ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Маркетинг і цифрові технології»

 

Одеський національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, ВГО «Українська асоціація маркетингу», Університет прикладних наук (ФРН, м. АУГСБУРГ), Міжнародна академія менеджменту та технологій Intamt (ФРН), Технічний університет «Люблінська політехніка» (Польща), Університет Кіпру, Науковий портал «Економіка: реалії часу» запрошують Вас до участі у IІ Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг і цифрові технології». Конференція відбудеться 26-27 травня 2016 року на базі кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Місто Одеса, Одеський національний політехнічний університет.

Мета конференції: обговорення наукових, методичних, практичних, освітніх питань трансформації форм і змісту маркетингової діяльності під впливом інформаційних технологій.

До участі у конференції запрошуються викладачі ВНЗ, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, магістранти, представники органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівці, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • Специфіка цифрового маркетингу в галузях та секторах економіки
 • Маркетингові дослідження на основі цифрових технологій
 • Маркетингові комунікації та цифрові технології
 • Маркетинг-освіта в умовах інформатизації суспільства

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету mar@beiti.opu.ua не пізніше 20 квітня 2016 р. такі документи:

 • тези доповіді (ПІБ_тези);
 • заявку учасника (ПІБ_заява);
 • відскановану квитанцію про оплату оргвнеску (ПіБ_квитанція).

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Тези доповіді будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Під час роботи конференції можна подати статтю до публікації у електронному періодичному виданні, що включене до переліку наукових фахових видань України «Економіка: реалії часу» (наказ МОН №654 від 31.05.2013). Видання входить до наступних інформаційних і наукометричних баз: Україніка Наукова, РІНЦ (Росія), Google Scholar (США), EBSCO Publishing (США), Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory (США).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • Обсяг тез: 2 повні сторінки;
 • Текстовий редактор: Microsoft Word;
 • Параметри сторінки – А4, орієнтація – книжкова;
 • Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см;
 • Шрифт – Times New Roman;
 • Розмір шрифта – 14 пт;
 • Міжрядковий інтервал – одинарний;
 • Абзацний відступ – 1, 25 см;
 • посилання на джерело і сторінки подаються в квадратних дужках;
 • структура тез наведена в інформаційному листі.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕНЦІЇ

 • дистанційна участь;
 • очна участь.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Оборський Г.О. – ректор Одеського національного політехнічного університету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України

Філиппова С.В. – директор Інституту бізнесу економіки та інформаційних технологій ОНПУ, д.е.н., проф.

Шафалюк О.К. – декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., проф.

ОРГАНИЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Окландер М.А. – завідувач кафедри маркетингу ОНПУ, д.е.н., проф.

Яшкіна О.І. – професор кафедри маркетингу ОНПУ, д.е.н., доц.

Пилипчук В.П. – директор Інституту маркетингу, заступник завідувача кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.е.н., проф.

Орлов П.А. – завідувач кафедри економіки і маркетингу Харківського національного економічного університету, д.е.н., проф.

Іванов Ю.Б. – заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д.е.н., проф.

Леонідас С. Леоніду (Leonidas C. Leonidou, Ph.D in Marketing), професор маркетингу Університету Кіпру

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, Одеса, проспект Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Кафедра маркетингу, кабінет 405,

тел: +38 (048) 705-84-43,

http://beiti.opu.ua/chairs/km

Телефон+38(050)706 88 84

+38(063)524 72 98

Златова Ірина Олександрівна – відповідальний секретар

 

eMailmar@beiti.opu.ua

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Том 1 (2014)

Антипова Ю.К.,
Рубежанська Ю.О.,
Тучіна Ю.С.
Адаптація традиційного комплексу маркетингу до використання в інтернет-середовищі

14

Астапова Г.В.,
Абазіна О.А.,
Костенко О.К.
Маркетинг на основі цифрових технологій в діяльності з енерго-то ресурсозбереження підприємств авіаційної галузі

17

Антонечко Д.С.,
Духаніна В.В.
Сучасні тенденції розвитку цифрового маркетингу

20

Балан О.С.,
Шерепера І.А.
Маркетинг ивестиций в строительстве

23

Біловодська О.А.,
Латунова Д.А.
Управління аутсрсинговими логістичними ризиками на інноваційно-активному підприємстві

26

Бойчук І.В.Цифрові технології в сучасній маркетинговій практиці

29

Борисенко М.А.Маркетинг в інтернеті: наукова адаптація практичного досвіду

32

Вороніна Р.М.Біометричні технології в цифровому маркетингу

35

Гайдабрус Н.В.відповідність особливостей логістичного сервісу для інноваційних товарів окремим принципам логістики

38

Герцик В.А.,
Колесник Д.А.
Уровни использования интернет в банковской сфере Украины

41

Гриценко С.И.Эволюция прямого маркетинга

44

Губерник А.О.Методи прогнозування обсягів продажу підприємства

47

Гуменна О.В.Можливості використання цифрового маркетингу в агропромисловій сфері

49

Дайновський Ю.А.,
Гліненко Л.К.
Сучасні тенденції у розвитку ІТ-маркетингу

52

Замлинська О.В.Роль цифрового маркетингу в умовах глобальних змін уподобань споживачів

55

Зозульов О.В.,
Полторак К.А.
Двоконтурна модель комунікаційного впливу і мережі інтернет

59

Зозульов О.В.,
Царьова Т.О.
Технологічний аудит цифрових технологій: підходи до проведення

62

Златова И.А.Инструменты цифрового маркетинга в автомобилестроении

64

Илляшенко С.Н.,
Дериколенко А.О.
Особенности продвижения товаров промышленного назначения на национальные и международные рынки в условиях глобализации

67

Кірносова М.В.Використання цифрових технологій внутрішнього паблік рилейшнз в інноваційному розвитку підприємства

70

Кирилова О.В.,
Бобрицька Н.Д.
Digital-маркетинг в діяльнрості туристичних підприємств

73

Коломыцева А.О.Топологические карты Кохонена в изучении интегративных свойств сетевых предпринимательских структур

76

Коломыцева А.О.,
Головань Л.О.
Роль інтернет-середовица в маркетинговій діяльності підприємств

79

Котляров И.Д.Комплекс интернет-маркетинга

82

Крикавський Є.В.,
Глинський Н.Ю.
Швидкість змін у навколишньому середовищі як чинник актуалізації маркетингового управління підприємством

85

Кубишина Н.С.Інструменти маркетингових комунікацій на основі інтернет-технологій

88

Кубишина Н.С.,
Ковальчук Т.В.
Впровадження концепції системи управління взаємодією з клієнтами CRM на промисловому підприємстві

91

Ларіна Я.С.Напрями розвитку цифрового маркетингу на ринку органічної продукції

94

Лылык И.В.Исследование Digitalмедиаактивности потребителя

97

Максимова Т.С.Використання інтернету для активізації прямого маркетингу

100

Міленіна Л.Г.Використання сигмодїдних кривих у моделювання рекламного ефекту

102

Мальчик М.В.,
Мартинюк О.В.
Передумови виникнення та області розвитку цифрового маркетингу

105

Новроцька Т.А.Теоретичні основи інноваційної діяльності підприємств машинобудування

108

Нагорна Т.М.Планування заходів щодо зростання обсягів реалізації продукції

110

Ніценко В.С.,
Цуканов О.Ю.
Маркетингові стратегії росту вертикально-інтергованих підприємств

113

Окландер М.А.Цифровой маркетинг-новый этап эволюции в сфере продвижения товаров

115

Омельченко В.Я.,
Омельченко А.П.
Информационные системы интегрированного управления цепями поставок

119

Омельченко А.В.Направления маркетингово-логистических инноваций в системе современной сетевой экономики

122

Орлов П.А.Развитие маркетинга и его социальной ответственности

125

Педько І.А.Маркетингові дослідження попиту на житло за допомогою інтернет

129

Пилипчук В.П.Цифровий маркетинг у підготовіці маркетологів в Україні

132

Покрытан П.А.Естественнонаучные и обществоведческие основы политэкономии

135

Примак Т.О.Ринок спеіалізованих ЗМІ: маркетингове дослідження

141

Примак Д.С.Зависимость потребительского восприятия орговых марок продуктов питания от стимулирования сбыта молочной продукции

145

Родіонов С.О.Аналіз теоретичних підходів та визначення понятійно-категоріального апарату маркетингової діяльності на основі інтернет-технологій

151

Романенко О.О.Перваги та недоліки використання інтернет у підприємництві

153

Руль Д.М.Формування збутової стратегії на аграрних підприємствах

156

Сивач О.П.Інтернет-маркетинг автовиробників на глобальному рівні

159

Салогубова В.М.,
Бабенко К.В.,
Гончарова О.О.
Специфічні ознаки та відмінності інтернет-маркетингу від традиційних маркетингових технологій

161

Салогубова В.М.,
Янчук В.В.,
Балабуева Д.А.
E-mail рассылка как вид direct-маркетингу

164

Самойленко Ю.В.Цифровой маркетинг у м’ясній галузі

167

Семилєтова А.Ю.Значення споживачів як основної ланки організації системи товароруху сільськогосподарської продукції

170

Семянова А.О.Цифровой маркетинг-швидке рішення проблем продажів

171

Сініцина Т.А.Імітаційне моделювання як засіб досягнення цілей маркетингу

174

Скіцько В.І.Використання оефлексивного підходу в процесах формування та стимулювання попиту в електронній торгівлі

177

Солнцев С.О.Застосування маркетингових досліджень для оцінювання маркетингових ризиків

180

Солнцев С.О.Процедура оцінювання рівня збалансованості портфеля бізнесів підприємств

183

Тищенко О.О.Формування соціально-орієнтованої системи маркетингу підприємства

186

Ткачук О.В.Маркетинг мобільних додатків

189

Федорченко А.В.Специфіка сучасного інтернет-маркетингу

192

Філіппова С.В.,
Петрова Л.С.
Маркетингові дослідження засобів автоматизованого бюджетування в Україні

195

Філіппов В.Ю.Інтернет як середовище віртуального бізнес-інкубатуваня

198

Чайковська М.П.,
Азеев А.С.
Питання управління якістю системи безпеки Web-додатків

201

Черненко О.В.проблеми автоматизації маркетингової інформаційної системи підприємства

204

Чукурна О.П.Чинники ціноутворення на ринках цифрових технологій

207

Чухрай Н.І.Дихотомія промислового і споживчого маркетингу в умовах інформатизації суспільства

210

Шафалюк О.К.Лояьність та ентузіазм споживачів: важливі відмінності у SEO-оптимізації

213

Шубчік О.А.Цифровий маркетинг і ресторанному господарстві: переваги і перспективи

215

Юдіна Н.В.E-learning- маркетинг у постсоціальному суспільстві

218

Яковлєв А.І.,
Косарєва І.П.
маркетингові засоби забезпечення споживачів запасними елементами

221

Янковий О.Г.Дрейф ознак маркетингового дослідження вдовж шкал вимірювання

224

Яшкіна О.І.Багаторівнева система маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку

227