Науковий журнал
Економiка:
реалії часу

2011

№ 1 (1)

2012

№ 1 (2)

№ 2 (3)

№ 3-4 (4-5)

2013

№ 1 (6)

№ 2 (7)

№ 3 (8)

№ 4 (9)

№ 5 (10)

2014

№ 1 (11)

№ 2 (12)

№ 3 (13)

№ 4 (14)

№ 5 (15)

№ 6 (16)

2015

№ 1 (17)

№ 2 (18)

№ 3 (19)

№ 4 (20)

№ 5 (21)

№ 6 (22)

2016

№ 1 (23)

№ 2 (24)

№ 3 (25)

№ 4 (26)

№ 5 (27)

№ 6 (28)

2017

№ 1 (29)

№ 2 (30)

№ 3 (31)

№ 4 (32)

№ 5 (33)

№ 6 (34)

2018

№ 1 (35)

№ 2 (36)

№ 3 (37)

№ 4 (38)

№ 5 (39)

№ 6 (40)

2019

№ 1 (41)

№ 2 (42)

№ 3 (43)

№ 4 (44)

№ 5 (45)

№ 6 (46)

2020

№ 1 (47)

№ 2 (48)

№ 3 (49)

№ 4 (50)

№ 5 (51)

№ 6 (52)

2021

№ 1 (53)

№ 2 (54)

№ 3 (55)

№ 4 (56)

№ 5 (57)

№ 6 (58)

2022

№ 1 (59)

№ 2 (60)

№ 3 (61)

№ 4 (62)

№ 5 (63)

№ 6 (64)

2023

№ 1 (65)

№ 2 (66)

№ 3 (67)

№ 4 (68)

№ 5 (69)

№ 6 (70)

2024

№ 1 (71)

№ 2 (72)

№ 3 (73)

ПРО ВИДАННЯ

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409

КАТЕГОРІЯ: “Б”, економічні науки, спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292

ISSN: 2226-2172

УДК 330

ББК 65

Авторський знак Е 40

Періодичність: не менш 4 номерів на рік

 


ІНДЕКСУВАННЯ, РЕФЕРУВАННЯ ТА НАУКОМЕТРИКА

Фаховий науковий журнал “ЕКОНОМІКА: реалії часу” створено на базі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Державного університету «Одеська політехніка» за наказом ректора №73 від 08.08.2011р. на підставі рішення Вченої Ради ОНПУ (протокол №9 від 24 травня 2011р.).

Видання висвітлює проблематику стану та перспектив розвитку економіки як у світому так й у регіональному масштабі. На сторінках журналу розміщуються результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень в областях економіки, підприємництва, менеджменту, маркетингу, логістики. Висвітлюються актуальні питання економіки та управління, інформаційного та математичного забезпечення економічних процесів, інновацій, інвестицій, конкурентоспроможності та сучасних проблем регіонального розвитку.

Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.


СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Голова редколегії: Філиппова С.В. — доктор економічних наук, професор

Відповідальний редактор: Балан О.С. — доктор економічних наук, професор

Технічні редактори: Воробєй С.В.

Перекладач, коректор англійського тексту: Шепель М.Є. — кандидат педагогічних наук


ПОРЯДОК ПОДАЧІ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ

До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися, із зазначених нижче галузей:

 • Проблемні питання економіки України та її регіонів.
 • Теорія і практика економіки та управління промисловими підприємствами.
 • Актуальні проблеми секторальної економіки.

Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 р. № 7-05/1 та мати наступні обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

Для включення публікації в журнал, необхідно оформити і надіслати електронною поштою в редакцію наступні матеріали (Тема листа: Стаття Петренко П.П. Усі файли повинні бути названі англійською мовою або латинськими літерами: Petrenko_Article.doc, Petrenko_bibliografiia.doc, Petrenko_retsenziia.pdf):


ОСНОВНІ СТАНДАРТИ ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Текст статті набирається на сторінці стандартного формату (А4) через одинарний інтервали з дотриманням таких розмірів полів: верхнього – 2 см, нижнього, лівого і правого – 2,5 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 10pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування (власних стилів, тощо), окрім стандартних параметрів шрифту та абзацу. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати начертання курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифту та інтервалу абзацу.

Орієнтовний посторінковий обсяг статті у паперовому варіанті має складати мінімум – 5 сторінок, максимум – 10 (без врахування анотацій, реферату та списку літератури), які оформлені у відповідності з наведеними нижче вимогами. Наведені обсяги є орієнтовними; враховуючи специфіку електронного видання, у разі необхідності обсяг матеріалів, що подаються для публікації, може бути збільшений за погодженням з редакційною колегією журналу.

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редколегії журналу, фахівці відповідної галузі. Для більш об’єктивної оцінки наукового змісту статей застосовується незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень, стаття може бути відхилена або повернута авторові (авторам) на доопрацювання.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають його вимогам та тематиці.

Матеріали, які були надані без дотримання вимог, повертаються автору без розгляду. У статтю можуть бути внесені виправлення редакційного характеру без згоди автора. Остаточне рішення про публікацію виносить редакційна колегія.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЕТАЛЬНІШЕ 

 • Мова статті: українська, англійська. Пріоритет надається статтям англійською мовою.
 • Анотації та ключові слова необхідно представити двома мовами: українською, англійською. Кількість умовних знаків з пропусками в анотації – 750-820 (приблизно 85-90 слів). Ключові слова – 5-7 слів.
 • Додатково необхідно підготувати реферат англійською мовою – Abstract.

Реферат є коротким резюме більшої за обсягом роботи, що має науковий характер, може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, має бути зрозумілим без звертання до самої роботи. Реферат – готується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем і є основним джерелом інформації у інформаційній системах і базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах. Обсяг реферату – від 2000 знаків та має складатися з короткого повторення структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок.
Рекомендуємо ознайомитись: Матеріал про особливості складання англомовної анотації, підготовлений експертом Scopus; Матеріали одного із провідних світових видавництв наукової літератури Emerald (Частина І та Частина ІІ).

 • Стаття повинна мати окрім УДК (розміщується на початку статті) – JEL Classіfіcatіon (розміщується після Abstract). Наприклад: JEL Classіfіcatіon: B41, С15.
 • Обов’язковим є посилання у рубриці «Аналіз останніх досліджень і публікацій» та в тексті статті на праці зарубіжних авторів. Їх прізвища подають мовою статті, а в дужках курсивом (для україномовних статей) – англійською мовою із зазначенням року видання праці). Наприклад: О. Вільямсон (Williamson, 1985).
 • Під кожною таблицею та ілюстрацією має бути зазначено джерело. Наприклад: Джерело: Власна розробка автора (Source: Own elaboration).
 • Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими і подаються у тексті у хронологічному порядку цифрою у квадратних дужках, і розміщуються в порядку цитування чи згадування, список літератури (назви праць розміщують в порядку цитування в тексті) – у кінці статті.
 • Список літератури має складатися з двох блоків: Список літератури і References (ця вимога діє і для англомовних статей):

Список літератури – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. №147);

References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. Приклад оформлення

Рекомендуємо ознайомитись:

ПОЛІТИКА ЕТИКИ 

Журнал «Економіка: реалії часу» прагне забезпечити найвищі стандарти етики. Згідно з цим, усі сторони видавничого процесу – автори, редактори журналу, рецензенти – повинні діяти відповідно зі встановленими стандартами етичної поведінки та виконувати свої обов’язки.

1. Публікації та авторство:
1.1. Статті повинні відповідати вимогам журналу «Економіка: реалії часу»;
1.2. Усі статті рецензуються незалежно та таємно: рецензенти отримують зашифровані статті, а авторам не відкривається особа рецензента;
1.3. Прояви плагіату та шахрайства в статтях не допускаються;
1.4. Поданні до розгляду статті не повинні бути опубліковані в інших виданнях.

2. Обов’язки автора:
2.1. До публікації в журналі «Економіка: реалії часу» автори мають подавати матеріали, оформлені відповідно до вимог, що висуваються Редакцією журналу;
2.2. Автори несуть відповідальність за погляди, думки, результати і висновки, викладені в статтях;
2.3. Автори відповідальні за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат;
2.4. До розгляду не приймаються матеріали авторів, що містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації та можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, порушують міжнародні правові норми і законодавство;
2.5. Автори для публікації в журналі мають подавати матеріали, що висвітлюють оригінальні результати досліджень.
2.6. Автори несуть відповідальність за виявлення плагіату у наданих матеріалах; плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінку і є неприйнятним;
2.7. Подання статей авторами означає автоматичне погодження з проходженням процедури подвійного таємного рецензування;
2.8. Автори для публікації в журналі повинні подавати статті, неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-які інші видання. У разі використання в статті вже опублікованих або поданих до друку в інших виданнях матеріалів автори мають давати на них посилання. Також автори повинні повідомляти редакційну колегію про власні вже опубліковані в інших журналах статті, що є за тематикою близькими до поданих до розгляду матеріалів;
2.9. Автори зобов’язані внести правки до статті відповідно до зауважень рецензента;

3. Обов’язки рецензентів:
3.1. Рецензенти повинні оцінювати всі подані до розгляду матеріали відповідно до визначених критеріїв. Статті мають бути розглянуті в термін не більше, ніж 2 тижні. В іншому випадку рецензенти повинні повідомити редакцію журналу про неможливість здійснення рецензування;
3.2. Рецензенти повинні здійснювати конструктивне, комплексне, ґрунтовне рецензування всіх матеріалів, незважаючи на расову, релігійну, національну, статеву чи інституційну приналежність автора(-ів);
3.3. Рецензенти мають здійснювати рецензування поданих матеріалів незалежно, об’єктивно та таємно; особиста критика автора (-ів) неприпустима;
3.4. Рецензенти повинні мати відповідну кваліфікацію для рецензування статей;
3.5. Рецензенти зобов’язані негайно інформувати редактора про статті, що містять плагіат або хибні дані;
3.6. Рецензентам заборонено використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину матеріалів, що знаходяться на рецензії та є неопублікованими. Це є прийнятних лише з дозволу автора (-ів);
3.7. Рецензенти не повинні мати конфлікту інтересів з автором (-ами) та/або редактором (-ами).

4. Обов’язки редакційної колегії:
4.1. Редактори повинні надіслати результатами рецензування, зауваження і рекомендації автору (-ам) електронною поштою у термін не більше, ніж 2 місяці; у редакції журналу має зберігатися документація, що містить результати рецензування поданих до розгляду матеріалів;
4.2. Редакторам заборонено використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину поданих до розгляду матеріалів. Це є прийнятних лише з дозволу автора (-ів).
4.3. Редактори повинні гарантувати конфіденційність процедури рецензування; редактори не повинні розголошувати прізвища та інші дані авторів та/або рецензентів без їх дозволу;
4.4. Редактори зобов’язані розглядати будь-які скарги, питання чи пропозиції авторів та/або рецензентів;
4.5. Редактори мають право відхилити надіслані статті, якщо вони не відповідають тематиці журналу;
4.6. Редактори мають право приймати остаточне рішення щодо публікації статті в журналі, зважаючи на її оригінальність, новизну та відповідність вимогам журналу;
4.7. Редакторам заборонено зобов’язувати авторів робити посилання на вже опубліковані в журналі матеріали.

5. Публікаційні питання етики:
5.1. Політика етики журналу спрямована боротьбу з плагіатом, неетичними експериментами, фальсифікацією даних та конфліктом інтересів;
5.2. Редакційна колегія зобов’язується публікувати виправлення, уточнення, відгуки і вибачення, коли це необхідно;
5.3. Всі статті оцінюються за такими критеріями, як оригінальність, актуальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, грамотність, точність, значимість, читабельність і стиль написання;
5.4. За результатами рецензування може бути прийняте одне з рішень: опублікувати як є; опублікувати з незначними змінами; відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни); відмовити (якщо потрібна значна переробка. Але автор може подати доопрацьований матеріал повторно); відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці журналу);
5.5. Редакційна колегія бере на себе відповідальність вирішувати питання, пов’язані з порушенням принципів етики будь-яким учасником видавничого процесу.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Поштова адреса: 65044 Одеса, проспект Шевченка, 1, Державний університет «Одеська політехніка», кабінет 541a

Телефон: (048) 705-83-38

Електронна пошта: economics@op.edu.ua

Профіль журналу на LinkedIn

Профіль журналу на Facebook