ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Маркетинг і цифрові технології»

 

Одеський національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, ВГО «Українська асоціація маркетингу», Університет прикладних наук (ФРН, м. АУГСБУРГ), Міжнародна академія менеджменту та технологій Intamt (ФРН), Технічний університет «Люблінська політехніка» (Польща), Університет Кіпру, Науковий портал «Економіка: реалії часу» запрошують Вас до участі у IІ Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг і цифрові технології». Конференція відбудеться 26-27 травня 2016 року на базі кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Місто Одеса, Одеський національний політехнічний університет.

Мета конференції: обговорення наукових, методичних, практичних, освітніх питань трансформації форм і змісту маркетингової діяльності під впливом інформаційних технологій.

До участі у конференції запрошуються викладачі ВНЗ, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, магістранти, представники органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівці, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Специфіка цифрового маркетингу в галузях та секторах економіки
 • Маркетингові дослідження на основі цифрових технологій
 • Маркетингові комунікації та цифрові технології
 • Маркетинг-освіта в умовах інформатизації суспільства

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету mar@beiti.opu.ua не пізніше 20 квітня 2016 р. такі документи:

 • тези доповіді (ПІБ_тези);
 • заявку учасника (ПІБ_заява);
 • відскановану квитанцію про оплату оргвнеску (ПіБ_квитанція).

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Тези доповіді будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Під час роботи конференції можна подати статтю до публікації у електронному періодичному виданні, що включене до переліку наукових фахових видань України «Економіка: реалії часу» (наказ МОН №654 від 31.05.2013). Видання входить до наступних інформаційних і наукометричних баз: Україніка Наукова, РІНЦ (Росія), Google Scholar (США), EBSCO Publishing (США), Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory (США).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез: 2 повні сторінки;
 • Текстовий редактор: Microsoft Word;
 • Параметри сторінки – А4, орієнтація – книжкова;
 • Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см;
 • Шрифт – Times New Roman;
 • Розмір шрифта – 14 пт;
 • Міжрядковий інтервал – одинарний;
 • Абзацний відступ – 1, 25 см;
 • посилання на джерело і сторінки подаються в квадратних дужках;
 • структура тез наведена в інформаційному листі.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

 • дистанційна участь;
 • очна участь.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Оборський Г.О. – ректор Одеського національного політехнічного університету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України

Філиппова С.В. – директор Інституту бізнесу економіки та інформаційних технологій ОНПУ, д.е.н., проф.

Шафалюк О.К. – декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., проф.

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Окландер М.А. – завідувач кафедри маркетингу ОНПУ, д.е.н., проф.

Яшкіна О.І. – професор кафедри маркетингу ОНПУ, д.е.н., доц.

Пилипчук В.П. – директор Інституту маркетингу, заступник завідувача кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.е.н., проф.

Орлов П.А. – завідувач кафедри економіки і маркетингу Харківського національного економічного університету, д.е.н., проф.

Іванов Ю.Б. – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д.е.н., проф.

Леонідас С. Леоніду (Leonidas C. Leonidou, Ph.D in Marketing), професор маркетингу Університету Кіпру

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, Одеса, проспект Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Кафедра маркетингу, кабінет 405,

тел: +38 (048) 705-84-43,

http://beiti.opu.ua/chairs/km

Телефон+38(050)706 88 84

+38(063)524 72 98

Златова Ірина Олександрівна – відповідальний секретар

 

eMailmar@beiti.opu.ua

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2016 рік: Матеріали конференції

Jonas Agata Usługi elektroniczne a podstawowe koncepcje marketingu usług

18

Urbonavicius Sigitas Cause-related marketing and donations for charity in a digital world

20

Wasielewski Mirosław Outsourcing logistyczny zabezpieczenia produktywności przedsiębiorstwa w rzeczywistości cyfrowej

22

Skalik Mirosława Rola Internetu w badaniach marketingowych

24

Архипова T.B.Трансформационные аспекты маркетинговых коммуникаций

26

Афанасьева О.П.,
Жегус О.В,
Авраменко В.Е.
Складання портрету цільової аудиторії у системі SMM

28

Біловодська О.А.Логістичний потенціал регіону як фундамент для управління розподілом підприємства

30

Бобрицька Н.Д.Концепція туристичного маркетингу

32

Богатирьов О.І.Важливі тренди Digital ринку у маркетингових прогнозах розвитку на 2016 рік

35

Василькова Н.В.Маркетингове управління розвитком університету в умовах інформатизації суспільства

37

Гайванович Н.В.,
Висоцький М.
Сучасні інформаційні технології в системі дистрибуції

38

Голіцин А.М.Перехід на цифрові технології в діяльності компаній

41

Григорьева Ю.А.Класифікація споживачів продукції автомобілебудівних підприємств

42

Гриценко С.І.Цифровий маркетинг і формування нової парадигми розвитку освітніх кластерів

45

Гуменна О.В.Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комуникацій

47

Гусарова Т.О.Цифровой маркетинг в контексте глобализации

49

Дайноесъкий Ю.А.,
Гліненко Л.К.
Цифрові технології у прийомах латентного маркетингу

52

Данников О.В.Использование информационных технологий как средства конверсии в управлении продажами

54

Дацко К.П.Формування обліково-аналітичного забезпечення маркетингу на основі цифрових технологій

56

Дейнега І.О.,
Волошин B.C.,
Якубовська Н.В.
Особливості застосування цифрових технологій при проведенні маркетингових досліджень ринку

58

Домашева Є.А.,
Зозульов О.В.
Підходи та системи оцінювання ефективності маркетингових інтернет-комунікацій

60

Жегус О.В.,
Михайлова М.В.
Інформаційні технології в маркетингу підприємств ресторанного господарства

63

Златова І.О.Основні методи підвищення конверсії у цифровому маркетингу

65

Зозульов О.В.,
Царьова Т.О.
Модель товару як технології задоволення потреб

67

Іванов Ю.Б.,
Бєлікова Н.В.
Перспективи розвитку регіонального маркетингу в Україні

70

Іванов Ю.Б.,
Капустник С.К.
Деякі питання застосування технології «форсайт» в контексті обґрунтування стратегічних маркетингових рішень підприємства

72

Ілляшенко С.М.Завдання маркетингу і менеджменту знань на сучасному етапі економічного розвитку

74

Какодєй А.О.Напрямки використання теорії поколінь в маркетинговій діяльності

77

Карий О.І.Омніканальність як сучасна вимога маркетингу

79

Колотоеа Н.Б.Актуальні інструменти Інтернет-маркетингу інноваційних проектів

82

Kopomaeв С.Л.Маркетинг аудиторских услуг в Беларуси

84

Косенко О.П.Формування системи принципів інтелектуально-інноваційних технологій

87

Кот М.С. Сучасні канали просування товарів в інтернет-просторі

89

Кратт О.А. Маркетинг у вищому навчальному закладі: поєднання теорії та практики

91

Крикавський Є.В.,
Глинський Н.Ю.,
Гірна О.Б.
Адаптивність як чинник стратегічної успішності підприємств в епоху цифрових технологій

94

Кубишина H.С. Технологія взаємодії типів інновації на промисловому ринку

96

Кудирко О.В. M-COMMERCE – новий тренд DIGITAL MARKETING

98

Ларіна Я.С. Інтернет-маркетинг та його значення в діяльності підприємств аграрного сектору України

101

Лилик І.В. Ринок маркетингових досліджень в україні 2015 рік: зростання чи падіння?

104

Лилик М.С. Важливість вибору стратегічної конкурентної групи некомерційної організації

106

Луцій K.M. Зміцнення взаємовідносин з покупцями як успішний і ефективний спосіб здійснення підприємницької діяльності

108

Луцій О.П. Коментарі до аналітичних висновків із дослідження переваг споживачів туристичних продуктів м. Київ та Київської області

111

Мальчик М.В. Маркетинговые инструменты рефлексивного управления потребителем товара

113

Нагаїеська Д.Ю. Інформаційна відкритість підприємства в умовах підвищення соціальної відповідальності маркетингу

117

Ніценко B.C.,
Цуканое О.Ю.
Web-сайт як джерело інформації про аграрну компанію

119

Окландер И.М.,
Крапива И.В.
Онлайн-консультирование на корпоративном сайте как инструмент директ-маркетинга

121

Окландер М.А. Тренди цифрового маркетингу

123

Омельченко В.Я.,
Омельченко Г.П.,
Омельченко A.B.
Интеграция кластерных и логистических систем в информационно-инновационном развитии производственных процессов

125

Орлова А.Ю. Конкурентоспроможність окремих видів продукції промислового підприємства: теоретико-методичній підхід до оперативного оцінювання

129

Орлов П.А. Основные факторы повышения социальной ответсвенности субъектов хозяйствования и их маркетинга в свете глобального экономического кризиса

131

Пазюк А.Ю. Потенціал і перспективи залучення цифрового маркетингу у процеси it-аутсорсингу в Україні

139

Перерва П.Г.,
Кобєлєва Т. О.,
Ткачова Н.П.
Концептуальні підходи до моніторингу кон’юнктури товарного ринку промислового підприємства

142

Підгайний А.Г. Сценарії розвитку підприємництва в умовах економічних загроз

144

Пилипчук В.П.,
Кирилова О.В.
Інтернет – технології та нові перспективи в маркетинговій діяльності підприємств

147

Пічик К.В. Сучасні інструменти маркетингових досліджень

150

Писаренко Н.Л. Інструменти та технології маркетингу локацій в процесі розроблення стратегії цифрових комунікації

152

Приходько О.В. Цифровий маркетинг в діяльності металургійних підприємств

154

Пучкова С.І. Особливості бюітаь-стратегії просування бренду

157

Решетнікова І.Л.,
Шаповалова Е.П.
Використання цифрового маркетингу в кастомізації банківського продукту на вітчизняному ринку

159

Родіонов С.О. Ризики при впровадженні систем управління взаємовідносинами зі споживчами на машинобудівних підприємствах

161

Рыжанкова О.В. Деловые культуры как фактор развития международного маркетинга

165

Савицъка Н.Л. Проблеми запровадження компетентнісного підходу в маркетинговій освіті

167

Сагайдак М.П. Моніторинг процесів управління внутрішнім маркетингом підприємства

170

Сєвонькаєва О.О. Маркетингові комунікації в соціальних мережах

172

Серьогіна Н.В. Використання інформаційних систем у автодорожньому господарстві

174

Сметанюк Т.Б. Маркетинговий інтернет-моніторине у новій бізнес- моделі автомобілебудування

177

Солнцев С.О.,
Василенко Л.T.
Використання соціальних мереж на В2В ринку. Досвід авіабудівних компаній

179

Телешов О.С.,
Летуновська Н.Є.
Особливості біржових арбітражних операцій з крипто-валютою

182

Ткачов М.М. Розробка інформаційної платформи оцінювання економічних збитків правовласників від контрафактного виробництва

184

Тюлькіна К.О. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності

186

Філиппова С.В.,
Чан Тхі Тхань
Вплив цифрових та мережевих технологій на зміст маркетингових витрат інноваційної продукції

189

Чайковская М.П. Проблемы моделирования маркетинговых коммуникаций в цифровом маркетинге

192

Черненко О.В. Перспективи пост-цифрового маркетингу в Україні

194

Чукурна О.П. Особливості ціноутворення в Інтернеті

196

Шабан К.С. Детермінанти, що впливають на маркетингову інноваційну політику підприємства

198

Шафалюк О.К. Принципи дуальності в індивідуалізації траєкторії розвитку компетенцій фахівців

201

Шевченко O.Л. Брендинг в умовах інформаційного середовища

202

Шнир М.Ф. Розвиток Інтернет-комуникацій і брендів на ринку морозива України

204

Юдіна Н.В. Маркетингова дистанційна освіта

205

Яковлєе А.І. Засоби розрахунку ефекту від рекламної діяльності

208

Яшкіна О.І. Маркетингові дослідження в Інтернеті

210

Яшкін Д.С. Програмні продукти в управлінні логістичними ризиками

212

2014 рік: Матеріали конференції

Антипова Ю.К.,
Рубежанська Ю.О.,
Тучіна Ю.С.
Адаптація традиційного комплексу маркетингу до використання в інтернет-середовищі

14

Астапова Г.В.,
Абазіна О.А.,
Костенко О.К.
Маркетинг на основі цифрових технологій в діяльності з енерго-то ресурсозбереження підприємств авіаційної галузі

17

Антонечко Д.С.,
Духаніна В.В.
Сучасні тенденції розвитку цифрового маркетингу

20

Балан О.С.,
Шерепера І.А.
Маркетинг ивестиций в строительстве

23

Біловодська О.А.,
Латунова Д.А.
Управління аутсрсинговими логістичними ризиками на інноваційно-активному підприємстві

26

Бойчук І.В.Цифрові технології в сучасній маркетинговій практиці

29

Борисенко М.А.Маркетинг в інтернеті: наукова адаптація практичного досвіду

32

Вороніна Р.М.Біометричні технології в цифровому маркетингу

35

Гайдабрус Н.В.відповідність особливостей логістичного сервісу для інноваційних товарів окремим принципам логістики

38

Герцик В.А.,
Колесник Д.А.
Уровни использования интернет в банковской сфере Украины

41

Гриценко С.И.Эволюция прямого маркетинга

44

Губерник А.О.Методи прогнозування обсягів продажу підприємства

47

Гуменна О.В.Можливості використання цифрового маркетингу в агропромисловій сфері

49

Дайновський Ю.А.,
Гліненко Л.К.
Сучасні тенденції у розвитку ІТ-маркетингу

52

Замлинська О.В.Роль цифрового маркетингу в умовах глобальних змін уподобань споживачів

55

Зозульов О.В.,
Полторак К.А.
Двоконтурна модель комунікаційного впливу і мережі інтернет

59

Зозульов О.В.,
Царьова Т.О.
Технологічний аудит цифрових технологій: підходи до проведення

62

Златова И.А.Инструменты цифрового маркетинга в автомобилестроении

64

Илляшенко С.Н.,
Дериколенко А.О.
Особенности продвижения товаров промышленного назначения на национальные и международные рынки в условиях глобализации

67

Кірносова М.В.Використання цифрових технологій внутрішнього паблік рилейшнз в інноваційному розвитку підприємства

70

Кирилова О.В.,
Бобрицька Н.Д.
Digital-маркетинг в діяльнрості туристичних підприємств

73

Коломыцева А.О.Топологические карты Кохонена в изучении интегративных свойств сетевых предпринимательских структур

76

Коломыцева А.О.,
Головань Л.О.
Роль інтернет-середовица в маркетинговій діяльності підприємств

79

Котляров И.Д.Комплекс интернет-маркетинга

82

Крикавський Є.В.,
Глинський Н.Ю.
Швидкість змін у навколишньому середовищі як чинник актуалізації маркетингового управління підприємством

85

Кубишина Н.С.Інструменти маркетингових комунікацій на основі інтернет-технологій

88

Кубишина Н.С.,
Ковальчук Т.В.
Впровадження концепції системи управління взаємодією з клієнтами CRM на промисловому підприємстві

91

Ларіна Я.С.Напрями розвитку цифрового маркетингу на ринку органічної продукції

94

Лылык И.В.Исследование Digitalмедиаактивности потребителя

97

Максимова Т.С.Використання інтернету для активізації прямого маркетингу

100

Міленіна Л.Г.Використання сигмодїдних кривих у моделювання рекламного ефекту

102

Мальчик М.В.,
Мартинюк О.В.
Передумови виникнення та області розвитку цифрового маркетингу

105

Новроцька Т.А.Теоретичні основи інноваційної діяльності підприємств машинобудування

108

Нагорна Т.М.Планування заходів щодо зростання обсягів реалізації продукції

110

Ніценко В.С.,
Цуканов О.Ю.
Маркетингові стратегії росту вертикально-інтергованих підприємств

113

Окландер М.А.Цифровой маркетинг-новый этап эволюции в сфере продвижения товаров

115

Омельченко В.Я.,
Омельченко А.П.
Информационные системы интегрированного управления цепями поставок

119

Омельченко А.В.Направления маркетингово-логистических инноваций в системе современной сетевой экономики

122

Орлов П.А.Развитие маркетинга и его социальной ответственности

125

Педько І.А.Маркетингові дослідження попиту на житло за допомогою інтернет

129

Пилипчук В.П.Цифровий маркетинг у підготовіці маркетологів в Україні

132

Покрытан П.А.Естественнонаучные и обществоведческие основы политэкономии

135

Примак Т.О.Ринок спеіалізованих ЗМІ: маркетингове дослідження

141

Примак Д.С.Зависимость потребительского восприятия орговых марок продуктов питания от стимулирования сбыта молочной продукции

145

Родіонов С.О.Аналіз теоретичних підходів та визначення понятійно-категоріального апарату маркетингової діяльності на основі інтернет-технологій

151

Романенко О.О.Перваги та недоліки використання інтернет у підприємництві

153

Руль Д.М.Формування збутової стратегії на аграрних підприємствах

156

Сивач О.П.Інтернет-маркетинг автовиробників на глобальному рівні

159

Салогубова В.М.,
Бабенко К.В.,
Гончарова О.О.
Специфічні ознаки та відмінності інтернет-маркетингу від традиційних маркетингових технологій

161

Салогубова В.М.,
Янчук В.В.,
Балабуева Д.А.
E-mail рассылка как вид direct-маркетингу

164

Самойленко Ю.В.Цифровой маркетинг у м’ясній галузі

167

Семилєтова А.Ю.Значення споживачів як основної ланки організації системи товароруху сільськогосподарської продукції

170

Семянова А.О.Цифровой маркетинг-швидке рішення проблем продажів

171

Сініцина Т.А.Імітаційне моделювання як засіб досягнення цілей маркетингу

174

Скіцько В.І.Використання оефлексивного підходу в процесах формування та стимулювання попиту в електронній торгівлі

177

Солнцев С.О.Застосування маркетингових досліджень для оцінювання маркетингових ризиків

180

Солнцев С.О.Процедура оцінювання рівня збалансованості портфеля бізнесів підприємств

183

Тищенко О.О.Формування соціально-орієнтованої системи маркетингу підприємства

186

Ткачук О.В.Маркетинг мобільних додатків

189

Федорченко А.В.Специфіка сучасного інтернет-маркетингу

192

Філіппова С.В.,
Петрова Л.С.
Маркетингові дослідження засобів автоматизованого бюджетування в Україні

195

Філіппов В.Ю.Інтернет як середовище віртуального бізнес-інкубатуваня

198

Чайковська М.П.,
Азеев А.С.
Питання управління якістю системи безпеки Web-додатків

201

Черненко О.В.проблеми автоматизації маркетингової інформаційної системи підприємства

204

Чукурна О.П.Чинники ціноутворення на ринках цифрових технологій

207

Чухрай Н.І.Дихотомія промислового і споживчого маркетингу в умовах інформатизації суспільства

210

Шафалюк О.К.Лояьність та ентузіазм споживачів: важливі відмінності у SEO-оптимізації

213

Шубчік О.А.Цифровий маркетинг і ресторанному господарстві: переваги і перспективи

215

Юдіна Н.В.E-learning- маркетинг у постсоціальному суспільстві

218

Яковлєв А.І.,
Косарєва І.П.
маркетингові засоби забезпечення споживачів запасними елементами

221

Янковий О.Г.Дрейф ознак маркетингового дослідження вдовж шкал вимірювання

224

Яшкіна О.І.Багаторівнева система маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку

227