Міжнародна науково-практична конференція
«Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств»

 

Шановні колеги! Державний університет «Одеська політехніка», Науковий портал «Економіка: реалії часу», Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Університет прикладних наук (ФРН, м. Аугсбург), Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Інститут економіки і менеджменту національного університету «Львівська політехніка», Одеський національний економічний університет, Хмельницький національний університет, Університет інформатики та прикладних знань у м. Лодзь (Польща), Політехнічний університет Валенсії (Іспанія), Автономний університет штату Ідальго (UAEH) (Мексика м. Пачука), Universite Du Maine (м. Ле-Ман, Франція) запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств», яка відбудеться 3-4 червня 2021 року.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Державний університет «Одеська політехніка», Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра Економіки підприємств, ГУК, каб. 528.

Мета конференції – обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем формування потенціалу промислових підприємств та перспектив їх економічного розвитку провідними та молодими вченими України.

До участі у конференції запрошуються молоді вчені: доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти ВНЗів.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств;
 • Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств;
 • Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність;
 • Оцінка потенціалу промислових підприємств;
 • Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств;
 • Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств;
 • Теоретико-прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств.

Мови конференції: англійська, німецька, польська, іспанська, французька, українська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету conf.kafekonomika@gmail.com не пізніше 25 травня 2021 р. такі документи:

 • Заявка про участь у конференції (Форма заявки додається) .
 • Тези доповіді.
 • Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску за участь у конференції.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези, Прізвище_Квитанція.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в (інформаційному листі).

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу».

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез – рівно 2 сторінки;
 • формат паперу А4;
 • шрифт тексту Times New Roman Cyr;
 • висота кеглю – 14;
 • міжрядковий інтервал 1;
 • абзацний відступ – 1,25 см,
 • рисунки скомпоновані як єдиний об’єкт,
 • посилання на джерело і сторінки подаються в квадратних дужках,
 • поля з усіх боків по 2 см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок, потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру.
Після основного тексту наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 7.1-2006.

Радимо скористатись файлом зразка оформлення тез як шаблоном (Зразок оформлення тез додається).

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

Передбачаються заочна форми участі в роботі конференції:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргокомітету65044 м. Одеса, проспект Шевченко 1, Державний університет «Одеська політехніка», кафедра Економіки підприємств, ГУК, каб. 528.
Контактні особиСвірідова Світлана Сергіївна +38(066) 753 23 93
eMailconf.kafekonomika@gmail.com

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, академік з обліку та аудиту, д.е.н., професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Державного університету «Одеська політехніка»

Співголова організаційного комітету:

Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, зав. кафедри економіки підприємств Державного університету «Одеська політехніка»

Члени організаційного комітету:

Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, зав. кафедри публічного управління та адміністрування Державного університету «Одеська політехніка», редактор економічного наукового портал,
Бельтюков Євген Афанасійович, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Української академії економічної кібернетики, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємств,
Дембский Веслав, доктор наук, професор Університету інформатики та прикладних знань у м.Лодзь (Польща),
Карелін Олександр, доктор філософії, профессор Автономного університету штату Іданьго (UAEH) (Мексика),
Ковальов Анатолій Іванович, д.е.н., професор, ректор Одеського національного економічного університету,
Маліцький Борис Антонович, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»,
Мельник Ольга Григорівна, д.е.н., професор, зав. кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»,
Окс Міхаель Маттіас, к.е.н., Університет прикладних наук (ФРН),
Орлов Олівер Олексійович, дійсний член Академії економічних наук України, д.е.н., професор, профессор кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Хмельницького національного університету,
Осипов Володимир Миколайович, д.е.н., професор, старший науковий співробітник відділу
міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,
Ткаченко Ігор, доктор наук, професор кафедри прикладної математики Політехнічного університету Валенсії (Іспанія),
Хосе Рамон Корона Армента, доктор, директор Академічного інженерно-архітектурного інституту
Автономного університету штату Ідальго (UAEH) Інституту фундаментальних наук та інженерії (Мексика)

Технічний редактор:

Фоміна Дар’я Сергіївна, інженер І кат. кафедри економіки підприємств Державний університет «Одеська політехніка»

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

2017 рік: Матеріали конференції

I.Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств

Н.С. АртамоноваСИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВО НЕСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

4

О.О. Барабаш,
Д.О. Макарець
ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО»

6

С.В. Безнос,
К.М. Гордієнко
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАДЛЯ ЇХНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

8

Е.Г. Бровкова,
Е.В. Бровкова
ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

10

О.В. Лапін,
Є.Д. Найда
НЕОБХІДНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА СУПРОВОДУ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

12

Н.С. Мамонтенко,
К.В. Бабенко
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

14

Л.А. Некрасова,
А. Гіренко
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

16

І.М. Сараєва,
Н.І. Носова
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

19

С.С. Свірідова,
С.А. Толстова
ПОТЕНЦІАЛ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСКОГОСПОДАРСКИХ ПІДПРИЄМСТВ

21

О.М. СтойловськаПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

23

Д.С. ЯшкінКЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ

25

О.І. Яшкіна,
Л.П. Влах,
Х.А. Бороган
НАПРЯМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

27

II. Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу промислових підприємств

А.А. Дискіна,
О.Б. Красненська
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

30

І.М. Єпіфанова,
Л.А. Панченко
ВИСВІТЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА КРАЇНИ

32

О.В. Маковеєва,
Д.С. Фоміна
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

35

Ю.І. Продіус,
Г.К. Полянська
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

37

К.С. МироненкоВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗМІН

39

III.Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність

С.В. Безнос,
А.Р. Заволодько
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ

42

Л.А. Некрасова,
А.В. Хрістова
ГНУЧКІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

44

Л.О. Стрій,
В.О. Кутас
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ТА ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

46

І.В. СтрутинськаОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

49

Т.И. Черкасова,
Д.Б. Сазонов
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ЕГО РАЗВИТИЯ

51

О.П. Чукурна,
А.О. Буряк,
М.В. Дікусар
МАТРИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГИСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ

53

О.П. Чукурна,
Н. Поліщук,
М. Бурдикіна
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ АГРОФРАНЧАЙЗИНГУ

55

О.П. Чукурна,
О.В. Райнова,
В.А. Березянська
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕРНЕТІ

57

О.П. ЧукурнаКОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

59

IV. Оцінка потенціалу промислових підприємств

Е.А. Бельтюков,
А. В. Пашкова
ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

62

А.В. МельникОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ АТ «ОБОЛОНЬ»

64

О.В. НікішинаМЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ІНТЕГРОВАНОГО ТОВАРНОГО РИНКУ

66

V.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових підприємств

Н.С. Поповенко,
М.В. Кула
РАСШИРЕНИЕ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

69

С.С. Свірідова,
М. Бердієва
ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

71

VI.Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств

С.В. Безнос,
А.А. Бринза
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

74

С.В. Безнос,
Н.О. Стоянова
СУТНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

76

С.В. БезносДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ – ПЕРСПЕКТИВИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА КРАЇНИ В ЦІЛОМУ

78

А.А. Дискіна,
І. Параскева
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

82

Antonina LitinskaKREATYWNOŚĆ I INNOWACJE W ZARZĄDZANIU NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

84

Н.С. Мамонтенко,
Д.А. Назаренко
АЛЬТЕРНАТИВНІ СИСТЕМИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ

88

І.Б. МарковичКАДРОВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

90

Н.В. Мілошевич,
К.О. Чорноморець
СУБКУЛЬТУРИ І ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

92

Н.В. МілошевичДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ

94

Л.І. Чернишова,
Г.О. Джуринська,
Т.Д. Добровольський
ПЛАНУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

96

Л.І. Чернишова,
М.В. Ілінчук
КОМПЛЕКСНІСТЬ ПИТАННЯ УСПІШНОСТІ HR-БРЕНДІНГУ В КАДРОВОМУ УПРАВЛІННІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

98

VII.Теоретико–прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств

С.В. Безнос,
Н.В. Шишман
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

101

L.М. GerasimovaLOGISTIK ALS WETTBEWERBSVORTEIL FAKTOR

103

І.М. Єпіфанова,
А.С. Союменко
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

105

Г.И. Задорожко,
О.О. Грищук
ВИБІР СПОСОБУ ЗАПОЧОТКУВАННЯ БІЗНЕСУ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ

108

Д.О. МаковецькаМАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ДО НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

110

Л.А. Некрасова,
О.О. Черненко
ОСНОВИ ТА СПЕЦИФІКА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

112

Ю.І. Продіус,
Л.В. Пейчева
КОНСАЛТИНГ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

114

Ю.І. Продіус,
С.О. Ізотов,
З.В. Балецька
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗЕД

116

В.А. Сааджан,
Д.В. Волкова
РЕЙДЕРСТВО – СТРАТЕГІЯ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

118

С.С. Свірідова,
А.А. Бондаренко
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

120

С.С. Свиридова,
К. Гурбанов
ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

122

Т.І. Черкасова,
Н.Д. Каражова
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

124

Т.І. Черкасова,
Г.В. Черненко
ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ВИДАВНИЧОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

126

 

Том 1

I. Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств

Кузьмін О.Є,
Мельник О.Г.,
Дідик А.М.
Полікритеріальна діагностика економічного розвитку промислових підприємств

4

Захарченко В.І.,
Ясенова І.Б.
Підвищення комплексності банківського обслуговування фізичних осіб

5

Бельтюков Є.А.,
Маркова О.Д.
Управління якістю продукції на підприємстві

6

Захарченко В.І.,
Андрієнко Н.М
Передпланові дослідження створення автоматизованих систем управління підприємством

8

Окс М.,
Окс А.
Тенденції і проблеми розвитку спільного підприємництва

9

Бельтюков Є.А.,
Мачинська М.О.
Перспективи розвитку та удосконалення використання основних фондів на підприємстві

11

Свірідова С.С.,
Томашайтіс Д.Д.
Напрямки розвитку хліборобних підприємств

12

Коваленко С.І.Критерії ефективності транскордонної мережевої інтеграції підприємств

14

Бровкова О.Г.,
Киртока М.М.
Pоль інвестиційної стратегії в діяльності підприємства

16

Некрасова Л.А.,
Моніч О.В.
Формування інноваційно-інвестиційної стратегії в умовах кризи

17

Барабаш О.О.,
Лендер І.П.
Автоматизація управління матеріальними потоками

19

Сааджан И.А.,
Сааджан В.А.
Индикатори как инструмент диагностики стратегий развития на основе концепции «зе-лёной» экономики

21

Бровкова О.Г.,
Постовая Т.И.,
Назарова В.В.
Стратегия «кайдзен» и ее применение в бизнесе

22

Єпіфанова І.М.,
Воробйова В.І.
Вибір стратегії розвитку підприємства у сучасних умовах

24

Безнощенко Н. А.,
Чараева И. Д.
Принципы формирования системы стратегического управления развитием промышлен-ного предприятия

25

Стойловська О.М.Стратегічне управління як фактор забезпечення розвитку підприємства

27

Сутягина А.В.Стратегический менеджмент – основа успешного функционирования организазии в кон-курентвной среде

28

II. Теорія і практика формування інноваційно-інвестиційного потенціалу
промислових підприємств

Кравченко В.О.Управління інноваційними процесами як основа економічної безпеки підприємства

31

Черкасова Т.І.,
Балєва Т.О.
Особливості комерціалізації технологічних інновацій

32

Бондаренко С.А.Інноваційна діяльність як основа інноваційного розвитку підприємства

34

Ивченко И.Ю.,
Бучка Е.В.
Анализ влияния информатизации на эффективность работы предприятия

35

Свиридова С.С.,
Ливенцова А.М.
Инновации – инструмент увеливечения инвестиционного потенциала предприятия

37

Станіславик О.В.,
Коваленко О.М..
Актуальні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств

38

Дискіна А.А.,
Богаченко Я.В..
Перспективи становлення ф’ючерсного ринку в україні

40

Дискіна А.А.,
Баленкова К.А
Стан та проблеми залучення інвестицій в україну

41

Барабаш О.О.,
Богаченко М.В.
Особливості формування потенціалу автотранспортних підприємств

43

Барабаш О.О.,
Лисицька К.В.
Особливість інноваційного маркетингу

44

Захарченко Н.В.Інформаційне забезпеченнярозвитку бізнесу в регіоні

46

Задорожко Г.І.,
Герун Н.Ю.
До питання підвищення ефективності функціонування підприємства

47

Задорожко Г.І.,
Базаров Є.М..
Деякі аспекти розрахунку roi при формуванні інформаційної системи промислового підприємства

49

Варчук О.А.Аналіз інноваційних витрат промислових підприємств україни залежно від специфіки їх діяльності та масштабів

50

Бойко І.М.Технічне переозброєння та технологічний уклад промислового підприємства

52

Шацкова Л. П.Объекты интеллектуальной собственности как основание инновационной деятельности

54

III. Вплив потенціалу промислового підприємства на його конкурентоспроможність

Барабаш О.О.,
Куликова С.В.
Визначення шляхів зниження собівартості продукції підприємства на тов «авто – елект-ромаш»

57

Епіфанова І.М.,
Юсупов Равшан
Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства

58

Безнос С.В.,
Фещук Н.С.
Проблеми та перспективи збільшення конкурентоспроможності продукції сироваріння

60

Безнощенко Н.О.Ефективне використання і розвиток потенціалу промислового підприємства, як основа забезпечення його конкурентоспроможності

61

Пашкова Н.С.Особливості підприємницької складової потенціалу малого бізнесу

63

IV. Оцінка потенціалу промислових підприємств

Стрій Л.О.,
Гаврилюк А.Г.
Маркетинговий аналіз ринку мастильних матеріалів україни

66

Поповенко Н.С.Пути обеспечения роста научно-технологического потенциала промышленных предприятий

68

Єпіфанова І.М.,
Панасюк Н.Г.
Основні проблеми розвитку енергопостачальних компаній (на прикладі пат «одесаобле-нерго»)

70

Чукурна О.П.Виявлення кореляційних зв`язків між операційними витратами та собівартістю продукції машинобудування

71

Кобальчинська Є.О..Управління потенціалом підприємства з урахуванням інтелектуального капіталу

73

Толмачова О.В.Інноваційний потенціал: фактори розвитку

74

V.Фінансове забезпечення формування потенціалу розвитку промислових
підприємств

Стрій Л.О.,
Алієва А.С.
Управління оборотним капіталом підприємств як один із основних елементів управління економічною діяльністю підприємства

77

Балахонова О.В.Розвиток принципів фінансового контролінгу на промисловому підприємстві

78

Акименко Н.В.,
Семенова І.С.
Іноземні інвестиції як засіб підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підпри-ємств

79

Мілошевич Н.В.Сутність та сучасний стан перестрахування в україні

82

Мілошевич Н.В.,
Толстик К.О.
Напрямки реформування та розвитку страхового ринку україни

83

Кула М.В.Оптимізація джерел фінансування потенціалу розвитку підприємства

85

VI.Формування кадрової складової потенціалу промислових підприємств

Никифоренко В.Г.Головні складові формування інноваційної поведінки персоналу підприємства

87

Чернявська Є.І. Щодо показників оцінки трудового потенціалу промислового підприємства в контексті економічного розвитку

88

Гнатенко І.А.Трудовий потенціал малих підприємств як фактор економічного розвитку

90

Пучкова С.І.Оцінка діяльності служби управління персоналом через систему збалансованих показни-ків

91

Чернишова Л.І.Вплив компетентнісного підходу на розвиток кадрового потенціалу підприємства

93

Барабаш О.О.,
Москаленко В.В.
Вдосконалення системи мотивації та стимулювання персоналу комерційного банку

94

Дискіна А.А.,
Задорожко Г.І.,
Дробуш І.
Управління мотивацією праці та організація цього процесу на підприємстві

96

Маковеєв А.П.,
Маковеєва О.В.
Методичні засади підвищення ефективності промислового виробництва на основі механізму стимулювання персоналу

97

Бутенко І.А.,
Курносова А.В.
Кадрова стратегія як функціональна стратегія розвитку промислового підприємства

99

Скрипник Н.А.Аспекты формирования системы управления кадровым потенциалом

100

Пашкова А.В.Формування інноваційного трудового потенціалу підприємства

102

Безнос С.В.,
Дубенчук Ю.О.
Управління кадровим потенціалом промислових підприємств

103

Наливайко Н.М.Шляхи розширення експортного потенціалу промислового підприємства

105

VII.Теоретико – прикладні аспекти управління потенціалом і розвитком промислових підприємств

Стрій Л.О.,
Руда Ю.О.
Управління бізнес-процесом як складоваекономічного розвитку підприємства

109

Черкасова Т.І.,
Мацко Н.Г.
Обгрунтування необхідності застосування технологічного аудиту

110

Швецова М.Б.,
Тревого О.І.
Управління розвитком машинобудівних підприємств на засадах процесно-структурованого менеджменту

111

Христенко Л.М.,
Ємел’янова А.В.
Системно-процесний підхід у забезпеченні економічної безпеки підприємства

113

Чорна О.Ю.Поняття та сутність економічної безпеки інтегрованих промислових структур

114

Акименко Н.В.,
Рябова К.І
Дослідження можливостей удосконалення транспортно-експедиторського обслуговування міжнародних вантажних перевезень

117

Сараєва І.М.,
Носова Н.І.
Проблеми оцінки ефективності державного регулювання розвитку підприємницького потенціалу в нестабільних умовах

120

Продіус О.І.,
ЖозеМануель Грета
Формування системи внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства

121

Продіус Ю.І.,
Чернюк К.С.
Управління логістичною діяльністю портового підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

123

Малютенко О.Ю.Управління стратегічними ризиками підприємства на основі методу сценарного плануванняp>

124

Гац Л.Є.Фактор плинності кадрів в системі оцінки мотивації персоналу підприємства

125

Безнос С.В.,
Матчина В.В.
Страхування сільськогосподарських ризиків

127

Гончаренко О.С.,
Дерменжі В.О.
Ефективність впровадження інформаційних систем на підприємстві

129

Джерелейко С.О.Формування організаційно-фінансової структури як етап впровадження бюджетування на підприємствах легкої промисловості

130

Хмелевська А.Ю.Роль управління соціально-психологічним кліматом у забезпеченні розвитку підприємства

132

Трушкін В.С.Розвиток концептуальногоменджментута підвищення економічного потенціалу підприємств

133

Безнощенко Н.О.,
Юшко К.В.
Застосування методів управління в системі управління економічним потенціалом промислового підприємства

135

Сержанова А.Г.Сучасні проблеми інформатизації економіки в україні

136

Кравченко О.І.Поняття, сутність та особливості управління маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості

138

Тарасова О. В.Теоретичні основи підвищення результативності діяльності підприємства

139

Високоленко А. Г.Вплив керівництва на впровадження системи менеджменту якості

141

Некрасова Л.А.,
Ващенко А.А.
Конкурентна політика, як чинник економічного розвитку
промислових підприємств

142

Кравченко Р.А.Технология проведения маркетинговых исследований потребительских предпочтений

144

Варчук О.А.,
Крисенко А.В.
Визначення та класифікація інноваційних витрат машинобудівного підприємства

145

Безнос С.В.,
Степаненко М.В.
Важливість диверсифікації у діяльності підприємства

148

Чеботар С.С.Значення управління якістью для прибутку підприємства

150

Свірідова С.С.,
Серпіонова Т.А.
Ефективна модернизація підприємства

151

Швагірева В.С.Особливості інноваційної діяльності промислових підприємств в період економічної кризи

152

Іващенко О.Г.,
Завада І.В.
Перспективи розвитку промислових підприємств України

154