості формування системи бюджетування на підприємстві

140

Полозов М.О.,
Задорожко Г.І.
Шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві

143

Соколовська З.М.,
Демянчук К.В.
Моделювання результатів діяльності фірми в «ITHINK»

145

V. ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ АНАЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Башинська І.О.,
Шолом О.І.
Забезпечення інформаційної безпеки в Україні

147

Кірсанова В.В.,
Мельниченко О.М.
Оцінка стану основних засобів як об’єкту реальних інвестицій

149

Чащухін С. Дослідження методів оцінки ризиків інвестиційного проекту

151

Черкасова Т.І.,
Кірюшин М.В.
Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності підприємства

152

Шаповаленко К. Ю.,
Черкасова Т.І.
Фінансові ризики підприємства і методи їх нейтралізації

154

Шолом О.І.,
Башинська І.О.
Міжнародний досвід забезпечення інформаційно-аналітичної безпеки (політика Королівства Швеції)

156

2013 рік: Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ

Сааджан И.А.Проблемы учёта экологического риска и их решение

7

Мандибура Н.В.Значення управління прибутком підприємства в сучасних умовах господарювання

9

Сааджан В.А.,
Глущенко В.Д.
К современным проблемам учета и управления оборотными активами

12

Сааджан В.А.,
Кондратенко Д.
Управление сбытовой деятельностью предприятий: проблемы и пути их разрешения

14

Варчук О.А.,
Чан Тхі Тхань Т.
Розмежування понять «витрати» та «затрати»

17

Ковтуненко Ю.В.,
Араб’ян Ю.В.,
Гао Фей
Системне формування критеріїв «безпеки економічного простору»

19

Башинська І.О.,
Крисенко А.В.
Інтелектуальний потенціал підприємства

20

Дев’ятьярова К.Ю.,
Ковтуненко Ю.В.
Економічна безпека підприємств в умовах глобалізації світового господарства

22

Ковтуненко К.В.,
Короткова А.О.
Проблеми організації обліку розрахунків з покупцями на підприємстві

23

Черкасова С.О.,
Шолом О.І.
Особливості формування системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками

25

Левицька А.В.,
Замула Н.М.
Визначення і аналіз заходів при ліквідації підприємства

26

Волощук Л.О.,
Осипчук Х.А.,
Коломіна О.Б.
Сучасні проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних активів

28

Димитров М.Ф.,
Проценко С.О.,
Косоглазенко Л.В.
Рекламна діяльність як складова маркетингу та шляхи її покращення

30

Свінарьова Г.Б.,
Тітаренко В.В.
Облік і аналіз доходів ТОВ «НІК»

31

Помазкіна О.Ю.Розширення експортної діяльності підприємства шляхом виходу на нові ринки збуту на підприємстві ВАТ «Зелений Гай»

33

Балан А.А.,
Талаліхіна Ю.Г.,
Співак А.О.
Облік та аудит матеріальних витрат

34

Ковтуненко К.В.,
Блонська Н.С.
Проблеми організації внутрішнього державного аудиту в бюджетних установах

36

Балан А.А.,
Велієва Е.А.
Проблемні питання обліку доходів підприємства

38

Баткіліна О.В.Особливості обліку оптової торгівлі нафтопродуктами

40

Кірсанова В.В.,
Нєдєлкова Г.О.
Рефінансування дебіторської заборгованості шляхом проведення факторингових операцій з метою підвищення рівня ліквідності підприємства

42

Гітіна М.Ю.,
Волощук Л.О.,
Філиппова С.В.
Сучасні проблеми бухгалтерського обліку основних засобів

44

Левицька А.В.,
Шолом А.І.
Облік надходження та реалізації товарів

46

Чечіна А.О.Сутність фінансової безпеки промислового підприємства

48

Арапова О.М.Роль використання моделі компетенції в управлінні персоналом

49

II. ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Забарна Е.М. Проблеми фінансового забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку регіону

52

Богомазова В.М.,
Циганюк А.В.
Підходи до оцінювання виконання стратегічного плану центрального органу влади

56

Півікова О.С.Тіньова економіка як особливий сегмент ринкового господарств

58

Репін І.І.,
Мельник О.В.,
Молчанова І.В.
Імпортозаміщення енергоресурсів як стратегічний напрям розвитку паливно-енергетичного комплексу

61

Сааджан В.А.,
Чернат И.
Обоснование технико-экономического развития предприятий в инновационной экономике

63

Балан А.С.,
Котляр Е.А.
Классификация управленческих решений в инвестиционном проекте

65

Кулябічева Д.Л.Аналіз та складання фінансової звітності

67

Волощук Л.О.,
Устинюк А.Ю.
Фактори інноваційного розвитку як об’єкти моніторингу

68

Ковтуненко К.В.,
Станкова Л.І.
Ринкові методи мінімізації впливу цінових ризиків

71

Смоквина А.А.,
Полякова В.А.
Актуальные проблемы социальной политики Украины

73

III. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хашимі Р.Е.,
Аккузина Г.Е.
Ремонт орендованих основних засобів: відображення в обліку

76

Варчук О.А.,
Амурова О.В.,
Крисенко А.В.
Внутрішній та зовнішній аудит: відмінності

78

Варчук О.А.,
Андрусяк А.В.
Депозитні операції комерційних банків: управляння та контроль

80

Кірсанова В.В.,
Жуліф В.Р.
Основні напрямки удосконалення обліку загальновиробничих витрат ТОВ «НІК»

82

Волощук Л.О.,
Товкус Т.С.
Внутренний и внешний контроль в морских портах Украины

85

Швагірева В.С.,
Зайченко М.В.
Обґрунтування розширення експортних можливостей підприємства

87

Сергієнко О.М. Аналітичні можливості показників утворення доходу Системи національних рахунків

89

Балан О.С.,
Бербер А.В.
Методичні засади обліку та контролю виконання інвестиційного проекту промислового підприємства

92

Міронова П.А.Дослідження особливостей обліку та аналізу витрат на вантажоперевезення морським транспортом

94

Безрукова В.В.,
Луєва К.О.
Внутрішній контроль процесів нарахування і виплати заробітної плати працівникам підприємств Одеської залізниці

95

Ющенко С.М.,
Свінарьова Г.Б.
Формування системи контролю та аналізу підприємства в розрізі центрів відповідальності

97

Федорончук Т.А.,
Балан А.А.
Аналіз можливих помилок та порушень в обліку запасів

98

Спіркіна М.І.Обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень з переоцінки та ліквідації основних засобів на ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»

100

Мурсалімова О.В.Дослідження особливостей обліку роздрібної торгівлі нафтопродуктами

102

Ананська М.О. Характеристика програмних продуктів підтримки бюджетування та оцінка можливостей їх використання

104

Черкасова С.О.,
Цуркан А.О.
Обліково-аналітичне забезпечення внутрішнього контролю нематеріальних активів

107

Малік Р.Ю.Доцільність інтеграції машинобудівного підприємства в туристсько-рекреаційний кластер Одеського регіону

108

IV. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кравченко О.А.,
Бусигіна А.О.
Особливості ціноутворення з урахуванням еластичності попиту

112

Павлова Г.В.Порівняльний аналіз методів удосконалення бізнес-процесів

114

Башинська І.О.,
Бізюкова К.В.
Ризики та їх управління у лізингової діяльності

116

Черепанов О.А.Проблеми ринку послуг вантажоперевезень

118

Ковтуненко К.В.,
Кушніренко А.В.
Причини виникнення та способи прояви кадрових ризиків підприємства

120

Панькова Ю.М.,
Черкасова С.О.
Формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління процесом зміцнення економічної безпеки підприємств

121

Ковтуненко К.В.,
Аннаєв Б.С.
Особливості управління ризиками інноваційно-активних підприємств

124

V. ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ АНАЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Дикова М.М.Аналіз створення центрів надання адміністративних послуг на регіональному рівні

127

Тиха Т.В.,
Кумсков О.В.
Методика використання електронних таблиць Excel при побудові графіку послідовного руху предметів праці

129

Чугунов А.А.,
Насіківський І.М.
Удосконалення бізнес-процесів транспортно-експедиторської компанії

133

VI. ІННОВАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ

Будорацкая Т.Л.,
Маникаева О.С.
Облачные технологии 1C:Предприятия

135

Лингур Л.Н.,
Есина О.Г.
Программные продукты информационной безопасности бизнеса

138

VII. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Волощук Л.О.Становлення технічного університету як постачальника інтелектуальних ресурсів для інноваційного розвитку економіки: європейський досвід

142

Ковтуненко Ю.В.Інноваційна інфраструктура за участю держави

144

Дорошук Г.А., Заложникова Н.В.Модель сучасного лідера

147

Філіппов В.Ю. Нормативно-законодавчі засади існування бізнес-інкубаторів в Україні

148

2012 рік: Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ І МАРКЕТИНГУ

Бабіна О.О.Проблеми обліку дебіторської заборгованості

7

Буглина В.І.,
Усатая Н.В.
Поняття бухгалтерського обліку, завдання та особливості

9

Гінкова З.В.,
Кірсанова В.В.
Удосконалення обліку загальновиробничих витрат

11

Гошуляк В.В.,
Петрова Л.С.
Проблеми обліку та управління розрахунками з покупцями та замовниками

14

Звягинцева М.А.,
Яценко М.С.
Проблеми обліку основних засобів

16

Іванова К.В.,
Масленіков Є.І.
Оборотні активи, їх сутність та особливості відображення у фінансової звітності

19

Капшук Н.Г.,
Просянюк Н.А.
Проблеми ідентифікації загроз в забезпеченні економічної безпеки підприємств

22

Короткова А.А. Современные формы управленческого анализа

26

Леськова О.О.Дослідження особливостей обліку і аналізу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

29

Маслова Л.О.,
Левицька А.В.
Проблеми інтеграції систем управлінського і бухгалтерського обліку

32

Неволіна Т.О.,
Левицька А.В.
Організація обліку і документообігу розрахунків з постачальниками та підрядниками

34

Неделкова Г.О. Обліково-аналітичне забезпечення реструктуризації дебіторської заборгованості

36

Павлишина М.В.,
Просянюк Н.А.
Особенности налоговой и бухгалтерской группировки основных средств

39

Пундик Г.Ю.Основні етапи розробки і впровадження системи бюджетування на підприємстві

41

Резничук А.О. Особливості при переході підприємства на корпоративні картки

46

Сидоров С.О.,
Нізяєва С.А.
Проблеми обліку виробничих запасів

51

Слюсаренко О.В.,
Яценко М.С.
Визначення впливу надзвичайної діяльності на показники фінансової звітності підприємства

53

Урсол Л.М. Проблеми класифікації основних засобів в нормативних та літературних джерелах

55

Чечіна А.О,
Черкасова С.О.
Інвентаризація як основний метод контролю на підприємстві

59

Шкуліпа Л.В. Бути чи не бути креативному обліку в Україні?

61

Яроцька К.С.Кредиторська заборгованість як складова фінансової стійкості підприємства

67

II. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Богомолова-Куц М.В.,
Свінарьова Г.Б.
собливості організації системи бюджетування в нафтової компанії

71

Варчук О.А. Особливості формування податкової звітності за податком на додану вартість у електронній формі та її подання до податкової служби

73

Василіогло В.В.,
Ананська М.А.
Особливості організації та обліку касових операцій у банку

76

Величко О.В.,
Маліновська К.І.
Особливості складання фінансової звітності суб’єктами малого бізнесу в умовах зміни законодавства

79

Костенко М.В. Особливості обліку і аудиту розрахунків з замовниками та постачальниками

81

Малишева Л.І. Організація обліку вкладів і документообігу за депозитними операціями банку

83

Малікова О.М. Особливості виробництва сільськогосподарської продукції та їх вплив на ведення бухгалтерського обліку

85

Некипелова Ю.А.,
Пыльнева Н.А.
Современные проблемы совершенствования аудита

86

Нічипорук Г.С.,
Свінарьова Г.Б.
Організація обліку на промисловому підприємстві за центрами відповідальності

89

Носовець О.І. Зовнішній аудит: мета, завдання, особливості

91

Підгурська Н.В. Основні плавила проведення індексації заробітної плати

93

Сапожніков Р.М. Особливості відображення у бухгалтерському обліку розрахунків за податком на додану вартість при розрахунках з контрагентами підприємства

95

Струк Л.Е.,
Євченко Н.Г.
Удосконалення управлінського обліку в контексті забезпечення ефективності діяльності банку

98

Товкус Т.С.,
Хумарова Н.И.
Особенности финансового контроля в морских портах

102

Ульяницкая О.С.,
Кудрявцева Н.М.
Особливості обліку і внутрішнього аудиту витрат, доходів та фінансових результатів діяльності

104

Фам Тхи АнОсобенности учета материалов на предприятии

106

Чан Тхи Тхань Ткуи Особенности учета расчетов с работниками по заработной плате во Вьетнаме

108

Чумаченко А.Г.,
Кірсанова В.В.
Облікове забезпечення управління діяльністю підприємств споживчої кооперації

110

III. ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Авраменко Т.А. Особенности нововведений функционирования акционерного общества в условиях внедрения Закона Украины «Об акционерных обществах»

113

Григорьева О.В. Отражение общепроизводственных расходов в налоговом учете в связи с изменениями в НКУ

114

Дашковський О.С. Дослідження поняття «економічна безпека підприємства»

116

Жулиф В.Р.Особенности общей системы налогообложения и упрощенной в условиях внедрения Налогового кодекса Украины

120

Замула Н.М. Поняття та порядок визначення і обліку фінансового результату в умовах зміни законодавства

122

Каба А.В.,
Петрова Л.С.
Сутність інтелектуальних активів підприємства та засади їх обліку

126

Кирилюк О.С.,
Дейніс Л.М.
Вплив прогнозування фінансового потенціалу аграрних підприємств на розвиток південного регіону України

128

Ковтуненко К.В.,
Андрусяк А.В.
Сучасні проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні

131

Котова М.В. Перспективи розвитку пайових інвестиційних фондів в формуванні доходів приватних осіб

133

Мороз Ю.И. Амортизация налоговой малоценки в условия внедрения Налогового кодекса Украины

135

Сухотеріна М.І. Питання моніторингу післяприватизаційного розвитку у Державній програмі приватизації на 2012-2014 роки

136

Трибуха М.В.,
Дорошук Г.А.
Рейдерство в Україні

138

Філиппова С.В.,
Нізяєва С.А.
Концептуальні основи комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємств

140

Шолом А.И.,
Лайко А.И.
Современные проблемы инвестирования в Украине

142

Шолом Н.И.,
Ананская М.А.
Реформирование налоговой системы Украины: проблемы и перспективы

144

IV. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЕКОНОМІКИ, МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Аннаєв Б.С. Аналіз розвитку виробничого підприємства на прикладі ТОВ “С-інжиніринг”

148

Араб’ян Ю.В.,
Бровкова О.Г.
Управління прибутком підприємства

152

Балан А.А.Дослідження характеристик внутрішнього контролювання діяльності і розвитку енергопостачальних підприємств

154

Балан О.С.,
Полякова В.А.
Розвиток виробничих підприємств. Інвестиційний аспект

157

Белякова А.Б.,
Скрипник Н.А.
Значение маркетинга персонала в организации

160

Девя’тьярова К.Ю.Удосконалення управління витратами на підприємстві

162

Забарна Е.М.,
Прутян С.Б.
Маркетингове середовище підприємств побутової хімії

163

Кравченко О.А.,
Зиноватный С.О.
Проблеми впровадження інтегрованих інформаційних систем управління виробничим процесом

165

Мішина Ю.В.,
Бровкова О.Г.
Порівняльна характеристика деяких моделей управління грошовими потоками підприємства

168

Осипчук К.А. Актуальные проблемы снижения рентабельности производства

170

Скороходова Л.В.,
Волощук Л.О.
Методичний інструментарій оцінки інтелектуального капіталу підприємств

173

Станкова Л.І. Аналіз джерел фінансування розвитку підприємства на прикладі ТОВ “С-інжиніринг”

176

Тимощук М.П.,
Соколовська З.М.
Прогнозування інноваційної ефективності підприємства за допомогою нейромережевого підходу

180

Філиппова С.В.,
Боденчук Л.Б.
Інтелектуальна складова ресурсів в формуванні потенціалу підприємств

182

Філиппов В.Ю. Запровадження механізму бізнес-інкубування як складова державної підтримки малого підприємництва

185

Шаповал Я.В.,
Волощук Л.О.
Оцінка фінансового потенціалу виробничого підприємства

187

V. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Башинська І.О.,
Лазарева Є.В.
Методологія оцінки перспектив комерціалізації по системі TAME (Technology and Market Evaluation)

190

Ульяновський О.І.,
Павлішин К.О.,
Черкасова С.О.
Особливості формування моніторингу компетентності працівників ВНЗ в процесі організації контролю та підвищення якості навчального процесу

193

Херсонська О.Б. Особливості обліку витрат на НДР ВНЗ

195

Ван Тао Оцінка ефективності стратегій ВНЗ як потенційних партнерів машинобудівного підприємства

197

2011 рік: Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ

Балан О.С.,
Шушковська І.К.
Особливості класифікації капітальних інвестицій

7

Беца А.О.,
Черкасова С.О.
Особливості та сучасні технології фінансового планування діяльності підприємств

9

Выверица Е.П. Проблемы и содержание методов аудита маркетинга на предприятии

11

Голубенко С.П.,
Лиганенко И.В.
Управление организационными изменениями как инструмент реформирования системы управления предприятия

15

Гуменний В.С. Формування системи управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства

20

Демченко Н.Ю. Особливості формування структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

21

Балан А.А.,
Іриченко А.О.
Дослідження підходів щодо провадження рейдерських захоплень

25

Карнаух Г.О. Побудова управлінського обліку витрат на підприємстві

28

Коваленко О.М.,
Прокоп’єв А.І.
Шляхи зниження витрат підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

29

Сааджан В.А.,
Тищенко О.Ю.
Вплив рівня кваліфікації персоналу на підвищення конкурентоспроможності підприємства

31

Свінарьова Г.Б. Розробка фінансового планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

35

Соколы И.И.,
Литовченко И.А.,
Борисенко Е.Г.
Анализ нынешней ситуации и проблемы развития аэропортовского комплекса Украины

37

Філиппова С.В.,
Масленніков Є.І.
Сучасні підходи до використання показників поточної ліквідності в управлінні підприємством

41

Ханєвич Н.В. Дослідження організації обліку податкових надходжень

46

II. ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вареник А.С.Тенденції розвитку рекламного ринку в Україні

49

Забарна Е.М.,
Васильєв Д.І.
Комунікативна діяльність промислових підприємств в Інтернет

50

Окландер Т.О.,
Вей Шихуан
Опыт Китая в прогнозировании научно-технического развития

52

Верник К.Л.Система управления взаимоотношениями с клиентами – инновационный подход в управлении предприятием

54

Ивахник А.Ю.
Яценко М.С.
Новое направление стратегии инновационного развития ОАО “Одескабель”

58

Куриленко И.А.Тенденции развития рынка соков Украины

62

Нізяєва С.А.,
Дашковский О.С.
Проблеми ідентифікації загроз в забезпеченні економічної безпеки підприємств

64

Овчарська О.М.,
Аннаєв Б.С.
Розробка інноваційної стратегії промислового підприємства

67

Петренко Н.С.,
Товкус Т.С.
Стратегический контроллинг как инструмент управления инновационной трансформацией предприятия

68

Родіонов Д.Л.,
Боденчук Л.Г.
Управління інноваційними процесами на підприємстві

72

Сербіна К.В.Особливості використання інноваційного менеджменту в діяльності підприємств

74

Cтаниславик Е.В.,
Мельник Ю.Н.
Мировые тенденции в инновационной деятельности

76

Степанов С.Ю.,
Станкова Л.І.
Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства

78

Яценко М.С.,
Новак Н.Г.
Управління інноваційними процесами на підприємстві

79

III. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ананська М.О.
Гацапук В.В.
Особливості обліку наявності та руху запасів у перехідному періоді до Податкового Кодексу України

85

Волощук Л.О.,
Пігар С.В.
Особливості обліку у дошкільних навчальних закладах

87

Башинська І.О.,
Просянюк Н.О.
Особливості корпоративної книги продажів для підприємств, що працюють з будівельними матеріалами

89

Варчук О.А.,
Колісник Р.Ю.
Єдиний соціальний внесок: нарахування та облік

93

Гудзь Ю.В.,
Сааджан В.А.
Проблеми та розвиток машинобудування України

95

Мамедова Л.Т.Факторы организационного развития предприятий телекоммуникационной отрасли в Украине

98

Митрофанова М.О.,
Кринська Л.І.
Формування системи внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства

102

Павленко Н.Ю.Проблеми та напрямки розвитку комбікормової промисловості в Україні

103

Пахомова Л.О. Организация и усовершенствование системы маркетинга на сельскохозяйственных предприятиях

106

IV. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Атрашкова А.В.,
Лайко О.І.
Питання оцінки технічного розвитку підприємства

111

Клименко Р.В.,
Ковалік О.А.
Підходи щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

113

Манько С.О. Формування програми збуту продукції ЗАТ “Одесавинпром” на зовнішньому ринку з використанням конкурентних переваг

114

Скарбовий С.С.Стратегії управління валютним ризиком на підприємстві

121

Спиваков О.Г.Проблемы прогнозирования индексов на фондовых рынках

127

Терзі С.П. Визначення можливостей лізингу в порівнянні з використанням кредитних ресурсів

130

Соколовська З.М.,
Шляпіна Н.В.
Відображення чинника знецінення благ у часі в моделі динаміки національного доходу

132

V. ІННОВАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ

Бондарчук В.В.Роль информационных сетей в сфере сбыта продукции предприятия

136

Дюжев М.О. Инструментарий FOREX – стратегия успеха предприятия

140

Исаева Н.В. Анализ современных стеганографических методов

145

Козина М.А. Стеганографический метод, основанный на нормированном преобразовании Хотеллинга: недостатки практической реализации

148

Кулиш С.С. Поиск общих сущностей в различных предметных областях

153

Левицкий В.А. Нейронные сети: алгоритм обратного распространения ошибок

158

Лукьянчук Е.В.,
Полякова М.В.
Интеллектуальная система обработки изображений на ангиограммах с использованием вейвлет-анализа

161

Самойлюк Е.В.,
Полякова М.В.
Метод активных контуров сегментации изображений с использованием свертки векторных полей

165

Соловьева А.А. Изучение аппарата Сетей Петри

170

Ткач Д.В. Обеспечение устойчивости стеганосообщения к операции сжатия

173

VI. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Башинська І.О.,
Ковтуненко К.В.
Використання SWOT-матриці для поетапного аналізу процесу комерціалізації науково-дослідної діяльності ВНЗ та його документальне оформлення

181

Буркун А.С.Авторское право на видео продукцию в Украине

183

Демідова В.О.,
Лазарева Є.В.
Умови патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах

186

Карло О.С.Захист авторського права і суміжних прав

191

Балан О.С.,
Мельник М.І.,
Філіппов В.Ю.
Формування цілісної інфраструктури інноваційної діяльності на базі вищих навчальних закладів, наукових установ, при участі органів регіонального управління

194

Волощук Л.О.,
Новодворська Т.Я.
Особливості аналізу надання освітніх послуг

198

Стасюк Г.С. Проблеми української книги

199

Туманов М.О.Авторское право в сети Интернет

202

Холодна Т.О.Інтеграція інноваційного механізму в розвиток системи вищої освіти

205

Філатова Т.В.,
В’язовська К.М.
Актуальність створення інформаційної системи для інноваційного центру

209

2010 рік: Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ

Ананська М.О. Бюджетування як технологія обліку і контролю витрат на промисловому підприємстві

7

Анцупова О.Л.,
Балан О.С.
Необхідність фінансового контролю на підприємстві

8

Бевз Т.В.,
Свінарьова Г.Б.
Організація обліку та формування звітності щодо внесків на загальнообов’язкове Державне пенсійне страхування

9

Волощук Л.О.,
Скаленко О.В.
Обліково-аналітичні інструменти управління фінансовими ресурсами підприємства

11

Гацапук В.В.,
Кірсанова В.В.
Напрямки удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві

12

Голубенко С.П.,
Черкасова С.О.
Організаційні заходи по роботі з персоналом щодо захисту комерційної таємниці підприємства

14

Гурькова Ю.С.,
Голуб Ю.О.
Факторний аналіз як засіб визначення причин неефективного виконання місцевих бюджетів за видатками

16

Дорошук А.А.,
Мазуренко Ю.А.
Концепция организационного развития: сущность и критерии оценки

18

Запша А.А.,
Атабаева А.А.
Направления совершенствования системы внутреннего экономического контроля на ОАО «Одессаоблэнерго»

20

Кісєль К.А.,
Волощук Л.О.
Фінансовий стан як характеристика ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства

23

Кивалов С. М.,
Продіус І.П.,
Ковтуненко К.В.
Напрями сучасного процессу вдосконалення управління персоналом

24

Кожушко О.В.,
Понікаров В. Д.
Діагностування захисту інтелектуального капіталу промислового підприємства

25

Мамедова Л.Т.,
Черкасова С.О.
Основні проблеми управління персоналом в сучасних умовах господарювання

28

Михляєв М.О. Системна мотивація управлінського персоналу підприємства в умовах ринкової конкуренції

30

Полюха Е.С.,
Волощук Л.А.
Сбалансированная система показателей как основа стратегического управления

32

Полякова Н.О.,
Атабаєва А.А.
Становлення сучасного Державного фінансового контролю в Україні

34

Муляр В.В.Особливості обліку розрахунків з покупцями

38

Херсонська О.Б.,
Просянюк Н.О.
Сучасні проблеми удосконалення обліку й аналізу доходів за видами в системі управління на підприємствах

40

Чечун А.В.,
Свінарьова Г.Б.
Організація обліку та аналізу діяльності СПД в органах Державної податкової адміністрації

43

Шишова С.М.,
Варчук О.А.
Особливості ліквідації підприємства та побудови ліквідаційного балансу

44

II. ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Бабич Н.Л.,
Атабаєва А.А.
Аналітичний огляд розвитку аудиту в Україні

47

Варчук О.А.ООсобливості обліку, аналізу і аудиту товарних запасів

49

Васюренко М.О.,
Дікань Л.В.
Обґрунтування доцільності застосування комп’ютерної техніки в діяльності контролерів

51

Ветчинкіна К.О.Теоретичні основи трактування поняття внутрішньогосподарський контроль

52

Ганєва К.П.,
Волощук Л.О.,
Тополчан Н.О.
Облік підприємницької діяльності вищого навчального закладу

54

Гейченко О.М.,
Черкасова С.О.
Шляхи удосконалення обліку витрат діяльності

56

Головко А.П.,
Ананська М.О.
Проблемні питання обліку витрат на ЗАТ “Оветри” на засадах бюджетування

57

Заволокин А.А.,
Черкасова С.А.
Теоретические аспекты организации системы внутреннего контроля

59

Зелена Ю.О.,
Голуб Ю.О.
Напрямки вдосконалення організіції контролю за використанням бюджетних коштів

63

Лі О.С.,
Філиппова С.В.
Роль аудиторських ризиків в процесі прийняття управлінських рішень

65

Мултанівська Т.В.,
Воінова Т.С.
Напрямки вдосконалення організації контролю якості аудиту в Україні

67

Николаєнко К.І.,
Голуб Ю.О.
Шляхи удосконалення аудиту розрахунків з оплати праці

68

Новак Н.Г.,
Атабаєва А.А.
Внутрішній аудит та його роль на підприємстві

71

Новодворська Т.Я.,
Просянюк Н.О.
Проблеми удосконалення обліку нерозподіленого прибутку

73

Обжилян Г.В.,
Черкасова С.О.
Особливості організації обліку і контролю витрат на підприємствах будівельної галузі

74

Печененко Д.О.,
Свінарьова Г.Б.
Дослідження процесу організації системи обліку та аналізу послуг еквайрингу у банку як складової системи безготівкових розрахунків (на прикладі АТ “Імексбанк”)

77

Полякова І.М.,
Голуб Ю.О.
Особливості організації внутрішнього контролю в структурі виконавців бюджетних програм

78

Понікаров В.Д.Судово-економічна експертиза: практичний аспект

80

Тинкован Ю.В.,
Ковтуненко К.В.
Особливості обліку розрахунків з контрагентами на торгівельному підприємстві

82

Чуріліна І.Є.,
Голуб Ю.О.
Проблеми удосконалення нормативно-правового забезпечення фінансового контролю

83

III. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дзюба А.М.,
Голуб Ю.О.
Аналіз результатів казначейського контролю як спосіб забезпечення його ефективності

86

Дорошук Г.А.,
Мішина Ю.В.,
Ліганенко І.В.
Порівняльний аналіз моделей організаційних змін

88

Карачина Н.П.Аналітичний аспект оцінювання моделей економічної поведінки підприємств

90

Кобальчинська Є.А.Можливості як характеристика потенціалу виробничого підприємства

92

Крынская Л.И.Преимущества использования системного анализа

94

Петренко І.С.,
Ковтуненко К.В.,
Філиппова С.В.
Методи фінансового аналізу на підприємствах малого бізнесу

96

Пройдакова Н.Г.,
Ковтуненко К.В.
Методи стратегічного аналізу підприємницької діяльності

97

Симакова Н. Н.,
Филиппова С.В.
Прогнозирование кризисных ситуаций на предприятии и оценка финансового состояния с целью обеспечения его устойчивого развития в динамичных условиях внешней среды

99

Хаметова А.Н.,
Черкасова C.А.,
Хyмарова Н.І.
Методы обучения и развития персонала

101

Філонцева Г.Ю.,
Кірсанова В.В.
Порівняльний аналіз систем обчислення собівартості будівельно-монтажних робіт як метод вдосконалення обліку витрат

102

Яхвак А.Ф.,
Продиус Ю.И.
Анализ внутренней предпринимательской среды

104

IV. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анцупова О.Л.,
Філиппова С.В.
Поліпшення фінансового стану ВНЗ України

106

Богданова В.О.,
Жученко О.О.
Конкурентоспособность Украины: анализ состояния и пути повышения

108

Гавриленко Т.С.Инновации в образовании: современные проблемы, формы и направления

111

Гелюх И.В. Интеграция высшего образования в Национальную инновационную систему Украины

114

Гнатовская А.А.,
Погорелов А.И.
Диагностика уровня знаний студентов с использованием тестовых заданий деятельностного характера

118

Горбатюк М.А.,
Філиппова С.В.,
Шершньова С.С.
Механізм залучення широкого кола підприємців до новаторської та iнновацiйної діяльності у ВНЗ

120

Дуан Тхету,
Шаповал С.С.
Трансформаційний вплив глобалізаційних процесів на освітні системи

125

Запорожець Н.В.Сучасні проблеми формування системи інноваційної освіти в Україні

129

Змирлі І.В.,
Дорошук Г.А.
Формування системи інноваційної освіти

136

Ільченко О.Л.Модернізація системи освіти в Україні

140

Котова М.В. Формування портфеля особистих інвестицій на фондовому ринку України

143

Логоша І.С.,
Стовбнік М.М.,
Ковтуненко К.В.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки за рахунок активізації впровадження новітніх знань та технологій у ВНЗ

145

Мельник К.С.,
Шаповал С.С.
Науково-дослідницька діяльність ВНЗ в Україні та роль студента в ній

150

Погорецкая В.Я.,
Журан Е.А.
Направления повышения качества системы образования

153

Райчева О.К.,
Райчева О.К.,
Філіппов В.Ю.
Формування цілісної інноваційної інфраструктури на базі вищих навчальних закладів, наукових установ та при участі органів регіонального управління

156

Саєнко А.О.,
Малахов Є.В.
Місце сучасної бібліотеки у формуванні системи інноваційної освіти

160

Скороходова Л.В.,
Волощук Л.О.,
Петрова Л.С.
Інтелектуальний капітал як об’єкт обліку та аналізу

164

Стребко Ю.А.,
Івахнік А. Ю.,
Дорошук Г.А.
Ефективність впровадження системи управління якістю на ДП ”Іллічівський морський торговельний порт” та ВАТ “Одескабель”

167

Сухарева Т.О.,
Кірсанова В.В.
Чинники впливу на інноваційну активність підприємств

169

Янішевська Ю.В. Янішевська Ю.В. Активізація впровадження новітніх знань та технологій в систему освіти в рамках формації економіки знань

171

V. ІННОВАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ

Бодянский О.,
Яценко М.С.
Особенности защиты авторских прав в сфере информационных технологий

175

Волощук Л.А.,
Розновец О.И.
Применение технологии облачных вычислений для автоматизации бизнес-процессов

179

Лінгур Л.М.,
Єсіна О.Г.
Вибір системи підтримки прийняття рішень в управлінні організацій

180

Селюков К.,
Кобозева А.А.
Информационное пиратство как угроза обеспечения производительности, безопасности и надёжности работы программных продуктов

182

Сперанский В.А. Инструментальные средства идентификации канала связи телекоммуникационной системы

188

Філатова Т.В.Елементарні об’єкти як базис об’єктних ядер

191

2009 рік: Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ

Боргуленко Н.А,
Атабаєва А.А.
Роль трансфертного ціноутворення в процесі оперативного управління фінансовим результатом дистриб’юторської компанії

7

Брікульська Г.Ю.,
Ковтуненко К.В.
Оцінка економічної ефективності та шляхи її підвищення

8

Гатчина В.М. Причини розширення номенклатури та товарного асортиментного ряду підприємств України в умовах зовнішньоекономічної діяльності

9

Волощук Л.А.Формирование системы показателей рентабельности по данным финансовой отчетности предприятия

13

Донченко О.В.,
Бровкова О.Г.
Дослідження проблеми підвищення рівня рентабельності підприємства

16

Іванов Ю.О.,
Станіславик О.В.
Підвищення конкурентоспроможності продукції як елемент маркетингової політики підприємства

21

Іванова О.А.,
Бровкова О.Г.
Значення збуту в господарській діяльності підприємства

23

Каланжова О.Ф. Уточнення визначення сутності поняття оборотний капітал

29

Карпінська О.В.Формування соціально-економічного механізму мотивації персоналу

37

Кісєль К.А.,
Ананська М.О.,
Волощук Л.О.
Бюджетування як інструмент управління фінансами підприємства: проблематика впровадження в Україні

40

Козлюк Ю.В.,
Филиппова С.В.
Оптимизация процесса рабочей деятельности методом функционально-стоимостного анализа

43

Кондрашева І.М. Сегментація ринку туристичних послуг в Україні

44

Конельська-Марчук О.А.,
Волощук Л.О.
Теоретико-правові засади організації аналізу та аудиту фінансової звітності на промислових підприємствах

54

Кравченко Н.В.,
Черкасова С.А.
Основные направления воспроизводства основных фондов на предприятии

55

Кушнір М.Ю.Стратегічне регулювання банків

57

Михляев М.А.,
Фомичев С.В.,
Филиппова С.В.
Мотивация управленческого персонала в условиях кризиса

61

Муляр В.В.Особливості управління трудовим потенціалом в умовах кризи

62

Носов С.В.,
Кірсанова В.В.
Актуальні питання обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств в сучасних умовах

68

Ренсевич М.Н.,
Шипилов Н.Ю.
К вопросу о проблеме выбора формы и системы оплаты труда на предприятиях

71

Рубанова М.В.,
Заец Н.А.
Показники та критерії підвищення конкурентоздатності продукції промислового підприємства

73

Скаленко О. В.,
Волощук Л.О.
Актуальні методичні проблеми оцінки фінансового стану підприємств промисловості

78

Сокольник О.С.Основні проблеми збуту у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

83

Ткачова І.П.,
Балан О.С.
Методичні засади аналізу стану основних засобів на промисловому підприємстві

88

Шаповалов Т.П.,
Черкасова С.О.
Концептуальні основи формування підсистеми управлінського аналізу витрат в умовах трансформації економіки

90

Яценко М.С. Регламентація бізнес-процесів підприємств інфокомунікаційного комплексу регіону

93

II. ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Аверихина Т.В.Роль инноваций в повышении экологической конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей

97

Антонова Г.І.,
Шаповал C.С.
Значення і місце венчурних інвестицій в сучасній економіці

99

Дечева Н.М.,
Дорошук Г.А.
Порівняльний аналіз принципів корпоративного управління в зарубіжних країнах і України

100

Селиванова Н.М.,
Добруля О.О.
Организация анализа и контроля инновационной деятельности хозяйствующего субъекта

104

Маргаза Н.А.,
Свинарева А.Б.
Особенности использования финансового и управленческого учета для управления инновационной деятельностью предприятия

105

Мень Тинь,
Тянь Шаожу
Инновации в коммуникативной политике товара-новации на рынке

106

Португальская Р.А.,
Филиппова С.В.
Консалтинг на уровне государственного управления

108

Райчева О. К.,
Філиппова С.В.
Формування інноваційної інфраструктури регіону в умовах ринкових трансформацій

110

Райчева О.К.,
Бровкова О.Г.
Інновації у банківському секторі

112

Троян А.І.,
Котова М.В.
Регулювання структурних зрушень в економіці регіонів у ринкових умовах

114

Черкасова С.О. Формування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах глобалізації світових економічних процесів

117

III. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Альшум І.М.,
Черкасова С.О.
Теоретичні засади обліку і аудиту касових операцій

122

Галушка І.Д.,
Балан О.С.
Методичні засади контролю ефективності використання основних засобів на промисловому підприємстві

124

Гарас І.О,
Кірсанова В.В.
Особливості обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах будівельних матеріалів

127

Гейченко О.М.,
Атабаєва А.А.
Проблемні питання в методиці аудиту

129

Жаботинська К.С. Напрями використання системі внутрішнього аудиту в сучасних умовах

131

Зубанов О.О.,
Черкасова С.О.
Особливості формування системи обліку і аудиту витрат на підприємствах рекламної діяльності

133

Малих К.С.,
Атабаєва А.А.
Питання організації внутрішнього економічного контролю на торгівельному підприємстві

135

Міллер К.О.,
Цуканов О.С.
Дослідження методології і організації обліку, аудиту та аналізу використання основних засобів у різних сферах економічної діяльності

137

Новожилова А.С.,
Просянюк Н.О.
Особливості обліку розрахунків зnпостачальниками та підрядниками

138

Полюха О.С.,
Варчук О.А.
Особливості аудиту касових операцій

139

Полюха О.С.,
Просянюк Н.О.
Особливості обліку розрахунків з бюджетом з ПДВ

141

Пройдакова Н.Г.,
Варчук О.А.
Особенности аудита основных средств

143

Пройдакова Н.Г.,
Просянюк Н.О.
Особливості проблем обліку доходів підприємства в Україні

145

Процко Т.І.,
Варчук О.А.
Особливості аудиту товарів на підприємстві

146

Сухарева Т.О.,
Новожилова А.С.,
Варчук О.А.
Особливості аудиту виробничих запасів

148

Сухарева Т.О.,
Просянюк Н.О.
Особливості обліку нерозподілених прибутків підприємства

149

Тополчан Н.О.,
Просянюк Н.О.
Особливості обліку розрахунків за страхуванням

151

Філонцева А.Ю.,
Кірсанова В.В.
Особливості обліку товарів та сировини у громадському харчуванні

152

Чепорська О.В.,
Кірсанова В.В.
Проблеми обліку готової продукції

155

Чухраева М.Р.,
Шипилов Н.Ю.
Проблемы учета транспортно-заготовительных расходов

156

IV. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Голованова О.М,
Мовчанюк О.В.
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг

159

Дудник Я.В.,
Лиганенко И.В.
Управление предприятием, его хозяйственной, экономической и социальной деятельностью

165

Муравйова І.В.,
Волощук Л.О.
Аналітичне забезпечення вибору постачальників

166

Павлова А.П.,
Волощук Л.О.
Механізм обліково-аналітичного забезпечення управління запасами підприємства

168

Пачева Е.М. Проблематика системного анализа

170

Полякова Н.Г.,
Продиус И.П.
Модель труда эффективного руководителя НИИ

172

Попова Т. В.,
Филиппова С.В.
Теоретические основы функционально-стоимостного анализа

175

Смаль К.Ю.,
Шершньова С.С.
Необхідність оцінки ефективності інвестиційних проектів у сучасних умовах

177

Чёрная Н.В.,
Селиванова Н.М.,
Филиппова С.В.
Управленческий анализ затрат на промышленном предприятии

182

Волощук Л.О.,
Атабаєва А.А.,
Херсонська О.Б.
Аналіз руху грошових коштів як складова аналізу фінансового стану підприємства

184

Волощук Л.О.,
Полюха О.С.
Методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства як складова аналізу фінансової звітності

187

V. ІННОВАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ

Анцупова О.Л,
Варчук О.А.
Особливості аудиту касових операцій в автоматизованому середовищі

192

Гуменюк Н.В.,
Білоус В.Г.,
Філіппов В.Ю.
Маркетингова інформаційна система у підприємництві

193

Золотарьова Г.С.,
Філиппова С.В.
Методика організації взаємодії облікових підсистем з системою управлінського аналізу

194

Петрова Л.C.,
Волощук Л.О.
Методичні підходи щодо формування центрів фінансової відповідальності

196

Цюх О.М.,
Свінарьова Г.Б.
Особливості організації обліку з використанням інформаційних технології на Укрзалізниці

199

VI. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Лановая Н.О.,
Малахов Е.В.
Инновационные процессы в функционировании высших учебных заведениях

201