scientific journal ONPU

electronic
order of MES of Ukraine
scientometric

scientific journal ONPU


printed
order of MES of Ukraine
scientometric

scientific journal ONPU


printed
order of MES of Ukraine
scientometric

New Arrivals

4(26)

Балан О.С., Войтенко М.В., Пульча Д.О. Євроінтеграція України – ключові перепони та вимоги
Balan O.S., Voitenko M.V., Pulcha D.O. Ukraine’s European Integration – Key Obstacles and Requirements
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ukraine’s European Integration – Key Obstacles and Requirements / O.S. Balan, M.V. Voitenko, D.O. Pulcha // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 4(26). – С. 5-13. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/426-2_prin
 
Добрянська Н.А., Черноусова С.С., Саленко Л.Р. Інновації як засіб прийняття управлінських рішень в індустрії туризму та гостинності щодо оптимізації та модернізації на міжнародному рівні
Dobrianska N.A., Chernousova S.S., Salenko L.R. Innovation as a Tool for Making Management Decisions in the Tourism and Hospitality Industry Regarding Optimization and Modernization at the International Level
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Innovation as a Tool for Making Management Decisions in the Tourism and Hospitality Industry Regarding Optimization and Modernization at the International Level / N.A. Dobrianska, S.S. Chernousova, L.R. Salenko // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 4(26). – С. 14-21. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/426-2_prin
 
Міньковська А.В., Остропович І.З. Теоретичні аспекти формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства
Minkovska A.V., Ostropovich I.Z. Theoretical Aspects of the Formation of the Financial and Economic Security Strategy of the Enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретичні аспекти формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства / А.В. Міньковська, І.З. Остропович // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 4 (26). – С. 22-28. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/426-2_prin
 
Непран А.В., Постольна Н.О. Податки і державні виплати та їх вплив на доходи населення
Nepran A.V., Postolna N.O. Taxes and Government Payments and their Impact on Population Income
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Податки і державні виплати та їх вплив на доходи населення / А.В. Непран, Н.О. Постольна // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 4 (26). – С. 29-36. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/426-2_prin
 
Сак Т.В., Шепелюк Н.П. Діагностика фінансової стійкості підприємства: методологія та практика застосування
Sak T.V., Shepelyuk N.P. Diagnostics of the Financial Stability of the Enterprise: Methodology and Application Practice
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Діагностика фінансової стійкості підприємства: методологія та практика застосування / Т.В. Сак, Н.П. Шепелюк // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 4 (26). – С. 37-44. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/426-2_prin
 
Таранюк Л.М., Корсакієне Р., Таранюк К.В., Деміхов О.І. Бібліометричний аналіз зеленого туризму при виконанні цілей сталого розвитку міжнародними туристичними компаніями
Taraniuk L.M., Korsakienė R., Taraniuk K.V., Demikhov O.I. Bibliometric Analysis of Green Tourism in the Implementation of Sustainable Development Goals by International Tourism Companies
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Bibliometric Analysis of Green Tourism in the Implementation of Sustainable Development Goals by International Tourism Companies / L.M. Taraniuk, R. Korsakienė, K.V. Taraniuk, O.I. Demikhov // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 4(26). – С. 45-54. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/426-2_prin
 
Петько С.М. Правове регулювання використання технологій штучного інтелекту в країнах – цифрових лідерах
Petko S.M. Legal Regulatory of Using AI Technologies in the Digital-Leading Countries
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Правове регулювання використання технологій штучного інтелекту в країнах – цифрових лідерах / С.М. Петько // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 4 (26). – С. 55-72. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/426-2_prin
 

6(70)

Філиппова С.В., Фокс Л., Свінарьова Г.Б. Аналітичні аспекти впливу воєнного конфлікту на жінок і дітей України та механізмів взаємодії з ними волонтерських організацій
Filyppova S.V., Fox L., Svinarova H.B. Analytical Aspects of the Impact of the Military Conflict on the Women and Children of Ukraine and Mechanisms of Interaction with them by Volunteer Organizations
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Аналітичні аспекти впливу воєнного конфлікту на жінок і дітей України та механізмів взаємодії з ними волонтерських організацій / С.В. Філиппова, Л. Фокс, Г.Б. Свінарьова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 5-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 
Васільєва Л.М., Земляний М.С. Управління ризиками в контексті стратегії антикризового управління
Vasilieva L.M., Zemlany M.S. Risk Management in the Context of the Anti-Crisis Management Strategy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Управління ризиками в контексті стратегії антикризового управління / Л.М. Васільєва, М.С. Земляний // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 14-20. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 
Захарченко В.І., Ширяєва Л.В., Акулюшина М.О. Узагальнення рішення задачі довгострокового планування в комерційному банку
Zakharchenko V.I., Shiriaeva L.V., Akuliushyna M.O. Generalising the Solution to the Problem of Long-Term Planning in a Commercial Bank
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Generalising the Solution to the Problem of Long-Term Planning in a Commercial Bank / V.I. Zakharchenko, L.V. Shiriaeva, M.O. Akuliushyna // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 21-30. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 
Ендо Варока, Енда Новіянті Сіморангкір, Расінта Ріа Гінтінг, Галумбанг Хутагалунг. Вплив оборотності оборотного капіталу, ліквідності, левериджу на прибутковість: Компанії харчової промисловості,
що котируються на Індонезійській фондовій біржі
Endo Waroka, Enda Noviyanti Simorangkir, Rasinta Ria Ginting, Galumbang Hutagalung. The Effect of Working Capital Turnover, Liquidity, Leverage to Profitability: Food & Beverage Companies Listed in Indonesia Stock Exchange
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Effect of Working Capital Turnover, Liquidity, Leverage to Profitability: Food & Beverage Companies Listed in Indonesia Stock Exchange / Endo Waroka, Enda Noviyanti Simorangkir, Rasinta Ria Ginting, Galumbang Hutagalung // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 31-36. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 
Ковтуненко Ю.В., Григор’єва А.В., Пробняк О.Є. Роль цінової політики підприємства в сучасних умовах
Kovtunenko Yu.V., Hryhorieva A.V., Probnyak O.Ye. The Role of the Enterprise’s Price Policy in Modern Conditions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Role of the Enterprise’s Price Policy in Modern Conditions / Yu.V. Kovtunenko, A.V. Hryhorieva, O.Ye. Probnyak // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 37-43. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 
Кунья М.Н., Крупський О.П. Коли чуттєвий світ відходить на другий план! Новий фантастичний світ розкоші
Cunha M.N., Krupskyi O.P. When the Sensory World is Set Aside! The New Fantastic World of Luxury
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
When the Sensory World is Set Aside! The New Fantastic World of Luxury / M.N. Cunha, O.P. Krupskyi // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 44-53. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 
Хорунжак Н.М., Портоварас Т.Р. Структурний логізм економічного аналізу в умовах ринку та конкуренції: якісна метаморфоза і управлінський прагматизм
Khorunzhak N.M., Portovaras T.R. Structural Logic of Economic Analysis in Market and Competition Conditions: Qualitative Metamorphosis and Managerial Pragmatism
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Structural Logic of Economic Analysis in Market and Competition Conditions: Qualitative Metamorphosis and Managerial Pragmatism / N.M. Khorunzhak, T.R. Portovaras // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 54-61. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 
Кононенко Ж.А., Карнаухова Г.В. Фактори цифровізації в аналітичній діяльності підприємств
Kononenko Zh.A., Karnaukhova A.V. Factors of Digitalization in the Analytical Activity of the Enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Фактори цифровізації в аналітичній діяльності підприємств / Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 62-69. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 

Левкіна Р.В., Котко Я.М. Фінансово-бюджетна спроможність розвитку вітчизняних суб’єктів підприємництва
Levkina R.V., Kotko Ya.M. Financial and Budgetary Capacity for the Development of Domestic Business Entities
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Financial and Budgetary Capacity for the Development of Domestic Business Entities / R.V. Levkina, Ya.M. Kotko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 70-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 
Соколовська З.М., Клепікова О.А. Математичні інструменти економічної діагностики виробничо-збутової діяльності підприємств (на прикладі олійно-жирової промисловості)
Sokolovska Z.M., Klepikova O.A. Mathematical Tools for Economic Diagnostics of Production and Sales Activities of Enterprises (on the Example of Fat-and-Oil Industry)
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
FМатематичні інструменти економічної діагностики виробничо-збутової діяльності підприємств (на прикладі олійно-жирової промисловості) / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 6 (70). – С. 77-88. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n6.html
 

5(69)

Філиппова С.В., Ковальова О.М., Малін О.Л. Особливості оцінки фінансової грамотності та фінансової поведінки українців під час війни
Filyppova S.V., Kovalova O.M., Malin O.L. Characteristics of Evaluating Financial Literacy and Financial Behaviour of Ukrainians During the War
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Characteristics of Evaluating Financial Literacy and Financial Behaviour of Ukrainians During the War / S.V. Filyppova, O.M. Kovalova, O.L. Malin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 5-18. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n5.html
 
Балан О.С., Шепель М.Є., Гаррі М. Розвиток малого підприємництва в територіальних громадах України в післявоєнний період
Balan O.S., Shepel M.Ye., Garri M. Small Businesses Development in Ukraine’s Territorial Communities in the Post-War Period
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Розвиток малого підприємництва в територіальних громадах України в післявоєнний період / О.С. Балан, М.Є. Шепель, М. Гаррі // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 19-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n5.html
 
Іна Саллі, Аремі Еванта Таріган, Галумбанг Хутагалунг, Мелфріанті Ромаулі Пурба. Аналіз впливу податкових санкцій, податкових знань на дотримання податкового законодавства платниками податків після податкової амністії в офісі податкової служби Пратама, Медан-Полонія
Ina Sally, Aremi Evanta Tarigan, Galumbang Hutagalung, Melfrianti Romauli Purba. Analysis of the Effect of Tax Sanctions, Tax Knowledge on Post Tax Amnesty Taxpayer Compliance at Pratama Tax Service Office Medan Polonia
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Analysis of the Effect of Tax Sanctions, Tax Knowledge on Post Tax Amnesty Taxpayer Compliance at Pratama Tax Service Office Medan Polonia / Ina Sally, Aremi Evanta Tarigan, Galumbang Hutagalung, Melfrianti Romauli Purba // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 33-38. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n5.html
 
Маслак М.В., Перерва П.Г. Теоретико-методологічні засади управління інтелектуальною власністю
Maslak M.V., Pererva P.G. Theoretical and Methodological Principles of Intellectual Property Management
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретико-методологічні засади управління інтелектуальною власністю / М.В. Маслак, П.Г. Перерва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 39-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n5.html
 
Меркулов М.М., Бочевар І.В. Розвиток підприємницьких структур на основі впровадження сучасних організайнотехнологічних систем
Merkulov M.M., Bochevar I.V. Development of Business Structures Based on the Introduction of Modern Organizational and Technological Systems
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Розвиток підприємницьких структур на основі впровадження сучасних організайнотехнологічних систем / М.М. Меркулов, І.В. Бочевар // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 53-62. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n5.html
 
Нікішина О.В. Методичні засади оцінювання стійкості відтворювального розвитку агропродовольчих ринків
Nikishyna O.V. Methodical Bases of Evaluation the Stability of Reproduction Development of Agro-Food Markets
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Методичні засади оцінювання стійкості відтворювального розвитку агропродовольчих ринків / О.В. Нікішина // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 63-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n5.html
 
Петько С.М. Особливості менеджменту південнокорейських корпорацій у цифровій парадигмі розвитку
Petko S.M. Management Features of the South-Korean Corporations in the Digital Paradigm of Development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Особливості менеджменту південно-корейських корпорацій у цифровій парадигмі розвитку / С.М. Петько // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 77-89. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n5.html
 
Селіванова Н.М., Корня С.В., Сімова А.О. Використання електронних грошей у платіжних операціях підприємств України: питання нормативного регулювання та обліку
Selivanova N.M., Kornia S.V., Simova A.O. The Use of Electronic Money in Payment Operations of Ukrainian Enterprises: Issues of Regulatory Regulation and Accounting
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Use of Electronic Money in Payment Operations of Ukrainian Enterprises: Issues of Regulatory Regulation and Accounting / N.M. Selivanova, S.V. Kornia, A.O. Simova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 90-97. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n5.html
 
Гусаріна Н.В., Граціотова Г.О. Аналіз та тенденції розвитку ринку праці України
Husarina N.V., Hratsiotova H.O. Analysis and Development Trends of the Labor Market of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Аналіз та тенденції розвитку ринку праці України / Н.В. Гусаріна, Г.О. Граціотова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 5 (69). – С. 98-103. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n5.html
 

3(25)

Андрос С.В., Герасимчук В.Г. Фінансування сільського господарства і роль банків у кредитному забезпеченні аграрного сектора України
Andros S.V., Gerasymchuk V.H. Financing of Agriculture and the Role of Banks in Lending the Agricultural Sector of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Фінансування сільського господарства і роль банків у кредитному забезпеченні аграрного сектора України / С.В. Андрос, В.Г. Герасимчук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 5-14. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 
Гавриш Ю.О., Погребняк А.Ю., Симоненко А.Л. Аналіз європейського досвіду імплементації парадигми циркулярної економіки на підприємствах в умовах післявоєнного відновлення
Havrysh Yu.O., Pogrebnyak A.Yu., Symonenko A.L. Analysis of the European Experience of Implementing the Circular Economy Paradigm at Enterprises in the Conditions of Post-War Recovery
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Analysis of the European Experience of Implementing the Circular Economy Paradigm at Enterprises in the Conditions of Post-War Recovery / Yu.O. Havrysh, A.Yu. Pogrebnyak, A.L. Symonenko // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3(25). – С. 15-22. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 

Гусаріна Н.В., Граціотова Г.О., Брадул К.С. Теоретична сутність ринку: функції, форми, структурні складові та ринкова інфраструктура України
Husarina N.V., Hratsiotova H.O., Bradul K.S. Theoretical Essence of the Market: Functions, Forms, Structural Components and Market Infrastructure of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Theoretical Essence of the Market: Functions, Forms, Structural Components and Market Infrastructure of Ukraine / N.V. Husarina, H.O. Hratsiotova, K.S. Bradul // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3(25). – С. 23-31. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 

Захарченко В.І., Кандєєва В.В. Узгодження фінансових потоків усередині організаційно-технологічної системи
Zakharchenko V.I., Kandieieva V.V. Coordination of Financial Flows Within the Organizational and Technological System
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Узгодження фінансових потоків усередині організаційно-технологічної системи / В.І. Захарченко, В.В. Кандєєва // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 32-41. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 
Маслак М.В., Перерва П.Г. Дослідження методичних підходів до економічної оцінки інтелектуальної власності
Maslak M.V., Pererva P.G. Study of Methodological Approaches to the Economic Assessment of Intellectual Property
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Дослідження методичних підходів до економічної оцінки інтелектуальної власності / М.В. Маслак, П.Г. Перерва // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 42-49. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 
Селіванова Н.М., Григор’єва А.В., Пробняк О.Є. Особливості оподаткування резидентів Дія Сіті
Selivanova N.M., Hryhorieva A.V., Probniak O.Ye. Taxation Perculiarities of DIA City Residents
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Taxation Perculiarities of DIA City Residents / N.M. Selivanova, A.V. Hryhorieva, O.Ye. Probniak // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3(25). – С. 50-56. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 
Столярчук Н.М. Аналіз забруднення сільськогосподарських територій України та можливість застосування міжнародних інноваційних підходів у вирішенні проблеми
Stoliarchuk N.M. Analysis of The Pollution of Agricultural Territories of Ukraine and the Possibility of Applying International Innovative Approaches to Solving the Problem
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Аналіз забруднення сільськогосподарських територій України та можливість застосування міжнародних інноваційних підходів у вирішенні проблеми / Н.М. Столярчук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 57-64. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 

Фахрі Асван, Енда Новіянті Сіморангкір, Нагіан Тоні, Галумбанг Хутагалунг. Вплив співвідношення балансової вартості, прибутку на акцію та співвідношення боргового і власного капіталу на ціни акцій компаній на прикладі компаній, що котируються на фондовій біржі Індонезії
Fahri Aswan, Enda Noviyanti Simorangkir, Nagian Toni, Galumbang Hutagalung. The Effect of Price Book to Value, Earning Per Share and Debt Equity Ratio on the Share Prices of Property: the Case of Real Estate and Building Construction Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Effect of Price Book to Value, Earning Per Share and Debt Equity Ratio on the Share Prices of Property: the Case of Real Estate and Building Construction Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange / Fahri Aswan, Enda Noviyanti Simorangkir, Nagian Toni, Galumbang Hutagalung // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 65-70. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 

Філіппов В.Ю., Сагітова Р., Волощук Л.О., Джек Л. Аналіз поточної ситуації та засобів запобігання продовольчих втрат і харчових відходів в Україні
Filippov V.Yu., Sagitova R., Voloshchuk L.O., Jack L. Analysis of the Current Situation and Measures to Prevent Food Loss and Food Waste in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Analysis of the Current Situation and Measures to Prevent Food Loss and Food Waste in Ukraine / V.Yu. Filippov, R. Sagitova, L.O. Voloshchuk, L. Jack // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3(25). – С. 71-87. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 

Гедлі-Данн С., Балан А.А. Аналіз кадрового складу підприємств та організацій критичної інфраструктури в умовах пандемії та військових дій
Hadleigh-Dunn S., Balan A.A. Analysing the Рersonnel Сomposition of Critical Infrastructure Enterprises and Organisations the Context of the Pandemic and Hostilities
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Аналіз кадрового складу підприємств та організацій критичної інфраструктури в умовах пандемії та військових дій / С. Гедлі-Данн, А.А. Балан // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 88-101. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 

Філиппова С.В., Фокс Л., Свінарьова Г.Б. Дієвість стратегії реінтеграції внутрішньо переміщених осіб: бачення та усвідомлення її інструментарію стратегічними лідерами
Filyppova S.V., Fox L., Svinarova H.B. Effectiveness of the Reintegration Strategy of Internally Displaced Persons: Vision and Awareness of its Tools by Strategic Leaders
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Effectiveness of the Reintegration Strategy of Internally Displaced Persons: Vision and Awareness of its Tools by Strategic Leaders / S.V. Filyppova, L. Fox, H.B. Svinarova // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 102-112. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 

Кулінська А.В., Лук’янчук П.Х. Моніторинг проблем конституційно-правового характеру в контексті адаптації місцевого самоврядування до європейських стандартів
Kulinska A.V., Lukyanchuk P.Kh. Monitoring of Constitutional and Legal Issues in the Context of Local Self-Government Adaptation to European Standards
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Моніторинг проблем конституційно-правового характеру в контексті адаптації місцевого самоврядування до європейських стандартів / А. В. Кулінська, П.Х. Лук’янчук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 113-118. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 

Липинська О.А., Свірідова С.С., Балан О.С. Якість надання медичних послуг через призму управлінських рішень
Lypynska O. A., Balan O.S., Sviridova S.S. The quality of providing medical services through the prism of management decisions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Якість надання медичних послуг через призму управлінських рішень / О.А.Липинська, С.С.Свірідова, О.С. Балан // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 3 (25). – С. 119-126. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/325-2_prin
 

4(68)

Балан О.С., Шепель М.Є. Морріс К. Цифрові інструменти навчання як засіб реадаптації українських ветеранів до суспільного життя
Balan O.S., Shepel M.Ye., Morris Ch. Digital Learning Tools as a Means of Ukrainian Veterans’ Readaptation to Social Life
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Digital Learning Tools as a Means of Ukrainian Veterans’ Readaptation to Social Life / O.S. Balan, M.Ye. Shepel, Ch. Morris // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 5-18. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Андрос С.В., Герасимчук В.Г. Тенденції зміни рівня непрацюючих кредитів у портфелі банків-кредиторів сільського господарства в умовах війни
Andros S.V., Gerasymchuk V.H. Trends in the Level of Non-Performing Loans in the Portfolio of Agricultural Lending Banks During War
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Тенденції зміни рівня непрацюючих кредитів у портфелі банків-кредиторів сільського господарства в умовах війни / С.В. Андрос, В.Г. Герасимчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 19-26. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Гавриш Ю.О., Тульчинська С.О., Симоненко А.Л. Ринок праці в Україні в умовах війни: аналіз динаміки та виклики
Havrysh Yu.O., Tulchynska S.O., Symonenko A.L. The Labor Market in Ukraine During the War: Analysis of Dynamics and Challenges
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Labor Market in Ukraine During the War: Analysis of Dynamics and Challenges / Yu.O. Havrysh, S.O. Tulchynska, A.L. Symonenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 27-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Захарченко В.І., Лук’янчук О.М. Становлення та розвиток систематизованого аналізу фінансової звітності
Zakharchenko V.I., Lukianchuk O.M. Establishment and Development of Systematized Analysis of Financial Reporting
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Становлення та розвиток систематизованого аналізу фінансової звітності / В.І. Захарченко, О.М. Лук’янчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 38-49. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Ковалик О.А., Шардакова А.Д. Передумови та досвід релокації діяльності вітчизняних виробничих підприємств в умовах невизначеності
Kovalyk O.A., Shardakova A.D. Рrerequisites and Experience of Relocation of Activities of Domestic Manufacturing Enterprises in Conditions of Uncertainty
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Передумови та досвід релокації діяльності вітчизняних виробничих підприємств в умовах невизначеності / О.А. Ковалик, А.Д. Шардакова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 50-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Пульча Д.О. Моніторинг та оцінка потреб ВПО. Очікування та перспективи повернення на постійне місце проживання
Pulcha D.O. Monitoring and Assessment of the Needs of IDPs. Expectations and Prospects of Return to Permanent Place of Residence
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Моніторинг та оцінка потреб ВПО. Очікування та перспективи повернення на постійне місце проживання / Д.О. Пульча // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 61-68. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Селіванова Н.М., Кваша К.С., Сібіковська А.О. Перспективи запровадження інструментів діджиталізації облікових процесів на підприємствах України
Selivanova N.M., Kvasha K.S., Sibikovska A.O. Prospects for Introducing Digitalization Tools for Accounting Processes at Ukrainian Enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Prospects for Introducing Digitalization Tools for Accounting Processes at Ukrainian Enterprises / N.M. Selivanova, K.S. Kvasha, A.O. Sibikovska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 69-75. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Шимановська-Діанич Л.М., Лозова О.В. Управління знаннями на підприємстві: моделі, етапи та технології
Shymanovska-Dianych L.M., Lozova O.V. Knowledge Management in the Enterprise: Models, Stages and Technologies
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Управління знаннями на підприємстві: моделі, етапи та технології / Л.М. Шимановська-Діанич, О.В. Лозова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 76-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Волошин А.В. Характеристика конкурентоспроможності та визначення її сутності
Voloshyn A.V. Characteristics of Competitiveness and Determination of its Essence
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Характеристика конкурентоспроможності та визначення її сутності / А.В. Волошин // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 83-88. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Вернігорова Н.В. Оцінка збитків міських парків у контексті повоєнної відбудови міст України та сталого розвитку
Vernihorova N.V. Assessment of Losses of City Parks in the Context of Post-War Reconstruction of Cities of Ukraine and Sustainable Development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінка збитків міських парків у контексті повоєнної відбудови міст України та сталого розвитку / Н.В. Вернігорова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 89-100. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Попова О.Ю. Організаційно-економічне забезпечення розвитку міських парків на засадах сталості
Popova O.Yu. Organizational and Economic Ensuring the Development of City Parks on the Basis of Sustainability
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Організаційно-економічне забезпечення розвитку міських парків на засадах сталості / О.Ю. Попова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 101-108. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 
Гмиря В.П. Креативні індустрії та їх внесок в економічний розвиток країни
Hmyria V.P. Creative Industries and their Contribution to the Country’s Economic Development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Creative Industries and their Contribution to the Country’s Economic Development / V.P. Hmyria // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 4 (68). – С. 109-115. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n4.html
 

3(67)

Лайко О.І., Єжов М.Б. Принципи і механізми відновлення та розвитку регіональних економічних систем
Laiko O.І., Yezhov M.B. Principles and Mechanisms of Regional Economic Systems Recovery and Development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Principles and Mechanisms of Regional Economic Systems Recovery and Development / O.І. Laiko, M.B. Yezhov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 5-14. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Балан А.А., Домбровська В.М. Розвиток державного аудиту в Україні
Balan A.A., Dombrovska V.M. Development of the State Audit in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Development of the State Audit in Ukraine / A.A. Balan, V.M. Dombrovska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 15-20. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Воржакова Ю.П., Поліщук К.О. Вдосконалення механізму кадрового забезпечення на підприємстві в особливих умовах воєнних дій
Vorzhakova Yu.P., Polishchuk K.O. Improving the Personnel Mechanism at the Enterprise Under the Special Conditions of Military Actions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Вдосконалення механізму кадрового забезпечення на підприємстві в особливих умовах воєнних дій / Ю.П. Воржакова, К.О. Поліщук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 21-30. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Стахов А.Ю. Інноваційні технології та ефективність торгівельного судохідства
Stakhov A.Yu. Innovative Technologies and Efficiency in Merchant Shipping
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Innovative Technologies and Efficiency in Merchant Shipping / A.Yu. Stakhov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 31-38. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Таранюк Л.М., Корсакієне Р., Таранюк К.В., Сєдєлєв С.Г. Організаційно-економічні аспекти трансферу технологій у роботі міжнародних компаній
Taraniuk L.M., Korsakienė R., Taraniuk K.V., Siedieliev S.H. Organizational and Economic Aspects of Technology Transfer in the Work of International Companies
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Organizational and Economic Aspects of Technology Transfer in the Work of International Companies / L.M. Taraniuk, R. Korsakienė, K.V. Taraniuk, S.H. Siedieliev // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 39-46. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Чернега О.М. Цифровізація як репутаційна тактика в управлінні туристичної дестинацією
Сhernega O.M. Digitization as a Reputational Tactic in Tourist Destination Management
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Цифровізація як репутаційна тактика в управлінні туристичної дестинацією / О.М. Чернега // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 47-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Сусліков С.В., Клименко М.А. Система управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах невизначеності
Suslikov S.V., Klymenko M.A. Management System of Enterprise Competitiveness in Conditions of Uncertainty
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Система управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах невизначеності / С.В. Сусліков, М.А. Клименко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 56-64. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Карпенко О.І. Регіональні безпекові комплекси в сучасних умовах
Karpenko O.I. Regional Security Complexes in the Present Conditions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Регіональні безпекові комплекси в сучасних умовах / О.І. Карпенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 65-74. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Філіппов В.Ю., Емерсон Е., Зайченко К.С., Янгулов Е.П. Поточна ситуація з онлайн освітою та виклики, які стоять перед навчальними закладами України під час воєнного стану
Filippov V.Yu., Emerson A., Zaichenko K.S., Yangulov E.P. Current Situation of Online Education and Challenges Facing Educational Institutions in Ukraine During Martial Law
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Current Situation of Online Education and Challenges Facing Educational Institutions in Ukraine During Martial Law / V.Yu. Filippov, A. Emerson, K.S. Zaichenko, E.P. Yangulov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 75-88. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Котов Б.В. Обґрунтування механізму ризикозахищеності підприємницьких структур
Kotov B.V. Justification of the Mechanism of Risk Protection of Business Structures
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Обґрунтування механізму ризикозахищеності підприємницьких структур / Б.В. Котов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 89-98. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 
Корявченкова Т.В. Теоретико-прикладні аспекти соціально-економічного забезпечення розвитку креативних підприємств
Korіavchenkova T.V. Theoretical and Applied Aspects of Socio-Economic Support for the Development of Creative Enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретико-прикладні аспекти соціально-економічного забезпечення розвитку креативних підприємств / Т.В. Корявченкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 3 (67). – С. 99-107. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n3.html
 

2(24)

Андрос С.В., Герасимчук В.Г. Проблемна позичкова заборгованість суб’єктів підприємництва в сфері сільського господарства у кредитному портфелі українських банків: аналіз та оцінка зміни ключових компонентів
Andros S.V., Gerasymchuk V.H. Problem Loan Debt of Agricultural Business Entities in the Loan Portfolio of Ukrainian Banks: Analysis and Evaluation of Change in Key Components
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проблемна позичкова заборгованість суб’єктів підприємництва в сфері сільського господарства у кредитному портфелі українських банків: аналіз та оцінка зміни ключових компонентів / С.В. Андрос, В.Г. Герасимчук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2 (24). – С. 5-14. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_prin
 
Бавико О.Є. Цифровізація бізнес-процесів як елемент стратегії сталого смарт-розвитку підприємницьких структур
Bavyko O.Ye. Digitalization of Business Processes as an Element of the Strategy for Sustainable Smart Development of Business Structures
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Цифровізація бізнес-процесів як елемент стратегії сталого смарт-розвитку підприємницьких структур / О.Є. Бавико // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2 (24). – С. 15-23. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_print
 
Брагіна О.С., Стельмащук Д.Д. Порівняльна оцінка ефективності діяльності підприємства за системним та інтегральним підходами
Brahina O.S., Stelmashchuk D.D. Comparative Assessment of the Efficiency of the Enterprise According to Systematic and Integral Approaches
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Порівняльна оцінка ефективності діяльності підприємства за системним та інтегральним підходами / О.С. Брагіна, Д.Д. Стельмащук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2 (24). – С. 24-34. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_prin
 
Вернігорова Н.В. Інституційні новації розвитку міських парків в Україні
Vernihorova N.V. Institutional Innovations in the Development of City Parks in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Інституційні новації розвитку міських парків в Україні / Н.В. Вернігорова // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2 (24). – С. 35-43. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_print
 
Воробйова В.В., Крупський О.П., Стасюк Ю.М. Роль цифрових технологій у сучасній торгівлі: дослідження глобальних тенденцій і перспектив для України
Vorobiova V.V., Krupskyi O.P., Stasiuk Yu.M. The Role of Digital Technologies in Modern Trade: a Study of Global Trends and Prospects for Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Role of Digital Technologies in Modern Trade: a Study of Global Trends and Prospects for Ukraine / V.V. Vorobiova, O.P. Krupskyi, Yu.M. Stasiuk // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2(24). – С. 44-55. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_print
 
Сарбаш С.М. Вплив міжнародних конфліктів на економічний розвиток
Sarbash S.M. The Impact of International Conflicts on Economic Development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Вплив міжнародних конфліктів на економічний розвиток / С.М. Сарбаш // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2 (24). – С. 56-64. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_prin
 
Філіппов В.Ю., Зайченко К.С., Понтус К.М., Перевозна М.О. Стале управління виробничою діяльністю підприємством: стратегії та інструменти
Filippov V.Yu., Zaichenko K.S., Pontus K.M., Perevozna M.O. Sustainable Management of the Company’s Production Activities: Strategies and Tools
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Sustainable Management of the Company’s Production Activities: Strategies and Tools / V.Yu. Filippov, K.S. Zaichenko, K.M. Pontus, M.O. Perevozna // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2(24). – С. 65-74. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_print
 

Подольчак Н.Ю., Дзюрах Ю.М., Галанець В.В. Розвиток митної політики України в євроінтеграційних умовах з урахуванням необхідності протистояння загрозам глобальній продовольчій безпеці
Podolchak N.Yu., Dziurakh Yu.M., Halanets V.V. Development of Ukraine’s Customs Policy in European Integration Conditions Taking Into Account the Need to Confront Threats to Global Food Security
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Development of Ukraine’s Customs Policy in European Integration Conditions Taking Into Account the Need to Confront Threats to Global Food Security / N.Yu. Podolchak, Yu.M. Dziurakh, V.V. Halanets // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2(24). – С. 75-82. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_print
 

Савченко Т.В. Напрями підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва
Savchenko T.V. Directions of Improving the Efficiency of the Regional Market for Poultry Products
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Напрями підвищення ефективності функціонування регіонального ринку продукції птахівництва / Т.В. Савченко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2 (24). – С. 83-90. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_print
 

Єрмакова О.А., Шлафман Н.Л. Концептуальні засади реформи місцевого самоврядування в Україні та результати її реалізації
Ermakova O.A., Shlafman N.L. Conceptual Basis of Local Government Reform in Ukraine and Results of its Implementation
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Концептуальні засади реформи місцевого самоврядування в Україні та результати її реалізації / О.А. Єрмакова, Н.Л. Шлафман // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2 (24). – С. 91-99. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_print
 

Стахов А. Ю. Менеджмент функціональної стабільності глобальної морської торгівлі
Stakhov A. Managing the Functional Stability of Global Maritime Trade
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Менеджмент функціональної стабільності глобальної морської торгівлі/ А.Ю. Стахов // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 2 (24). – С. 100-105. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/224-2_print
 

2(66)

Ніколюк О.В. Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах формування інклюзивної економіки
Nikoliuk O.V. Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Conditions of Forming an Inclusive Economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах формування інклюзивної економіки / О.В. Ніколюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 5-11. – Режим доступу
до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Балан О.С., Ткач К.І., Граціотова Г.О., Домбровська В.М. Особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Одесі та в Одеській області
Balan O.S., Tkach K.I., Hratsiotova H.O., Dombrovska V.M. The Peculiarities of Local Self-Government Implementation in the City of Odesa and the Odesa Region
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Peculiarities of Local Self-Government Implementation in the City of Odesa and the Odesa Region / O.S. Balan, K.I. Tkach, H.O. Hratsiotova, V.M. Dombrovska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 12-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Брагіна О.С., Забродна І.О. Стан та ефективність розвитку промисловості в Україні
Brahina O.S., Zabrodna I.O. State and Efficiency of Industrial Development in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Стан та ефективність розвитку промисловості в Україні / О.С. Брагіна, І.О. Забродна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 20-25. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Докієнко Л.М., Осьмак В.Є., Трюхан О.М. Обслуговування пасажирів на борту літака як складова іміджу та конкурентоспроможності авіакомпанії
Dokiienko L.M., Osmak V.Ye., Triukhan O.M. Passenger Service on the Aircraft Board as a Component of the Airline’s Image and Competitiveness
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Passenger Service on the Aircraft Board as a Component of the Airline’s Image and Competitiveness / L.M. Dokiienko, V.Ye. Osmak, O.M. Triukhan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 26-35. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Карлін М.І., Плоскіна А.А. Особливості фінансових відносин Польщі з Європейським Союзом та його членами
Karlin M.I., Ploskina A.A. Peculiarities of Poland’s Financial Relations with the European Union and its Members
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Особливості фінансових відносин Польщі з Європейським Союзом та його членами / М.І. Карлін, А.А. Плоскіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 36-43. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Мамонтова Н.А., Гаврук Н.О. Оптимізація податкових надходжень в контексті детінізації економіки
Mamontova N.A., Havruk N.O. Optimization of Tax Revenues in the Context of Detinization of the Economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оптимізація податкових надходжень в контексті детінізації економіки / Н.А. Мамонтова, Н.О. Гаврук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 44-51. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Сіафрізал Зан, Юсуф Ронні Едвард, Лента Фріска Пурба, Фейсал Акбар. Вплив комунікації та робочого середовища на продуктивність з мотивацією як проміжною змінною в Секретаріаті DPRD Лабухан Бату
Syafrizal Zan, Yusuf Ronny Edward, Lenta Friska Purba, Faisal Akbar The Effect of Communication and Work Environment on Performance With Motivation as an Intervening Variable in the Secretariat DPRD Labuhan Batu
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Effect of Communication and Work Environment on Performance With Motivation as an Intervening Variable in the Secretariat DPRD Labuhan Batu / Syafrizal Zan, Yusuf Ronny Edward, Lenta Friska Purba, Faisal Akbar // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 52-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Філіппов В.Ю., Корсікова О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банківських установ
Filippov V.Yu., Korsikova O.O. Ways to Increase the Competitiveness of Banking Institutions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Шляхи підвищення конкурентоспроможності банківських установ / В.Ю. Філіппов, О.О. Корсікова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 60-68. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Чаіруллі, Сайфуддін, Кат Фітрі Ростіна, Розіта. Вплив лідерства та трудової дисципліни на результативність із мотивацією як змінною (приклад: Секретаріат DPRD Regency Labuhan Batu)
Chairully, Syaifuddin, Cut Fitri Rostina, Rosita. The Effect of Leadership and Work Discipline on Performance With Motivation as a Variable Intervening (Case Study: DPRD Secretariat Regency Labuhan Batu)
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Effect of Leadership and Work Discipline on Performance With Motivation as a Variable Intervening (Case Study: DPRD Secretariat Regency Labuhan Batu) / Chairully, Syaifuddin, Cut Fitri Rostina, Rosita // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 69-73. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Федоров Е.В. Вплив сучасного глобального середовища на формування економічної безпеки України
Fedorov E.V. The Impact of the Modern Global Environment on the Formation of the Ukrainian Economic Security
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Вплив сучасного глобального середовища на формування економічної безпеки України / Е.В. Федоров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 74-85. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 
Лайко О.І., Шлафман Н.Л., Єрмакова О.А. Ризики реформи місцевого самоврядування в Україні
Layko O.I., Shlafman N.L., Ermakova O.A. Risks of Local Government Reform in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Risks of Local Government Reform in Ukraine / O.I. Layko, N.L. Shlafman, O.A. Ermakova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 2 (66). – С. 86-93. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n2.html
 

1(23)

Агустіна Сарі Сітомпул, Сайфуддін, Кат Фітрі Ростіна, Роберт Туа Сірегар. Вплив організаційної культури та організаційних зобов’язань на продуктивність за допомогою організаційної громадянської поведінки
Agustina Sari Sitompul, Syaifuddin, Cut Fitri Rostina, Robert Tua Siregar. The Influence Organizational Culture and Organizational Commitment on Performance With Organizational Citizenship Behaviour
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Influence Organizational Culture and Organizational Commitment on Performance With Organizational Citizenship Behaviour / Agustina Sari Sitompul, Syaifuddin, Cut Fitri Rostina, Robert Tua Siregar // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1 (23). – С. 5-9. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_prin
 
Краснікова Н.О., Михайленко О.Г. Практика світового антидемпінгового захисту проти окремих економік: приклад України
Krasnikova N.O., Mykhailenko O.G. The Practice of Global Anti-Dumping Protection Against Individual Economies: Evidence from Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Практика світового антидемпінгового захисту проти окремих економік: приклад України / Н.О. Краснікова, О.Г. Михайленко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1 (23). – С. 10-22. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_print
 
Курган Н.В. Автоматизація обліку експортної діяльності ІТ-підприємств України
Kurhan N.V. Automation of Accounting of Export Activity of IT-Enterprises in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Автоматизація обліку експортної діяльності ІТ-підприємств України / Н.В. Курган // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1 (23). – С. 23-35. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_prin
 
Мамонтова Н.А., Татарин М.О. Обліково-аналітичний аспект здійснення факторингових операцій
Mamontova N.A., Tataryn M.O. Accounting and Analytical Aspect of Performing Factoring Operations
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Обліково-аналітичний аспект здійснення факторингових операцій / Н.А. Мамонтова, М.О. Татарин // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1 (23). – С. 36-42. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_print
 
Перерва П.Г., Кобєлєва Т.О., Шаульська Л.В. Підприємницькі ризики: сутність, класифікація та можливості управління
Pererva P.G., Kobielieva T.O., Shaulska L.V. Entrepreneurial Risks: Essence, Classification and Management Opportunities
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Entrepreneurial Risks: Essence, Classification and Management Opportunities / P.G. Pererva, T.O. Kobielieva, L.V. Shaulska // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1(23). – С. 43-50. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_prin
 
Русмансях, Нагіан Тоні, Салман Фаріс, Еллі Ромі. Вплив робочих приміщень і компенсації на продуктивність із задоволеністю роботою, як проміжною змінною (приклад: районний секретаріат DPRD Лабухан Бату)
Rusmansyah, Nagian Toni, Salman Faris, Elly Romy. The Influence of Work Facilities and Compensation On Performance With Job Satisfaction as an Intervening Variable (Case Study: District DPRD Secretariat Labuhan Batu)
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Influence of Work Facilities and Compensation On Performance With Job Satisfaction as an Intervening Variable (Case Study: District DPRD Secretariat Labuhan Batu) / Rusmansyah, Nagian Toni, Salman
Faris, Elly Romy // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1 (23). – С. 51-59. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_print
 
Волчек Р.М., Большаков С.І., Іванов В.Ф., Самострол С.В. Внутрішній контроль процедури оцінки вартості мобілізованих колісних транспортних засобів підприємства
Volchek R.М., Bolshakov S.І., Ivanov V.F., Samostrol S.V. Internal Control of the Procedure for Estimating the Cost of Mobilized Wheeled Vehicles of an Enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Internal Control of the Procedure for Estimating the Cost of Mobilized Wheeled Vehicles of an Enterprise / R.М. Volchek, S.І. Bolshakov, V.F. Ivanov, S.V. Samostrol // Економічний журнал Одеського
політехнічного університету. – 2023. – № 1(23). – С. 60-85. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_prin
 
Балан О.С., Липинська О.А., Стахов С.Ю. Інтеграційні процеси у системі ринку морської торгівлі
Balan O.S., Lypynska O.A., Stakhov S.Yu. Integrated Processes in the Maritime Trade Market System
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Integrated Processes in the Maritime Trade Market System / O.S. Balan, O.A. Lypynska, S.Yu. Stakhov // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1(23). – С. 86-91. – Режим
доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_print
 
Бублик М.І., Копач Т.М. Формування ефективних команд в компанії як інструмент управління персоналом
Bublyk M.I., Kopach T.M. Effective Teams Formation in the Company as a HR Management Tool
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Формування ефективних команд в компанії як інструмент управління персоналом / М.І. Бублик, Т.М. Копач // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1 (23). – С. 92-105. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_print
 
Стеців І.С. Імперативи розвитку цифрової освіти держслужбовців у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою
Stetsiv I.S. Imperatives of the Development of Digital Education of Civil Servants in the Context of Ensuring the Effectiveness of Monitoring the Economic Mechanism of the State Management of Food Security
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Імперативи розвитку цифрової освіти держслужбовців у контексті забезпечення ефективності моніторингу економічного механізму державного управління продовольчою безпекою / І.С. Стеців // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1 (23). – С. 106-114. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/123-2_print
 

1(65)

Перерва П.Г., Кобєлєва Т.О. Формування системи моніторингу підприємницької діяльності підприємства
Pererva P.G., Kobielieva T.O. Formation of the System of Monitoring the Business Activities of the Enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Формування системи моніторингу підприємницької діяльності підприємства / П.Г. Перерва, Т.О. Кобєлєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 5-11. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Андрос С.В., Герасимчук В.Г. Механізм врегулювання проблемних банківських кредитів в умовах війни
Andros S.V., Gerasymchuk V.H. Mechanism for Settlement of Problem Bank Credits in the Conditions of War
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Механізм врегулювання проблемних банківських кредитів в умовах війни / С.В. Андрос, В.Г. Герасимчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 12-25. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Галушка З.І. Невизначеність як економічна категорія та як середовище функціонування бізнесу
Halushka Z.I. Uncertainty as an Economic Category and as a Business Functioning Environment
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Невизначеність як економічна категорія та як середовище функціонування бізнесу / З.І. Галушка // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 26-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Горін Н.В., Горін О.Р. Економічно-інформаційна та безпекова роль соціальних медіа під час пандемії КОВІД-19
Horin N.V., Horin O.R. The Economic, Informational and Security Role of Social Media During the COVID-19 Pandemic
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Economic, Informational and Security Role of Social Media During the COVID-19 Pandemic / N.V. Horin, O.R. Horin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 33-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Лозова О.В., Тимошенко І.С. Проактивна поведінка вітчиз-няних підприємств у поствоєнний період
Lozova O.V., Tymoshenko I.S. Proactive Behavior of Domestic Enterprises in the Post-War Period
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проактивна поведінка вітчизняних підприємств у поствоєнний період / О.В. Лозова, І.С. Тимошенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 41-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Салман Фаріс, Баю Утомо, Сайфуддін, Алекс Трібуана Сутанто. Вплив трудового настрою та трудової дисципліни на продуктивність праці працівників із задоволеністю роботою як проміжними змінними в Секретаріаті DPRD округ Лабуханбату
Salman Faris, Bayu Utomo, Syaifuddin, Alex Tribuana Sutanto. The Influence of Work Spirit and Work Discipline on Employee Work Productivity With Job Satisfaction as Intervening Variables in DPRD Secretariat Labuhanbatu District
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Influence of Work Spirit and Work Discipline on Employee Work Productivity With Job Satisfaction as Intervening Variables in DPRD Secretariat Labuhanbatu District / Salman Faris, Bayu Utomo, Syaifuddin, Alex Tribuana Sutanto // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 49-53. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Селіванова Н.М., Григор’єва А.В., Пробняк О.Є. Зміни податкового законодавства України під час воєнного стану
Selivanova N.M., Hryhorieva A.V., Probnyak O.E. Changes in the Tax Legislation of Ukraine During Martial Law
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Changes in the Tax Legislation of Ukraine During Martial Law / N.M. Selivanova, A.V. Hryhorieva, O.E. Probnyak // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 54-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Трофімчук М.О. Оцінка взаємозв’язку між деталь-вацією гривні та індексом споживчих цін в Україні
Trofimchuk M.O. Estimation of the Relationship Between the Devaluation of Hryvna and the Consumer Price Index in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінка взаємозв’язку між девальвацією гривні та індексом споживчих цін в Україні / М.О. Трофімчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 61-68. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Похилько С.В., Єременко А.Ю. Бізнес-модельне проекту-вання електронної комерції: ефективність дропшипінгу та його трансформація
Pokhylko S.V., Yeremenko A.Yu. Business Model Design of E-Commerce: the Effectiveness of Drop Shipping and its Transformation.
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Бізнес-модельне проектування електронної комерції: ефективність дропшипінгу та його трансформація / С.В. Похилько, А.Ю. Єременко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 69-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Шлафман Н.Л., Єрмакова О.А. Самодостатність територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування: невирішені проблеми та шляхи їх вирішення
Shlafman N.L., Ermakova O.A. Self-Sufficience of Territorial Communities in the Conditions of Local Government Reform: Unresolved Problems and Ways of their Solution
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Самодостатність територіальних громад в умовах реформи місцевого самоврядування: невирішені проблеми та шляхи їх вирішення / Н.Л. Шлафман, О.А. Єрмакова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 78-85. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Гросул В.А., Шинкаренко І.А. Інформаційні технології та цифрова трансформація в системі адаптивного розвитку підприємств роздрібної торгівлі
Hrosul V.A., Shinkarenko I.A. Information Technologies and Digital Transformation in the System of Adaptive Development of Retail Enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Інформаційні технології та цифрова трансформація в системі адаптивного розвитку підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, І.А. Шинкаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 86-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 
Корявченкова Т.В. Оцінювання рівня соціально-економічного забезпечення розвитку підприємств сфери креативних індустрій
Korіavchenkova T.V. Assessment of the Level of Social and Economic Support for the Development of Enterprises in the Field of Creative Industries
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінювання рівня соціально-економічного забезпечення розвитку підприємств сфери креативних індустрій / Т.В. Корявченкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2023. – № 1 (65). – С. 95-101. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2023/n1.html
 

4(22)

Єрмак С.О., Бєлкін Д.О. Розробка інноваційних стратегій в контексті інклюзивного розвитку
Yermak S.O., Bielkin D.O. Developing of Innovative Strategies in the Context of Business Inclusive Development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Developing of Innovative Strategies in the Context of Business Inclusive Development / S.O. Yermak, D.O. Bielkin // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 4(22). – С. 5-13. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/422-2_print
 
Некрасова Л.А., Поліщук А.С. Інноваційні технології цифрової економіки як напрямок інвестування у розвиток України
Niekrasova L.A., Polishchuk A.S. Innovative Technologies of the Digital Economy as a Direction of Investment in the Development of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Innovative Technologies of the Digital Economy as a Direction of Investment in the Development of Ukraine / L.A. Niekrasova, A.S. Polishchuk // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 4(22). – С. 14-20. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/422-2_prin
 
Соколовська З.М. Імітаційні технології експериментальної економіки
Sokolovska Z.M. Simulation Technologies of Experimental Economics
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Імітаційні технології експериментальної економіки / З.М. Соколовська // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 4 (22). – С. 21-32. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/422-2_print
 
Ткач К.І., Граціотова Г.О., Брадул К.С. Реформування судової системи України в сучасних умовах
Tkach K.I., Hratsiotova H.O., Bradul K.S. Reforming Ukraine’s Court System in Modern Condition
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Reforming Ukraine’s Court System in Modern Conditions / K.I. Tkach, H.O. Hratsiotova, K.S. Bradul // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 4(22). – С. 33-41. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/422-2_print
 
Філиппова С.В., Левкіна Р.В., Котко Я.М. Репутаційна складова системи управління організаційним розвитком підприємств соціально орієнтованого бізнесу
Filyppova S.V., Levkina R.V., Kotko Ya.M. Reputational Component of the Organizational Development Management System of Socially Oriented Business Enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Reputational Component of the Organizational Development Management System of Socially Oriented Business Enterprises / S.V. Filyppova, R.V. Levkina, Ya.M. Kotko // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 4(22). – С. 42-51. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/422-2_print
 
Фролова Л.В., Котов Б.В. Тенденції розвитку підприємницьких структур в Україні
Frolova L.V., Kotov B.V. Trends in the Development of Business Structures in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Тенденції розвитку підприємницьких структур в Україні / Л.В. Фролова, Б.В. Котов // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 4 (22). – С. 52-61. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/422-2_print
 
Черкасова С.О. Особливості забезпечення інтелектуальнокадрової безпеки як складової зміцнення економічної безпеки підприємств
Cherkasova S.O. Peculiarities of Ensuring Intellectual and Personnel Security as a Component of Strengthening
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Особливості забезпечення інтелектуально-кадрової безпеки як складової зміцнення економічної безпеки підприємств / С.О. Черкасова // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 4 (22). – С. 62-70. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/422-2_print
 

6(64)

Горячук В.Ф., Осипов В.М. Методичні засади оцінки розвитку підприємництва в територіально-господарських системах в контексті капіталізації
Goryachuk V.F., Osypov V.M. Methodological Principles of Evaluation of Entrepreneurship Development in Territorial Economic Systems in the Context of Capitalization
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Методичні засади оцінки розвитку підприємництва в територіально-господарських системах в контексті капіталізації / В.Ф. Горячук, В.М. Осипов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 6 (64). – С. 5-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n6.html
 
Балан О.С., Шепель М.Є., Савеліч Л.В. Деонтологічна культура керівника закладу охорони здоров’я як складова його професійного іміджу
Balan O.S., Shepel M.Ye., Savelich L.V. A Healthcare Institution Manager’s Deontological Culture as a Component of the Professional Image
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Healthcare Institution Manager’s Deontological Culture as a Component of the Professional Image / O.S. Balan, M.Ye. Shepel, L.V. Savelich // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 6 (64). – С. 14-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n6.html
 
Граціотова Г.О., Степанова А.В. Використання інноваційних технологій з метою підвищення ефективності функціонування судової системи України
Hratsiotova H.O., Stepanova A.V. The Use of Innovative Technologies in Order to Increase the Effectiveness of
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Використання інноваційних технологій з метою підвищення ефективності функціонування судової системи України / Г.О. Граціотова, А.В. Степанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 6 (64). – С. 25-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n6.html
 
Колодинський С.Б., Крамський С.О., Захарченко О.В. Напрямки підвищення рівня економічної безпеки підприємств під впливом цифровізації
Kolodynskyi S.B., Zakharchenko O.V., Kramskyi S.O. Directions of Increasing the Level of Economic Security of Enterprises Under the Influence of Digitalization
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Directions of Increasing the Level of Economic Security of Enterprises Under the Influence of Digitalization / S.B. Kolodynskyi, O.V. Zakharchenko, S.O. Kramskyi // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 6 (64). – С. 33-39. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n6.html
 
Смоквіна Г.А., Григор’єва А.В. Роль кадрової політики в сучасних умовах: статистичний огляд та передумови розвитку
Smokvina G.A., Hryhorieva A.V. The Role of Personnel Policy in Modern Conditions: a Statistical Review and Prerequisites for Development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Роль кадрової політики в сучасних умовах: статистичний огляд та передумови розвитку / Г.А. Смоквіна, А.В. Григор’єва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 6 (64). – С. 40-46. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n6.html
 
Філиппова С.В., Ковальова О.М. Дослідження впливу кваліфікуючих факторів на інвестиційно-інноваційні процеси в умовах сучасних викликів
Filyppova S.V., Kovalova O.M. Research of Influence of the Qualifying Factors on the Investment and Innovation Processes in the Conditions of Modern Challenges
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Research of Influence of the Qualifying Factors on the Investment and Innovation Processes in the Conditions of Modern Challenges / S.V. Filyppova, O.M. Kovalova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 6 (64). – С. 47-54. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n6.html
 
Швець С.М. Методологічні аспекти фінансово-економічної стабілізації в Україні
Shvets S.M. Methodological Aspects of Financial and Economic Stabilization in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Методологічні аспекти фінансово-економічної стабілізації в Україні / С.М. Швець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 6 (64). – С. 55-64. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n6.html
 
Борова А.А, Ізюмцева Н.В. Основні проблеми управління персоналом в банках України
Borova A.A., Izyumtseva N.V. Main Problems of Personnel Management in Banks of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Основні проблеми управління персоналом в банках України / А.А. Борова, Н.В. Ізюмцева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 6 (64). – С. 65-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n6.html
 
Денисюк О.В. Порівняльний аналіз зовнішньоекономічних позицій Аргентини та Бразилії
Denysiuk O.V. Comparative Analysis of the Foreign Economic Positions of Argentina and Brazil
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Порівняльний аналіз зовнішньо-економічних позицій Аргентини та Бразилії / О.В. Денисюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 6 (64). – С. 72-85. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n6.html
 

5(63)

Лайко О.І., Циналєвська І А., Чехович З.В. Стан та перспективи розвитку міжмуніципального співробітництва в Україні
Laiko O.I., Tsynalievska I.A., Сhehovich Z.V. State and Prospects of Development of Intermunicipal Cooperation in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
State and Prospects of Development of Intermunicipal Cooperation in Ukraine / O.I. Laiko, I.A. Tsynalievska, Z.V. Сhehovich // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 5 (63). – С. 5-17. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n5.html
 
Добрянська Н.А., Торішня Л.А., Степанова А.В. Залучення інвестицій як засіб розвитку місцевого самоврядування в Україні
Dobrianska N.А., Torishnya L.A., Stepanova A.V. Attraction of investments as a way of development of local self-government in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Attraction of investments as a way of development of local self-government in Ukraine / N.А. Dobrianska, L.A. Torishnya, A.V. Stepanova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 5 (63). – С. 18-25. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n5.html
 
Калініченко Л.Л. Проблеми розвитку крафтової діяльності в Україні
Kalinichenko L.L. Problems of craft activity development in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проблеми розвитку крафтової діяльністі в Україні / Л.Л. Калініченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 5 (63). – С. 26-33. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n5.html
 
Терещенко В.С., Маценко О.М. Світовий економічний розвиток під впливом екологічного фактору
Tereshchenko V.S., Matsenko O.M. World economic development under the influence of environmental factors
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
World economic development under the influence of environmental factors / V.S. Tereshchenko, O.M. Matsenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 5 (63). – С. 34-41. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n5.html
 
Шведкий В.А. Управління стратегічним розвитком підприємств-постачальників на енергетичному ринку України: оцінка ефективності
Shvedkyi V.А. Management of strategic development of suppliers in the energy market of Ukraine: evaluation of efficiency
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Управління стратегічним розвитком підприємств-постачальників на енергетичному ринку України: оцінка ефективності / В.А. Шведкий // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 5 (63). – С. 42-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n5.html
 
Чернишова Л.І., Славенко Є.А. Особливості розвитку фрілансу як гнучкої форми організації праці персоналу в сучасних умовах розвитку економічних відносин
Chernyshova L.I., Slavenko Ye.A. Features of the development of freelance as a flexible form of personnel organization, in modern development of economic relations
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Особливості розвитку фрілансу як гнучкої форми організації праці персоналу в сучасних умовах розвитку економічних відносин / Л.І. Чернишова, Є.А. Славенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 5 (63). – С. 49-58. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n5.html
 
Давидюк Т.В., Чижевська Л.В., Кузнецова С.О. Взаємозв’язок системи контролю виконання бюджету компанії із системою мотивації
Davyduk T.V., Chyzhevska L.V., Kuznetsova S.O. The Interrelation of Company’s Budget Execution Control System and Motivation System
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The Interrelation of Company’s Budget Execution Control System and Motivation System / T.V. Davyduk, L.V. Chyzhevska, S.O. Kuznetsova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 5 (63). – С. 59-65. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n5.html
 
Балан О.С., Самарченко І. Змінність ринку морської торгівлі: особливості управління розвитком судноплавства
Balan O.S., Samarchenko I. Changing the Maritime Trade Market: Special Features of the Management of Development of Shipping
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Змінність ринку морської торгівлі: особливості управління розвитком судноплавства / О.С. Балан, І.Самарченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 5 (63). – С. 66-70. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n5.html
 

3(21)

Андрос С.В., Герасимчук В.Г. Активізація державної фінансової підтримки фермерських господарств як умова забезпечення продовольчої безпеки в ЄС та Україні
Andros S.V., Gerasymchuk V.H. Аctivation of state financial support for farmers as a condition for ensuring food security in the EU and Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Активізація державної фінансової підтримки фермерських господарств як умова забезпечення продовольчої безпеки в ЄС та Україні / С.В. Андрос, В.Г. Герасимчук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3 (21). – С. 5-12. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/321-2_print
 
Граціотова Г.О., Вечтомова Г.В., Підмазко Ю.І. Удосконалення реформування судової системи України на основі Європейського досвіду
Hratsiotova H.O., Vechtomova H.V., Pidmazko Yu.I. Improving the Reform of Ukraine’s Court System Based on the European experience
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Improving the Reform of Ukraine’s Court System Based on the European experience / H.O. Hratsiotova, H.V. Vechtomova, Yu.I. Pidmazko // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3(21). – С. 13-21. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/321-2_print
 
Захарченко В.І. Розвиток електронних форм грошового обігу як базовий тренд фінтеху
Zakharchenko V.I. Development of electronic forms of money circulation as a basic trend of fintech
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Розвиток електронних форм грошового обігу як базовий тренд фінтеху / В.І. Захарченко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3 (21). – С. 22-36. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/321-2_print
 
Ніколюк О.В., Добрянська Н.А., Левчук Ю.С. Організаційно-економічні детермінанти екологізації промислових підприємств
Nikoliuk O.V., Dobrianskа N.A., Levchyk Yu.S. Organizational and economic determinants of ecologization of industrial enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Organizational and economic determinants of ecologization of industrial enterprises / O.V. Nikoliuk, N.A. Dobrianskа, Yu.S. Levchyk // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3(21). – С. 37-43. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/321-2_print
 
Шацкова Л.П., Шацков В.В. Порівняльний аналіз обліку основних засобів суб’єктів державного та приватного секторів економіки
Shatskova L.P., Shatskov V.V. Comparative analysis of the accounting of fixed assets of the entities of the state and private sectors of the economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Порівняльний аналіз обліку основних засобів суб’єктів державного та приватного секторів економіки / Л.П. Шацкова, В.В. Шацков // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3 (21). – С. 44-50. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/321-2_print
 
Шинкаренко І.А. Цифрові маркетингові рішення адаптивного розвитку підприємств роздрібної торгівлі
Shinkarenko I.A. Digital Marketing Solutions for Adaptive Development of Retail Enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Цифрові маркетингові рішення адаптивного розвитку підприємств роздрібної торгівлі / І.А. Шинкаренко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3 (21). – С. 51-57. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/321-2_print
 
Ліганенко М.Г., Шекера С.С. Європейський досвід збільшення міжнародних туристичних потоків до Закарпаття шляхом створення екскурсійно-анімаційних турів в готелі при замках
Liganenko M.G., Shekera S.S. European Experience of Increasing International Tourist Flows to Transcarpathia by Creating Excursions and Animation Tours in the Castle Hotels
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Європейський досвід збільшення міжнародних туристичних потоків до Закарпаття шляхом створення екскурсійно-анімаційних турів в готелі при замках / М.Г. Ліганенко, С.С. Шекера // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3 (21). – С. 58-66. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/321-2_print
 
Балан О.С., Липинська О.А., Шепель М.Є. Проблеми ефективного планування підсистем галузі морського транспорту
Balan O.S., Lypynska O.A., Shepel M.Ye. Problems of Effective Planning of Maritime Transport Industry Subsystems
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Problems of Effective Planning of Maritime Transport Industry Subsystems / O.S. Balan, O.A. Lypynska, M.Ye. Shepel // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3(21). – С. 67-71. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/321-2_print
 

4(62)

Сопоцько О.Ю., Петунін А.В. Особливості управління ланцюгами постачань продуктів харчування в умовах воєнного стану в Україні
Sopotsko O.Yu., Petunin A.V. Speciality of food products supply chain management under martial law in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Особливості управління ланцюгами постачань продуктів харчування в умовах воєнного стану в Україні / О.Ю. Сопоцько, А.В. Петунін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 4 (62). – С. 5-14. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n4.html
 

Андрос С.В., Герасимчук В.Г. Механізм фінансової підтримки доходів фермерських господарств: європейський досвід для України
Andros S.V., Gerasymchuk V.H. Farm income financial support mechanism: European experience for Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Механізм фінансової підтримки доходів фермерських господарств: європейський досвід для України / С.В. Андрос, В.Г. Герасимчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 4 (62). – С. 15-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n4.html
 

Захарченко В.І., Онешко С.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення прогнозування споживання результатів модернізації організаційнотехнологічних систем
Zakharchenko V.I., Oneshko S.V. Information and Analytical Support Consumption Forecasting of Results for Organizational and Technological Systems Modernization
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Information and Analytical Support Consumption Forecasting of Results for Organizational and Technological Systems Modernization / V.I. Zakharchenko, S.V. Oneshko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 4 (62). – С. 25-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n4.html
 

Продіус О.І., Запорожська А.М. Розробка інноваційного проекту в будівельній галузі України
Prodius O.I., Zaporozhska A.M. An Innovative Project Development in the Construction Industry of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
An Innovative Project Development in the Construction Industry of Ukraine / O.I. Prodius, A.M. Zaporozhska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 4 (62). – С. 32-43. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n4.html
 

Шацкова Л.П. Зміна організації трудових відносин в частині надання відпусток під час воєнного стану
Shatskova L.P. Change in the labor relations organization regarding to the vacations during martial law
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Шацкова Л.П. Зміна організації трудових відносин в частині надання відпусток під час воєнного стану / Л.П. Шацкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 4 (62). – С. 44-51. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n4.html
 

Щербак А.В. Роздрібні торговельні мережі в Україні: тенденції розвитку та проблеми домінування
Shcherbak A.V. Retail networks in Ukraine: development trends and problems of dominance
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Роздрібні торговельні мережі в Україні: тенденції розвитку та проблеми домінування / А.В. Щербак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 4 (62). – С. 52-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n4.html
 

Брезецька О.І., Химич О.В. Удосконалення ефективності діяльності медичних закладів через формування груп швидкого реагування та регламентування їх роботи під час військового стану
Brezetska O.I., Khymych O.V. Improving the efficiency of medical institutions through the formation of rapid response groups and regulation of their work during martial law
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Удосконалення ефективності діяльності медичних закладів через формування груп швидкого реагування та регламентування їх роботи під час військового стану / О.І. Брезецька, О.В. Химич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 4 (62). – С. 60-66. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n4.html
 
Балан О.С., Липинська О.А., Стахов С.Ю. Концентрація цілей і завдань судноплавних компаній за умовами ринку морської торгівлі
Balan O.S., Lypynska O.A., Stakhov S.Yu. Concentration of Goals and Objectives of Shipping Companies Under the Conditions of the Maritime Trade Market
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Концентрація цілей і завдань судноплавних компаній за умовами ринку морської торгівлі / О.С. Балан, О.А. Липинська, С.Ю. Стахов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 4 (62). – С. 77-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n4.html
 
Еісай Салах Абу Ісбайхах Алмабрук. Оцінювання внутрішнього інноваційного середовища та рівня безпечності розвитку вибірки інноваційно-активних виробничих підприємств
Eisay Salakh Abu Isbaykhakh Almabruk. Assessment of the Internal Innovation Environment and the Level of Development Security of a Sample of Innovatively Active Manufacturing Enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінювання внутрішнього інноваційного середовища та рівня безпечності розвитку вибірки інноваційно-активних виробничих підприємств / Еісай Салах Абу Ісбайхах Алмабрук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 4 (62). – С. 83-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n4.html
 

2(20)

Горбачевський Н.П., Муренець І.Г. Мікро- та макропідходи в концепції ведення бізнесу
Horbachevskyy N.P., Murenets I.H. Micro and Macro approaches in the concept of doing business
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Micro and Macro approaches in the concept of doing business / N.P. Horbachevskyy, I.H. Murenets // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 2 (20). – С. 5-10. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/220-2_print
 
Добрянська Н.А., Арбузова А.С., Мазілкіна О.О. Публічне управління як основний різновид соціального управління, галузь наукового знання і галузь освіти
Dobrianska N.A., Arbuzova A.S., Mazilkina O.O. Public administration as the main type of social management, the field of scientific knowledge and the field of education
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Public administration as the main type of social management, the field of scientific knowledge and the field of education / N.A. Dobrianska, A.S. Arbuzova, O.O. Mazilkina // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 2 (20). – С. 11-19. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/220-2_print
 
Добрянська Н.А., Галицький О.М., Брадул К.С. Безробіття та бідність в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення
Dobrianska N.A., Halytskyi O.M., Bradul K.S. Unemployment and poverty in Ukraine: current problems and solutions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Unemployment and poverty in Ukraine: current problems and solutions / N.A. Dobrianska, O.M. Halytskyi, K.S. Bradul // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 2 (20). – С. 20-27. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/220-2_print
 
Кулінська А.В., Мартинюк А.О. Формулювання системи підходів щодо удосконалення процесу оці-нювання державних службовців як інструменту управління людськими ресурсами
Kulinska A.V., Martyniuk A.О. Formulation of a system of approaches to improve the process of as-sessing civil servants as a tool for human resource management
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Формулювання системи підходів щодо удосконалення процесу оцінювання державних службовців як інструменту управління людськими ресурсами / А.В. Кулінська, А.О. Мартинюк // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 2 (20). – С. 28-36. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/220-2_print
 
Лайко О.І., Циналєвська І.А. Генезис та концептуальні основи політики територіальної згуртованості регіонів в Україні(проблеми визначення поняття та суті)
Laiko O.I., Tsynalievska I.A. Genesis and Conceptual Foundations of the Territorial Cohesion Policy of Regions in Ukraine (Problems of Definition of the Concept and Essence)
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Генезис та концептуальні основи політики територіальної згуртованості регіонів в україні (проблеми визначення поняття та суті) / О.І. Лайко, І.А. Циналєвська // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 2 (20). – С. 37-50. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/220-2_print
 
Мартинюк А.О., Пульча Д.О. Удосконалення аудиту ефективності процесу підготовки управлінських кадрів, здатних до професійної діяльності в органах публічної влади
Martyniuk A.O., Pulcha D.O. Improving of the performance audit process of training management staff capable of professional activity in public authorities
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Удосконалення аудиту ефективності процесу підготовки управлінських кадрів, здатних до професійної діяльності в органах публічної влади / А.О. Мартинюк, Д.О. Пульча // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 2 (20). – С. 51-59. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/220-2_print
 
Захарченко В.І., Онешко С.В. Імітаційно-оптимізаційне моделювання взаємодії високотехнологічного підприємства і фінансово-кредитної установи
Zakharchenko V.I., Oneshko S.V. Simulation-Optimization Modeling of Interaction Between a High-Tech Enterprise and a Financial and Credit Institution
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Імітаційно-оптимізаційне моделювання взаємодії високотехнологічного підприємства і фінансово-кредитної установи / В.І. Захарченко, С.В. Онешко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 2 (20). – С. 60-68. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/220-2_print
 
Еісай Салах Абу Ісбайхах Алмабрук. Концептуальні підходи до управління розвитком інноваційно-активних виробничих підприємств на засадах безпекоорієнтованості в ризикогенному середовищі
Eisay Salakh Abu Isbaykhakh Almabruk. Conceptual Approaches to Managing the Development of Innovation-Active Manufacturing Enterprises on the Basis of Safety Orientation in a Risky Environment
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Концептуальні підходи до управління розвитком інноваційно-активних виробничих підприємств на засадах безпекоорієнтованості в ризикогенному середовищі / Еісай Салах Абу Ісбайхах Алмабрук // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 2 (20). – С. 69-73. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/220-2_print
 

3(61)

Захарченко В.І., Єрмак С.О. Ключові завдання антикризового управління при проектуванні та моделюванні організаційно-технологічних систем у високотехнологічному виробництві (Частина 2)
Zakharchenko V.I., Yermak S.O. Key tasks of anti-crisis management in designing and modeling organizational and technological systems in high-tech industry (Part 2)
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ключові завдання антикризового управління при проектуванні та моделюванні організаційно-технологічних систем у високотехнологічному виробництві (Частина 2) / В.І. Захарченко, С.О. Єрмак // Економіка: реалі часу. Науковий журнал. – 2022. – № 3 (61). – С. 5-17. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n3.html
 
Балан О.С, Граціотова Г.О., Цехмістренко Л. Впровадження моделей місцевого економічного розвитку в публічному управлінні
Balan O.S., Hratsiotova H.O., Tsekhmistrenko L. Introducting Models of Local Economic Development in Public Administration
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Introducting Models of Local Economic Development in Public Administration / O.S. Balan, H.O. Hratsiotova, L. Tsekhmistrenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 3 (61). – С. 18-25. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n3.html
 
Гусаріна Н.В., Шепель М.Є., Савченко Д.О. Розвиток ділового етикету майбутніх державних службовців як складової професійного іміджу
Husarina N.V., Shepel M.Ye., Savchenko D.O. Future Civil Servants’ Business Etiquette Development as a Part of Professional Image
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Future Civil Servants’ Business Etiquette Development as a Part of Professional Image / N.V. Husarina, M.Ye. Shepel, D. Savchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 3 (61). – С. 26-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n3.html
 
Добрянська Н.А., Галицький О.М., Лук’янчук К.П. Поняття, структура та статистичний аналіз державного бюджету України
Dobrіanska N.A., Halytskyi O.M., Lukіanchuk K.P. The concept, structure and statistical analysis of the state budget of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The concept, structure and statistical analysis of the state budget of Ukraine / N.A. Dobrіanska, O.M. Halytskyi, K.P. Lukіanchuk // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 3 (61). – С. 33-39. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n3.html
 
Захарченко В.І., Онешко С.В. Застосування експертних систем на етапах прийняття проєктних рішень при створенні організаційно-технологічних систем
Zakharchenko V.I., Oneshko S.V. Application of expert systems at the stages of design decision making in the creation of organizational and technological systems
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Застосування експертних систем на етапах прийняття проєктних рішень при створенні організаційно-технологічних систем / В.І. Захарченко, С.В. Онешко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 3 (61). – С. 40-47. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n3.html
 
Круглікова В.В., Бондаренко О.М., Поляшова О.О. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на рівень конкурентоспроможності будівельного підприємства
Kruglikova V V., Bondarenko O.M., Poliashova O.O. Impact of factors of external and internal environment on competitiveness of construction company
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Impact of factors of external and internal environment on competitiveness of construction company / V.V. Kruglikova, O.M. Bondarenko, O.O. Poliashova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 3 (61). – С. 48-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n3.html
 
Кімінчиджи Г.І., Яценко М.С. Інтенсификація цифрових технологій в умовах пандемії COVID-19: соціально-економічний аспект
Kiminchydzhy H.I., Yatsenko M.S. Intensification of digital technologies in the context of the COVID-19 pandemic: socio-economic aspect
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Інтенсифікація цифрових технологій в умовах пандемії COVID-19: соціально-економічний аспект / Г.І. Кімінчиджи, М.С. Яценко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 3 (61). – С. 56-64. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n3.html
 

2(60)

Захарченко В.І., Єрмак С.О. Ключові завдання антикризового управління при проектуванні та моделюванні організаційно-технологічних систем у високотехнологічному виробництві (Частина 1)
Zakharchenko V.I., Yermak S.O. Key tasks of anti-crisis management in designing and modeling organizational and technological systems in high-tech industry (Part 1)
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ключові завдання антикризового управління при проектуванні та моделюванні організаційно-технологічних систем у високотехнологічному виробництві (Частина 1) / В. І. Захарченко, С. О. Єрмак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 2 (60). – С. 5-21. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n2.html
 
Бавико О.Є., Яновський Д.Л. Управлінські аспекти забезпечення зростання товарообороту торговельних підприємств в умовах зростання конкуренції
Bavyko O.Ye., Yanovskyi D.L. Management aspects of ensuring the growth of turnover of trade enterprises in conditions of increasing competition
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Управлінські аспекти забезпечення зростання товарообороту торговельних підприємств в умовах зростання конкуренції / О.Є. Бавико, Д.Л. Яновський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 2 (60). – С. 22-28. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n2.html
 
Балан О.С., Добрянська Н.А., Смаровоз М.Г. Концепція «нової» моделі публічного управління
Balan O.S., Dobrianska N.A., Smarovoz M.G. The concept of a “new” model of public administration
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The concept of a “new” model of public administration / O. S. Balan, N. A. Dobrianska, M. G. Smarovoz // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 2 (60). – С. 29-36. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n2.html
 
Гутарева Ю.В., Шардакова А.Д. Удосконалення системи мотивації кадрів крюїнгової компанії в умовах всесвітньої пандемії
Hutareva Yu.V., Shardakova A.D. Improvement of the crewing competition motivation system in the conditions of the world pandemic
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Удосконалення системи мотивації кадрів крюїнгової компанії в умовах всесвітньої пандемії / Ю. В. Гутарева, А. Д. Шардакова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 2 (60). – С. 37-42. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n2.html
 
Захарченко В.І., Онешко С.В. Морфологічний синтез на операційному рівні у дослідженнях розвитку організаційнотехнологічних систем
Zakharchenko V.I., Oneshko S.V. Morphological synthesis at the operational level in research of organizational and technological systems
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Морфологічний синтез на операційному рівні у дослідженнях розвитку організаційнотехнологічних систем / В. І. Захарченко, С. В. Онешко // кономіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 2 (60). – С. 43-50. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n2.html
 
Кулінська А.В., Ткач К.І. Формування методичного інструментарію управління безпекою у фінансовій сфері життєдіяльності суспільства в умовах нестабільної геополітичної ситуації
Kulinska A.V., Tkach K.I. Formation of methodological tools for managing safety in the financial sphere of society in an unstable geopolitical situation
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Формування методичного інструментарію управління безпекою у фінансовій сфері життєдіяльності суспільства в умовах нестабільної геополітичної ситуації / А.В. Кулінська, К.І. Ткач // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 2 (60). – С. 51-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n2.html
 
Свірідова С.С., Степанченко О.О. Некрилова М. Основні завдання стратегічного розвитку водного господарства територій в Україні
Sviridova S.S., Nekrylova М., Stepanchenko O.O. The main tasks for strategic development of water sector in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The main tasks for strategic development of water sector in Ukraine / S.S. Sviridova, М. Nekrylova, O.O. Stepanchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 2 (60). – С. 61-67. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n2.html
 
Фрайман А.В., Селіванова Н.М. Удосконалення організації обліку основних засобів в період карантину
Fraiman A.V., Selivanova N.M. Improvement of the organization of accounting of fixed assets during quarantine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Удосконалення організації обліку основних засобів в період карантину / А.В. Фрайман, Н.М. Селіванова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 2 (60). – С. 68-81. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n2.html
 
Ніколюк О.В., Брюшкова Н.О., Добрянська Н.А. Ефективні практики публічного управління: аналіз міжнародного досвіду в умовах реалізації реформ публічного управління
Nikoliuk O.V., Briushkova N.O., Dobrianskа N.A. Effective practices of public administration: analysis of international experience in the conditions of implementation of public administration ref
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Effective practices of public administration: analysis of international experience in the conditions of implementation of public administration ref / O.V. Nikoliuk, N.O. Briushkova, N.A. Dobrianskа // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 2 (60). – С. 82-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n2.html
 

1(19)

Бавико О.Є., Лозовець В.О., Ткачов А.Є. Організаційно-управлінські аспекти забезпечення ефективності підприємницьких структур в умовах зростання соціальноекономічної турбулентності
Bavyko О.Ye., Lozovets V.O., Tkachov A.Ye. Organizational and managerial aspects of ensuring the efficiency of business structures in the face of growing socio-economic turbulence
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Organizational and Managerial Aspects of Ensuring the Business Structures Efficiency in the Conditions of Growing Socio-Economic Turbulence / O.Ye. Bavyko, V.O. Lozovets, A.Ye. Tkachov // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 1 (19). – С. 5-16. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/119-2_print
 
Балан О.С., Шепель М.Є., Сита Є.М. Кураторство як інструмент розвитку професійного іміджу майбутніх державних службовців
Balan O.S., Shepel M.Ye., Syta Ye.M. Academic Supervision as a Tool for Future Civil Servants’ Professional Image Development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Academic Supervision as a Tool for Future Civil Servants’ Professional Image Development / O.S. Balan, M.Ye. Shepel, Ye.M. Syta // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 1 (19). – С. 17-26. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/119-2_print
 
Добрянська Н.А., Янгулов Е.П. Діджиталізація та смартизація як основні інструменти відновлення економіки підприємств
Dobrianska N.А., Yangulov E.P. Digitalization and smartization as the main tools for recovery of business economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Діджиталізація та смартизація як основні інструменти відновлення економіки підприємств / Н.А. Добрянська, Е.П. Янгулов // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 1 (19). – С. 27-34. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/119-2_print
 
Захарченко В.І., Єрмак С.О. Формування системи моніторингу функціонування організаційно-технологічної системи на прикладі гнучкого виробництва
Zakharchenko V.I., Yermak S.O. Formation of the monitoring system functioning of the organizational and technological system on the flexible production example
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Формування системи моніторингу функціонування організаційно-технологічної системи на прикладі гнучкого виробництва / В.І. Захарченко, С.О. Єрмак // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 1 (19). – С. 35-42. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/119-2_print
 
Кулінська А.В., Ткач К.І. Становлення нової парадигми соціальноекономічного розвитку громадянського суспільства
Kulinska A.V., Tkach K.I. Formation of a new paradigm of socio-economic development of civil society
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
. Становлення нової парадигми соціально-економічного розвитку громадянського суспільства / А.В. Кулінська, К.І. Ткач // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 1 (19). – С. 43-49. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/119-2_print
 
Макаренко А.Б., Татаринцева Ю.Л., Кочетова Т.І. Тенденції та особливості розвитку процесів управління FinTech під час глобальної пандемії
Makarenko A.B., Tataryntseva Yu.L., Kochetova T.I. Trends and Features of FinTech Management Processes Evolution During the Global Pandemic
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Trends and Features of FinTech Management Processes Evolution During the Global Pandemic / A.B. Makarenko, Yu.L. Tataryntseva, T.I. Kochetova // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 1 (19). – С. 50-55. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/119-2_print
 
Продіус О.І., Донецкова В.А. Інструменти digital-маркетингу у комплексному просуванні
Prodius O.I., Donetskova V.A. Digital marketing tools in comprehensive promotion
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Інструменти digital-маркетингу у комплексному просуванні / О.І. Продіус, В.А. Донецкова // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 1 (19). – С. 56-63. – Режим доступу до журн.: https://economics.net.ua/119-2_print
 

1(59)

Ніколюк О.В., Брюшкова Н.О., Добрянська Н.А. Ефективні практики публічного управління: аналіз міжнародного досвіду в умовах реалізації реформ публічного управління
Nikoliuk O.V., Briushkova N.O., Dobrianskа N.A. Effective practices of public administration: analysis of international experience in the conditions of implementation of public administration ref
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Новітні теорії управління конкурентоспроможністю персоналу в умовах діджиталізації та COVID-19 / Н.А. Добрянська, Н.М. Фоміна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 1 (59). – С. 5-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n1.html
 
Волощук Л.О., Селіванова Н.М., Драгомир Д.В. Організація обліку фінансових результатів: порядок визначення, формування та удосконалення
Voloshchuk L.O., Selivanova N.M., Dragomir D.V. Accounting Organization of Financial Results: The Procedure for Determination, Formation and Improvement
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Accounting Organization of Financial Results: The Procedure for Determination, Formation and Improvement / L.O. Voloshchuk, N.M. Selivanova, D.V. Dragomir // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 1 (59). – С. 14-21. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n1.html
 
Дернова І.А., Боровик Т.М. Цифровізація економіки України в умовах пандемії: тенденції та напрями розвитку
Dernova I.A., Borovyk T.M. Digitization of Ukraine’s economy in a pandemic: trends and directions of development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Цифровізація економіки України в умовах пандемії: тенденції та напрями розвитку / І.А. Дернова, Т.М. Боровик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 1 (59). – С. 22-29. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n1.html
 
Замлинський В.А., Шардакова А.Д., Адель Мохамед Абдула Султан Аль Алі. Конфлікт менеджмент у сучасних умовах економічної діяльності
Zamlynskyi V.A., Shardakova A.D, Adil Mohamed Abdalla Sultan Al Ali. Conflict management in modern conditions of economic activity
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Conflict management in modern conditions of economic activity / V.A. Zamlynskyi, A.D. Shardakova, Adil Mohamed Abdalla Sultan Al Ali // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 1 (59). – С. 30-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n1.html
 
Захарченко В.І., Єрмак С.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування організаційно-технологічних систем у складі науково-дослідних організацій
Zakharchenko V.I., Yermak S.O. Іnformation and analytical support of organizational and technological systems functioning as a part of research organizations
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування організаційно-технологічних систем у складі науково-дослідних організацій / В.І. Захарченко, С.О. Єрмак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 1 (59). – С. 41-53. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n1.html
 
Кімінчиджи Г.І., Кірсанова В.В., Селіванова Н.М., Степанченко О.О. Організація бухгалтерського контролю та юридичної відповідальності на промисловому підприємстві
Kiminchydzhy H.I., Kirsanova V.V., Selivanova N.M., Stepanchenko O.O. Organization of Accounting Control and Legal Responsibility at an Industrial Enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Organization of Accounting Control and Legal Responsibility at an Industrial Enterprise / H.A. Kiminchydzhy, V.V. Kirsanova, N.M. Selivanova, O.O. Stepanchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 1 (59). – С. 54-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2022/n1.html
 

2(48)

Меджибовська Н.С. Мікробізнес в публічних закупівлях: залежність від регіонального розвитку

Medzhybovska N.S. Microbusiness in public procurement: dependence on regional development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Мікробізнес в публічних закупівлях: залежність від регіонального розвитку / Н.С. Меджибовська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 5-14. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Граціотова Г.О., Пульча Д.О. Фінансове забезпечення та ефективність залучення інвестицій у розвиток інфраструктури Одеської області

Hratsiotova Н.O., Pulcha D.O. Financial Assurance and Efficiency of Investments Attraction in the Infrasrtucture Development of the Odessa Region

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Financial Assurance and Efficiency of Investments Attraction in the Infrasrtucture Development of the Odessa Region / Н.O. Hratsiotova, D.O. Pulcha // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 15-21. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Грибіненко О.М. Концептуальні моделі економічної безпеки як поліструктурної системи

Hrybinenko O.М. Conceptual models of economic security as a polystructural system

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Концептуальні моделі економічної безпеки як поліструктурної системи / О.М. Грибіненко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 22-29. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Жабинець О.Й. Регіональні тенденції розвитку сектору страхових послуг

Zhabynets O.Y. Regional trends of development of insurance services sector

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Регіональні тенденції розвитку сектору страхових послуг / О. Й. Жабинець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 30-36. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Захарченко В.І., Манічева А.В. Діагностика загроз сталому розвитку території Українського Причорномор’я

Zakharchenko V.I., Manicheva A.V. Threats Diagnosis of Sustainable Development of the Ukrainian Black Sea Coastal Area Territory

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Threats Diagnosis of Sustainable Development of the Ukrainian Black Sea Coastal Area Territory / V.I. Zakharchenko, A.V. Manicheva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 37-43. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Ксендзук В.В., Бондаренко Д.О. Окремі питання в сфері запобігання економічній злочинності в Україні

Ksendzuk V V., Bondarenko D.О. Some issues in the field of economic crime prevention in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Окремі питання в сфері запобігання економічній злочинності в Україні / В.В. Ксендзук, Д.О. Бондаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 44-50. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Кулінська А.В. Перспективні напрями створення сучасних територіальних громад як концептуальні засади реформування місцевого самоврядування

Kulinska A.V. Promising directions for the creation of modern territorial communities as a conceptual basis for reforming local self-government

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Promising directions for the creation of modern territorial communities as a conceptual basis for reforming local self-government / A.V. Kulinska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 51-58. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Нєнно І.М. Методологія майстерності підготовки управлінського персоналу

Nyenno I.M. Methodology of managerial education

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Методологія майстерності підготовки управлінського персоналу / І. М. Нєнно // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 59-65. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Лисюк А.В. Рекламний продукт як об’єкт бухгалтерського обліку: проблеми ідентифікації за національними та міжнародними стандартами

Lysiuk A.V. Advertising product as the accounting object: problems of identification by national and international standards

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Advertising product as the accounting object: problems of identification by national and international standards / A.V. Lysiuk // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 66-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Селіванова Н.М. Особливості організації та методики обліку і документування розрахунків за виплатами працівникам підприємства

Selivanova N.M. Features of the organization and methods of accounting and documentation of payments to employees of the enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Особливості організації та методики обліку і документування розрахунків за виплатами працівникам підприємства / Селіванова Н.М. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 73-83. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Філіппов В.Ю. Організаційно-економічний механізм функціонування інформаційно-інноваційної діджиталплатформи підприємництва сталого розвитку

Filippov V.Y. Organizational-economic mechanism of functioning information-innovative digital platform sustainable development entrepreneurship

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Організаційно-економічний механізм функціонування інформаційно-інноваційної діджиталплатформи підприємництва сталого розвитку / В.Ю Філіппов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 84-91. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

Шацкова Л.П., Фрайман А.В. Особливості та проблемні аспекти формування облікової політики бюджетної установи

Shatskova L.P., Fraiman A.V. Peculiarities and problemal aspects of formation of accounting policy of the budget institution

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Особливості та проблемні аспекти формування облікової політики бюджетної установи / Л.П. Шацкова, А.В. Фрайман // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 2 (48). – С. 92-100. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n2.html
 

1(47)

Єрмакова О.А. Пріоритети інноваційного розвитку Одеської області

Iermakova O.A. Priorities of innovative development of the Odessa region

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Пріоритети інноваційного розвитку Одеської області / О.А. Єрмакова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – С. 5-11. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Балан А.А., Тимонюк В.С. Ділова активність підприємств: аналітичний огляд

Balan A.A., Timonyuk V.S. Business activity of enterprises: analytical review

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Business activity of enterprises: analytical review / A.A. Balan, V.S. Timonyuk // Economics: time realities. Scientific journal. – 2020. – № 1 (47). – P. 12-19. – Retrieved from http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Добрянська Н.А., Буковський Д.А. Реформа децентралізації як засіб формування ефективного місцевого самоврядування в Україні

Dobryanska N.A., Bukovsky D.A. Decentralization reform as a means of forming effective local self-government in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Реформа децентралізації як засіб формування ефективного місцевого самоврядування в Україні / Н.А. Добрянська, Д.А. Буковський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – С. 20-26. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Захарченко В.І., Метіль Т.К., Сорока Л.М. Методика оцінки конкурентоспроможності послуг у туристичній індустрії

Zakharchenko V.I., Metil T. K., Soroka L.M. Methodology for assessing the competitiveness of services in the tourism industry

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Methodology for assessing the competitiveness of services in the tourism industry / V.I. Zakharchenko, T.K. Metil, L.M. Soroka // Economics: time realities. Scientific journal.– 2020. – № 1 (47). – Р. 27-37. – Retrieved from http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Одрехівський М.В., Пшик-Ковальська О.О. Проблеми оптимізування управлінських рішень в умовах інформатизації рекреаційних інноваційних підприємств

Odrekhivsky M.V., Phsyk-Kovalska O.O. Problems of optimizing management decisions in the conditions of informatization of recreation innovative enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Проблеми оптимізування управлінських рішень в умовах інформатизації рекреаційних інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – С. 38-47. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Самброс С.А., Балан О.С., Лебедєва В.В. Можливості застосування Fintech в удосконаленні організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування

Sambros S.A., Balan O.S., Lebedeva V.V. Possibilities of application Fintech in improving the organization administrative services provision by local authorities

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Possibilities of application Fintech in improving the organization administrative services provision by local authorities / S.A. Sambros, O.S. Balan, V.V .Lebedeva // Economics: time realities. Scientific journal. – 2020. – № 1 (47). – Р. 48-52. – Retrieved from http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Селіванова Н.М., Качанова Н.С. Організаційно-методичні аспекти компонентного обліку основних засобів в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

Selivanova N.M., Kachanova N.S. Organizational and methodological aspects of the component accounting of fixed assets in the conditions of transition to the international standards of financial reporting

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Організаційно-методичні аспекти компонентного обліку основних засобів в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності / Н.М. Селіванова, Н.С. Качанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – С. 53-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Смоквіна Г.А., Кімінчиджи Г.І. Дослідження основних завдань Міжнародної організації праці та напрямів використання закордонного досвіду у вітчизняному законодавстві

Smokvina А., Kiminchydzhy А. Investigation of the main tasks of the International Labor Organization and directions of use of foreign experience in domestic legislation

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Дослідження основних завдань МОП та напрямів використання закордонного досвіду у вітчизняному законодавстві / Г.А. Смоквіна, Г.І. Кімінчиджи // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – С. 61-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Філіппов В.Ю. Концептуальні підходи та модель системноінтегрованого управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку

Volodymyr Y. Filippov. Conceptual approaches and systemintegrated management of business development model according to the sustainable development imperatives

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Концептуальні підходи та модель системно-інтегрованого управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку / В.Ю. Філіппов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – С. 72-83. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Хвальчик І.Л. Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством

Khvalchyk I.L. Summary of information-analytical safety management of enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємством / І.Л. Хвальчик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – С. 84-90. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

Пантелеєв В.П. Консолідація інформації з регулювання аудиту, організації і методики аудиту в країнах ЄС

Panteleiev V.P. Consolidation of information about audit, audit organization and audition methods in the EU countries

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Консолідація інформації з регулювання аудиту, організації і методики аудиту в країнах ЄС / В.П. Пантелеєв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – С. 91-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2020/n1.html
 

6(46)

Єфімова Г.В., Клисяк М.Д. Систематизація загроз і ризиків економічної безпеки регіону в процесі децентралізації

Iefimova G.V., Klysiak M.D. Systematization of risks and threats to the economic security of the region in the process of decentralization

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Систематизація загроз і ризиків економічної безпеки регіону в процесі децентралізації. / Г.В. Єфімова, М.Д. Клисяк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 5-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Бажеріна К. В.Управління лояльністю на промисловому ринку на основі життєвого циклу клієнта

Bazherina K. The management of loyalty in the industrial market based on customer life cycle

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Управління лояльністю на промисловому ринку на основі життєвого циклу клієнта / К. В. Бажеріна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 14-21. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Балан А.А., Бондаренко А.О. Публічний аудит: теорія та практика

Balan A.A., Bondarenko A.A. Public audit: theory and practice

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Публічний аудит: теорія та практика./ А. А Балан, А. О. Бондаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 22-26. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Балан О.С, Кравцова І.Р. Функції та сфери публічного управління

Balan O.S., Kravtsova I.R. Functions and areas of public administration

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Функції та сфери публічного управління / О. С. Балан, І. Р. Кравцова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 27-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Брежнєва-Єрмоленко О. В., Байдуж А. О. Медичне страхування в Україні: аналіз та перспективи розвитку

Brezhnyeva-Yermolenko O.V., Baiduzh A.O. Health insurance in Ukraine: analysis and prospects of development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Медичне страхування в Україні: аналіз та перспективи розвитку / О. В. Брежнєва-Єрмоленко, А. О. Байдуж // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 33-38. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Біда П.І., Петрова О.М. Технологія блокчейн та її використання у державному земельному кадастрі та землеустрою

Bida P.I., Petrova O.M. Blockchain Technology and its use in the state land cadastre and land management

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Технологія блокчейн та її використання у державному земельному кадастрі та землеустрою. / П. І. Біда, О. М. Петрова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 39-46. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Ванькович Ю. М. Фактори виникнення тіньової діяльності підприємств

Vankovych Y.M. Factors in the emergence of the shadow activities at enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Фактори виникнення тіньової діяльності підприємств / Ю. М. Ванькович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 47-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Деркач О.Г., Акіменко А.А. Методичні підходи до оцінювання маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства

Derkach O.G., Akimenko A.А. Methodical approaches to assessing marketing activity of agricultural enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Методичні підходи до оцінювання маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства / О. Г. Деркач, А. А. Акіменко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 53-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Єпіфанова І.М., Фоміна Н.М., Кипибіда А.О. Організаційно-економічне забезпечення експортної діяльності виробничого підприємства в умовах глобалізації

Yepifanova I.M., Fomina N.M., Kypybida A.O. Organizational and economic support of export activity of a manufacturing enterprise in the conditions of globalization

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Organizational and economic support of export activity of a manufacturing enterprise in the conditions of globalization. / I. M. Yepifanova, N. M. Fomina, A. O Kypybida // Economics: time realities. Scientific journal. – 2019. – № 6 (46). – С. 61-67. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Жмай О.В., Конопля О.І. Стратегії поведінки в конфлікті: види, сутність та взаємозв’язок з емоційним інтелектом

Zhmai A.V., Konoplia O.I. Conflict behavior strategies: types, essence and relationship with emotional intelligence

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Стратегії поведінки в конфлікті: види, сутність та взаємозв’язок з емоційним інтелектом. / О. В. Жмай, О. І. Конопля // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 68-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Задорожнюк Н.О. Перспективні напрями розвитку ІТ-галузі в Україні

Zadorozhniuk N.О. Perspective directions of IT-development in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Перспективні напрями розвитку ІТ-галузі в Україні / Н. О. Задорожнюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 77-84. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Заїка О. В., Бірюкова Т. Ф. Соціальна напруга в трудовому колективі як чинник реорганізації підприємства

Zaika O.V., Biriukova T. F. Social tension in the team as a factor of reorganization of the enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Соціальна напруга в трудовому колективі як чинник реорганізації підприємства. / О. В. Заїка, Т. Ф. Бірюкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 85-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Заюков І. В. Оцінка продуктивності праці в регіональному розрізі на сучасному етапі розвитку економіки України

Zayukov I. V. An estimation of the labour productivity is in a regional cut on the modern stage of development of economy of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Оцінка продуктивності праці в регіональному розрізі на сучасному етапі розвитку економіки України / І. В. Заюков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 95-103. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Коритник Л.П. Проблемні питання обліку витрат в державному секторі та напрями їх вирішення

Korytnyk L. P. Problem issues of costs accounting in the public sector and directions of their solution

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Проблемні питання обліку витрат в державному секторі та напрями їх вирішення / Л. П. Коритник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 104-112. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Костецька К.О., Гордійчук Є.Г. Віхи інклюзивного зростання як передумови формування економіки вражень

Kostetska K.O., Gordiuchyk E.G. Inclusive growth stages as a prerequisite for formation of experience economy

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Віхи інклюзивного зростання як передумови формування економіки вражень / К. О. Костецька, Є. Г Гордійчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 113-118. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Кубік В. Д., Обнявко О. В. Етична складова облікової політики підприємств

Kubik V. D., Obniavko O. V. Ethical component of accounting policy of enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Етична складова облікової політики підприємств. / В. Д. Кубік, О. В. Обнявко. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 119-127. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Кусик Н.Л., Гузь Д.О. Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії стійкого економічного розвитку підприємств малого бізнесу

Kusyk N., Huz D. Theoretical and methodological aspects of the formation of a strategy for sustainable economic development of small businesses

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії стійкого економічного розвитку підприємств малого бізнесу / Н. Л. Кусик, Д. О. Гузь // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 128-135. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Романова О.В. Організація документообігу з обліку витрат на професійний розвиток працівників

Romanova O. V. Organization of document flow for accounting of expenses on professional development of employees

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Організація документообігу з обліку витрат на професійний розвиток працівників / О.В. Романова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 136-145. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Рудакова С.Г., Данилевич Н.С., Яковенко Д.O. Сучасні тренди в управлінні персоналом: практика використання прикладних рішень та можливості їх поширення

Rudakova S.G., DanylevychN.S., Yakovenko D.A. Modern trends in personnel management: their application and the possibility of their expansion

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Modern trends in personnel management: their application and the possibility of their expansion. / S.G. Rudakova, N.S. Danylevych., D.A. Yakovenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 146-152. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Свінарьова Г.Б. Облікові інструменти управління витратами інноваційної діяльності підприємства в умовах діджиталізації

Svinarova H.B. Accounting tools for managing the costs of innovative activities of an enterprise in the context of digitalization

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Облікові інструменти управління витратами інноваційної діяльності підприємства в умовах діджиталізації / Г.Б. Свінарьова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 151-156. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Своробович Л.М., Карпенко Н.В. Теоретико-методологічні аспекти формування ефективної мотиваційної складової в системі управління персоналом

Svorobovich L.M., Karpenko N.V. Theoretical-methodological aspects of the formation of an effective motivational component in the personnel management system

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретико-методологічні аспекти формування ефективної мотиваційної складової в системі управління персоналом / Л.М. Своробович , Н.В. Карпенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 157-165. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Федотова І.В., Шинкаренко В.Г. Розробка структурнорівневої моделі еволюційного розвитку життєздатного підприємства

Fedotova I.V., Shynkarenko V.G. Structural-level model development of viable enterprise evolutionary progress

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Розробка структурно-рівневої моделі еволюційного розвитку життєздатного підприємства / І. В. Федотова, В. Г. Шинкаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 166-177. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Телепнєва О.С. Моделювання впливу підсистем вимірювання й керування на функціонування атомарних антропотехнічних систем

Telepneva O.S. Modeling the influence of measurement and control subsystems on the functioning of atomic anthropotechnical systems

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Моделювання впливу підсистем вимірювання й керування на функціонування атомарних антропотехнічних систем / О.С.Телепнєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 178-184. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

Гевко В.Л. Алгоритм формування організаційної культури підприємств мережевих структур: позитивні екстерналії та ефективність забезпечення

Gevko V.L. Аlgorithm of formation of organizational culture of enterprises of network structures: positive externals and efficiency of provision

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Алгоритм формування організаційної культури підприємств мережевих структур: позитивні екстерналії та ефективність забезпечення / В. Л. Гевко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 6 (46). – С. 185-190. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n6.html
 

5(45)

Лисюк В.М., Топалова І.А. Методологія формування та аналізу логістичної структури товарних ринків

Lysyuk V.M., Topalova I.A. Methodology of formation and analysis of logistic structure of commodity markets
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Методологія формування та аналізу логістичної структуритоварнихринків / В. М. Лисюк, І. А. Топалова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 5-15. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Андрос С.В., Чан Сі Цо. Інформаційні технології як базис інноваційного розвитку підприємств

Andros S.V., Chang Shichao. Information technologies as the basis of innovative development of enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Інформаційні технології як базис інноваційного розвитку підприємств / С. В. Андрос, Сі Цо Чан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 16-25. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Безверхий К.В. Реалізація принципу зв’язаності інформації в інтегрованій звітності вітчизняних підприємств

Bezverkhyi K.V. Implementation of the information connection principle in the integrated reporting of domestic enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Реалізація принципу зв’язаності інформації в інтегрованій звітності вітчизняних підприємств / К. В. Безверхий // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 26-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Загородній А.Г., Оліховський В.Я., Хомин Г.І. Використання альтернативних елементів облікової політики підприємства в податковому плануванні

Zahorodniy A.G., Olikhovskyi V.Ya., Homin G.I. Use of alternative elements of the enterprise accounting policy in tax planning
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Use of alternative elements of the enterprise accounting policy in tax planning / A. G. Zahorodniy, V. Ya. Olikhovskyi, G.I. Homin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 32-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Захарченко В.І., Зеркіна О.О. Функціонально-вартісний аналіз процесу реструктуризації машино-будівного підприємства

Zakharchenko V.I., Zerkina O.O. Functional-cost analysis of restructurization process of machine-building enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Функціонально-вартісний аналіз процесу реструктуризації машино-будівного підприємства. / В.І. Захарченко, О.О. Зеркіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 38-44. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Заюков І. В. Сучасні тенденції розвитку продуктивності праці в Україні на макрорівні

Zayukov I. V. The modern progress of the labour productivity trends in Ukraine on a macro level
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Сучасні тенденції розвитку продуктивності праці в Україні на макрорівні / І. В. Заюков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 45-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Жабинець О.Й., Мединська Т.В. Роль міст обласного значення у залучені прямих іноземних інвестицій: регіональний вимір

Zhabynetsi O.Y., Medynska T.V. The role of cities of regional importance in attracting foreign direct investments: regional dimension
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Роль міст обласного значення у залучені прямих іноземних інвестицій: регіональний вимір. / О.Й. .Жабинець, Т.В., Мединська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 53-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Квасній Л.Г., Килівник О.В. Дослідження інноваційного розвитку закладів охорони здоров’я України

Kvasniі L.G., Kylіvnyk O.V. Research of innovative development of health care institutions of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Дослідження інноваційного розвитку закладів охорони здоров’я України. / Л. Г. Квасній, О. В. Килівник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 60-66. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Коваль Л.П. Оцінка бізнес-середовища деревообробної промисловості у західному регіоні

Koval L.P. The assessment of woodworking industry business environment in the western region
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінка бізнес-середовища деревообробної промисловості у західному регіоні / Л. П. Коваль // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 67-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Кулінська А.В., Цуркаль Ю.О. Підходи до визначення комплексу інструментів політики стимулювання регіонального соціально-економічного розвитку

Kulinska A.V., Tsurkal Y.О. The approaches to the definition of a set of policy instruments to stimulate regional socio-economic development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Підходи до визначення комплексу інструментів політики стимулювання регіонального соціально-економічного розвитку./ А.В. Кулінська, Ю.О Цуркаль // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 73-79. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Лакіза В. В., Зинич Л. В. Специфіка здійснення міжнародних факторингових операцій на території України

Lakiza V. V., Zynych L.V. Specifity of performance of international factoring in the terittory of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Специфіка здійснення міжнародних факторингових операцій на території України. / В. В. Лакіза, Л. В. Зинич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 80-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Нікішина О. В. Теоретико-методичний підхід до оцінки збалансованості економічних інтересів суб’єктів логістичних ланцюгів товарних ринків

Nikishyna O. V. Theoretical -methodical approach to assess the balance of economic interests of the subjects of logistics chains of commodity markets
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретико-методичний підхід до оцінки збалансованості економічних інтересів суб’єктів логістичних ланцюгів товарних ринків / О.В. Нікішина // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 88-99. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Пономарьова Т.В., Мельникова О.П. Проблеми обліку й оподаткування ІТ сфери в Україні

Ponomarova T.V., Melnykova O.P. Problems of accounting and taxation IT in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проблеми обліку й оподаткування ІТ сфери в Україні. / Т. В. Пономарьова, О. П. Мельникова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 100-107. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Сарана Л.А. Особливості кластерного підходу до розвитку секторів економіки регіонів

Sarana L.A. Specific of the cluster approach to the development of the economy at the regions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Особливості кластерного підходу до розвитку секторів економіки регіонів / Л. А. Сарана // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 108-116. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 
Яковенко В. С., Казеян Н. К. Моделювання «життєздатності» суб’єктів креативної економіки

Iakovenko V., Kazeian N. Modeling the “viability” of subjects of creative economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Моделювання «життєздатності» суб’єктів креативної економіки. / В. С. Яковенко, Н. К. Казеян // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 117-126. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n5.html
 

4(44)

Кузьмін О.Є., Комарницька Г.О. Оцінювання державнопартнерського потенціалу територіального утворення

Kuzmin О.Ye., Komarnytska H.O. Assessment of the StatePartner Potential of the Territorial Entity
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінювання державно-партнерського потенціалу територіального утворення / О. Є. Кузьмін, Г. О. Камарницька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 5-17. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Безверхий К.В. Дисципліна «Інтегрована звітність»: вимога часу

Bezverkhyi K.V. Discipline “Integrated reporting”: time requirement
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Дисципліна «Інтегрована звітність»: вимога часу / К. В.Безверхий // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 18-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Бондарчук М. Є. Сучасні фактори формування внутрішнього ринку харчових продуктів

Bondarchuk М.Ye. Modern factors of formation of the domestic food market
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Сучасні фактори формування внутрішнього ринку харчових продуктів / М. Є. Бондарчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 25-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Добрянська Н.А., Капелюшна А.А. Управління інвестиційним процесом Одеської області

Dobrianskа N.A., Kapeliushna A.A. Management of the investment process of the Odessa region
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Управління інвестиційним процесом Одеської області / Н. А. Добрянська, А. А. Капелюшна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 32-39 – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Завербний А.С., Шпак Ю.Н. Проблеми гармонійного розвитку енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції

Zaverbnyj A.S., Shpаk Yu.N. Problems of harmonious development of energy supply and energy efficiency of the economy in the context of European integration
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проблеми гармонійного розвитку енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції. / А.С. Завербний, Ю.Н. Шпак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 40-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Кобєлєва Т.О. Моніторинг рівня комплаєнс-безпеки промислового підприємства

Kobіelіeva T.O. Monitoring the level of compliance of the industrial enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Моніторинг рівня комплаєнс-безпеки промислового підприємства / Т. О. Кобєлєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 49-56. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Кравченко С.І. Екологізація розвитку національних інноваційних систем

Kravchenko S.I. Ecologization of national innovation systems development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Екологізація розвитку національних інноваційних систем / С. І. Кравченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 57-64. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Кулінська А. В, Доскоч С.А. Ключові аспекти кількісного підходу до прогнозування програмно-цільового бюджетування в управлінні бюджетними коштами

Kulinska A.V., Doskoch S.A. The key aspects of the quantitative approach to forecasting program-targeted budgeting in budget funds management
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ключові аспекти кількісного підходу до прогнозування програмно-цільового бюджетування в управлінні бюджетними коштами / А. В. Кулінська, С. О. Доскоч // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 65-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Луцків О.М. Європейський досвід регулювання розвитку проблемних територій

Lutskiv O.M. European experience of the problem area’s development regulation
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Європейський досвід регулювання розвитку проблемних територій / О. М. Луцків // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 72-79. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Мазур О.Є. Багатовимірний АВС-аналіз асортименту

Mazur O.Y. Multidimensional ABC analysis of the assortment
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Багатовимірний АВС-аналіз асортименту. / О.Є. Мазур // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 80-90. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Наторіна А.О. Аналітико-синтетичний інструментарій оптимізації онлайн-діяльності ритейлерів

Natorina A.O. Analytical and synthetic tools for optimizing the retailers’ online activity
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Аналітико-синтетичний інструментарій оптимізації онлайн-діяльності ритейлерів / А. О. Наторіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 91-98. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Новіков Д. Ф. Соціально-відповідальний маркетинг в металообробному виробництві та його вплив на прибуток машинобудівного підприємства

Novikov D.F. Socially responsible marketing in the metalworking industry and its impact on the profit of a machinebuilding enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Соціально-відповідальний маркетинг в металообробному виробництві та його вплив на прибуток машинобудівного підприємства / Д. Ф. Новіков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 99-105. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Синютка Н.Г. Електронна резидентність та податок на виведений капітал як прояви деформацій фіскального простору

Synyutka N.H. Electronic residency and an exit capital tax as manifestations of fiscal space deformations
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Електронна резидентність та податок на виведений капітал як прояви деформацій фіскального простору / Н.Г. Синютка // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 106-112. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Тростенюк Т.М. Склад витрат на проведення НДР ДЗВО в контексті запитів облікової системи

Trosteniuk T.M. The cost of conducting research activities of public higher education institutions in the context of accounting system requests
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Склад витрат на проведення НДР ДЗВО в контексті запитів облікової системи / Т. М. Тростенюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 113-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Дутка Г.Я, Савіцька О.П. Тенденції та напрями активізації прямого іноземного інвестування економіки України

Dutka G.Ja, Savitska O.Р. Trends and directions of foreign direct investment in the Ukrainian economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Тенденції та напрями активізації прямого іноземного інвестування економіки України / Г. Я. Дутка, О. П. Савіцька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 124-132. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

Радченко О. П. Тенденції та наслідки світових глобалізаційних процесів і структурно-функціональне забезпечення розвитку аграрного сектору

Radchenko O.P. Trends and consequences of global globalization processes and structural-functional support of agricultural security development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Тенденції та наслідки світових глобалізаційних процесів і структурно-функціональне забезпечення розвитку аграрного сектору / О. П. Радченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 133-142. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n4.html
 

3(43)

Філиппова С.В. Малін О.Л. Державно-приватне партнерство в сфері енергоефективності як двигун конкурентного розвитку

Filyppova S.V., Malin O.L. Public-private partnership in energy efficiency as a engine for competitive development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Державно-приватне партнерство в сфері енергоефективності як двигун конкурентного розвитку / С. В. Філиппова, О. Л. Малін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 5-9. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 
Андрієнко В.М.,Соколовська О.О.«Оцінка ефективності інвестицій в акції UTLM компанії «Укртелеком»

Andrienko V.M., Sokolovbska O.O. Assessment of investment efficiency in the UTLM “UKRTELECOM” shares
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Assessment of investmentefficiency in the UTLM “UKRTELECOM” shares / V. M. Andrienko, O. O. Sokolovska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 10-15. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 
Багмет К.В. Соціальне замовлення та формування ринку соціальних послуг в Україні

Bagmet K.V. Social Orderand Development of the Social Services Market in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Соціальне замовлення та формування ринку соціальних послуг в Україні / Багмет К.В. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 16-21. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 
Гончаренко О. С, Барабаш О. О, Цзяньмін М. У. Генезис дефініціі концепції «Індустрія 4.0» в контексті сталого розвитку

Goncharenko O. S., Barabash O. O., Jianming M. U. Genesis definition concept of “Industry 4.0” in the context of sustainable development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Genesis definition concept of “Industry 4.0” in the context of sustainable development / O.S. Goncharenko, O.O. Barabash, M.U. Jianming // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 22-30. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 
Козицька Г.В. Особливості використання “Google Ads” суб’єктами малого та серенього бізнесу

Kozytska G.V. Features of the use of “Google Ads” by small and medium businesses
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Features of the use of “Google Ads” by small and medium businesses/G. V. Kozytska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 31-38. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 
Кравченко О.А. Передумови формування соціальної ринкової економіки

Kravchenko О.А. Prerequisites of the Social Market Economy Formation
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Prerequisites of the Social Market Economy Formation / О. А. Kravchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 39-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Дарміць Р.З. Інтегрований метод оцінювання компетентності працівника апарату управління підприємства

Kuzmin O.Ye., Melnik O.G., Darmits R.Z. An integrated method of assessing the competency of an employee of the enterprise management apparatus
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Інтегрований метод оцінювання компетентності працівника апарату управління підприємства / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Р. З. Дарміць // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 49-57. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 

Полях С.С. Нормативне забезпечення регулювання системи захисту інтересів споживачів на ринку фінансових послуг

Poliah S.S. Regulatory provision of regulation of the system of consumer interest protection in the financial services market
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Нормативне забезпечення регулювання системи захисту інтересів споживачів на ринку фінансових послуг / С. С. Полях // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 58-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 
Саінчук A.O. Теоретико-методичні основи використання аутсорсингу на підприємствах сфери послуг

Sainchuk A.O. Theoretical and methodological foundations of using outsourcing at the enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретико-методичні основи використання аутсорсингу на підприємствах сфери послуг /
A. O. Саінчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 64-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 
Смоквіна Г.А., Левицька А.В., Гриценко А.А. Дослідження проблем та перспективи розвитку забезпечення кадрового потенціалу паливно-енергетичного комплексу України

Smokvina G.A., Levytska A.V., Grycenko A.A. Problems and prospects research for human resource development for fuel and energy complex of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Problems and prospects research for human resource development for fuel and energy complex of Ukraine / G. A. Smokvina, A. V. Levytska, A. A. Grycenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 73-79. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 
Мошковська О. А. Концептуальні засади аудиту управлінського обліку у системі контролю діяльності молокопереробних підприємств

Moshkovska O. A. Conceptual bases of audit of management accounting in the system of control of the activity of the milkprocessing enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Концептуальні засади аудиту управлінського обліку у системі контролю діяльності молокопереробних підприємств / О. А Мошковська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 3 (43). – С. 80-88. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n3.html
 

2(42)

Петрушенко Ю.М., Таранюк Л.М., Барвінок В.Ю., Шахова С.В. Вплив валютних застережень на конкурентоспроможність експортного продукту

Petrushenko Yu.M., Taraniuk L.M., Barvinok V.Yu., Shahova S.V. The impact of currency clauses on export product competitiveness
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The impact of currency clauses on export product competitiveness / Yu. M. Petrushenko, L. M. Taraniuk, V. Yu. Barvinok, S. V. Shahova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 5-11. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

Афанасьєва М.А. Механізм контролю діяльності підприємств, що відповідає концепції сталого розвитку

Afanasieva M.A. Management Control Mechanism According To The Sustainable Development Concept
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Механізм контролю діяльності підприємств, що відповідає концепції сталого розвитку / М. А. Афанасьєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 12-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

Вішка І.C. Основні елементи, складові та похідні що формують систему адміністрування на підприємстві

Vishka I.S. The main elements, components and derivatives that form the administration system at the enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The main elements, components and derivatives that form the administration system at the enterprise / I. S. Vishka // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 20-27. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

Кірсанова В.В., Качанова Н.С. Облікове забезпечення специфічних аспектів експлуатації, списання та оренди автомобільних пневматичних шин

Kirsanova V.V., Kachanova N.S. Accounting of specific aspects of operation, listings and rentals of automobile pneumatic tires Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Облікове забезпечення специфічних аспектів експлуатації, списання та оренди
автомобільних пневматичних шин / В. В. Кірсанова, Н. С. Качанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 28-36. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

Круглікова В.В., Кулабнєва О.А., Биков М.В. Амортизаційна політика підприємства як чинник забезпечення його конкурентоспроможності

Kruglikova V.V., Kulabneva O.A., Bykov N.V. Amortization policy of the enterprise as a factor in order to provide its competitiveness
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Amortization policy of the enterprise as a factor in order to provide its competitiveness / V. V. Kruglikova, O. A. Kulabneva, N. V. Bykov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – C. 37-42. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

Левицька А.В., Янковська О.А. Ринок злиття та поглинання як індикатор інтеграційних процесів

Levytska A.V., Yankovska O.A. Market of mergers and acquisition as an indicator of integration processes
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ринок злиття та поглинання як індикатор інтеграційних процесів / А. В. Левицька, О. А. Янковська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 43-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

Миколайчук І.П. Ресурсно-компетентісна концепція розвитку стратегічного управління підприємством

Mykolaichuk I.P. Resource-competent concept of strategic enterprise management development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ресурсно-компетентісна концепція розвитку стратегічного управління підприємством в / І. П. Миколайчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 53-62. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

Селіванова Н.М., Попович К.Ф. Оцінка міжнародного досвіду нарахування амортизації основних засобів

Selivanova N.M., Popovych K.F. Evaluation of international experience in the accrual and accounting of fixed assets’ depreciation
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінка міжнародного досвіду нарахування амортизації основних засобів / Н. М. Селіванова, К. Ф. Попович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 63-70. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

Цуркан Н.Г. Формування стратегії використання та розвитку рекреаційного потенціалу регіону

Tsurkan N.G. Forming a strategy for using and developing the recreational potential of a region
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Формування стратегії використання та розвитку рекреаційного потенціалу регіону / Н. Г. Цуркан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 71-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

Капталан С.М. Сутність та теоретичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств

Kaptalan S.M. The essence and theoretical bases of management of foreign economic activity of enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The essence and theoretical bases of management of foreign economic activity of enterprises / S. M. Kaptalan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 77-88. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n2.html
 

1(41)

Лисюк В.М. Ринкові та державні інститути стратегії реформування національної енергетики

Lysjuk V.M. Market and state institutions for the strategy of reforming the national energy sector
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ринкові та державні інститути стратегії реформування національної енергетики / В. М. Лисюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 5-9. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 
Герасимова Л.М. Теоретичні аспекти підвищення якості управління проектами

Gerasimova L.M. Theoretical aspects of increasing the quality of project management
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретичні аспекти підвищення якості управління проектами / Л. М. Герасимова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 10-17. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 

Дубницький В.І., М’ячин В.Г. Сучасна парадигма інноваційного розвитку підприємств: еволюція виникнення та методологічне наповнення

Dubnitskyi V.І., Myachin V.G. The modern paradigm of innovative development of enterprises: the evolution of the emergence and methodological content
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Сучасна парадигма інноваційного розвитку підприємств: еволюція виникнення та
методологічне наповнення / В. І. Дубницький, В. Г. М’ячин // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 18-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 
Замлинський В.А., Кушнір С.О. Реалізація економічної безпеки України у контексті застосування індикаторів інституційного забезпечення аграрного сектору

Zamlynskyi V.A., Kushnir S.O. Implementation of economic security of Ukraine in the context of application of indicators of institutional provision of agricultural sector
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Реалізація економічної безпеки України у контексті застосування індикаторів інституційного забезпечення аграрного сектору / В. А. Замлинський, С. О. Кушнір // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 25-34. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 
Іванов Ю.Б. Тенденції зміни чинників ціноутворення в умовах глобалізації

Ivanov Yu.B. Trends in pricing factors in the context of globalization
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Тенденції зміни чинників ціноутворення в умовах глобалізації / Ю. Б. Іванов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 35-42. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 
Нашкерська М.М., Скибінська З.М., Скибінський О.С. Підходи до оцінки та аналізу ринкового потенціалу підприємств харчової галузі

Nashkerska M.M., Skybinska Z.M., Skybinsky O.S. Approaches to the assessment and analysis of the market potential of food industry enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Approaches to the assessment and analysis of the market potential of food industry enterprises / M. M. Nashkerska, Z. M. Skybinska, O. S. Skybinsky // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). –С. 43-49. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 
Пімоненко Т.В., Люльов О.В. Менеджмент зелених інвестицій: маркетингові інструменти

Pimonenko T.V., Lyulyov O.V. Management of green investment: marketing instruments
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Менеджмент зелених інвестицій: маркетингові інструменти / Т. В. Пімоненко, О. В. Люльов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 50-56. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 
Філиппова С.В., Кочевой М.М., Андросенко В.Д. Стратегічні пріоритети зміцнення конкурентоспроможності України в умовах євроінтеграції

Filyppova S.V., Kochevoi M.M., Androsenko V.D. Strategic priorities for reinforcing the competitiveness of Ukraine in the context of the European Integration
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Strategic priorities for reinforcing the competitiveness of Ukraine in the context of the European Integration / S. V. Filyppova, M. M. Kochevoi, V. D. Androsenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 57-65. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 
Шафалюк О.К. Удосконалення підходів маркетингового ціноутворення в логістичних системах промислових підприємств і стартап-проектів за умов глобальної конкуренції

Shafalyuk O.К. Improving approaches of marketing pricing in logistics systems of industrial enterprises and startup projects in global competition
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Удосконалення підходів маркетингового ціноутворення в логістичних системах промислових підприємств і стартап-проектів за умов глобальної конкуренції / О. К. Шафалюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 66-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 

Філіппов В.Ю. Еволюція понятійно-категорійного апарату підприємництва

Filippov V.Yu. The evolution of the conceptual-categorical terminology of entrepreneurship
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Еволюція понятійно-категорійного апарату підприємництва / В. Ю. Філіппов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 72-80. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 
Роєва О.С. Підходи до розрахунку рівня суттєвості при виконанні завдань з аудиту запасів

Roieva O.S. Approaches to Determining the Level of Materiality in Conducting Engagement of Audit of Inventory
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Підходи до розрахунку рівня суттєвості при виконанні завдань з аудиту запасів / О. С. Роєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 81-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 
Багмет К.В. Інституційна якість соціального сектора: характеристики та оцінка

Bagmet K.V. Institutional quality of the social sector: characteristics and assessment
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Institutional quality of the social sector: characteristics and assessment / K. V. Bagmet // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 1 (41). – С. 88-95. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2019/n1.html
 

6(40)

Філиппова С.В., Танащук К.О. Методологічні засади формування та розрахунку собівартості телекомунікаційних послуг

Filyppova S.V., Tanashchuk K.O. Methodological foundations for formation аnd calculation of telecommunication services
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Методологічні засади формування та розрахунку собівартості телекомунікаційних послуг / С. В. Філиппова, К. О. Танащук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 5-17. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 
Єпіфанова І.М. Проблеми та передумови підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств

Yepifanova I.М. Problems and prerequisites for increasing the efficiency of using non-negotiable assets of machine-building enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проблеми та передумови підвищення ефективності використання необоротних активів машинобудівних підприємств / І. М. Єпіфанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 18-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 
Замлинський В.А. Фінансовий інжиніринг: механізм здійснення
Zamlynskyi V.A. Financial engineering: mechanism to implementing
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Фінансовий інжиніринг: механізм здійснення / В. А. Замлинський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 25-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 
Захарченко В.І., Мельниченко Д.О. Маркетингова оцінка конкурентоспроможності туристичних послуг

Zakharenko V.I., Melnychenko D.O. Marketing evaluation of the competitiveness of tourist services
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Маркетингова оцінка конкурентоспроможності туристичних послуг / В. І. Захарченко, Д. О. Мельниченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 38-45. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 
Калініченко Л.Л., Ткачов М.М. Комплаєнс-функція як фактор забезпечення економічної безпеки промислового підприємства

Kalinichenko L.L., Tkachov M.M. Compliance function as a factor in ensuring the economic security of an industrial enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Комплаєнс-функція як фактор забезпечення економічної безпеки промислового підприємства / Л. Л. Калініченко, М. М. Ткачов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 46-51. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 
Кобєлєва Т.О. Комплаєнс як категорія економічної безпеки промислового підприємства

Kobіelіeva T.O. Compliance as a category of economic security of an industrial enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Комплаєнс як категорія економічної безпеки промислового підприємства / Т. О. Кобєлєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 52-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 
Кравченко О.А. Використання операційного менеджменту в управлінні поточними активами підприємства

Kravchenko O.A. Using of operations management in the enterprise current assets management
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Використання операційного менеджменту в управлінні поточними активами підприємства / О. А. Кравченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 60-69. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 
Новіков Д.Ф. Управління прибутком ПАТ «Дніпрополімермаш» на основі соціально-відповідального маркетингу

Novikov D.F. Profit management of PJSC “Dnepropolymermash” on the basis of socially responsible marketing
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Управління прибутком ПАТ «Дніпрополімермаш» на основі соціально-відповідального маркетингу / Д. Ф. Новіков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 69-74. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 
Нямещук Г. В. Зовнішньоекономічна діяльність закладів вищої освіти України: логіка та контроль процесу організації набору іноземних студентів

Nyameshchuk A.V. International economic activity of higher institutions of Ukraine: logic and control of foreign students’ admission process
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Зовнішньоекономічна діяльність закладів вищої освіти України: логіка та контроль процесу організації набору іноземних студентів / Г. В. Нямещук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 75-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 

Матвій С.І. Механізм вибору стратегії управління допоміжними бізнес-процесами на виробничо-господарських об’єднаннях
Matviy S.I. Mechanism of choice of the strategy of management of subsidiary business processes at industrial-economic associations
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Механізм вибору стратегії управління допоміжними бізнес-процесами на виробничогосподарських об’єднаннях / С. І. Матвій // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 84-90. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 
Денисенко М.П. Державне регулювання краудфандингових інструментів в Європі (на прикладі Іспанії)

Denysenko M.P. State regulation of crowdfunding instruments in Europe (on the example of Spain)
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Державне регулювання краудфандингових інструментів в Європі (на прикладі Іспанії) / М. П. Денисенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6 (40). – С. 91-96. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n6.html
 

5(39)

Буркинський Б.В., Хумарова Н.І. Наукові засади управління власністю на рекреаційні природні ресурси України
Burkinskiy B.V., Khumarova N.I. Scientific approaches of property management for Ukrainian recreational natural resources
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Наукові засади управління власністю на рекреаційні природні ресурси України / Б. В. Буркинський, Н. І. Хумарова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – C. 5-13. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Башинська І.О., Каплун А.С. Оглядово-аналітичний документ міжнародного досвіду побудови smart-city
Bashynska I.O., Kaplun A.S. An overview-analytical document of the international experience of building smart-city
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
An overview-analytical document of the international experience of building smart-city / I. O. Bashynska, A. S. Kaplun // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – C. 14-20. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Гурочкіна В.В., Менчинська О.М. Оцінка ступеня локалізації виробництва та імпортозалежності підприємств промисловості
Gurochkina V.V., Menchinskaya A.N. Assessment of the degree of localization of production and import dependence of enterprises of the industry
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінка ступеня локалізації виробництва та імпортозалежності підприємств промисловості / В. В. Гурочкіна, О. М. Менчинська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – С. 21-29. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Дейнеко Л.В., Ципліцька О.О. Циркулярна економіка як напрям промислової модернізації: європейський досвід
Deineko L.V., Tsyplitska O.O. Circular economy as a route to industrial modernization: the European experience
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Циркулярна економіка як напрям промислової модернізації: європейський досвід / Л. В. Дейнеко, О. О. Ципліцька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – С. 30-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Дем’янчук М.А., Маслій Н.Д., Станкова В.В. Кіберстрахування як інструмент мінімізації інформаційних ризиків підприємств в умовах глобального економічного розвитку та інформатизації суспільства
Demyanchuk M.A., Maslii M.D., Stankova V.V. Cyberinsurance as a tool for minimizing the informational risks of the enterprise in the conditions of global economic development and society informatization
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Cyber-insurance as a tool for minimizing the informational risks of the enterprise in the conditions of global economic development and society informatization / М. А. Дем’янчук, Н. Д. Маслій, В. В. Станкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – C. 41-51. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Задорожко Г.І., Ніколаєв Ю.О., Пачес Г.Д. Демпінг та антидемпінгові процедури в контексті євроінтеграційного курсу України
Zadorozhko G.I., Nikolayev Yu.O., Paches G.D. Dumping and anti-dumping procedures in the сontext of euro-integration сourse of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Демпінг та антидемпінгові процедури в контексті євроінтеграційного курсу України / Г. І. Задорожко, Ю. О. Ніколаєв, Г. Д. Пачес // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – C. 52-57. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 

Захарченко В.І., Кандєєва В.В. Національна інноваційна система як основа економічного зростання: вітчизняний і зарубіжний досвід
Zaharchenko V.I., Kandieieva V.V. National innovation system as a basis for economic growth: domestic and foreign experience
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Національна інноваційна система як основа економічного зростання: вітчизняний і зарубіжний досвід / В. І. Захарченко, В. В. Кандєєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – С. 58-67. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Мазур О.Є. Розвиток елементів marketing-mix на підприємствах Інтернет-торгівлі в Україні
Mazur O.Ye. Development of marketing-mix elements for the Internet trade enterprises in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Розвиток елементів marketing-mix на підприємствах Інтернет-торгівлі в Україні / О. Є. Мазур // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – С. 68-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Ковтуненко Ю.В., Качанова Н.С., Попович К.Ф. Сучасні методи аналізу економічних показників підприємства
Kovtunenko Yu.V., Kachanova N.S., Popovych K.F. Modern methods of analysis of economic indicators of the enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Modern methods of analysis of economic indicators of the enterprise / Yu. V. Kovtunenko, N. S. Kachanova, K. F. Popovych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – C. 77-88. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Селіванова Н.М., Бубіліч С.О., Попко Я.О. Особливості формування облікової політики підприємства в частині обліку виробничих запасів
Selivanova N.M., Bubilich S.O., Popko Ya.O. Features of formation of the accounting policy of the enterprise in a part of accounting of manufacturing reserves
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Features of formation of the accounting policy of the enterprise in a part of accounting of manufacturing reserves / N. M. Selivanova, S. O. Bubilich, Ya. O. Popko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – C. 89-96. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Фраєр О.В. Підгалузеві та регіональні особливості розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні
Fraier O.V. Sub-sectoral and regional peculiarities of agricultural production development in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Підгалузеві та регіональні особливості розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні / О. В. Фраєр // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – С. 97-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 
Ковтуненко К.В., Танащук К.О. Система індикаторів оцінки науково-технічної діяльності в світі
Kovtunenko K.V., Tanashchuk K.O. The system of indicators for evaluating scientific and technical activities in the world
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Система індикаторів оцінки науково-технічної діяльності в світі / К. В. Ковтуненко, К. О. Танащук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 5 (39). – С. 107-116. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n5.html
 

4(38)

Булатова О.В. Тенденції розвитку національних торговельно-економічних політик в сучасних умовах

Bulatova O.V. Tendencies of development of national trade and economic policies under current conditions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Тенденції розвитку національних торговельно-економічних політик в сучасних умовах / О. В. Булатова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 5-11. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Буряк А.В., Кошлата І.М. Суспільна довіра до центральних банків: значення та основні детермінанти

Buriak A.V., Koshlata I.M. Public trust in central banks: role and main determinants
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Суспільна довіра до центральних банків: значення та основні детермінанти / А. В. Буряк, І. М. Кошлата // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 12-21. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Кулінська А.В. Концептуальний підхід до формування фінансового механізму державного управління національною економікою України

Kulinska A.V. The conceptual approach to forming the financial mechanism of public administration by national economy of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Концептуальний підхід до формування фінансового механізму державного управління національною економікою України / А. В. Кулінська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 22-30. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Балан О.С., Лебідь Н.Г. Сценарне управління інформаційною діяльністю підприємства

Balan O.S., Lebid N.H. The scenario management of enterprise`s information activities
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Сценарне управління інформаційною діяльністю підприємства / О. С. Балан, Н. Г. Лебідь // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – №4 (38). –С. 31-35. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Макаренко І.О., Чорток Ю.В., Макаренко С.М. Системи стандартів розкриття інформації за вимірами сталого розвитку в інтересах стейкхолдерів

Makarenko I.O., Chortok Yu.V., Makarenko S.M. Standard systems for disclosure of companies information through sustainability dimensions to stakeholders
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Standard systems for disclosure of companies information through sustainability dimensions to stakeholders / I. O. Makarenko, Yu. V. Chortok, S. M. Makarenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4(38). – С. 36-41. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Мамонтенко Н.С. Туристське споживання як перспективна основа розвитку міжнародної торгівлі послугами

Mamontenko N.S. Tourist consumption as a forward-looking basis for the development of intraregional trade in services
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Tourist consumption as a forward-looking basis for the development of intraregional trade in services / N. S. Mamontenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4(38). – С. 42-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Носовець О.І., Волощук Л.О., Ковтуненко К.В. Інтелектуальний та інноваційний капітал як результати інноваційної діяльності промислових підприємств

Nosovets O.I., Voloschuk L.O., Kovtunenko K.V. Intellectual and innovative capital as an innovation activities results of industrial enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Intellectual and innovative capital as an innovation activities results of industrial enterprises / O. I. Nosovets, L. O. Voloschuk, K. V. Kovtunenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 49-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Орєхова А.І. Характеристика системи контролінгу на підприємствах України

Oriekhova A.I. Characteristics of the controlling system at the enterprises of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Characteristics of the controlling system at the enterprises of Ukraine / A. I. Oriekhova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 61-67. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Свірідова С.С., Одут К.С. Особливості інноваційних процесів будівельних підприємств

Sviridova S., Odut K. Features of innovative processes of building enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Особливості інноваційних процесів будівельних підприємств / С. С. Свірідова, К. С. Одуд // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 69-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Уголькова О.З., Реверенда Н.Ю. Ключові особливості краудфандингу та роль бізнес-інкубаторів для його розвитку

Ugolkova O.Z., Reverenda N.Yu. The key features of crowdfunding and the role of business incubators in its
development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ключові особливості краудфандингу та роль бізнес-інкубаторів для його розвитку / О. З. Уголькова, Н. Ю. Реверенда // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 76-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Гринько П.О. Діагностика впливу виробничо-фінансових факторів на ефективність експортно-імпортної діяльності
підприємства

Grynko P.О. Diagnostics of influence of production-financial factors on the efficiency of export-import activity of the enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Діагностика впливу виробничо-фінансових факторів на ефективність експортно-імпортної діяльності підприємства / П. О. Гринько // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 83-89. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 
Юринець З.В., Петрух О.А. Стратегічне управління інноваційним розвитком сфери охорони здоров’я

Yurynets Z.V., Petrukh O.A. Strategic management of innovative development of health care
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Стратегічне управління інноваційним розвитком сфери охорони здоров’я / З. В. Юринець, О. А. Петрух // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 90-96. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 

Олейникова О.О., Буцик В.О. Сучасні підходи до формування бізнес-стратегій підприємницьких структур

Oleynykova O.O., Butsyk V.O. Modern approaches to the formation of business strategies of entrepreneurial structures
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Сучасні підходи до формування бізнес-стратегій підприємницьких структур / О. О. Олейникова, В. O. Буцик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 4 (38). – С. 97-105. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n4.html
 

3(37)

Ілляшенко С.М., Меркун І.В. Аналіз задоволеності споживачів та її впливу на результативність діяльності промислового підприємства

Illiashenko S.M., Merkun I.V. The consumer satisfaction analysis and its impact to the industrial enterprise performance
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Аналіз задоволеності споживачів та її впливу на результативність діяльності промислового підприємства / С. М. Ілляшенко, І. В. Меркун // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 2 (37). – C. 5-14. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Балан О.С. Організація системи внутрішнього контролю діяльності ВНЗ Польщі

Balan O.S. The internal control system organization of the Poland high school activities
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Організація системи внутрішнього контролю діяльності ВНЗ Польщі / О. С. Балан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 15-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Добрянська Н.А., Попович В.В. «Зелений» туризм як стратегічний напрям соціально-економічного розвитку регіонів України

Dobrianskа N.A., Popovych V.V. “Green” tourism as a strategic direction of social and economic development of regions of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
«Зелений» туризм як стратегічний напрям соціально-економічного розвитку регіонів України / Н. А. Добрянська, В. В. Попович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 20-28. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Єж Р. Якість життя в контексті рівня освіти та рівня оплати праці

Jeż R. Quality of life in the context of the level of education and the rates of pay
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Quality of life in the context of the level of education and the rates of pay / R. Jeż // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 29-34. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Кащишин В.М., Джурик Х.Б. Теоретичні засади розроблення інжинірингових проектів на машинобудівних підприємствах

Kashchyshyn V.М., Dzhuryk Kh.B. Theoretical bases of the engineering projects development at the machine-building enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретичні засади розроблення інжинірингових проектів на машинобудівних підприємствах / В. М. Кащишин, Х. Б. Джурик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 35-43. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Квач І.Я. Організаційні аспекти здійснення оцінки економічної безпеки підприємств

Kvach I.Ya. Organizational aspects of implementation evaluation of enterprise economic security
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Організаційні аспекти здійснення оцінки економічної безпеки підприємств/ І. Я. Квач // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 44-54. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Круглікова В.В., Єгоров А.О. Сучасний стан ринку кондитерських виробів в Україні: конкурентні аспекти та монополізація

Kruglikova V.V., Yegorov A.O. The current state of confectionery market in Ukraine: competitive aspects and monopolization
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The current state of confectionery market in Ukraine: competitive aspects and monopolization / V. V. Kruglikova, A. O. Yegorov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – №3 (37). –С. 55-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Крупський О.П., Стесенко Є.Е. Міжнародний досвід інтеграційного розвитку підприємств туризму та гостинності

Krupskyi O.P., Stesenko Yе.E. International experience of integration of tourism and hospitality enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Міжнародний досвід інтеграційного розвитку підприємств туризму та гостинності / О. П. Крупський, Є. Е. Стесенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 61-67. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Макарова М.В. Проблемні питання розробки національної стратегії розвитку інформаційної сфери країни з перехідною економікою

Makarova M.V. Problematic issues of the development of a national strategy for the development of the information sphere of a country with an economy in transition
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проблемні питання розробки національної стратегії розвитку інформаційної сфери країни з перехідною економікою / М. В. Макарова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 68-74. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Мельник О.Г., Приведа Р.Б. Транскордонне співробітництво як об’єкт економічного оцінювання

Melnyk O.G., Pryveda R.B. Cross-border cooperation an economic assessment object
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Транскордонне співробітництво як об’єкт економічного оцінювання / О. Г. Мельник, Р. Б. Приведа // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 75-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Шацкова Л.П., Качанова Н.С. Застосування світового досвіду боротьби з безробіттям серед молоді в Україні

Shatskova L.P., Kachanova N.S. Applying the world experience of combating unemployment among young people in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Застосування світового досвіду боротьби з безробіттям серед молоді в Україні / Л.П. Шацкова, Н. С. Качанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 83-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 
Ілляшенко Н.С. Адаптація промислових підприємств до сучасних умов постіндустріального суспільства

Illiashenko N.S. Adaptation of industrial enterprises to the modern conditions of the post-industrial society
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Adaptation of industrial enterprises to the modern conditions of the post-industrial society / N. S. Illiashenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 88-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n3.html
 

2(36)

Петрович Й.М., Савоніна Н.С. Інноваційні засади модернізації організування виробничої діяльності промислових підприємств

Petrovich Y.M., Savonina N.S. Innovative foundations of the modernization of production activities organizing of industrial enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Інноваційні засади модернізації організування виробничої діяльності промислових підприємств / Й. М. Петрович, Н. С. Савоніна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 2 (36). – C. 5-16. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Балан О.С., Качанова Н.С., Попко Я.О. Шляхи удосконалення обліку основних засобів на підприємствах, що використовують альтернативні джерела енергії

Balan O.S., Kachanova N.S, Popko Ya.O. Ways of improving the accounting of fixed assets at enterprises using alternative sources of energy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ways of improving the accounting of fixed assets at enterprises using alternative sources of energy / O. S. Balan, N. S. Kachanova, Ya. O. Popko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – №2(36). – С. 17-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Брагіна О.С. Комплексне дослідження оцінки впливу факторів на ефективність бюджетного управління на підприємствах

Bragina O.S. Comprehensive study of the impact of factors on the efficiency of budget management at enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Comprehensive study of the impact of factors on the efficiency of budget management at enterprises / O. S. Bragina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 2 (36). – С. 25-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Корчинський І.О., Костирко І.Г. Полікритеріальний аналіз організаційно-правових форм діяльності в аграрній сфері

Korchynskyy I.O., Kostyrko I.G. Poli-criteria analysis of organizational and legal forms in agrarian sphere
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Полікритеріальний аналіз організаційно-правових форм діяльності в аграрній сфері / І. О. Корчинський, І. Г. Костирко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 2 (36). – С. 38-42. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Селіванова Н.М., Делік Н.С. Права користування земельними ділянками як об’єкт бухгалтерського обліку

Selivanova N.M., Delik N.S. The right to use the land as an object of accounting
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The right to use the land as an object of accounting / N. M. Selivanova, N. S. Delik // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – №2 (36). – С. 43-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Таранюк Л.М., Кобизський Д.С. Нові підходи до розробки процесу маркетингових стратегій машинобудівних підприємств в рамках проведення реінжинірингу їх бізнеспроцесів

Taranyuk L.M., Kobyzskyi D.S. New Approaches to the Marketing Strategies Development Process of Machine-building Enterprises within Their Business-processes’ Reengineering
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Нові підходи до розробки процесу маркетингових стратегій машинобудівних підприємств в рамках проведення реінжинірингу їх бізнес-процесів / Л. М. Таранюк, Д. С. Кобизський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 2 (36). – С. 49-56. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Шпак Ю.Н., Планування систем управління інформаційною діяльністю підприємств із використанням Скрам-підходу

Shpak Yu.N., Planning of information systems management systems of enterprises using the Scrum
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Планування систем управління інформаційною діяльністю підприємств із використанням Скрам-підходу / Ю. Н. Шпак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 2 (36). – C. 57-64. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Ястребов Ю.Ю. Використання кластерного аналізу для оцінювання ефективності розміщення фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Yastrebov Yu.Yu. Using Cluster Analysis for the Evaluation of the Efficiency of Distributing Financial Resources of Agricultural Enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Використання кластерного аналізу для оцінювання ефективності розміщення фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / Ю. Ю. Ястребов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал.– 2018. – № 2 (36). – C. 65-71. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Шацкова Л.П. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців з обліку та контролю в готельноресторанному бізнесі

Shatskova L.P. Competence-based approach in professional training of accounting and control specialists in the hotel and restaurant business
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Competence-based approach in professional training of accounting and control specialists in the hotel and restaurant business/ L. P. Shatskova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – №2(36). – С. 72-78. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Мостенська Т.Г. Теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності: теорії стратегій досягнення конкурентних переваг

Mostenska T.G. Theoretical approaches to the definition of corporate social responsibility: strategies for achieving competitive advantages theories
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності: теорії стратегій досягнення конкурентних переваг / Т. Г. Мостенська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал.– 2018. – № 2 (36). – C. 79-86. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 

Мирощенко Н.Ю. Сутність та види комерціалізації високотехнологічної продукції промислових підприємств

Myroshchenko N.Yu. The principles and types of commercialization of high-tech products manufactured by industrial enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Сутність та види комерціалізації високотехнологічної продукції промислових підприємств / Н. Ю. Мирощенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал.– 2018. – № 2 (36). – C. 87-95. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Горбунов О.В. Бюджетний менеджмент як складова системи державного регулювання економіки

Horbunov O.V. Budget management as a component of the system of state regulation of the economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Бюджетний менеджмент як складова системи державного регулювання економіки / О. В. Горбунов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал.– 2018. – № 2 (36). – C. 96-102. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Ярмолович Д.Ю. Методи відносної оцінки / самооцінки морських агентських компаній

Iarmolovych D.Yu. Methods of relative assessment / selfassessment of maritime agency companies
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Methods of relative assessment / self-assessment of maritime agency companie / D. Yu. Iarmolovych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал.– 2018. – № 2 (36). – C. 103-109. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 
Кірев О.В., Філіппов В.Ю. Інформатизація економіки як чинник впливу на підприємницьке середовище та бізнескомунікації промислових підприємств

Kirev O.V., Filippov V.Yu. Informatization of the economy as a factor of influence on the business environment and business communications of industrial enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Інформатизація економіки як чинник впливу на підприємницьке середовище та бізнескомунікації промислових підприємств / О.В. Кірев, В.Ю. Філіппов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал.– 2018. – № 2 (36). – C. 110-116. – Режим доступу до журналу: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n2.html
 

1(35)

Соколовська З.М. Моделювання грошових потоків промислових підприємств в умовах невизначеності ринку

Sokolovska Z.M. Cash flow modeling of industrial enterprises in conditions of uncertainty in the market
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Cash flow modeling of industrial enterprises in conditions of uncertainty in the market [Електронний ресурс] / Z. M. Sokolovska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 5-12. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Атюшкіна В.В. Управління конкурентним потенціалом підприємства на основі комплексу маркетингу

Atiushkina V.V. Managing the enterprise competitive potential on the basis of a marketing complex
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Managing the enterprise competitive potential on the basis of a marketing complex [Електронний ресурс] / V. V. Atiushkina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 13-18. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Балан А.А. Внутрішній аудит розрахунків з оплати праці на малому підприємстві

Balan А.А. Internal audit of payroll calculations on the small enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Внутрішній аудит розрахунків з оплати праці на малому підприємстві [Електронний ресурс] / А. А. Балан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 19-25. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Захарченко В.І., Топалова І.А. Сучасні особливості розробки технічного завдання на конкурентоспроможну верстатну продукцію

Zakharchenko V.I., Topalova I.A. Modern peculiarities of developing a technical task for competitiveness fastener products
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Сучасні особливості розробки технічного завдання на конкурентоспроможну верстатну продукцію [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко, І. А. Топалова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 26-35. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Єж Р. Якість життя домашніх господарств – економічний контекст нерівномірного розподілу доходів

Jeż R. Quality of life of households – economic context of uneven income distribution
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Quality of life of households – economic context of uneven income distribution [Електронний ресурс] / R. Jeż // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 36-41. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Чукурна О.П., Конак Є.І. Розвиток концепції цифрового маркетингу в контексті викликів четвертої промислової революції

Chukurna О.P., Konak E.I. Evolution of the concept of digital marketing in the context of challenges in the fourth industrial revolution
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Evolution of the concept of digital marketing in the context of challenges in the fourth industrial revolution [Електронний ресурс] / О. P. Chukurna, E. I. Konak // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1(35). – С. 42-51. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Яценко М.С., Ковтуненко Д.Ю. Теоретико-практичні проблеми визначення сутності понять «індустрія гостинності» та «індустрія туризму»

Yatsenko M.S., Kovtunenko D.Yu. Theoretical-practical problems of definition of concepts “hospitality industry” and “tourism industry”
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретико-практичні проблеми визначення сутності понять «індустрія гостинності» та «індустрія туризму» [Електронний ресурс] / М. С. Яценко, Д. Ю. Ковтуненко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 52-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Шевців Л.Ю. Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект

Shevtsiv L.Yu. Transformation of administrative accounting in conditions of sustainable development: accounting and information aspect
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект [Електронний ресурс] / Л. Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – №1 (35). – С. 61-70. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Карінцева О.І. Структура національної економіки в контексті концепції сталого розвитку

Karintseva O.I. The National Economy Structure in the Context of Sustainable Development Concept
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Структура національної економіки в контексті концепції сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Карінцева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – №1 (35). – С. 71-78. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Барановська І.В., Ралко О.С. Передумови та фактори модернізації економіки у контексті ґенези теорії модернізації

Baranovska I.V., Ralko O.S. Preconditions and factors of economy modernization in the context of the genesis of modernization theory
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Передумови та фактори модернізації економіки у контексті ґенези теорії модернізації [Електронний ресурс] / І. В. Барановська, О. С. Ралко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). –С. 79-91. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Балан О.С. Заклад вищої освіти, як об’єкт синергії і діалектики в процесі реформування: вітчизняний і зарубіжний досвід

Balan O.S. The institution of higher education, as an object of synergy and dialectics in the process of reform: domestic and foreign experience
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Заклад вищої освіти, як об’єкт синергії і діалектики в процесі реформування: вітчизняний і зарубіжний досвід / О. С. Балан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 92-97. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Кобєлєва Т.О., Перерва П.Г. Формування системи економічної стійкості та комплаєнс захисту машинобудівного підприємства

Kobіelіeva T.O., Pererva P.G. Formation of the system of economic stability and compliance of the protection of the machinebuilding enterprise
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Формування системи економічної стійкості та комплаєнс захисту машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / Т. О. Кобєлєва, П. Г. Перерва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 98-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Косенко О.П., Косенко А.В. Джерела інвестування інноваційних проектів з урахуванням ризику їх неповернення

Kosenko O.P., Kosenko A.V. Sources of investment in innovative projects taking into account the risk of their nonreturn
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Джерела інвестування інноваційних проектів з урахуванням ризику їх неповернення [Електронний ресурс] / О. П. Косенко, А. В. Косенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 107-116. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 

Аннаєв Б.С. Стан та розвиток інноваційної діяльності виробничих підприємств України

Annaev B.S. Status and development of innovation activity of Ukrainian industrial enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Стан та розвиток інноваційної діяльності виробничих підприємств України / Б. С. Аннаєв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 117-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Кузьмін О.Є., Овчарук В.В. Концептуальні засади оцінювання сформованості систем адміністрування в управлінні підприємствами

Kuzmin О.Ye., Ovcharuk V.V. Conceptual Framework of Evaluating the Formation of Administration Systems within the Enterprise Management
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Концептуальні засади оцінювання сформованості систем адміністрування в управлінні підприємствами / О. Є. Кузьмін, В. В. Овчарук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 124-129. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 
Васильєва В.Ю. Залучення зовнішніх інтелектуальних ресурсів та функціонал інноваційно-орієнтованого бізнеспартнерства для промислових підприємств

Vasylieva V.Y. Attraction of external intellectual resources and functionality of an innovation-oriented business partnership for
industrial enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Залучення зовнішніх інтелектуальних ресурсів та функціонал інноваційно-орієнтованого бізнес-партнерства для промислових підприємств [Електронний ресурс] / В.Ю. Васильєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 1 (35). – С. 130-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2018/n1.html
 

6(34)

Єж Р. Співвідношення між розподілом доходу та рівнем освіти – емпіричні дослідження в Польщі

Jeż R. Correlation between income stratification and level of education – empirical studies in Poland
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Correlation between income stratification and level of education – empirical studies in Poland [Електронний ресурс] / R. Jeż // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 6(34). – С. 5-8. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 
Беспала О.А. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в Україні

Bespala O.A. Current state, problems and prospects for the development of the tourist market in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Беспала // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 6 (34). – С. 9-17. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 

Бібікова Н.О. Регіональні особливості реалізації потенціалу зернової кооперації та ефективність сільськогосподарських підприємств

Bibikova N.O. Regional features realization of the potential of grain cooperation and efficiency of agricultural enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Регіональні особливості реалізації потенціалу зернової кооперації та ефективність сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. О. Бібікова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №6 (34). – С. 18-28. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 

Гончаренко О.С., Гриневич О.В. Еколого-економічні ефекти від впровадження моделі солідарного використання автотранспорту в контексті створення смарт-сіті

Goncharenko O.S., Hrynevych O.V. Ecological and economic effects from implementation of the model of solidarity use of motor transport in the context of smart city creation
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Ecological and economic efects from implementation of the model of solidarity use of motor transport in the context of smart city creation [Електронний ресурс] / O. S. Goncharenko, O. V. Hrynevych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 6(34). – С. 29-36. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 
Гураль О.А., Ломачинська І.А Вплив фінансового розвитку країн Вишеградської групи на соціально-економічний добробут

Gural O.A., Lomachinskaya I.A. Effect of financial development of the Visegrad Group on social and economic well-being
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Вплив фінансового розвитку Вишеградської групи на соціально-економічний добробут [Електронний ресурс] / А. О. Гураль, І. А. Ломачинська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №6 (34). – С. 37-43. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 
Селіванова Н.М., Товкан Д.М. Дослідження системи обліку та оподаткування заробітної плати в Україні та Німеччині

Selivanova N.N., Tovkan D.N. Investigation of the system of accounting and taxation of salary in Ukraine and Germany
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Investigation of the system of accounting and taxation of salary in Ukraine and Germany [Електронний ресурс] / N. N. Selivanova, D. N. Tovkan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 6(34). – С. 44-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 
Завербний А.С. Проблеми та потенційні можливості формування політики у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах євроінтеграції

Zavernyj A.S. Problems and potential possibilities of forming the policy in control system by foreign economic activity of enterprises in the conditions of Euro integration
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проблеми та потенційні можливості формування політики у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. С. Завербний // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №6 (34). – С. 53-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 
Кундєєва Г.О. Еко-соціо-економічна модель розвитку суспільства: продовольча безпека

Kundieieva G.A. Eco-socio-economic model of society development: food security
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Еко-соціо-економічна модель розвитку суспільства: продовольча безпека [Електронний ресурс] / Г. О. Кундєєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 6 (34). – С. 60-69. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 
Заюков І.В. Дослідження мотивів звернень зайнятого населення за медичною допомогою: самозберігаючий аспект

Zayukov I.V. Research of reasons of appeals of the concerned population after medicare: in the aspect of independent maintenance of health
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Дослідження мотивів звернень зайнятого населення за медичною допомогою: самозберігаючий аспект [Електронний ресурс] / І. В. Заюков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №6 (34). – С. 70-78. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 
Філиппова С.В. Реінжиніринг бізнес-процесів інноваційноактивних підприємств: синхронне та асинхронне бачення

Filyppowa S.V. Reengineering Business Processes of Innovative Businesses: Synchronous and Asynchronous Vision
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Реінжиніринг бізнес-процесів інноваційно-активних підприємств: синхронне та асинхронне бачення [Електронний ресурс] / С. В. Філиппова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №6 (34). – С. 79-84. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n6.html
 

5(33)

Філиппова С.В. Малін О.Л. Державно-приватне партнерство: проблемні питання та стратегічні завдання в умовах смартизації інноваційного розвитку

Filyppowa S.V., Malin O.L. Public-private partnership: problem issues and strategic tasks in terms of smart-innovation development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Державно-приватне партнерство: проблемні питання та стратегічні завдання в умовах смартизації інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Філиппова, О. Л. Малін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 5 (33). – С. 5-15. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 
Єрмоленко О.А. Детермінанти розвитку підприємництва в Україні

Yermolenko O.A. Determinants of entrepreneurship
development in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Єрмоленко О. А. Детермінанти розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Єрмоленко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №5 (33). – С. 16-23. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 
Філіппов В.Ю., Борисенко А.С. Економічна диверсифікація, як трендовий елемент стратегічного управління діяльності українських футбольних клубів

Filippov V.Yu., Borisenko A.S. Economic diversification as a strategic management trending element of the Ukrainian football clubs activities
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Економічна диверсифікація, як трендовий елемент стратегічного управління діяльності українських футбольних клубів [Електронний ресурс] / В. Ю. Філіппов, А. С. Борисенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №5 (33). – С. 24-30. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 
Харламова О.В., Войналович О.П. Роль міжнародних стандартів фінансової звітності у побудові прозорої системи управління державною власністю

Kharlamova О.V., Voinalovych О.P. Role of international financial reporting standards in building a transparent system of state property management
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Роль міжнародних стандартів фінансової звітності у побудові прозорої системи управління державною власністю [Електронний ресурс] / О. В. Харламова, О. П. Войналович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №5 (33). – С. 31-35. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 

Нам’ясенко В.М. Проблеми бюджетування (планування) в умовах ринкової економіки

Namiasenko V.M. The problems of the budgeting (planning) in a market economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проблеми бюджетування (планування) в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / В. М. Нам’ясенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №5 (33). – С. 36-42. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 

Баглай І.Є. Методичні підходи до економічного оцінювання корпоративної стратегії машинобудівного підприємства з іноземним капіталом

Bahlai I.E. Methodical approaches to the economic evaluation of the corporate strategy of a machine-building enterprise with foreign capital
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Методичні підходи до економічного оцінювання корпоративної стратегії машинобудівного підприємства з іноземним капіталом [Електронний ресурс] / І. Є. Баглай // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №5 (33). – С. 43-50. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 
Нейков С.О. Пріоритетні податкові зміни за умов становлення та диверсифікації інноваційної економіки

Neykov S.А. Priority tax changes in conditions of formaition and diversification of innovative economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Пріоритетні податкові зміни за умов становлення та диверсифікації інноваційної економіки [Електронний ресурс] / С. О. Нейков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 5(33). – С. 51-58.– Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 

Філиппова С.В., Балан О.С. Публічне управління та соціальна відповідальність

Filyppova S.V., Balan O.S. Public administration and social responsibility
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Публічне управління та соціальна відповідальність [Електронний ресурс] / С.В. Філиппова, О.С. Балан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 5(33). – С. 59-63.– Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 

Воробєй С.В. Соціально-екологічна відповідальність на підприємствах в Україні

Vorobiei S.V. Socio-ecological responsibility at enterprises in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Socio-ecological responsibility at enterprises in Ukraine [Електронний ресурс] / S. V. Vorobiei // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 5 (33). – С. 64-73. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 

Стельмах Х.П. Чинники інвестиційної модернізації основних засобів

Stelmakh K.P. Fixed assets investment modernization factors Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Чинники інвестиційної модернізації основних засобів [Електронний ресурс] / Х. П. Стельмах // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №5 (33). – С. 74-79. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n5.html
 

4(32)

Яковлєв А.І. Вплив змінення показників роботи підрозділів підприємства (цехів, дільниць) на кінцеві результати діяльності суб’єктів підприємництва

Yakovlev A.I. Influence of modification indicators of enterprises’ work (workshops, divisions) on the final result of enterprises’ business activities
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Вплив змінення показників роботи підрозділів підприємства (цехів, дільниць) на кінцеві результати діяльності суб’єктів підприємництва [Електронний ресурс] / А. І. Яковлєв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 5-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Балан А.А., Швець Ю.В. Методичні засади діагностики стану основних засобів підприємств водопостачання і водовідведення

Balan A.A., Shvets Yu.V. Methodical principles of diagnostics of the state of the basic means of water supply and sewage enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Методичні засади діагностики стану основних засобів підприємств водопостачання і водовідведення [Електронний ресурс] / А. А. Балан, Ю. В. Швець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 14-21. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Бундюк А.М., Цуканов О.Ю. Шляхи оцінювання якості вищої освіти

Bundyuk A.M., Tsukanov O.Yu. The ways of higher education’s quality evaluation
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
The ways of higher education’s quality evaluation [Електронний ресурс] / A. M. Bundyuk, O. Yu. Tsukanov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4(32). – С. 22-27. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Бутенко Т.В., Бутенко В.В. Переваги та недоліки використання різних форм оподаткування в Україні

Butenko T.V., Butenko V.V. Virtues and shortcomings of different forms of taxation incorporation in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Переваги та недоліки використання різних форм оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Бутенко, В. В. Бутенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 28-36. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Добрянська Н.А., Попович О.М. Економічна ефективність використання поточних біологічних активів тваринництва та шляхи її підвищення

Dobrianskа N.A., Popovych О.М. Economic efficiency of animal’s current biological assets use and ways of its increases
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Economic efficiency of animal’s current biological assets use and ways of its increases [Електронний ресурс] / N. A. Dobrianskа, О. М. Popovych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 37-43. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Заюков І.В. Оцінка соціально-демографічних факторів впливу на здоров’я зайнятого населення України

Zayukov I.V. Evaluation of socio-demographic factors of influence to the health of the employed population in Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінка соціально-демографічних факторів впливу на здоров’я зайнятого населення України [Електронний ресурс] / І. В. Заюков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 44-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Ковтуненко Ю.В., Янковська О.А. Особливості бізнеспланування інноваційних проектів

Kovtunenko Yu.V., Yankovska O.A. Features of innovative projects’ business planning
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Features of innovative projects’ business planning [Електронний ресурс] / Yu. V. Kovtunenko, O. A. Yankovska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 53-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Семикіна А.В., Мельнік А.В. Людський капітал: реалії та перспективи відтворення та використання в економіці регіону

Semykina A.V., Melnik A.V. Human capital: realities and prospects of reproduction and use in the region’s economy
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Людський капітал: реалії та перспективи відтворення та використання в економіці регіону [Електронний ресурс] / А. В. Семикіна, А. В. Мельнік// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 60-68. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Рябоволик Т.Ф. Основні складові інтегральної оцінки інноваційного потенціалу регіонів в умовах кластеризації національної економіки

Ryabovolik T.F. The main components of the integrated evaluation of regions’ innovative potential in the conditions of national economy’s clusterization
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Основні складові інтегральної оцінки інноваційного потенціалу регіонів в умовах кластеризації національної економіки [Електронний ресурс] / Т. Ф. Рябоволик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 69-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Чернишова Л.І., Мельниченко А.Г. Управлінські аспекти організації зміни умов праці для підвищення продуктивності роботи персоналу

Chernyshova L.I., Melnychenko A.G. Administrative aspects of the labour conditions change’s organization for increase of personnel work’s productivity
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Administrative aspects of the labour conditions change’s organization for increase of personnel work’s productivity [Електронний ресурс] / L. I. Chernyshova, A. G. Melnychenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 78-84. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 
Журавльова Н.М., Сенкевич Б.А. Ринок life-страхування України: стан, проблеми та перспективи

Zhuravlyova N.M., Senkevych B.A. Market of life insurance of Ukraine: state, problems and prospects

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Market of life insurance of Ukraine: state, problems and prospects [Електронний ресурс] / N. M. Zhuravlyova, B. A. Senkevych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 4 (32). – С. 85-92. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n4.html
 

3(31)

Войнаренко М.П. Поляризація інноваційної діяльності в Європейському Союзі: регіональний та секторальний виміри

Voynarenko M.P. Polarization of innovation activities in the European Union: regional and sectoral dimensions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Поляризація інноваційної діяльності в Європейському Союзі: регіональний та секторальний виміри [Електронний ресурс] / М. П. Войнаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 6-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 

Балан О.С. Проблеми адміністративного менеджменту промислових підприємств

Balan O.S. Problems of administrative management of industrial enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Проблеми адміністративного менеджменту промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. С. Балан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – №3(31). –С. 14-18. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Величко В.А. Оцінка рейдерської загрози на паливноенергетичних підприємствах

Velychko V.A. Evaluation of a raider threat in fuel and energy enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Оцінка рейдерської загрози на паливно-енергетичних підприємствах [Електронний ресурс] / В. А. Величко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 19-26. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Козаченко Г.В., Вахлакова В.В. Дезорганізація безпекозабезпечувальної діяльності підприємства: ознаки та причини

Kozachenko G.V., Vahlakova V.V. Disorganization of enterprise’s security-providing activity at an enterprise: attributes and reasons
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Дезорганізація безпеко-забезпечувальної діяльності підприємства: ознаки та причини [Електронний ресурс] / Г. В. Козаченко, В. В. Вахлакова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 27-34. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Король С.Я. Практичні аспекти аудиту нефінансової звітності

Korol S.Ya. Practical aspects of non-finantional report’s audit Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Практичні аспекти аудиту нефінансової звітності [Електронний ресурс] / С. Я. Король // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 35-45. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Костюк-Пукаляк О.М. Значення аналізу грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України

Kostiuk-Pukaliak O.M. Significance of cash flow analysis during the assessment of the Ukrainian enterprises’ efficiency
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Значення аналізу грошових потоків в оцінці ефективності діяльності підприємств України [Електронний ресурс] / О. М. Костюк-Пукаляк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 46-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Лобозинська С.М., Назаркевич О.Б. Стимулювання екологізації агровиробництва задля формування продовольчої безпеки України

Lobozynska S.M., Nazarkevych O.B. Stimulation of an ecological approach agricultural production for creating food security of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Стимулювання екологізації агровиробництва задля формування продовольчої безпеки України [Електронний ресурс] / С. М. Лобозинська, О. Б. Назаркевич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 53-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Ляшенко О.М., Турський І.В. Теоретико-прикладні аспекти моделювання процесів розвитку підприємництва регіонів

Lyashenko O.M., Turskyy I.V. Theoretical and applied aspects of entrepreneurship development processes modelling in the regions
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Теоретико-прикладні аспекти моделювання процесів розвитку підприємництва регіонів [Електронний ресурс] / О. М. Ляшенко, І. В. Турський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 60-68. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 

Менчинська О.М. Організаційно-економічна модель інноваційного розвитку бізнесу

Menchinskaya О.M. Organizational-economic model of innovative business development
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Організаційно-економічна модель інноваційного розвитку бізнесу [Електронний ресурс] / О. М. Менчинська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 69-75. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Продіус О.І. Теоретико-методологічні основи інклюзії осіб з обмеженими можливостями як об’єкт управління

Prodius O.I. Theoretical and methodological bases of inclusion of persons with disabilities as an object of management
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Theoretical and methodological bases of inclusion of persons with disabilities as an object of management [Електронний ресурс] / O. I. Prodius // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3(31). – С. 76-83. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Ткаченко І.С., Проскурович О.В. Економіко-математичне моделювання фінансового результату підприємства

Tkachenko I.S., Proskurovych O.V. Economic and mathematical modeling of enterprise’s financial results
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Економіко-математичне моделювання фінансового результату підприємства [Електронний ресурс] / І. С. Ткаченко, О. В. Проскурович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 84-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Шевчук В.О. Соціальна відповідальність субʼєктів господарювання: впливи на становлення новітньої облікової парадигми

Shevchuk V.A Social responsibility of business entities: influences on the latest accounting paradigm creating
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Соціальна відповідальність субʼєктів господарювання: впливи на становлення новітньої облікової парадигми [Електронний ресурс] / В. О. Шевчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 95-109. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Корінько М.Д. Організація бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок України

Korinko M.D. Organization of accounting of credit unions activities of Ukraine
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Організація бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок України [Електронний ресурс] / М. Д. Корінько // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 110-118. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 
Назаренко О.В. Концепції управління земельними ресурсами: стан та перспективи трансформації

Nazarenko O.V. Land management concepts: state and perspectives of transformation
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:
Концепції управління земельними ресурсами: стан та перспективи трансформації. [Електронний ресурс] / О. В. Назаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 3 (31). – С. 119-131. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n3.html
 

2(30)

Філиппова С.В. Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму

Filyppova S.V. Social responsibility in the strategy of management of a domestic enterprise: problem issues of integration of the mechanism

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму [Електронний ресурс] / С. В. Філиппова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 5-17. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Балан О.С., Мартиненко О.С. Особливості обліку комунальних платежів в орендованих нежитлових приміщеннях

Balan O.S., Martynenko A.S. Features of accounting for public utilities in the leased non-residential premises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Особливості обліку комунальних платежів в орендованих нежитлових приміщеннях [Електронний ресурс] / О. С. Балан, О. С. Мартиненко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 18-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Дискіна А.А. Інвестиційне забезпечення трудового потенціалу підприємства

Dyskina A.A. Investment company providing employment potential

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Investment company providing employment potential Investment company providing employment potential [Електронний ресурс] / A. A. Dyskina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2(30). – С. 25-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Длугопольський О.В., Длугопольська Т.І. Концепція безумовного базового доходу як альтернатива Бісмарківській моделі держави добробуту: від теоретичних студій до експериментальних практик

Dluhopolskyi O.V., Dluhopolska T.I. The Conception of Unconditional Basic Income as an Alternative of Bismarck’s Model of Welfare State: from Theoretical Studies to Experimental Practices

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Концепція безумовного базового доходу як альтернатива Бісмарківській моделі держави добробуту: від теоретичних студій до експериментальних практик [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Т. І. Длугопольська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 32-46. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Кубатко О.В. Прогнозування середньомасштабних флуктуацій еколого-економічного розвитку

Kubatko O.V. Expectations of medium-scale fluctuations of ecological and economic development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Прогнозування середньомасштабних флуктуацій еколого-економічного розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Кубатко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 47-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Кузьмін О.Є., Кревс В.Є., Яструбський М.Я. Використання досвіду менеджменту провідних Внз Східної Азії в процесі реформування вищої школи України

Kuzmin O.Ye., Krevs V.Ye., Yastrubskyy M.Ya. Use of management experience of leading universities and colleges of East Asia in the process of reforming the high school of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Використання досвіду менеджменту провідних Внз Східної Азії в процесі реформування вищої школи України [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, В. Є. Кревс, М. Я. Яструбський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 56-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Лозовський О.М., Горшков М.А. Принципи формування та стратегія реалізації механізму управління процесами відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки

Lozovskyi O.M., Horshkov M.A. Principles and strategy formation mechanism of reproduction management resource potential agricultural sector

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Принципи формування та стратегія реалізації механізму управління процесами відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] / О. М. Лозовський., М. А. Горшков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 64-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Мартієнко А.І., Дишкантюк О.В. Сутність гостинності як економічної категорії

Martienko A.I, Dyshkantiuk O.V. The essence of hospitality as economic category

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Сутність гостинності як економічної категорії [Електронний ресурс] / А. І. Мартієнко, О. В. Дишкантюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 72-78. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Некрасова Л.А., Хрістова А.В. Формування ресурсо-зберігаючої моделі розвитку підприємства

Nekrasova L.A., Khristova A.V. The formation of resource-saving model of enterprise development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

The formation of resource-saving model of enterprise development [Електронний ресурс] / L. A. Niekrasova // A. V. Khristova Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2(30). – С. 79-84. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Прокопенко І.В. Метод оцінювання розвитку окремих складових інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств

Prokopenko I.V. Method of assessing the level of development of individual components of the intellectual capital of engineering companies

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Method of assessing the level of development of individual components of the intellectual capital of engineering companies. [Електронний ресурс] / I. V. Prokopenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2(30). – С. 85-96. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Пучкова С.І. Використання інструментів управління персоналом у системі маркетингу відносин

Puchkova S.I. Using of personnel management tools in relationship marketing

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Використання інструментів управління персоналом у системі маркетингу відносин [Електронний ресурс] / С. І. Пучкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 97-108. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Свірідова С.С., Толстова С.А. Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами

Sviridova S.S., Tolstova S.A. Modern instruments of strategic management agricultural enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами [Електронний ресурс] / С. С. Свірідова, С. А. Толстова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 109-116. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Синиця Л.В. Забезпечення ресурсної підтримки стратегічного інноваційного розвитку підприємства

Sinitsa L.V. Providing the resource support of strategic innovative development of enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Забезпечення ресурсної підтримки стратегічного інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Синиця Л.В. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 117-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Гнітецький Є.В., Грібініченко О.П. Real-Time Bidding в Україні та світі: розвиток, особливості, проблеми, перспективи

Gnitetskyi I.V., Gribinichenko O.P. Real-Time Bidding in Ukraine and the world: development, peculiarities, problems and prospects

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Real-Time Bidding в Україні та світі: розвиток, особливості, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / Є. В. Гнітецький, О. П. Грібінченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2 (30). – С. 124-132. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html
Семенов А.С. Про один метод побудови математичної моделі вартості компанії

Semenov A.S. A method for constructing a mathematical model of the company’s value

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

A method for constructing a mathematical model of the company’s value. [Електронний ресурс] / A. S. Semenov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 2(30). – С. 133-138. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n2.html

1(29)

Добрянська Н.А., Попович В.В. Диверсифіковані корпоративні об’єднання: сучасні системи показників аналізу і оцінки ефективності їх діяльності

Dobrianskа N.A., Popovych V.V. Diversified corporate associations: modern scorecard analysis and assessment of their effectiveness

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Diversified corporate associations: modern scorecard analysis and assessment of their effectiveness [Електронний ресурс] / N. A. Dobrianskа, V. V. Popovych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 6-11. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Бак Н.А. Місцеве оподаткування в Україні: стан і перспективи посилення дієвості

Bak N.A. Local Taxation in Ukraine: State and Prospects of Strengthening the Efficiency

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Систематизація типів лояльності споживачів продукції промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. А. Бак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 11-25. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Будорацька Т.Л., Журавльова Н.М. Використання генетичних алгоритмів для оптимізації структури інвестиційного портфеля цінних паперів

Budoratskaya T.L., Zhuravlyova N.M. Use of genetic algorithms for optimization of structure investment portfo-lio of securities

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Використання генетичних алгоритмів для оптимізації структури інвестиційного портфеля цінних паперів [Електронний ресурс] / Т. Л. Будорацька, Н. М. Журавльова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 26-33. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Варчук О.А., Амурова О.В. Особливості обліку та внутрішнього контролю податку на додану вартість на підприємствах з різними системами оподаткування

Varchuk O.A., Amurova H.V. Features of the accounting and internal control of VAT to companies with different tax systems

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Features of the accounting and internal control of VAT to companies with different tax systems [Електронний ресурс] / O. A. Varchuk, H. V. Amurova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 34-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Давидюк Т.В. Організація управлінського обліку: основні кроки в напрямку підвищення ефективності діяльності компанії

Davidyuk T.V. Management accounting organization: basic steps towards increasing the company efficiency

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Management accounting organization: basic steps towards increasing the company efficiency [Електронний ресурс] / T. V. Davidyuk // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 41-47. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Ємельянова Т.В., Тубальцева С.А. Оцінка компетентності як необхідна складова в системі управління підприємством

Yemelyanov T.V., Tubaltseva S.A. Competence estimation as a crucial component of enterprise management system

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Competence estimation as a crucial component of enterprise management system [Електронний ресурс] / T. V. Yemelyanova, S. A. Tubaltseva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 48-54. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Єпіфанова І.М. Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем

Yepifanova I.M. The bankruptcy of enterprises: the spectrum of unsolved problems

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем [Електронний ресурс] / І. М. Єпіфанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 55-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Журан О.А., Глава М.Г. IT-кластер – сучасна складова розвитку економіки регіону

Zhuran O.A., Glava M.G. IT-Cluster – modern component of regional economy development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

IT-Cluster – modern component of regional economy development [Електронний ресурс] / O. A. Zhuran, M. G. Glava // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 64-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Іващенко А.Г., Бельтюков Є.А. Проблеми кредитування підприємств малого та середнього бізнесу банками України

Zhuran O.A., Glava M.G. IT-Cluster – modern component of regional economy development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

IT-Cluster – modern component of regional economy development [Електронний ресурс] / O. A. Zhuran, M. G. Glava // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 64-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Ковтуненко Ю.В., Валянська А.О., Мірошникова К.О. Економічний аналіз і його значення в управлінні підприємством

Kovtunenko Yu.V., Valyanskaya A.A., Miroshnykova K.A. Economic analysis and its importance in the management of enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Economic analysis and its importance in the management of enterprise [Електронний ресурс] / Yu. V. Kovtunenko, A. O. Valyanskaya, K. O. Miroshnykova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 80-85. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Олійник Т.В. Критерії та напрями удосконалення процесу управління прибутковістю машинобудівних підприємств

Oliinyk Т.V. Criteria and directions for improvement of yield management in enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Критерії та напрями удосконалення процесу управління прибутковістю машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Олійник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 86-97. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Поповенко Н.С., Придіус А.В. Теоретичне обґрунтування подальшого дослідження малих та середніх підприємств в Україні

Popovenko N.S., Prydius A.V. Theoretical motivation for further investigations of small and medium enterprises in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Theoretical motivation for further investigations of small and medium enterprises in Ukraine [Електронний ресурс] / N. S. Popovenko, A. V. Prydius // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 98-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Селіванова Н.М., Скіцан М.О. Організаційно-методичні аспекти обліку дебіторської заборгованості

Selivanova N.M., Skitsan M.A. Organisational and methodical aspects of accounting of the account receivable

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Organisational and methodical aspects of accounting of the account receivable [Електронний ресурс] / N. M. Selivanova, M. A. Skitsan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 107-116. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Телепнєва О.С. Управління конкуренто-здатністю антропотехнічних систем на прикладі автомобільного спорту

Telepneva O.S. The antropotechnical systems competitiveness management on the example of car sport

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Управління конкурентоздатністю антропотехнічних систем на прикладі автомобільного спорту [Електронний ресурс] / О. С. Телепнєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 117-122. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Харічков С.К., Панченко М.О. Дослідження особливостей управління підприємницькими ризиками в кризових умовах

Kharichkov S.K., Panchenko M.O. Research the features of business risk-management in crisis term

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Research the features of business risk-management in crisis term [Електронний ресурс] / S. K. Kharichkov, M. O. Panchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 123-128. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Цимбалюк Г.С. Ключові аспекти системи управління якістю продукції на етапах її виробництва

Tsymbalyuk H.S. Key aspects of the quality management system on the production stages

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Ключові аспекти системи управління якістю продукції на етапах її виробництва [Електронний ресурс] / Г. С. Цимбалюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 129-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Чукурна О.П. Стратегія позиціонування бренду за ознакою сприйняття якості: відмінності ринків В2В та В2С

Chukurna O.P. Brand positioning strategy on the basis of quality perception: different markets B2B and B2C

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Brand positioning strategy on the basis of quality perception: different markets B2B and B2C [Електронний ресурс] / O. P. Chukurna // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 135-142. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Костін Ю.Д., Мурзабулатова О.В. Удосконалення організаційно-економічного забезпечення державно-корпоративного партнерства в системі управління ДКП

Kostin Yu.D., Murzabulatova O.V. Improvement of organizational-economic providing of the state – corporate partnership in the control system of SCE

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Удосконалення організаційно-економічного забезпечення державно-корпоративного партнерства в системі управління ДКП [Електронний ресурс] / Ю. Д. Костін, О. В. Мурзабулатова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 143-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html
Макаренко Т.Ю. Вартісно-орієнтована звітність як фактор підвищення ринкової вартості підприємств

Makarenko T.Yu. Value Reporting as a factor of corporate market value creation

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Вартісно-орієнтована звітність як фактор підвищення ринкової вартості підприємств [Електронний ресурс] / Т. Ю. Макаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 155-161. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/n1.html

6(28)

Загородній А.Г., Бабінська С.Я. Асиметрія інформації між учасниками реалізації інноваційного проекту та шляхи її усунення

Zagorodniy A.G., Babinska S.Ya. The asymmetry of information between the participants of innovative projects and ways to eliminate

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Асиметрія інформації між учасниками реалізації інноваційного проекту та шляхи її усунення [Електронний ресурс] / А. Г. Загородній, С. Я. Бабінська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 6-14. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Волкова Н.І. Історико-економічний аспект становлення концепції людини в контексті еволюції економічної теорії

Volkova N.I. The historical-economic aspect of development of the man’s concept in the context of the economic theory’s evolution

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Історико-економічний аспект становлення концепції людини в контексті еволюції економічної теорії [Електронний ресурс] / Н. І Волкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 15-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Голубник О.Р., Приймак З.В. Оптимізація податкового навантаження для національної економіки України

Holubnyk O.R, Pryimak Z.V. Optimization of tax burden for the national economy of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Оптимізація податкового навантаження для національної економіки України [Електронний ресурс] / О. Р. Голубник, З. В. Приймак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 25-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Лінгур Л.М., Поліщук С.О. Аналіз соціально-економічних факторів маргіналізації населення України

Lingur L.N., Polishchuk S.O. Analysis of the socio-economic factors of marginalization Ukrainian population

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Аналіз соціально-економічних факторів маргіналізації населення України [Електронний ресурс] / Л. М. Лінгур, С. О. Поліщук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 33-39. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Харчук Т.В. Ієрархічний підхід до визначення конкурентоспроможності

Kharchuk T.V. A hierarchical approach to the definition of competitiveness

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Ієрархічний підхід до визначення конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Т. В. Харчук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 40-52. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Волощук Л.О., Крисенко А.В. Інноваційна та інтелектуальна безпека промислового підприємства як об’єкти управління в умовах його розвитку

Voloshchuk L.A., Krysenko A.V. Innovative and intellectual safety industrial enterprises as object management under its development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Інноваційна та інтелектуальна безпека промислового підприємства як об’єкти управління в умовах його розвитку [Електронний ресурс] / Л. О. Волощук, А. В. Крисенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 53-62. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Бояринова К.О. Методичні засади оцінювання рівня збалансованості економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємств машинобудування

Boiarynova К.О. Methodical bases of evaluation balance level of economic functioning in innovation-oriented development of machine building enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Методичні засади оцінювання рівня збалансованості економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 63-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Ковтуненко Ю.В., Міняйлик В.В., Товкан Д.М. Визначення особливостей формування доходів підприємства у процесі їх операційної діяльності

Kovtunenko Yu.V., Minyailyk V.V., Tovkan D.N. Determination of features of formation of income of the enterprises in the course of their operating activities

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Determination of features of formation of income of the enterprises in the course of their operating activities. [Електронний ресурс] / Yu. V. Kovtunenko, V. V. Minyailyk, D. N. Tovkan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 73-78. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Продіус О.І. Теоретично-методичні основи реінжині-рингу бізнес-процесів

Prodius O.I. Theoretically-methodological basis of reengineering of business-processes of enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретично-методичні основи реінжинірингу бізнес-процесів [Електронний ресурс] / О. І. Продіус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 79-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Сікєтіна Н.Г. Статистичний аналіз ризиків машинобудівного підприємства

Siketina N.Н. Statistical analysis of the risks of the machine-building enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Статистичний аналіз ризиків машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / Н. Г. Сікєтіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 88-99. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Гвоздецька І.В. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства

Gvozdetska I.V. Theoretical and methodological aspects of the marketing activities of the company

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретико-методологічні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Гвоздецька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 100-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Журан О.А, Філатова Т.В. ІТ-аутсорсинг як інструмент розвитку кластерного економіки

Zhuran O.A., Filatova Т.V. IT-outsourcing as a tool for development cluster economy

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

ІТ-аутсорсинг як інструмент розвитку кластерного економіки [Електронний ресурс] / О. А. Журан, Т. В. Філатова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 107-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Смоквіна Г.А. Підходи та інструменти оцінювання інтелектуального капіталу як чинника забезпечення економічної безпеки підприємства

Smokvina A.A. Approaches and instruments for assessing intellectual capital as a factor of economic security of enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Підходи та інструменти оцінювання інтелектуального капіталу як чинника забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Г. А. Смоквіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 114-126. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Афанасьєва М.А. Врахування інтересів суспільства в стратегії підприємств в умовах ринку

Afanasyev M.A. Society oriented strategies of enterprises in market conditions

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Врахування інтересів суспільства в стратегії підприємств в умовах ринку [Електронний ресурс] / М. А. Афанасьєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 127-133. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html
Мостенська Т.Л., Юрій Е.О. Місце інвестиційних проектів в плануванні і реалізації функціональних стратегій

Mostenska T.L., Yurii E.A. The place of investment projects in the planning and realization of functional strategies

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Місце інвестиційних проектів в плануванні і реалізації функціональних стратегій [Електронний ресурс] / Т. Л. Мостенська, Е. О. Юрій // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 6 (28). – С. 134-140. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n6.html

5(27)

Монастирський Г.Л. Енергетична політика ЄС в контексті забезпечення енергоефективності суб’єктів господарювання

Monastyrskyy H.L. European Union’s energy policy in the context of entities’ energy

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Енергетична політика ЄС в контексті забезпечення енергоефективності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 11-16. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Ковтуненко Ю.В., Суховєєва А.С., Ревуцька А.О. Аналіз непрямого оподаткування в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення

Kovtunenko Yu.V., Suhoveeva A.S., Revutskaya A.O. Analysis of indirect taxation in Ukraine: Modern state and directions of improvement

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Analysis of indirect taxation in Ukraine: Modern state and directions of improvement [Електронний ресурс] / Yu. V. Kovtunenko, A. S. Suhoveeva, A. O. Revutskaya // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 17-23. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Кулаковський К.О. Економічна складова євро-інтеграційного процесу України: проблеми і перспективи

Kulakovskyi K.O. The economic component of the european integration process of Ukraine: problems and prospects

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Економічна складова євроінтеграційного процесу України: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / К. О. Кулаковський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 24-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Чернишова Л.І., Борисенко А.С. Ефективність використання системи HR-брендінгу в управлінні кадрами підприємства

Chernyshova L.I., Borysenko A.S. Efficiency of HR-branding system in the management of enterprise personnel

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Efficiency of HR-branding system in the management of enterprise personnel. [Електронний ресурс] / L. I. Chernyshova, A. S. Borysenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 32-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Неткова В.М. Систематизація типів лояльності споживачів продукції промислових підприємств

Netkova V.M. Systematics types of customer loyalty products industry

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Систематизація типів лояльності споживачів продукції промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. М. Неткова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 38-44. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Телегін В.С., Костін Д.Ю. Мотивація персо-налу на підприємствах енергетики

Telegin V.S., Kostin Yu.D. Motivation of staff at power enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Мотивація персоналу на підприємствах енергетики [Електронний ресурс] / В. С. Телегін., Д. Ю. Костін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 45-51. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Яшкін Д.С. Методи оптимізації в управлінні логістичними ризиками промислових підприємств

Yashkin D.S. Optimization methods in management of industrial enterprises logistics risks

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Методи оптимізації в управлінні логістичними ризиками промислових підприємств [Електронний ресурс] / Д. С. Яшкін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 52-58. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Фролова Л.В., Роженко О.В. Стан та тенденції розвитку торгівлі в Україні

Frolova L.V., Rozhenko O.V. Status and trends of the trade development in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Status and trends of the trade development in Ukraine [Електронний ресурс] / L. V. Frolova, O. V. Rozhenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 59-66. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Валькова Н.В. Взаємозв’язок розвитку логістики з розвитком конкурентних переваг

Valkova N.V. The relationship of logistics development with development of competitive advantages

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Взаємозв’язок розвитку логістики з розвитком конкурентних переваг промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Валькова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 67-75. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Соколи І.І., Буковський О.О. Оцінка нинішнього стану і перспектив розвитку провідних авіабудівних підприємств України

Sokoly I.I., Bukovskii O.O. Current state and prospects of development of the leading aircraft manufacturers of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Оцінка нинішнього стану і перспектив розвитку провідних авіабудівних підприємств України [Електронний ресурс] / І. І. Соколи, О. О. Буковський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 75-81. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Чукурна О.П. Система стандартизації й сертифікації товарів в Європейському Союзі: прогресивний досвід

Chukurna O.P Standardization and certification system of goods in the European Union: progressive experience

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Standardization and certification system of goods in the European Union: progressive experience [Електронний ресурс] / O. P. Chukurna // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 82-89. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Шиманська К.В. Теоретико-методологічний базис дослідження міграційних процесів: принципи та термінологічний апарат

Shymanska K.V. Theoretical and methodological basis of the migration processes study: principles and terminology

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретико-методологічний базис дослідження міграційних процесів: принципи та термінологічний апарат [Електронний ресурс] / К. В. Шиманська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 90-95. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Телішевська О.Б., Дідик А.М. Чинники формування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств

Telishevska O.B., Didyk A.M. Factors of formation costs for company’s logistics activity

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Чинники формування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств [Електронний ресурс] / О. Б Телішевська, А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 96-103. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Башинська І.О., Бізюкова К.В. Системний підхід до профілактики кадрової безпеки підприємства

Bashynska I.O., Biziukova K.V. Systematic approach to the prophylactics of personnel security of enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Systematic approach to the prophylactics of personnel security of enterprise [Електронний ресурс] / I. O. Bashynska, K. V. Biziukova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 104-111. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html
Шевченко Г.М. Концептуальна модель державного прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації

Shevchenko H.M. Conceptual model of state forecasting for equilibrated development of recreation

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Концептуальна модель державного прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації [Електронний ресурс] / Г. М. Шевченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 5 (27). – С. 112-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n5.html

4(26)

Подольчак Н.Ю. HEVEN теорія мотивації

Podolchak N.Yu. HEVEN’S theory of motivation

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

HEVEN теорія мотивації [Електронний ресурс] / Н. Ю. Подольчак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 6-12. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Фролова Л.В., Кулінська А.В. Особливості формування механізму забезпечення розвитку економічної безпеки банківської системи України

Frolova L.V., Kulinska A.V. Features of formation of the mechanism of ensuring economic security of the banking system of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Features of formation of the mechanism of ensuring economic security of the banking system of Ukraine [Електронний ресурс] / L. V. Frolova, A. V. Kulinska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 13-20. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Григорук С.С., Форкун Ю.В. Система колаборативної обробки документів як складова процесу формування інформаційного суспільства в Україні

Grygoruk S.S., Forkun Yu.V. Collaborative document processing system as part of shaping information society in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Система колаборативної обробки документів як складова процесу формування інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. С. Григорук, Ю. В. Форкун // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 21-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Журавльова Н.М., Сенкевич Б.А. Використання актуарних розрахунків у пенсійних схемах

Zhuravlyova N.M., Senkevych B.A. Using actuarial calculations in pension schemes

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Using actuarial calculations in pension schemes [Електронний ресурс] / N. M. Zhuravlyova, B. A. Senkevych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 33-39. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Заюков І.В. Тенденції сучасного ринку праці та його вплив на стан здоров’я зайнятого населення України

Zayukov I.V. Current labor market tendencies and their impact on the state of the Ukrainian employed population

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Тенденції сучасного ринку праці та його вплив на стан здоров’я зайнятого населення України [Електронний ресурс] / І. В. Заюков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 40-49. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Філиппова С.В., Таран Г.В. Потенціал машинобудування України: тенденції розвитку

Filippova S.V., Taran G.V. Potential of machinebuilding of Ukraine: progress trends

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Potential of machinebuilding of Ukraine: progress trends [Електронний ресурс] / S. V. Filippova, G. V. Taran // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 50-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Дергачова В.В., Ченуша О.С. Теоретичні основи компетентністного управління підприємством

Dergachova V.V., Chenusha O.S. Theoretical basis of competence enterprise management

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретичні основи компетентністного управління підприємством [Електронний ресурс] / В. В. Дергачова, О. С. Ченуша // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 60-68. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Сааджан В.А. Амортизаційна політика підприємства: облік факторів при виборі методу

Saadzhan V.A. Depreciation policy of the enterprises: accounting of factors in case of the method choice

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Depreciation policy of the enterprises: accounting of factors in case of the method choice [Електронний ресурс] / V. A. Saadzhan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 69-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Грицишен Д.О., Самчик М.Ю. Бухгалтерський облік витрат на ремонт орендованих основних засобів

Gritsishen D.O., Samchyk M.Yu. Accounting repair costs of leased fixed assets

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Бухгалтерський облік витрат на ремонт орендованих основних засобів [Електронний ресурс] / Д. О. Грицишен, М. Ю. Самчик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 78-89. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Труніна І.М. Теоретичні та практичні проблеми визнання дебіторської заборгованості

Trunina I.M. Тhe theoretical and practical problems of recognition of receivables

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретичні та практичні проблеми визнання дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / І. М. Труніна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 90-97. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Філіппов В.Ю. Формування системи стратегічного управління як сучасного підходу забезпечення розвитку підприємства

Filippov V.Yu. Formation of strategic management system as a modern approach to ensuring the development of enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Formation of strategic management system as a modern approach to ensuring the development of enterprises [Електронний ресурс] / V. Yu. Filippov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 98-103. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Фролова Л.В., Брагіна О.С. Обґрунтування постановки стратегічних цілей при процесно-орієнтованому бюджетному управління залежно від стадії життєвого циклу підприємства

Frolova L.V., Bragina О.S. Justification setting strategic goals in the process-oriented management of the budget, depending on the stage of the company life cycle

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Justification setting strategic goals in the process-oriented management of the budget, depending on the stage of the company life cycle [Електронний ресурс] / L. V. Frolova, О. S. Bragina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 104-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Стрій Л.О., Захарченко Л.А., Голубєв А.К. Модель мережевої організаційної структури горизонтальної корпорації в інфокомунікаціях

Striy L.A., Zaharchenko L.A., Golubev A.K. Network model of organizational structure horizontal corporation in infocommunications

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Модель мережевої організаційної структури горизонтальної корпорації в інфокомунікаціях [Електронний ресурс] / Л. О. Стрій, Л. А. Захарченко, А. К. Голубєв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 114-121. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Вергун А.М., Тьопенко Ю.А. Еволюція поглядів на фінансову безпеку як об’єкт управління

Vergun A.M., Topenko Yu.A. Evolution of views on financial security as a management unit

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Evolution of views on financial security as a management unit [Електронний ресурс] / A. M. Vergun, Yu. A. Topenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 122-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Корецька О.В., Хотєєва Н.В. Основи управління фінансово-економічною безпекою транспортних підприємств

Koretkaya O.V., Khoteyeva N.V. Managing financial and economic security of transport enterprises: the basic aspects

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Основи управління фінансово-економічною безпекою транспортних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Корецкая, Н. В. Хотеева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 135-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Омельяненко В.А. Теоретичні аспекти використання мультиагентного підходу для аналізу інноваційно-технологічних систем

Omelyanenko V.А. Theoretical aspects of multi-agent approach application for innovation technological systems analysis

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретичні аспекти використання мультиагентного підходу для аналізу інноваційно-технологічних систем [Електронний ресурс] / В. А. Омельяненко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 142-148. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Скалозуб В.В., Клименко І.В. Розвиток процедур аналізу та прогнозування недетермінованих технолого-економічних процесів на основі показників хаотичної динаміки

Skalozub V.V., Klymenko I.V. The development of analysis and forecasting procedures of non-deterministic technological and economic processes on the basis of indicators of chaotic dynamics

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Розвиток процедур аналізу та прогнозування недетермінованих технолого-економічних процесів на основі показників хаотичної динаміки [Електронний ресурс] / В. В. Скалозуб, І. В. Клименко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 149-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Захарченко В.І. Удосконалення методики розрахунку концесійних платежів

Zakharchenko V.I. Enhancement of calculation method of concessionary payments

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Удосконалення методики розрахунку концесійних платежів [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 155-159. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Продіус Ю.І., Сутягіна А.В. Проблеми виставкової діяльності в умовах нестабільності зовнішнього середовища

Prodіus Yu.І., Sutiagіna A.V. Problems of exhibition activities in the environmental instability conditions

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Проблеми виставкової діяльності в умовах нестабільності зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / Ю. І. Продіус, А. В. Сутягіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 160-167. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Химич О.В. Механізм планування й регулювання інвестиційної діяльності на мезорівні

Khymych O.V. Mechanism of planning and regulation of investment operations at meso level

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Mechanism of planning and regulation of investment operations at meso level [Електронний ресурс] / O. V. Khymych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 168-175. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html
Телішевська О.Б. Оцінювання та діагностування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств за місцями їх виникнення та процесами логістично-постачальницького управління

Telishevska O.B. Evaluation and diagnostics of costs for company’s logistics activity by cost centers and processes of logistics management

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Оцінювання та діагностування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств за місцями їх виникнення та процесами логістично-постачальницького управління [Електронний ресурс] / О. Б. Телішевська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 4 (26). – С. 176-183. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n4.html

3(25)

Кузьмін О.Є., Дідик А.М. Загальні принципи забезпечення полівекторного розвитку підприємств

Kuzmin O.Ye., Didyk A.M. Main principles of providing of multivector development of enterprises
Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Загальні принципи забезпечення полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 6-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Барський Ю.М., Поліщук В.Г. Теоретико-прикладні основи фінансово- інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України

Barskiy Yu.M., Polishchuk V.G. Theoretical and applied fundamentals of financial and innovation providing of spatial development of regions of Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Теоретико-прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / Ю. М. Барський, В. Г. Поліщук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 14-21. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Арзамасова О.В. Оцінка кадрового потенціалу держави: методи та підходи

Arzamasova O.V. Assessment of human resource capacity of the State methods and approaches

Посилання на статтю / Reference a Journal Article:

Оцінка кадрового потенціалу держави: методи та підходи [Електронний ресурс] / О. В. Арзамасова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 22-29. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Бойко О.В., Башинська М.І., Редьква О.З. Факторний аналіз індикаторів економічної безпеки машинобудівного комплексу країни

Boiko O.V., Bashinskaya M.I., Redkva O.Z. Factor analysis of the economic security indicators of the machine building complex of the country

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Факторний аналіз індикаторів економічної безпеки машинобудівного комплексу країни [Електронний ресурс] / О. В. Бойко, М. І. Башинська, О. З. Редьква // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 30-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Лазарева А.П. Особливості інвестицій в людський капітал

Lazareva A.P. Features of investment in human capital.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості інвестицій в людський капітал [Електронний ресурс] / А. П. Лазарева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 38-43. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Пархоменко Н.О., Зайцева К.Ю. Стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами Харківської області.

Parkhomenko N.O., Zaitseva K.Yu. State and development prospects of international trade in services of Kharkiv region

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами Харківської області. [Електронний ресурс] / Н. О. Пархоменко, К. Ю. Зайцева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 44-49. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Сиволап Л.А. Сучасний стан фінансової сфери в Україні

Sivolap L.A. Тhe current state of the financial sector in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Сучасний стан фінансової сфери в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Сиволап // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 50-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.htm

 

Федулова Л.І. Інклюзивні інновації в системі соціально- економічного розвитку.

Fedulova L.I. Inclusive innovation in the socio-economic development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 56-65. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.htm

 

Атюшкіна В.В. Формування системи маркетингової інформації на промисловому підприємстві.

Atiushkina V.V. The formation of a marketing information system on the industrial enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: The formation of a marketing information system on the industrial enterprise [Електронний ресурс] / V. V. Atiushkina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 66-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Баришнікова О.М. Механізм формування та облікове забезпечення економічної складової звітності зі сталого розвитку

Baryshnikova O.M. Mechanism of formation and accounting software component of economic reporting sustainable development.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Механізм формування та облікове забезпечення економічної складової звітності зі сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Баришнікова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 72-85. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Мельничук Я.П. Облікова політика в частині виробництва та реалізації органічної продукції

Melnychuk Ya.P. Accounting policy in terms of production and sales of organic products

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Облікова політика в частині виробництва та реалізації органічної продукції [Електронний ресурс] / Я. П. Мельничук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 86-92. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Сироватченко Л.В. Бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків.

Syrovatchenko L.V. Accounting costs related to the prevention harmful effects of water and eliminate its consequences.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків [Електронний ресурс] / Л. В. Сироватченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 93-104. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html, http://economics.net.ua/files/archive/2016/No3/93.pdf

 

Чукурна О.П. Новітні підходи до класифікації логістичних витрат промислових підприємств в умовах глобалізації.

Chukurna O.P. New approaches to the classification of logistics costs of industrial enterprises in the conditions of globalization.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: New approaches to the classification of logistics costs of industrial enterprises in the conditions of globalization [Електронний ресурс] / O. P. Chukurna // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 105-112. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Мельник О.Г., Юринець О.В., Адамів М.Є. Діагностика кредитоспроможності бізнес-організацій в умовах європейської інтеграції: досвід міжнародних кредитно-рейтингових агентств.

Melnyk O.H., Yurynets O.V., Adamiv M.Ye. Diagnosis of business organizations’ creditworthiness in terms of European integration: the experience of international credit rating agencies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Діагностика кредитоспроможності бізнес-організацій в умовах європейської інтеграції: досвід міжнародних кредитно-рейтингових агентств [Електронний ресурс] / О. Г. Мельник, О. В. Юринець, М. Є. Адамів // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 113-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Григор’єва Ю.А. Стан розвитку автомобілебудівного ринку України.

Grygorieva Yu.A. Market conditions of development of the Ukrainian automotive market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Стан розвитку автомобілебудівного ринку України [Електронний ресурс] / Ю. А. Григор’єва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 124-133. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.htm 

 

Онешко С.В., Бойко M.O. Процесно-орієнтоване бюджетування як інструмент управління економічною безпекою стивідорної компанії.

Oneshko S.V., Boiko M.O. Activity-based budgeting as a manadgment tool of economic security of stevedoring company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Activity-based budgeting as a manadgment tool of economic security of stevedoring companya [Електронний ресурс] / S. V. Oneshko, M. O. Boiko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 134- 143. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Савич О.П. Світовий ринок легкових автомобілів та глобальна економіка.

Savych O.P. Global car market and global economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Світовий ринок легкових автомобілів та глобальна економіка [Електронний ресурс] / О. П. Савич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 144-149. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Гойло Н.В. Трансфертне ціноутворення при здійсненні внутрішньогрупових операцій: поняття та вплив на показники фінансової звітності.

Goilo N.V. Transfer pricing in carrying out intra-group transactions: the concept and impact on financial statements.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Трансфертне ціноутворення при здійсненні внутрішньогрупових операцій: поняття та вплив на показники фінансової звітності [Електронний ресурс] / Н. В. Гойло // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 150-160. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.htm

 

Карпенко Ю.В. Процесно-орієнтоване управ- ління витратами виробничого підприємства.

Karpenko Yu.V. Process-oriented production enterprise cost management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Процесно-орієнтоване управління витратами виробничого підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Карпенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 161-167. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.htm

 

Данько Ю.І., Галинська А.В. Інформаційно-комунікаційна складова забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Danko Yu.I., Galinskaya A.V. Informational and communication component of providing the competitiveness of agrarian enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Informational and communication component of providing the competitiveness of agrarian enterprises [Електронний ресурс] / Yu. I. Danko, A. V. Galinskaya // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 168-173. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Карзун І.Г. Напрями вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України.

Karzun I.G. The directions of improving the mechanism of government regulation of innovative development of system of higher education institutions in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Напрями вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України [Електронний ресурс] / І. Г. Карзун // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 174-179. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

Остап’юк Н.А., Гойло Н.В. Бюджетування й організація бухгалтерського обліку.

Ostapyuk N.A., Gojlo N.V. Budgeting and organization of accounting.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Бюджетування й організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Н. А. Остап’юк, Н. В. Гойло // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 180-186. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

Григор’єв Г.С. Концепція державного контролінгу в системі регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки.

Hryhoriev H.S. The concept of controlling the state in the regulation of financial and economic processes of the national economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концепція державного контролінгу в системі регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки [Електронний ресурс] / Г. С. Григор’єв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 187-196. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

Ільченко Д.А. Концептуальні підходи до оцінювання соціально-економічної ефективності пасажирського автомобільного транспортного комплексу.

Ilchenco D.A. Conceptual approaches to the evaluation of socio-economic efficiency of road passenger transport sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні підходи до оцінювання соціально-економічної ефективності пасажирського автомобільного транспортного комплексу [Електронний ресурс] / Д. А. Ільченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 3 (25). – С. 197-209. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

2(24)

Слонієц І., Саєз С. П., Ладжара М. Б. Кластери в Польщі та Іспанії: порівняльний аналіз на прикладі двох кластерів сільського господарства.

Słoniec Jolanta, Sáez Zaragoza Patrocinio, Lajara Marco Bartolome. Clusters into Poland and Spain: comparative case study of two clusters from the agricultural industr.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Кластери в Польщі та Іспанії: порівняльний аналіз на прикладі двох кластерів сільського господарства [Електронний ресурс] / І. Слонієц, С. П. Саєз, М. Б. Ладжара // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 6-14. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Захарченко В.І., Топалова І.А. Технологія проведення регіональної політики ціноутворення промислової продукціЇ.

Zakharchenko V.I., Topalova I.A. The technology of carrying out regional price formation policies of industrial products.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Technology of regional pricing policy of industrial products [Електронний ресурс] / V. I. Zakharchenko, I. A. Topalova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 15-20. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

Журавльова Т.О., Захарченко Н.В. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі.

Zhuravleva Т.O., Zakharchenko N.V. Reformation of the system of interbudgetary relations in Ukraine on the modern stage.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Reformation of the system of interbudgetary relations in Ukraine on the modern stage [Електронний ресурс] / Т. O. Zhuravleva, N. V. Zakharchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 21- 27. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Масленніков Є.І., Димитрієва М.І. Аналітичне забезпе- чення моніторингу інноваційного розвитку промисловості південного регіону.

Maslennikov Ye.I., Dimitrieva M.I. Analytical providing of monitoring innovative development of industry the southern region.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Analytical providing of monitoring innovative development of industry the southern region [Електронний ресурс] / Ye. I. Maslennikov, M. I. Dimitrieva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 28- 33. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Захарченко В.І., Стремядін В.М. Розробка системи планування для виноробного підприємства.

Zakharchenko V.I., Stremyadin V.M. Development of planning system for wine enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Development of planning system for wine enterprises [Електронний ресурс] / V. I. Zakharchenko, V. M. Stremyadin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 34-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Ковтуненко Ю.В., Грабовенко О.А. Конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах: проблеми і перспективи.

Kovtunenko Yu.V., Grabovenko O.A. Competitiveness enterprise in modern conditions: problems and prospects.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Competitiveness enterprise in modern conditions: problems and prospects [Електронний ресурс] / Yu. V. Kovtunenko, O. A. Grabovenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 41- 46. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Приймак В.І., Кнехт-Тарчевська М. Досвід розвитку торгових центрів у Великобританії.

Pryimak V.I. Knecht-Tarczewska M. Experience of development of shopping centers in the Great Britain.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Досвід розвитку торгових центрів у Великобританії [Електронний ресурс] / В. І. Приймак, М. Кнехт- Тарчевська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 47-55. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Ємець М.С. Дослідження факторів впливу на розвиток міжнародного туризму в країнах ЦСЄ

Yemets M.S. A study of factors of influence to the development of international tourism in CEE.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження факторів впливу на розвиток міжнародного туризму в країнах ЦСЄ [Електронний ресурс] / М. С. Ємець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 56-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Кислий В.М. Віртуальна транспортна швидкість та її розрахунок.

Kyslyi V.M. Virtual transportation speed and its calculation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Віртуальна транспортна швидкість та її розрахунок [Електронний ресурс] / В. М. Кислий // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 64-69. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Ксендзук В.В. Аналітичне забезпечення хеджування валютних ризиків підприємств як суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Ksendzuk V.V. Analytical support of hedging of exchange rate risks of entities of international economic relations.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналітичне забезпечення хеджування валютних ризиків підприємств як суб’єктів міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / В. В. Ксендзук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 70-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Янковий В.О. Математичний аналіз неокласичних виробничих функцій.

Yankovyi V.A. Mathematical analysis of neoclassical production functions.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Математичний аналіз неокласичних виробничих функцій [Електронний ресурс] / В. О. Янковий // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 78-83. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.htm

 

Щетініна Л.В., Рудакова С.Г., Данилевич Н.С. Соціальне інвестування в поліпшення умов праці молоді: загальні засади та стан в Україні

Shchetinina L.V., Rudakova S.G., Danylevych N.S. Social investment in improving the working conditions of young people: general principles and the situation in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Соціальне інвестування в поліпшення умов праці молоді: загальні засади та стан в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 84-91. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Бублик М.І., Карп’як А.О., Рибицька О.М. Проблеми занижених розмірів соціальних мінімумів в національній економіці України.

Bublyk M.I., Karpyak A.O., Rybytska O.M. Problems of under-sized social minima in the national economy of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Проблеми занижених розмірів соціальних мінімумів в національній економіці України [Електронний ресурс] / М. І. Бублик, А. О. Карп’як, О. М. Рибицька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 92-99. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Смоквіна Г.А. Використання економіко-статистичних методів в аналізі товарних запасів торгівельного підприємства.

Smokvina A.A. The use of economic and statistical methods in the analysis of stock trading companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання економіко-статистичних методів в аналізі товарних запасів торгівельного підприємства [Електронний ресурс] / Г. А. Смоквіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 100-109. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Дідик А.М. Важелі динамічної організаційної культури у системі полівекторного розвитку підприємств.

Didyk A.M. Leverages of dynamic organizational culture in the system of multi-vector development of enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Важелі динамічної організаційної культури у системі полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 110-118. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Гапон Ю.В. Аналіз інформаційної складової потенціалу стратегічних змін машинобудівних підприємств.

Gapon J.V. Analysis of the informational component of strategic changes potential of machine-building enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз інформаційної складової потенціалу стратегічних змін машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. В. Гапон // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 119-124. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

Григор’єв Г.С. Інструментальна підтримка стратегічного оцінювання національної економіки.

Hryhoriev H.S. Instrumental support of strategic evaluation of the national economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інструментальна підтримка стратегічного оцінювання національної економіки [Електронний ресурс] / Г. С. Григор’єв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 2 (24). – С. 125-136. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n2.html

 

1(23)

Давидюк Т.В. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції у вітчизняних нормативних актах: напрями удосконалення.
Davyduk T.V. Methods of cost accounting and calculation of production costs in the domestic regulations: directions of improvement.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції у вітчизняних нормативних актах: напрями удосконалення [Електронний ресурс] / Т. В. Давидюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 6-13. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Соколи І.І., Буковський О.О. Аерокосмічний сектор України: сучасний стан та тенденції розвитку.

Sokoly I.I., Bukovskii O.O. Ukraine aerospace sector: modern state and development tendencies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Ukraine aerospace sector: modern state and development tendencies [Електронний ресурс] / I. I. Sokoly, O. O. Bukovskii // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 14-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Грінченко В.О. Порівняльний аналіз структури капіталу українських, польських та німецьких підприємств.

Grinchenko V.O. Comparative analysis of capital structure of Ukrainian, Polish and German enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Порівняльний аналіз структури капіталу українських, польських та німецьких підприємств [Електронний ресурс] / В. О. Грінченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 20-28. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Журавльова Т.О., Назаркіна Л.І. Кредитний ризик як суб’єктивно-об’єктивная категорія.

Zhuravlova T.O., Nazarkina L.I. Credit risk as a subjectiveobjective category.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Credit risk as a subjective-objective category [Електронний ресурс] / T. O. Zhuravlova, L. I. Nazarkina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 29-35. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Притула Н.В. Функціонально-вартісний аналіз у системі проектування конкурентоспроможної експортної продукції.

Prytula N.V. Functional cost analysis in the system of planning of the export products competitiveness.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Функціонально-вартісний аналіз у системі проектування конкурентоспроможної експортної продукції [Електронний ресурс] / Н. В. Притула // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 36-42. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Янковий О.Г., Яшкіна О.І. Методи прогнозування збуту в маркетинговій інформаційній системі промислових підприємств.

Yankovoy A., Yashkina O. Methods of sales forecasting in a marketing information system of the industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Methods of sales forecasting in a marketing information system of the industrial enterprises [Електронний ресурс] / O. Yankovyi, O. Yashkina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 43-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2016/n1.html

 

Гуцан О.М. Практичні аспекти застосування кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації персоналу.

Gutsan A.M. Practical aspects of quantitative and qualitative approaches to assessing factors staff motivation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Практичні аспекти застосування кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації персоналу [Електронний ресурс] / О. М. Гуцан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 49-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2016/n1.html

 

Смоквіна Г.А., Кавєріна С.Ю., Ліганенко К.В. Вплив елементів облікової політики на фінансовий результат діяльності підприємства.

Smokvina A.A., Kavierina S.Yu., Lihanenko K.V. Influence elements in accounting policies on the financial results of the company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Вплив елементів облікової політики на фінансовий результат діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Г. А. Смоквіна, С. Ю. Кавєріна, К. В. Ліганенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 61-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств.

Shevtsiv L.Yu. Conceptual bases of formation effective cost control system engineering companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Л. Ю. Шевців // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 72-81. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Соколовська З.М., Гребеньщіков І.І. Інформаційне моделювання з використанням технології Model-driven development.

Sokolovska Z.M., Grebenshchikov I.I. Information modeling with Model-driven development technology.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Information modeling with model-driven development technology [Електронний ресурс] / Z. M. Sokolovska, I. I. Grebenshchikov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 82-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Бусько К.А. Методичні підходи до оцінки транспарентності ризиків діяльності банків.

Bus’ko K.A. Methodological approaches to assessing of the banking risks transparency.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методичні підходи до оцінки транспарентності ризиків діяльності банків [Електронний ресурс] / К. А. Бусько // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 88-98. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2016/n1.html

 

Замлинський В.А. Управління ризиками венчурного інвестування в продовольчій сфері.

Zamlynskyi V.A. Risk management of venture capital investment in the food sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Управління ризиками венчурного інвестування в продовольчій сфері [Електронний ресурс] / В. А. Замлинський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 99-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Лозовський О.М. Горшков М.А. Взаємозв’язок факторів та показників відтворення ресурсів аграрного сектор.

Lozovskyi O.M., Horshkov M.A. Relationship of factors and indicators of reproduction resources agricultural sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Взаємозв’язок факторів та показників відтворення ресурсів аграрного сектор. [Електронний ресурс] / О. М. Лозовський, М. А. Горшков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 107-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Назаренко І.М. Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу.

Nazarenko I.M. Diagnostics in the management system of agribusiness entities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу [Електронний ресурс] / І. М. Назаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 114-122. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Варчук О.А., Грабовенко О.А. Внутрішній контроль та внутрішній аудит: визначення поняття, схожість та відмінність.

Varchuk O.A., Grabovenko О.А. Internal control and internal audit: definition, similarities and differences.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Internal control and internal audit: definition, similarities and differences [Електронний ресурс] / O. A. Varchuk, О. А. Grabovenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 123-131. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2016/n1.html

 

Селіванова Н.М. Нові підходи щодо управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу та його концептуальна модель.

Selivanova N.M. New approaches concerning the management of the development the innovation-active in-dustrial enterprises on the basis of controlling and its conceptual model

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Нові підходи щодо управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу та його концептуальна модель [Електронний ресурс] / Н. М. Селіванова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 132-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Єгупов Ю.А. Оптимізація інформаційного поля формування початкового плану продажів підприємства.

Yegupov Yu.A. Optimization of the informative field of forming the initial sales plan of an enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Оптимізація інформаційного поля формування початкового плану продажів підприємства [Електронний ресурс] / Ю. А. Єгупов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 142-148. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Каламан О.Б. Особливості формування операційного прибутку підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу

Kalaman O.B. The features of formation of operating profit enterprises viticulture and winemaking.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості формування операційного прибутку підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу [Електронний ресурс] / О. Б. Каламан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 149-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Побережець О.В. Інструменти системного підходу до управління результатами діяльності промислового підприємства.

Poberezhets O.V. Tools systematic approach to performance management activities of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інструменти системного підходу до управління результатами діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Побережець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 155-161. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Остап’юк Н.А. Внутрішній контроль суб’єктів ресторанного бізнесу: філософія діяльності?

Ostapyuk N.A. Internal control of the restaurant business: the philosophy of?

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Внутрішній контроль суб’єктів ресторанного бізнесу: філософія діяльності? [Електронний ресурс] / Н. А. Остап’юк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 162-166. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n1.html

 

Дідик А.М. Метод діагностики компетентностей персоналу в умовах полівекторного розвитку

Didyk A.M. A method for diagnostics of staff competencies under conditions of multi-vector development

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Метод діагностики компетентностей персоналу в умовах полівекторного розвитку [Електронний ресурс] / А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2016. – № 1 (23). – С. 167-177. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2016/n3.html

 

6(22)

Петрович Й.М. Організаційне забезпечення механізму прийняття і реалізації інвестиційної політики на машинобудівному підприємстві.

Petrovych Yo.M. Organizational support for the mechanism of adoption and implementation of the investment policy at the engineering enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Організаційне забезпечення механізму прийняття і реалізації інвестиційної політики на машинобудівному підприємстві [Електронний ресурс] / Й. М. Петрович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 6-10. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html

 

Захарченко В.І., Метіль Т.К. Формування регіональної системи програмування та стратегічного управління маркетинговими процесами.

Zakharchenko V.I., Metil T.K. Formation of regional system of programming and strategic management of the marketing process.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування регіональної системи програмування та стратегічного управління маркетинговими процесами [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко, Т. К. Метіль // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 11-16. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n6.html 

 

Арапова О.М. Створення моделі компетенцій для оцінки фахівців із зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності.

Arapova O.M. Creating a competency model for the assessment of experts on foreign trade and innovation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Creating a competency model for the assessment of experts on foreign trade and innovation [Електронний ресурс] / O. M. Arapova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 17-23. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html

 

Балахонова О.В. Обґрунтування соціально- економічних параметрів суспільного життя на регіональному рівні.

Balahonova O.V. The confirmation of socioeconomic approaches of social life at the regional/

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Обґрунтування соціально-економічних параметрів суспільного життя на регіональному рівні [Електронний ресурс] / О. В. Балахонова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 24-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n6.html

 

Вдовиченко Л.Ю. Формування в Україні комплексного механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності.

Vdovychenko L.Yu. Formation in Ukraine complex mechanism of information relations in the field of regulatory activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування в Україні комплексного механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Ю. Вдовиченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 32-37. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n6.html 

 

Продіус Ю.І., Бусарі О.Р. Управління інноваційними ризиками

Prodius Y.I., Busari O.R. Managementоf Innоvative Risks.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Managementоf innоvative risks [Електронний ресурс] / Y. I. Prodius, O. R. Busari // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 38-44. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html 

 

Ущаповський К.В. Розвиток електро- енергетичної інфраструктури в умовах нової конфігурації ринку електроенергії України.

Ushchapovskyi K.V. The development of electricity infrastructure in the new configuration of the Ukrainіan electricity market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Розвиток електроенергетичної інфраструктури в умовах нової конфігурації ринку електроенергії України [Електронний ресурс] / К. В. Ущаповський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 45- 49. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html 

 

Філиппова С.В., Сааджан В.А. До питання еволюції амортизаційної політики підприємств.

Filyppova S.V., Saadzhan V.A. To the question of the evolution the amortization policy of the enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: To the question of the evolution the amortization policy of the enterprises [Електронний ресурс] / S. V. Filyppova, V. A. Saadzhan // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 50-58. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html 

 

Величко Є.О. Програми перестрахування при страхуванні майна промислових підприємств.

Velychko I.O. Reinsurance programs in property industrial insurance.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Програми перестрахування при страхуванні майна промислових підприємств [Електронний ресурс] / Є. О. Величко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 59-65. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n6.html 

 

Іванов Ю.Б., Яшкіна О.І. Маркетингова інфор- маційна система промислового підприємства в контексті прогнозних досліджень.

Ivanov Yu.B. Yashkinа О.I. The marketing information system of industrial enterprises in the context forecasting research.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: The marketing information system of industrial enterprises in the context forecasting research [Електронний ресурс] / Yu. B. Ivanov, О. I. Yashkinа // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 66-70. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html

 

Одрехівський М.В. Проблеми організації управління інноваційними підприємствами.

Odrekhivskyy M.V. The organizational problems of management in innovational enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Проблеми організації управління інноваційними підприємствами [Електронний ресурс] / М. В. Одрехівський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 71-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html

 

Продіус Ю.І., Богословов В.Б. Інноваційний підхід в організації стратегічного управління на українських підприємствах.

Prodius Yu.I., Bogoslovov V.B. Innonative approach in the organization strategic management at ukrainian enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційний підхід в організації стратегічного управління на українських підприємствах [Електронний ресурс] / Ю. І. Продіус, В. Б. Богословов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 78-84. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html 

 

Сметанюк Т.Б. Удосконалення технологій маркетингового моніторингу кон’юнктури ринку легкових автомобілів.

Smetanyuk T.B. Improving technologies marketing monitoring of market conditions of cars.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Удосконалення технологій маркетингового моніторингу кон’юнктури ринку легкових автомобілів [Електронний ресурс] / Т. Б. Сметанюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 85-91. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html 

 

Філиппова С.В., Бундюк А.М., Цуканов О.Ю. Аналіз каналів впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на рівень економічної безпеки інвестиційного процесу.

Filyppova S.V., Bundyuk A.M., Tsukanov A.Yu. Analysis channels influence of external and internal factors on the level of economic security of the investment process.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Analysis channels influence of external and internal factors on the level of economic security of the investment process [Електронний ресурс] / S. V. Filyppova, A. M. Bundyuk, A. Yu. Tsukanov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 92-95. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html 

 

Дишкантюк О.В. Теоретичні основи функціонування індустрії гостинності.

Dyshkantiuk O.V. Theoretical basis of hospitality industry functioning.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичні основи функціонування індустрії гостинності [Електронний ресурс] / О. В. Дишкантюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 96-101. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html

 

Головко-Марченко І.С. Теоретико-практичний аспект кластерного аналізу діяльності будівельних підприємств.

Golovko-Marchenko I.S. Theoretical and practical aspects of cluster analysis of the construction companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретико-практичний аспект кластерного аналізу діяльності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / І. С. Головко-Марченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 102-107. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html 

 

Желізняк А.В. Формування та розвиток іннова- ційних туристичних кластерів на глобальному ринку.

Zhelizniak A.V. Formation and development of innovative tourism clusters in the global market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування та розвиток інноваційних туристичних кластерів на глобальному ринку [Електронний ресурс] / А. В. Желізняк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 108-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html

 

Кандєєва В.В. Стан та тенденції іннова- ційного розвитку енергетики України.

Kandeeva V.V. Status and trends of innovative development of the Ukrainian energy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Status and trends of innovative development of the Ukrainian energy [Електронний ресурс] / V. V. Kandeeva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 114-119. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html

 

Мартієнко А.І., Хумарова Н.І. Дематеріалізація у сфері природокористування на основі удосконалення системи адміністрування.

Martienko А.І., Khumarova N.І. Dematerialization in environmental based on improvement of administration system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дематеріалізація у сфері природокористування на основі удосконалення системи адміністрування [Електронний ресурс] / А. І. Мартієнко, Н. І. Хумарова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 120-126. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n6.html

 

Назаренко І.М. Методичний підхід щодо оцінки формування майна та достатності капіталу підприємств аграрного сектору.

Nazarenko I.M. Methodical approach in relation to estimation of forming of property and sufficientness of capital of enterprises in agrarian sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методичний підхід щодо оцінки формування майна та достатності капіталу підприємств аграрного сектору [Електронний ресурс] / І. М. Назаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 127-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html

 

Соколовська З.М., Ляпін М.О. Імітаційна модель діяльності ресторану.

Sokolovskaya Z.M., Lyapin M.A. Simulation model of the restaurant activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Simulation model of the restaurant activity [Електронний ресурс] / Z. M. Sokolovskaya, M. A. Lyapin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 135-140. – Режим доступу до журн.:http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html

 

Варчук О.А., Маліновська К.І. Інноваційні витрати промислових підприємств: проблеми обліку.

Varchuk O.A., Malinowska E.I. Innovation costs of industrial enterprises: accounting problem.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційні витрати промислових підприємств: проблеми обліку [Електронний ресурс] / О. А. Варчук, К. І. Маліновська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 141-146. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n6.html

 

Волощук Л.О., Носовець О.І. Прогнозування іннова- ційної активності промислових підприємств інстру- ментами імітаційного моделювання бізнес-процесів.

Voloshchuk L.O., Nosovets O.I. Prediction of innovative activity of industrial simulation modeling tools of businessprocesses.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Прогнозування інноваційної активності промислових підприємств інструментами імітаційного моделювання бізнес-процесів [Електронний ресурс] / Л. О. Волощук, О. І. Носовець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 147-155. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n6.html 

 

Телепнєва О.С. Введення до атомарних антре- потехнічних систем.

Telepneva O.S. Introduction to atomic antropotechnical system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Введення до атомарних антропотехнічних систем [Електронний ресурс] / О. С. Телепнєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 156-161. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n6.html

 

Смачило В.В., Баляба В.О. Оцінка соціальної відпові- дальності будівельних підприємств.

Smachylo V.V. Balyaba V.O. Social assessment responsibility of the construction companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Оцінка соціальної відповідальності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Смачило, В. О. Баляба // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 162-169. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html

 

Любченко В.О. Про проблему використання методу формальної оцінки безпеки у діяльності класифікаційного товариства.

Lyubchenko V.O. About the problem of use of a method of the formal safety assessment in activity of the classification society.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Про проблему використання методу формальної оцінки безпеки у діяльності класифікаційного товариства [Електронний ресурс] / В. О. Любченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 170-174. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html

 

Войнаренко С.М. Рекламна стратегія в системі формування маркетингової політики підприємства

Voynarenko S.M. Advertising Strategy in the system formation of the company’s marketing policy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Рекламна стратегія в системі формування маркетингової політики підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Войнаренко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 175-179. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html

 

Танащук К.О., Джафаров Ф.А. Дослідження техніко-економічних основ формування нових моделей управління та регулювання в сфері ІКТ.

Tanaschuk K.O., Jafarov F.A. Study of technical and economic basis of the formation of new models of governance and regulation in the field of ICT

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження техніко-економічних основ формування нових моделей управління та регулювання в сфері ІКТ [Електронний ресурс] / К. О. Танащук, Ф. А. Джафаров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 180-186. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html

 

Карковська В.Я., Перхач О.Л., Васюник П.І. Державне стимулювання розвитку сільського господарства України в контексті світового досвіду.

Karkovska V.Y., Perkhach O.L., Vasiunyk P.I. Government to stimulation the development of agriculture Ukraine in the context of global experience.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Державне стимулювання розвитку сільського господарства України в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / В. Я. Карковська, О. Л. Перхач, П. І. Васюник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 187-192. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n6.html 

 

Гук О.В. Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства.

Guk O.V. Crisis management as a way of prevention of bankruptcy of enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Гук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 193-198. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html

 

Побережець О.В. Механізм управління результа- тами діяльності промислового підприємства.

Poberezhets O.V. Mechanism of the results of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Механізм управління результатами діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Побережець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 199-205. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html

 

Воронжак П.В. Активізаційно-компенсаторний смарт-підхід щодо удосконалення організаційно- економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства та його концептуальна модель.

Voronzhak P.V. An activation and compensatory smart approach to improving organizational and economic tools of innovation development strategy of an industrial enterprise and its conceptual model.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Активізаційно-компенсаторний смарт-підхід щодо удосконалення організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства та його концептуальна модель [Електронний ресурс] / П. В. Воронжак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 6 (22). – С. 206-212. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n6.html 

5(21)

Патрік Е.І. Від гірничодобувного і металургійного центру Німеччини до «Німецької Силіконової долини» – Еволюція розвитку землі Північного Рейн-Вестфалія.

Patrik E. Restructuring of the Economic Development in North Rhine-Westphalia: From the German Center of Mining and Metal Industry Towards German “Silicon Valley”

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Від гірничодобувного і металургійного центру Німеччини до «Німецької Силіконової долини» – Еволюція розвитку землі Північного Рейн-Вестфалія. [Електронний ресурс] / Э. И. Патрик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 6-9. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Мельник Ю.М., Сорокова Т.Є. Трансформаційні процеси у національній системі оподаткування.

Melnyk Y.M., Sorokova T.Ye. Transformation processes in national taxation system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Трансформаційні процеси у національній системі оподаткування [Електронний ресурс] / Ю. М. Мельник, Т. Є. Сорокова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 10- 17. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Борзенкова О.Д. Роль місцевих податків і зборів в формуванні місцевих бюджетів України.

Borzenkova O.D. The role of local taxes and fees in the formation of local budgets in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Роль місцевих податків і зборів в формуванні місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / О. Д. Борзенкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 18-23. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Кочевой М.М. Правове регулювання зовнішньоеко- номічної безпеки національного господарства на мезорівні

Kochevoy M. Legal regulation of foreign security of the national economy at the meso level.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Правове регулювання зовнішньоекономічної безпеки національного господарства на мезорівні [Електронний ресурс] / М. М. Кочевой // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 24-30. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Субчинська О.М., Руднєва Ю.А. Формування стратегічних цілей та пріоритетів регіональної ресурсної політики країни та її регіонів.

Subchynska O.M., Rudneva J.A. Formation of strategic objectives and priorities of regional resource policy of the country and its regions.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Formation of strategic objectives and priorities of regional resource policy of the country and its regions [Електронний ресурс] / O. M. Subchynska, J. A. Rudneva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 31-39. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Войнаренко М.П., Бушовська Л.Б. Інвестиційна діяльність як об’єкт управління.

Voynarenko M.P., Bushovska L.B. Investment activity as the object of the management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інвестиційна діяльність як об’єкт управління [Електронний ресурс] / М. П. Войнаренко, Л. Б. Бушовська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 40-44. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Балан О.С., Полякова В.А. Інструментарій обліку і аудиту капітальних інвестицій в інвестиційному проекті з виробництва біопалива.

Balan A.S., Polyakova V.A. Instrumentation accounting and audit of capital investments in the investment project for the production of biofuels.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Instrumentation accounting and audit of capital investments in the investment project for the production of biofuels [Електронний ресурс] / O. S. Balan, V. A. Polyakova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 45-50. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Гурочкіна В.В., Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту.

Gurochkina V.V., Innovation potential of the enterprise: the essence and protection system

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту [Електронний ресурс] / В. В. Гурочкіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 51-57. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Давидюк Т.В., Бондар І.О. Бухгалтерський облік фінансових результатів в діяльності підприємств: від історії до сучасності.

Davyduk T.V., Bondar I.A. Accounting financial results of enterprises: from history to the present.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Accounting financial results of enterprises: from history to the present [Електронний ресурс] / T. V. Davyduk, I. O. Bondar // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 58-63. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Каламан О.Б. Основні напрями ефективного розвитку виноградарсько-виноробних підприємств в сучасних ринкових умовах.

Kalaman O.B. The main directions of viticulture and winemaking effective development in modern market conditions.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Основні напрями ефективного розвитку виноградарсько-виноробних підприємств в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / О. Б. Каламан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 64-68. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Кравченко О.А., Бевзенко Х.С, Бут Є.М. Економічна концепція підвищення ефективності діяльності виробничих підприємств.

Kravchenko О.А., Bevzenko H.S, But E.M. The economic concept of increasing the efficiency of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Економічна концепція підвищення ефективності діяльності виробничих підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Кравченко, Х. С. Бевзенко, Є. М. Бут // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 69-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Комарова О.А., Фоміна Т.В. Внутрішній контроль збутової діяльності на підприємствах олійножирововї галузі.

Komarova O.A., Fomina T.V. Internal control of sales activity in fat and oil industry of Kirovograd region.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Внутрішній контроль збутової діяльності на підприємствах олійножирововї галузі [Електронний ресурс] / О. А. Комарова, Т. В. Фоміна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 77-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Масленніков Є.І., Данилов Р.І. Ефективність управ- ління інвестиційним портфелем промислового підприємства.

Maslennikov E.I., Danylov R.I. The efficiency of investment portfolio management of an industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Ефективність управління інвестиційним портфелем промислового підприємства [Електронний ресурс] / Є. І. Масленніков, Р. І. Данилов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 83-88. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Фiлиппова С.В., Бундюк А.М., Волощук Л.О. Системний підхід до управління інвестиційним процесом виробничого підприємства при зниженні рівня його економічної безпеки від зовнішніх і внутрішніх впливів.

Filyppova S.V., Bundyuk A.N., Voloshchuk L.O. Systematic approach to managing the investment process manufacturing enterprise by reducing the level of its economic security from external and internal influences.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Systematic approach to managing the investment process manufacturing enterprise by reducing the level of its economic security from external and internal influences [Електронний ресурс] / S. V. Filyppova, A. M. Bundyuk, L. O. Voloshchuk // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 89-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n5.html

 

Чернишова Л.І., Дженкова А.С. Стратегічні вектори позиціонування підприємства на ринку.

Chernyshova L.I., Dzhenkova A.S. Strategic vectors positioning of the enterprise market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Strategic vectors positioning of the enterprise market [Електронний ресурс] / L. I. Chernyshova, A. S. Dzhenkova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 95-100. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n5.html

 

Лобозинська С.М., Приймак С.А. Реформування інсти- туту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів ринку банківських послуг в Україні.

Lobozynska, S.M., Pryimak S.A. Reform of the audit – the way to increase the level of consumer protection in Ukrainian banking market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Реформування інституту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів ринку банківських послуг в Україні [Електронний ресурс] / С. М. Лобозинська, С. А. Приймак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 101-105. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Балахонова О.В. Використання модельного підходу для прогнозування банкрутства на основі аналізу.

Balahonova O.V. Using a modeling approach to predict insolvency based on the analysis.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання модельного підходу для прогнозування банкрутства на основі аналізу [Електронний ресурс] / О. В. Балахонова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 106-111. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n5.html

 

Владимирська Н.І. Особливості інвестиційної діяльності банків в Україні.

Vladymyrska N.I. Features of the investment activity Ukrainian banks.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Features of the investment activity Ukrainian banks [Електронний ресурс] / N. I. Vladymyrska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 112-117. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n5.html

 

Герасименко Н.А. Особливості підготовки аварійних комісарів для сільського господарства.

Gerasymenko N.A. Features of the preparation loss-adjusters for agriculture.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості підготовки аварійних комісарів для сільського господарства [Електронний ресурс] / Н. А. Герасименко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 118-123. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n5.html

 

Даниленко М.І. Соціальні медіа у готельному бізнесі: гармонізація експансії.

Danylenko M.I. Social media in hotel business: harmonization of expansion.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Соціальні медіа у готельному бізнесі: гармонізація експансії. [Електронний ресурс] / М. І. Даниленко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 124-130. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n5.html

 

Євдокимова М.О. Роль корпоративної соціальної відповідальності у дотриманні прав людини на освіту. Yevdokimova M.O. Conceptual principles of corporate social responsibility, business ethics and human rights in modern society.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Роль корпоративної соціальної відповідальності у дотриманні прав людини на освіту [Електронний ресурс] / М. О. Євдокимова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 131-136. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Левицька А.В. Аналіз наявності юридичних підстав гарантування економії від реалізації енергозберігаючих заходів.

Levytska A.V. Analysis of the availability of legal framework guaranteeing the savings from the implementation of energy saving measures.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз наявності юридичних підстав гарантування економії від реалізації енергозберігаючих заходів [Електронний ресурс] / А. В. Левицька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 137-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Маниліч М.І. Основні передумови для подолання проявів асиметрії на фінансовому ринку.

Manylich M.I. Major premises for overcoming manifestation of asymmetry in financial markets.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Основні передумови для подолання проявів асиметрії на фінансовому ринку [Електронний ресурс] / М. І. Маниліч // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 142-148. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n5.html

 

Продіус О.І. Державне регулювання соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями у відповідності до міжнародних стандартів.

Prodius O.I. State regulation of social adaptation of people with disabilities in accordance with international standards.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: State regulation of social adaptation of people with disabilities in accordance with international standards [Електронний ресурс] / O. I. Prodius. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 149-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n5.html

 

 

Покотилова О.І. Рефлексивне управління товарним асортиментом підприємства на основі процесного підходу.

Pokotylova O.I. Reflective management commodity assortment of company based on the process approach.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Рефлексивне управління товарним асортиментом підприємства на основі процесного підходу [Електронний ресурс] / О. І. Покотилова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 155-160. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

 

Равікович І.Є. Оцінка ефективності впровадження інструментів інтернет-маркетингу в діяльності торгового підприємства.

Ravikovych I.Ye. Efficiency estimation of internet marketing tools implementation in trade enterprise activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Оцінка ефективності впровадження інструментів інтернет-маркетингу в діяльності торгового підприємства [Електронний ресурс] / І. Є. Равікович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 161-166. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Рассадникова С.І. Система управління приро- докористуванням: процеси удосконалення та теоретичні основи.

Rassadnykova S.I. The system of environmental management: process improvement and theoretical basis.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Система управління приро-докористуванням: процеси удосконалення та теоретичні основи [Електронний ресурс] / С. І. Рассадникова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 167-174. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Свірідова С.С., Лівенцова А.М. Бізнес-план як інструмент фінансового забезпечення проекту розвитку фармацевтичного підприємства.

Sviridova S.S., Liventsova A.M. Business plan as a tool of financial provision the project of development pharmaceutical company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Business plan as a tool of financial provision the project of development pharmaceutical company [Електронний ресурс] / S. S. Sviridova, A. M. Liventsova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 175-180. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

 

Шарко О.Р. Сучасний стан конкуренції на українському ринку fashion-рітейлу.

Sharko O.R The modern status of competition of Ukrainian fashion-retail market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: The modern status of competition of Ukrainian fashion-retail market [Електронний ресурс] / O. R. Sharko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 181-187. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Волощук Л.О., Носовець О.І. Особливості обліку інноваційної діяльності промислових підприємств за міжнародними та національними стандартами.

Voloshchuk L.O., Nosovets O.I. Features of accounting innovation of industrial enterprises for international and national standards.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості обліку інноваційної діяльності промислових підприємств за міжнародними та національними стандартами [Електронний ресурс] / Л О. Волощук, О. І. Носовець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 188-193. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Кондратьєва С.В Генезис поняття «кадрової безпеки» підприємства.

Kondratyeva S.V. The genesis of the term “personnel security” of the company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Генезис поняття «кадрової безпеки» підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Кондратьєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 194-198. – Режим доступу до журн.:http://economics.net.ua/files/ archive/2015/n5.html

 

Синиця Л.В. Теоретичні засади формування стратегій управління розвитком підприємств транспортної галузі.

Sinitsa L.V. Theoretical bases of formation of strategies for managing the development of the transport industry.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичні засади формування стратегій управління розвитком підприємств транспортної галузі [Електронний ресурс] / Л. В. Синиця // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 199-203. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Щетініна Л.В., Рудакова С.Г. Корпоративна культура: вимоги до регламентування та вплив на соціальний діалог.

Shchetinina L.V., Rudakova S.G. Corporate culture: requirements for regulation and the impact on social dialogue.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Корпоративна культура: вимоги до регламентування та вплив на соціальний діалог [Електронний ресурс] / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 204-209. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

Шипуліна Ю.С. Сучасні особливості розвитку венчурного інвестування на промислових підпри- ємствах.

Shypulina Yu.S. Modern features of development of venture investment at industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Сучасні особливості розвитку венчурного інвестування на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / Ю. С. Шипуліна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 5 (21). – С. 210-214. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n5.html

 

4(20)

Подольчак Н.Ю., Блинда Ю.О. Інноваційний розвиток як елемент економічної безпеки підприємства.

Podolchak N.Yu., Blynda Yu.O., Innovative development as an element of economic security of enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційний розвиток як елемент економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Н. Ю. Подольчак, Ю. О. Блинда // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 6- 11. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Федулова С.О. Економіка старопромислових регіонів України: сучасне розуміння та реалії.

Fedulova S.A. Economy old industrial regions of Ukraine: modern understanding and realities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Економіка старопромислових регіонів України: сучасне розуміння та реалії [Електронний ресурс] / С.О. Федулова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 12-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Богаченко А.В. Огляд відмінності та спорідненості понять малий бізнес та мале промислове підприємництво в Україні.

Bogachenko A.V. Review the differences and relationship concepts small business and small industrial entrepreneurship in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Огляд відмінності та спорідненості понять малий бізнес та мале промислове підприємництво в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Богаченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 20-26. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Лядова Ю.О. Класифікація державного аудиту як складової державного фінансового контролю.

Liadovа Yu.O. The classification of state audit as a part of state financial control.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Класифікація державного аудиту як складової державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / Ю. О. Лядова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 27-32. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Науменко Ж.Г. Методика оцінки міжрегіональ- ного диспропорційного розвитку.

Naumenko J.G. Method of assessing the disproportions between regional developments.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методика оцінки міжрегіонального диспропорційного розвитку [Електронний ресурс] / Ж. Г. Науменко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 33-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Перегудова Т.В. Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні.

Peregudova T.V. Institutional support for the implementation of the rights of the disabled: the experience of developed countries and the situation in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Перегудова. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 41-51. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Побережець О.В. Багатокритеріальна система оцінки економічного стану галузевих підприємств.

Poberezhets O.V. Multi-system evaluation of economic state sector enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Multi-system evaluation of economic state sector enterprises [Електронний ресурс] / O. V. Poberezhets // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 52-58. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Черкасова Т.І., Безнос С.В. Особливості фінансування програм інноваційного розвитку промислових підприємств.

Cherkasova T.I., Beznos S.V. Innovative development of industrial enterprises funding features.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Innovative development of industrial enterprises funding features [Електронний ресурс] / T. I. Cherkasova, S. V. Beznos // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – №4 (20). – С. 59-64 – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2014/n4.html

 

Губарева Ю.А. Аудіомаркетинг: інструменти, перспективи, прогресивний світовий досвід.

Gubareva Yu.A. Audiomarketing: tools and prospects , progressive world experience.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аудіомаркетинг: інструменти, перспективи, прогресивний світовий досвід [Електронний ресурс] / Ю. А. Губарева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 65-70. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Іващенко А.Г., Пашкова А.В. Особливості управління персоналом в умовах інноваційного виробництва.

Ivashchenko A.G., Pashkova A.V. Features of personnel management in the innovation production.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Features of personnel management in the innovation production [Електронний ресурс] / A. G. Ivashchenko, A. V. Pashkova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 71-76. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Кирилова Л.О., Мамонтова І.В. Задача оптималь- ного управління пакетами інвестиційних проектів.

Kirillova L.A., Mamontova I.V. The problem of optimal management of investment project packages.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Задача оптимального управління пакетами інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / Л. О. Кирилова., І. В. Мамонтова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 77-81. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Малик О.В. Концептуальні засади механізму управління фінансовою безпекою підприємства.

Malyk O.V. Conceptual principles of the mechanism of the enterprise financial security management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні засади механізму управління фінансовою безпекою підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Малик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 82-87. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Окландер Т.О. Маркетингові дослідження на основі використання інформаційно-комунікативних технологій.

Oklander T.O. Marketing research based on the use of information and communication technologies.

Посилання на статтю / ReferenceaJournalArticle: Marketing research based on the use of information and communication technologies [Електронний ресурс] / Т. О. Окландер // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 88-95. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Панченко М.О., Бровкова О.Г. Використання функціонально-вартісного аналізу в системі менеджменту якості

Panchenko M.O., Brovkova E.G. The Use of functionally-cost analysis in the system of quality management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання функціонально-вартісного аналізу в системі менеджменту якості. [Електронний ресурс] / М. О. Панченко, О. Г. Бровкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 96-100. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Семенова В.Г. Сучасні підходи в управлінні інтелектуальною власністю підприємств кабельної промисловості.

Semenova V.G. Modern approaches to management of intellectual property cable industry companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Сучасні підходи в управлінні інтелектуальною власністю підприємств кабельної промисловості [Електронний ресурс] / В. Г. Семенова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 101-105. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Серікова О.М. Кваліметрична оцінка використання трудового потенціалу підприємства.

Serikova O.N. Qualitative assessment of the use of labor potential of the enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Кваліметрична оцінка використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Серікова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 106-111. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Гоголь М.М., Колмогорова І.В. Вдосконалення системи управління інтегрованих підприємств шляхом автоматизації управлінського обліку.

Gogol M.M., Kolmogorova I.V. Perfection of system management the integrated enterprises by automation of administrative account.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Вдосконалення системи управління інтегрованих підприємств шляхом автоматизації управлінського обліку [Електронний ресурс] / М. М. Гоголь, І. В. Колмогорова. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 112-117. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Патрік Е.І., Нікітін Ю.В., Патрік О.Е. Основні фактори, які забезпечують інноваційний розвиток економіки у Німеччині.

Patrik E., Nikitin Yu., Patrik O. Major factors contributing to innovative development of German economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Основные факторы, обеспечивающие инновационное развитие экономики Германии [Електронний ресурс] / Э. И. Патрик, Ю. В. Никитин, О. Э. Патрик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 118-122. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Боковець В.В. Аналіз теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму управління корпорацією.

Bokovets V.V. The analysis of theoretical approaches to the definition of organizationaleconomic mechanism of management of the Corporation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму управління корпорацією [Електронний ресурс] / В. В. Боковець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С.123-128. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Замлинська О.В. Інноваційні маркетингові технології в діяльності суб’єктів сфери фітнесу.

Zamlynska O.V. Innovative marketing technologies in the sphere of activity of fitness.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційні маркетингові технології в діяльності суб’єктів сфери фітнесу [Електронний ресурс] / О. В. Замлинська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 129-135. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Запша Г.М. Розвиток нерухомості виробничого призначення як об’єкта власності в аграрному секторі України.

Zapsha G.M. Real estate development for production purposes as an object of property in the agrarian sector of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Розвиток нерухомості виробничого призначення як об’єкта власності в аграрному секторі України [Електронний ресурс] Г. М. Запша. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 136-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Нєнно І.М. Індикатори та виміри інтегрованого ризик-менеджменту в морських портах.

Nyenno I. Indicators and Metrics of the Sea Ports’ Enterprise Risk Management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Indicators and Metrics of the Sea Ports’ Enterprise Risk Management [Електронний ресурс] / І. М. Нєнно // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 142-147. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Нікулін С.Г., Рощіна Н.В. Світові тенденції розвитку морських портів.

Nikulin S.G, Roshchina N.V. World development trends of seaports.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Світові тенденції розвитку морських портів [Електронний ресурс] / С. Г. Нікулін, Н. В. Рощіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – №4 (20). – С. 148-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Сироватченко Л.В. Облікове забезпечення управління витратами експлуатації меліоративних систем.

Syrovatchenko L.V. Accounting ensuring the cost management operation of reclamation systems.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Облікове забезпечення управління витратами експлуатації меліоративних систем [Електронний ресурс] / Л. В. Сироватченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 155-163. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Соколовська З.М., Хрипко Б.Б. Моделювання логістичних мереж торгівельної компанії.

Sokolovskaya Z., Khripko B. Modeling of logistics networks trading company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Modeling of logistics networks trading company. [Електронний ресурс] / З. М. Соколовська,, Б. Б. Хрiпко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 164-170. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Ущаповський К.В. Джерела фінансування інвестиційних проектів ДП «НЕК «Укренерго».

Ushchapovskyi K.V. The sources of SE «NPC «UKRENERGO»’s investment projects financing.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Джерела фінансування інвестиційних проектів ДП «НЕК «Укренерго» [Електронний ресурс] / К. В. Ущаповський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 171-178. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Ресульєва Н.Ш. Перспективи використання відходів рослинництва для вироблення біоенергії в Україні

Resuleva N.Sh. Perspectives of using plant waste for generating bioenergy in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Перспективи використання відходів рослинництва для вироблення біоенергії в Україні [Електронний ресурс] / Н. Ш. Ресульєва. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 179-185. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Юхименко Б.І., Малютіна С.В. Математична формалізація деяких задач транспортної логістики.

Yukhymenko B.I., Maliutina S.V. Mathematical formalization of some problems of transport logistics.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Mathematical formalization of some problems of transport logistics. [Електронний ресурс] / B. I. Yukhymenko, S. V. Maliutina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 186-191. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Петрищенко Н.А. Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України

Petryshchenko N.A. Analysis of construction in regions of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України [Електронний ресурс] / Н. А. Петрищенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 192-197. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n4.html

 

Масленніков Є.І., Яценко М.С. Теоретичні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю інноваційної діяльності промислового підприємства.

Maslennikov Ye.I., Yatsenko M.S. Theoretical aspects of the internal control system innovation of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю інноваційної діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Є. І. Масленніков, М. С. Яценко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 198-202. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Ковальова О.М. Теоретична концептуалізація венчурного фінансування.

Kovalova O.M. Theoretic conceptualization of venture capital financing.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретична концептуалізація венчурного фінансування [Електронний ресурс] / О.М. Ковальова.// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 203-209. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.htm

 

Левченко О.М., Плинокос Д.Д. Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів.

Levchenko O.M., Plynokos D.D. Exports of Educational Services at Higher Educational Institutions of Ukraine in Terms of Globalization Processes.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / О. М. Левченко, Д. Д. Плинокос // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 210-216. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Меджибовська Н.С. Матеріально-технічне поста- чання: нові ролі та інструменти реалізації.

Medzhybovska N.S. Procurement: new roles and instruments of implementation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Матеріально-технічне постачання: нові ролі та інструменти реалізації [Електронний ресурс] / Н. С. Меджибовська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 217-222. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Диба М.І., Гик В.В. Формування облікової інформації для управління витратами на інновації.

Dyba M.I., Hyk V.V. Formation of accounting information for management of costs on innovations.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування облікової інформації для управління витратами на інновації [Електронний ресурс] / М.І. Диба, В.В. Гик // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 223-227. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Своробович Л.М. Елементи мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства.

Svorobovych L.M. Elements motivational component of internal economic mechanism of enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Елементи мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Своробович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 228-232. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n4.html

 

Камінська Т.Г. Моделювання кругообороту капіталу в системі бухгалтерського обліку.

Kaminska T.G. Capital turnover modeling in the accounting system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Моделювання кругообороту капіталу в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. Г. Камінська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 233-238. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Каламан О.Б. Основні проблеми ефективного управління підприємствами виноградарсько- виноробного підкомплексу.

Kalaman O.B. The main problems of effective management of enterprises viticulture and winemaking subcomplex.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Основні проблеми ефективного управління підприємствами виноградарсько-виноробного під комплексу [Електронний ресурс] / О. Б. Каламан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 239-243. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.htm

 

Череп А.В. Місце довіри у механізмі мотивації працівників машинобудівних підприємств

Cherep A.V. The place of the trust in effects of motivation machine-engineering companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Місце довіри у механізмі мотивації працівників машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / А. В. Череп // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 244-250. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Ананська М.О., Економічні вигоди суб’єктів господарювання від використання податкового компромісу

Ananska M.O. Economic benefits economic entities from using tax compromise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Економічні вигоди суб’єктів господарювання від використання податкового компромісу [Електронний ресурс] / М. О. Ананська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 251-255. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Левицька А.В. Дослідження альтернативних варіантів фінансування проектів з підвищення енергоефективності.

Levytska A. The study of alternatives of financing of projects to improve energy efficiency.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження альтернативних варіантів фінансування проектів з підвищення енергоефективності [Електронний ресурс] / А. В. Левицька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 256-260. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Гусєва О.Ю. Методологічні основи форму- вання системних компетенцій стратегічно орієнтованого підприємства.

Gusyeva O.U. Methodological bases of creation the system competence a strategically oriented enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методологічні основи формування системних компетенцій стратегічно орієнтованого підприємства [Електронний ресурс] / О. Ю. Гусєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 261-266. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Синиця Л.В. Формування системи страте- гічного управління розвитком транспортного підприємства на основі оцінки його інноваційної активності.

Sinitsa L.V. Formation of a system of transport company’s strategic management, based on its innovative activity’s valuation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування системи стратегічного управління розвитком транспортного підприємства на основі оцінки його інноваційної активності [Електронний ресурс] / Л. В. Синиця // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 267-271. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n4.html

 

Войнаренко М.П., Троц І.В. Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств.

Voynarenko M.P., Trots I.V. Forming of the system of prevention, forecasting and overcoming of bankruptcy of industrial enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств [Електронний ресурс] / М. П. Войнаренко, І. В. Троц // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 272-278. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n4.html

 

Подольчак Н.Ю., Білик О.І., Перхач О.Л. Публічне управління митними ризиками у діяльності митних підрозділів

Podolchak N.Yu., Bilyk O.I., Perkhach O.L. Public administration of customs risks in the customs divisions activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Публічне управління митними ризиками у діяльності митних підрозділів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, О. Л. Перхач // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 4 (20). – С. 279-284. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua /files/archive/2015/n4.html

 

 

3(19)

Квач Я.П. Про шляхи подолання кризи української економіки.

Kvach Yа.P. About ways of overcoming the crisis of the Ukrainian economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Про шляхи подолання кризи української економіки [Електронний ресурс] / Я. П. Квач // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 6-11. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Давидова І.О. Cуперечності соціально-трудових відносин при оцінці інтелектуального капіталу на ринку праці.

Davydova I.O. Contradictions of labour relations in the evaluation of intellectual capital on the labour market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Contradictions of labour relations in the evaluation of intellectual capital on the labour market [Електронний ресурс] / I.O. Davydova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 12-16. – Режим доступу до журн,: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Лайко О.І., Чехович З.В. Перспективи імплементації світового досвіду антикризової інвестиційної політики.

Layko A.I., Chehovych Z.V. Perspectives for the implementation of international experience of the anti-crisis investment policy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Perspectives for the implementation of international experience of the anti-crisis investment policy [Електронний ресурс] / A.I. Layko, Z.V. Chehovych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 17-25. – Режим доступу до журн,: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Єрмакова О. А, Хуторна Л. В. Інновації в Українському Причорномор’ї – досягнення і можливості.

Iermakova O. A., Khutorna L. V. Innovations in the Ukrainian Black Sea region achievements and opportunities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інновації в Українському Причорномор’ї – досягнення і можливості [Електронний ресурс] / О. А. Єрмакова , Л. В. Хуторна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 26-31. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Подольчак Н.І. Формування бізнес-сегментів та моделювання ринко творення.

Podolchak N. I. Business Segments Establishment and Market Formation Modeling.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування бізнес-сегментів та моделювання ринкотворення [Електронний ресурс] / Н. І. Подольчак// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 32-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Шевченко І.Ю. Регіональна диференціація автомобілізації населення України.

Shevchenko I.Yu. Regional differentiation of motorization of the population of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Регіональна диференціація автомобілізації населення України [Електронний ресурс] / І.Ю. Шевченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 41-46. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Меркулов М.М. Концептуальні підходи в управлінні ціноутворенням в комерційній діяльності промислового підприємства.

Merkulov M.M. Conceptual approaches to the mana-gement of pricing in the commercial activity of industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні підходи в управлінні ціноутворенням в комерційній діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Меркулов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 47-53. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Балан О.С., Степанюк З.А., Дубенчук Ю.О. Аналіз інвестиційної привабливості хлібопекарської галузі України.

Balan O.S., Stepanjuk Z.A., Dubenchuk J.O. Investment analysis baking industry in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Investment analysis baking industry in Ukraine [Електронний ресурс] / O. S. Balan, Z. A. Stepanjuk, J. O. Dubenchuk // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 54-59. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Жукова Д.А. Методичне забезпечення аналізу фінансово-економічного стану машинобудівних підприємств.

Zhukova D.A. Methodical support of analysis of financial-economic condition of machinery-producing enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методичне забезпечення аналізу фінансово-економічного стану машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Д. А. Жукова. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 60-69. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Журавльова Т.О., Захарченко Н.В. Обґрунтування системи показників реінжинірингу бізнесу.

Zhuravleva T.A., Zakharchenko N.V. Verification of system reengineering business.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Обґрунтування системи показників реінжинірингу бізнесу [Електронний ресурс] / Т. О. Журавльова, Н. В. Захарченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 70-75. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Кандєєва В.В. Формування механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислового підприємства.

Kandeeva V.V. Formation mechanism of innovation and investment activities of industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Formation mechanism of innovation and investment activities of industrial enterprise [Електронний ресурс] / V.V. Kandeeva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 76-82. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Смоквіна Г.А., Дімова К.В. Проблеми забезпечення майнової безпеки суб’єктів господарювання.

Smokvina A.A., Dimova K.V. Security problems property safety of economic entities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Security problems property safety of economic entities [Електронний ресурс] / Г.А. Смоквіна, К.В. Дімова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 83-90. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Швецова М.Б., Тревого О.І. Моделі та методи управління розвитком машинобудівних підприємств.

Shvetsova M.B., Trevoho O.I. Models and methods of engineering development management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Моделі та методи управління розвитком машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / М. Б. Швецова, О. І. Тревого // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 91-98. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Філіппов В.Ю., Кучинський А.С. Використання заробітної плати в якості інструменту мотивації управлінського персоналу.

Filippov V.Yu, Kuchynskyi A.S. Using salary as a motivation tool management personnel.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання заробітної плати в якості інструменту мотивації управлінського персоналу [Електронний ресурс] / В. Ю.Філіппов, А. С. Кучинський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 99-103. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Бєлова І.В. Системний фінансовий ризик: особливості регулювання у світовій практиці

Bielova I.V. Systemic financial risk: peculiarities of regulation in the world practice.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Системний фінансовий ризик: особливості регулювання у світовій практиці [Електронний ресурс] / І. В. Бєлова .// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 104-109. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Царенко І.О. Гендерна політика у сфері вищої освіти: проблеми нерівності та шляхи їх вирішення.

Tsarenko I.O. Gender policy in higher education: problems of inequality and ways of solutions.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Гендерна політика у сфері вищої освіти: проблеми нерівності та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / І. Царенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 110-117. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Чугунов А.А., Придіус А.В. Оцінка програм фінансової підтримки малих та середніх підприємств в Іспанії

Chugunov A.A., Prydius A.V. Evaluation of programs of financial support for small and medium enterprises in Spain.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Evaluation of programs of financial support for small and medium enterprises in Spain [Електронний ресурс] / A. A Chugunov, A. V. Prydius // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 118-127. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Янчев А.В. Проектування складових системи електронного документування розрахункових операцій за синергетичним підходом.

Yanchev A.V. Synergetic approach to the components of payment transactions electronic documentation system design.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Проектування складових системи електронного документування розрахункових операцій за синергетичним підходом [Електронний ресурс] / А. В. Янчев // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 128-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Грузнов І.І., Демідюк О.В., Демідюк С.І. Пізнання та використання функцій самоуправління як складова частина інструментарію активізації творчості.

Gruznov I.I., Demidiuk O.V., Demidiuk S.I. Cognition and use of functions of self-government as component part of tool of activation of creative activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Познание и использование функций самоуправления как составная часть инструментария активизации творчества [Електронний ресурс] / И.И. Грузнов, А.В. Демидюк, С.И. Демидюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 135-139. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Гільорме Т.В. Модель обліку людського капіталу як основа превентивного антикризового управління.

Gil’orme T.V. Model of accounting of human capital assets as the bases of prevention crisis management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Модель обліку людського капіталу як основа превентивного антикризового управління [Електронний ресурс] / Т. В. Гільорме // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 140-146. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Калюжна Ю.В. Ефективність бухгалтерського обліку в системі антикризового управлінням підприємством.

Kalyuzhna I. V. Efficiency of accounting in crisis management system for enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Ефективність бухгалтерського обліку в системі антикризового управлінням підприємством [Електронний ресурс] / Ю. В. Калюжна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 147-152. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Кузнецов Е.А. Тектологія А.А. Богданова та сучасна актуалізація менеджменту.

Kuznietcov E.A. Problems of tektology by A.A. Bogdanov and the modern management actualization.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Тектологія А.А. Богданова та сучасна актуалізація менеджменту [Електронний ресурс] / Е. А. Кузнецов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 153-158. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Семенова В.Г. Складові системи управління інтелектуальною власністю підприємств.

Semenova V.G. Components of the system of intellectual property management enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Складові системи управління інтелектуальною власністю підприємств [Електронний ресурс] / В. Г. Семенова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 159-165. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Шиманська А.А. Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства: економічний та філософський підходи.

Шиманская А.А. Управление маркетинговой деятельностью промышленной предприятия: экономический и философский подходы.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства: економічний та філософський підходи [Електронний ресурс] / А. А. Шиманська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 166- 171. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Давидюк Л.П. Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці.

Davidyuk L.P. Global changes in the employment structure as a factor in the transformation of the international labor market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці [Електронний ресурс] / Л. П. Давидюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 172-177. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Омельченко Л.С., Піскульова І.В. Аналіз стратегій управління оборотними активами промислових підприємств.

Omelchenko L.S., Piskyleva I.V. Analysis of strategies of current assets management of industrial companies.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз стратегій управління оборотними активами промислових підприємств [Електронний ресурс] / Л. С. Омельченко, І. В Піскульова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 178-183. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Світлична В.Л. Теоретичні базис нової парадигми суспільства – економіки знань.

Svetlichnaya V.L. Theoretical base of new paradigm of society are economies of knowledge.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичні базис нової парадигми суспільства – економіки знань [Електронний ресурс] / В. Л Світлична // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 184-193. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Трушкіна Н.В. Напрями вдосконалення управління збутовою діяльністю вугільних підприємств.

Trushkina N.V. Directions of improving sales management of coal enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Напрями вдосконалення управління збутовою діяльністю вугільних підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Трушкіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 194-199. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Александров І.О. Інноваційно-сталий розвиток економіки.

Aleksandrov I.O. Innovation and sustainable development of the economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційно-сталий розвиток економіки [Електронний ресурс] / І. О. Александров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 200-205. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Крайник О.П. Домінантна роль оцінювання еколого-економічних збитків національної економіки в умовах регулювання деструктивних впливів господарської діяльності.

Kraynyk O.P. Dominant role of evaluating environmental and economic damages of the national economy in terms of regulation destructive impacts of economic activity.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Домінантна роль оцінювання еколого-економічних збитків національної економіки в умовах регулювання деструктивних впливів господарської діяльності [Електронний ресурс] / О .П. Крайник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 206-212. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Мельник Ю.М. Обліково-аналітична система в забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства в цілях прогнозування банкрутства.

Melnyk Yu.M. Accounting and analytical system to ensure the financial sustainability of industrial enterprises for the purpose of forecasting bankruptcy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Обліково-аналітична система в забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства в цілях прогнозування банкрутства [Електронний ресурс] / Ю. М. Мельник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 213-217. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Гоголь М.М., Морозюк Н.С. Значення бухгалтерсь- кого обліку для управлінської інформації і розвитку самоорганізації інтегрованого підприємства.

Gogol M.M., Moroziuk N.S. A value of record-keeping is for administrative information and development of selforganization of the integrated enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Значення бухгалтерського обліку для управлінської інформації і розвитку самоорганізації інтегрованого підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Гоголь, Н. С. Морозюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 218-223. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Левицька А.В., Савич С.П. Формування вимог до обліково-аналітичного забезпечення реалізації енергозберігаючих заходів.

Levytska A.V., Savich S.P. Formation of requirements for accounting and analytical support for implementing energy saving measures.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування вимог до обліково-аналітичного забезпечення реалізації енергозберігаючих заходів [Електронний ресурс] / А. В. Левицька, С. П. Савич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 224-230. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Захарченко В.І. Інноваційна діяльність підприємств кримінально-виконавчої системи України як основи вдосконалення їх ресурсного потенціалу.

Zakharchenko V.I. Innovation activity of enterprises of the penitentiary system of Ukraine as fundamentals improve their resource potential.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інноваційна діяльність підприємств кримінально-виконавчої системи України як основи вдосконалення їх ресурсного потенціалу [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 231-237. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Ананська М.О. Дослідження методичних засад організації обліку і контролю анульованих операцій банку.

Ananska М.О. Researching the methodological principles of banking operations’ accounting and canceled transactions control.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження методичних засад організації обліку і контролю анульованих операцій банку [Електронний ресурс] / М. О. Ананська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 238-245. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n3.html

 

Каламан О.Б. Удосконалення управління діяльністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі на сучасному ринку України.

Kalaman O.B. The management improvement of the enterprises activity of viticulture and winemaking industry in the modern market of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Удосконалення управління діяльністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі на сучасному ринку України [Електронний ресурс] / О.Б. Каламан // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 3 (19). – С. 246-250. – Режим доступу до журн.: http://economics. opu.ua/files/archive/2015/n3.html

 

2(18)

Осипов В.М., Ганбаров Е.Ш. Стратегія підвищення міжнародної конкурентоспроможності машинобудів- ного комплексу на основі кластеризації.

Osipov V.M., Ganbarov E.S. The strategy of increasing the international competitiveness of machine-building complex on the basis of clustering.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Стратегія підвищення міжнародної конкурентоспроможності машинобудівного комплексу на основі кластеризації [Електронний ресурс] / В.М. Осипов, Е.Ш. Ганбаров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 6-14. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Рудакова С.Г., Щетініна Л.В. Гідна праця: індивідуалізація режимів праці та відпочинку/

Rudakova S.G., Shchetinina L.V. Deserving work: individualization of modes of work and rest/

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Гідна праця: індивідуалізація режимів праці та відпочинку [Електронний ресурс] / С.Г. Рудакова, Л.В. Щетініна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 15-19. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Сидорович О.Ю. Передумови і наслідки перебігу трансформаційних перетворень в вітчизняній інституціональній матриці.

Sydorovych E.U. Preconditions and consequences of transformational changes in national institutional matrix.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Передумови і наслідки перебігу трансформаційних перетворень в вітчизняній інституціональній матриці [Електронний ресурс] / О.Ю. Сидорович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 20-27. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Тараканов Н.Л., Маковеєв А.П. Логістичний фактор формування доданої вартості продукції в системі товарних ринків/

Tarakanov N.L., Makoveev A.P. Logistic factor of creation of the added value of products in the system of commodity markets.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Логістичний фактор формування доданої вартості продукції в системі товарних ринків [Електронний ресурс] / Н.Л. Тараканов, А.П. Маковеєв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 28-34. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Уханова І.О. Деякі питання розробки методичної бази оцінки діяльності технопарків.

Ukhanova I.O. Some questions of the evaluation of technopark.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Some questions of the evaluation of technopark [Електронний ресурс] / І.О. Уханова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 35-40. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Шевченко Д.І. Класифікація єврорегіонів та місце єврорегіону «Дністер» в ній.

Shevchenko D.I. Classification of euroregions and place of the Euroregion “Dniester” in it.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Шевченко Д.І. Класифікація єврорегіонів та місце єврорегіону «Дністер» в ній [Електронний ресурс] / Д.І. Шевченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 41-45. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Лайко О.І. Можливості інвестиційного регулювання в транспортному секторі України.

Layko A.I. Opportunities of investment regulation in the transport sector of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Opportunities of investment regulation in the transport sector of Ukraine[Електронний ресурс] / A.I. Layko// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 46-53. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Вдовиченко Л.Ю. Регуляторна діяльність як складова системи управління національним господарством.

Vdovychenko L.Y. Regulatory activity as a component of national economy managemen

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Регуляторна діяльність як складова системи управління національним господарством [Електронний ресурс] / Л.Ю. Вдовиченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 54-60. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Дорошук Г.А., Печкурова А.Є. Процесні інновації в системі життєвого циклу підприємства.

Doroshuk G.A., Pechkurova A.E. Process innovations in the enterprise life cycle system.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Process innovations in the enterprise life cycle system [Електронний ресурс] / G.A. Doroshuk, A.E. Pechkurova // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 61-66. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Варчук О.А., Ананська М.О., Амурова О.В. Транзитна форма реалізації товарів: особливості та бухгалтерський облік.

Varchuk O.A., Ananska M.O., Amurovа E.V. Transit of goods form: features and accounting.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Transit of goods form: features and accounting[Електронний ресурс] / O.A. Varchuk, M.O. Ananska, L.V. Amurovа // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 67-71. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Грицишен Д.О. Відходи як об’єкт управління економіко- екологічною безпекою промислових підприємств.

Grytsyshen D.O. Waste management facility as economic and ecological security industry.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Відходи як об’єкт управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств [Електронний ресурс] / Д.О. Грицишен // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 72-81. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Ковпак Е.О. Прогнозування обсягів продажу нових автомобілів в Україні.

Kovpak E.A. Forecasting sales of new cars in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Ковпак Е.О. Прогнозування обсягів продажу нових автомобілів в Україні [Електронний ресурс] / Е.О. Ковпак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 82-88. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Овод Л.В. Принципи амортизаційної політики промислового підприємства.

Ovod L.V. Principles of depreciation policy of industrial enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Принципи амортизаційної політики промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л.В Овод // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 89-93. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Іванов С.В. Використання апарату економіко- математичного моделювання в практиці виробничо- торгівельного підприємства.

Ivanov S.V. Use of the device of economic-mathematical modeling in practice of production trade enterprice.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання апарату економіко-математичного моделювання в практиці виробничо-торгівельного підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Іванов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 94-100. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Петренко Н.І., Фльонц О.Б. Протилежні інтереси суб’єктів економіки як передумова удосконалення бухгалтерського обліку пасивів.

Petrenko N.I., Fliontc O.B. Opposing interests of economic agents as a precondition of improving accounting for liabilities.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Протилежні інтереси суб’єктів економіки як передумова удосконалення бухгалтерського обліку пасивів [Електронний ресурс] / Н.І. Петренко, О.Б. Фльонц // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 101-106. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Васюта В.Б., Кирпань А.Г. Аналіз ефективності використання матеріально-технічної бази під- приємства.

Vasyuta V.B., Kirpan A.G. The analysis of efficiency of use of material and technical base of the enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства [Електронний ресурс] / В.Б. Васюта, А.Г. Кирпань // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 107-113. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Дискіна А.А. Теоретико-методичний підхід до оцінки інвестиційного забезпечення промислових підприємств.

Dyskina A.A. Theoretical and methodological approach to the evaluation of investment security industry.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Theoretical and methodological approach to the evaluation of investment security industry [Електронний ресурс] / А.А. Дискіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 114-118. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Гончаров Г.О. Сутнісна характеристика системи економічної безпеки малого підприємництва та її складових.

Goncharov G.O. Essential characteristics of economic security of small business and its components.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Сутнісна характеристика системи економічної безпеки малого підприємництва та її [Електронний ресурс] / Г.О. Гончаров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 119-126. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Біляченко О.Л. До питання облікового забезпечення проведення рекламної кампанії для створення бренду.

Biliachenko O.L. To the issue of accounting for advertising campaign to create brand

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: До питання облікового забезпечення проведення рекламної кампанії для створення бренду. [Електронний ресурс] / О.Л. Біляченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 127-134. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Пугаченко О.Б. Організаційні засади аудиту операцій з немонетарними оборотними активами.

Pugachenko O.B. Organizational aspects of auditing operations with non-monetary current assets.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Організаційні засади аудиту операцій з немонетарними оборотними активами [Електронний ресурс] / О. Б. Пугаченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 135-141. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Балан О.С., Левицька А.В., Соколовська О.О. Андерайтинг як інструмент підвищення ефективності ризик-менеджменту банку.

Balan O.S., Levitska A.V., Sokolovskaya O.O. Underwriting as a tool to improve the efficiency of risk management of the bank.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Underwriting as a tool to improve the efficiency of risk management of the bank [Електронний ресурс] / O.S. Balan, A.V. Levitska, O.O. Sokolovskaya // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 142-146. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Губанова О.Р. Теоретико-методичні засади диверсифікації послуг в сфері природокористування.

Gubanova E.R. The theoretical and methodological foundations of diversification of services in the sphere of nature management.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретико-методичні засади диверсифікації послуг в сфері природокористування [Електронний ресурс] / О.Р. Губанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 147-154. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Клепікова О.А., Сільвестрова Ю.С. Дослідження розвитку послуг аеродизайну в Україні.

Klepikova O.A., Silvestrova J.S. The investigation of the development of aero design services in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження розвитку послуг аеродизайну в Україні [Електронний ресурс] / О.А. Клепікова, Ю.С. Сільвестрова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 155-161. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Притула Н.В. Інструменти зовнішньоторгової політики Європейського Союзу.

Prytula N.V. Instruments of foreign trade policy of the European Union.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Instruments of foreign trade policy of the European Union [Електронний ресурс] / N.V. Prytula // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 162-166. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Ущаповський К.В. Реалізація експортного потенціалу об’єднаної енергетичної системи України: місце та роль ДП «НЕК Укренерго».

Ushchapovskyi K.V. The implementation of the export potential of the Integrated Power System of Ukraine: location and the role of “NPC “Ukrenergo”

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Реалізація експортного потенціалу об’єднаної енергетичної системи України: місце та роль ДП «НЕК Укренерго» [Електронний ресурс] / К.В. Ущаповський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 167-172. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Чугунов А.А., Придіус А.В. Проблеми практики підтримки підприємств малого та середнього бізнесу.

Chugunov A.A., Prydius A.V. Problems of practicing of support of small and medium businesses

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Problems of practicing of support of small and medium businesses [Електронний ресурс] / А.А. Чугунов, А.В. Придіус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 173-181. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Лінгур Л.М., Васильєва Т.П. Використання економетричних методів для аналізу економіки України

Lingur L.N., Vasylieva T.P. Applying econometric methods for the analysis of the economy of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Використання економетричних методів для аналізу економіки України [Електронний ресурс] / Л.М. Лінгур, Т.П. Васильєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 182-187. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Кузіна Р.В. Деякі питання корисності інформації щодо основних засобів компаній корпоративного сектору економіки.

Kuzina R.V. Some questions of usefulness information about fixed assets in corporate sector.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Деякі питання корисності інформації щодо основних засобів компаній корпоративного сектору економіки. [Електронний ресурс] / Р. В. Кузіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 188-194. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Аверіхіна Т.В. Принципові положення формування системи забезпечення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Принципові положення формування системи забезпечення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників [Електронний ресурс] / Т. В. Аверіхіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 195-200. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Захарченко В.І, Андрієнко Н.М. Методичні основи регіонального ціноутворення на промислову продукцію

Zakharchenko V.I., Andriyenko N.N. Methodical bases of regional pricing for industrial products.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методичні основи регіонального ціноутворення на промислову продукцію [Електронний ресурс] / В.І. Захарченко, Н.М. Андрієнко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 201-206. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Нікітченко С.О. Науково обґрунтовані підходи до економічної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.

Nіkіtchenko S.O. Scientifically grounded approach to the economic efficiency of the production activity of agricultural enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Науково обґрунтовані підходи до економічної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / С.О Нікітченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 207-212. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Тубальцева Н.П. Механізм визначення оцінки компетентності фахівців інноваційних підприємств.

Tubaltseva N.P. The mechanism of defining competency evaluation of professionals in innovative enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Механізм визначення оцінки компетентності фахівців інноваційних підприємств [Електронний ресурс] / Н.П. Тубальцева // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 213-218. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Дерій В.А. Відображення витрат на рекламу підприємства в системі обліку з позиції доцільності їхнього здійснення.

Deriy V.A. Recording advertising costs in company’s accounting records

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Відображення витрат на рекламу підприємства в системі обліку з позиції доцільності їхнього здійснення [Електронний ресурс] / В.А. Дерій // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 219-225. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Ромахова О.О., Водолазскін Р.В. Дослідження параметрів ефективності системи економічної безпеки.

Romahova O.O., Vodolazkin R.V. Study parameters the effectiveness of the system of economic security.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження параметрів ефективності системи економічної безпеки [Електронний ресурс] / О.О. Ромахова, Р.В. Водолазскін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 226-230. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Кузнецов Е. А., Борщ В. І. Проблеми впровадження системи якісної оцінки вищої освіти на прикладі Естонії.

Kuznietcov E. A., Borshch V. I. Problems of qualitative assessment of higher education by example of Estonia

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Проблемы внедрения системы качественной оценки высшего образования на примере Эстонии. [Електронний ресурс] / Э. А. Кузнецов, В. И. Борщ // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 231-235. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Заюков І.В. Продуктивність праці в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України

Zayukov I.V. Labour productivity in the context of innovative development of Ukrainian economy

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Продуктивність праці в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України [Електронний ресурс] / І.В. Заюков // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 236-242. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Єгупов Ю.А. Форми і горизонт планування виробничої програми промислового підприємства.

Yegupov Yu.A. Forms and horizon planning production program of the industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Форми і горизонт планування виробничої програми промислового підприємства. [Електронний ресурс] / Ю.А. Єгупов. // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 243-249. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Швед Л.Р. Теоретичне обґрунтування значень мультиплікаторів для стратегічного планування діяльності підприємства

Shved L.R. Theoretical substantiation values multipliers for strategic planning of the company

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Теоретичне обґрунтування значень мультиплікаторів для стратегічного планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Л. Р. Швед // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 250-255. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Нєнно І.М. Засади формування та управління державно-приватним партнерством у портах

Nyenno I.M. Basics of formation and management of public-private partnership in ports are described.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Засади формування та управління державно-приватним партнерством у портах [Електронний ресурс] / І. М. Нєнно // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 256-262. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Семенова В.Г. Аналіз ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств.

Semenova V.G. Analysis of efficiency of intellectual property companies

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аналіз ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств [Електронний ресурс] / В. Г. Семенова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 263-268. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Калініченко Л.Л. Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів.

Kalinichenko L.L. Logistic approach to the selection of the type of transportation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів [Електронний ресурс] / Л. Л Калініченко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 269-274. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

Мельник Ю.М. Науково-методичне забезпечення побудови облікової підсистеми промислового підприємства при процедурі банкрутства.

Melnyk Yu.M. Scientific and methodological support of the construction of industrial enterprises accounting subsystem in the bankruptcy proceedings.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Науково-методичне забезпечення побудови облікової підсистеми промислового підприємства при процедурі банкрутства [Електронний ресурс] / Ю. М. Мельник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 275-281. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n2.html

 

1(17)

Захарченко В.І. Ключові моменти функціонування інноваційно-інвестиційної економіки.

Zakharchenko V.I. Principal moments of functioning of innovation and investment economy.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Principal moments of functioning of innovation and investment economy [Електронний ресурс] / V.S. Zakharchenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 6-12. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Балахонова О.В. Напрямки вдосконалення соціаль- ного страхування в Україні.

Balahonova O.V. Directions of perfection of social security in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Балахонова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 13-18. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Гончаренко Д.І. Інституціональний підхід до формування механізму досконалого ринку в системі споживчої кооперації.

Gonsharenko D.I. Institutional approach to formation of the mechanism of the perfect market in system of consumer cooperation.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інституціональний підхід до формування механізму досконалого ринку в системі споживчої кооперації [Електронний ресурс] / Д.І. Гончарекно // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 19-24. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Григорук П.М., Федорова Т.Ю. Національні та регіональні особливості сталого розвитку України.

Grygoruk P.M., Fedorova T.Yu. National and regional features of sustainable development of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Національні та регіональні особливості сталого розвитку України [Електронний ресурс] / П.М. Григорук, Т.Ю. Федорова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 25-29. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Забарна Е.М. Інституційний фактор розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків в Україні.

Zabarna E.M. Institutional factor of the development of regional foreign economic relations in Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Інституційний фактор розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків в Україні [Електронний ресурс] / Е.М. Забарна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 30-34. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Захарченко В.І., Ширяєва Л.В. Базові умови забезпе- чення регіональної економічної безпеки.

Zakharchenko V.I., Shiryaevа L.V. Basic terms of providing regional economic security.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Базові умови забезпечення регіональної економічної безпеки. [Електронний ресурс] / В.І. Захарченко, Л.В. Ширяєва // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 35-42. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Пандас А.В. Функціональне зонування як інстру- мент регулювання просторового потенціалу великого міста.

Pandas A.V. Functional zoning regulation as a tool for spatial potential big city.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Функціональне зонування як інструмент регулювання просторового потенціалу великого міста [Електронний ресурс] / А.В. Пандас // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 43-48. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Попович Д.В. Концесія як форма державно- приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування.

Popovych D.V. Concession as a form of state-private partnerships: essence, the advantages and disadvantages of use.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування [Електронний ресурс] / Д.В. Попович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 49-53. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Сибірцев В.В. Організація інформаційного забез- печення державного регулювання інституціональних перетворень національного ринку праці.

Sybirtsev V.V. The information support for government regulation of institutional reforms of national labor market organizing.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Організація інформаційного забезпечення державного регулювання інституціональних перетворень національного ринку праці [Електронний ресурс] / В.В. Сибірцев // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 54-61. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Студінська Г.Я. Територіальний бренд як механізм реінкарнації депресивних регіонів України.

Studinska G.Y. Territorial brand SEZ as the mechanism of reincarnation of the depressed regions of Ukraine.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Територіальний бренд як механізм реінкарнації депресивних регіонів України [Електронний ресурс] / Г.Я.Cтудінська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 62-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Бондарчук М.К., Воляник Г.М., Курило О.Б. Структурування витрат підприємства, як невід’ємна складова при розробленні його виробничої програми.

Bondarchuk M.K., Volyanyk G.M., Kurylo O.B. Structuring enterprise expenses as an integral part of production program developing.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Структурування витрат підприємства, як невід’ємна складова при розробленні його виробничої програми [Електронний ресурс] / М.К. Бондарчук, Г.М. Воляник, О.Б. Курило // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 73-77. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Плахотнік О.О. Особливості механізму регулювання оплати праці сучасних підприємств.

Plakhotnik O.O. Features of the wages’ regulation mechanism of modern enterprises.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Особливості механізму регулювання оплати праці сучасних підприємств [Електронний ресурс] / О.О. Плахотнік // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 78-83. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Глущенко Л.Д., Іващенко А.Г. Напрямки удоско- налення маркетингових досліджень в процесі розробки питань пов’язаних з ефективною реалізацією інноваційних проектів

Gluschenko L.D., Ivaschenko A.G. Directions of perfection of marketing research in the development of issues related to the effective implementation of innovative projects.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Directions of perfection of marketing research in the development of issues related to the effective implementation of innovative projects. [Електронний ресурс] / L.D. Gluschenko, A.G. Yvaschenko // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 84-89. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Дорош І.М. Забезпечення необхідного рівня стресо- стійкості працівників підприємства на етапі їх працевлаштування.

Dorosh I.M. Ensuring of the necessary level of workers of an enterprise stress resistance on the stage of their employment

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Забезпечення необхідного рівня стресостійкості працівників підприємства на етапі їх працевлаштування [Електронний ресурс] / І.М. Дорош // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 90-94. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Златова І.О. Презентація нової моделі автомобіля на ринку на прикладі бренду Citroen.

Zlatova I.A. Presentation of the new car model on the market on the example of the brand Citroen

Посилання на статтю / ReferenceaJournalArticle: Забезпечення необхідного рівня стресостійкості працівників підприємства на етапі їх працевлаштування [Електронний ресурс] / І.О. Златова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 95-99. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Лісович Т.Ю. Метод планування та організування організаційних змін в системі управління підприємства.

Lisovych T.Yu. The method of planning and managing organizational changes in the management system of company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Метод планування та організування організаційних змін в системі управління підприємства [Електронний ресурс] / Т.Ю. Лісович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 100-105. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Мамонтенко Н.С., Сутягина А.В., Виставково- ярмаркова діяльність – ефективний напрям розвитку економіки.

Mamontenko N.S., Sutiagina A.V. Exhibition and fair activity is an effective direction of economic development.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Выставочно-ярмарочная деятельность – эффективное направление развития экономики [Електронний ресурс] / Н.С. Мамонтенко, А.В. Сутягина // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 106-110. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Скурська В.А. Дослідження мотиваційної термі- нології.

Skurska V.A. Motivational research terminology.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Дослідження мотиваційної термінології [Електронний ресурс] / В.А. Скурська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 111-116. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Шматковська Т.О. Внутрішній контроль та формування центрів відповідальності в системі управ- ління результативністю функціонування підприємства

Shmatkovska T.O. Internal control and the formation of centers of responsibility in the management system of efficiency of functioning of the enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Internal control and the formation of centers of responsibility in the management system of efficiency of functioning of the enterprise [Електронний ресурс] / T.O. Shmatkovska // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 117-121. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Бровкіна Ю.О. Підходи до вивчення поняття економічної безпеки підприємства.

Brovkina J.A. Approaches to the investigation of the enterprise economic security concept

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Підходи до вивчення поняття економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Ю.О. Бровкіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 122-128. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Навроцька Т.А. Експертні оцінки стану функціо- нальних підсистем управління інноваційною діяльністю підприємств транспортного машинобудування.

Navrocka Т.А. Expert analysis of the functional subsystems of innovative management of enterprisesof transport engineering.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Експертні оцінки стану функціональних підсистем управління інноваційною діяльністю підприємств транспортного машинобудування [Електронний ресурс] / Т.А. Навроцька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 129-133. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Назарова Г.В., Лобазов С.М. Удосконалення мето- дики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства.

Nazarova G.V., Lobazov S.N. Improving the method for calculating the integral index of personnel security company.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Удосконалення методики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Г.В. Назарова, С.М. Лобазов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 134-139. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Подольчк Н.Ю., Тодощук А.В. Кількісне оцінювання рівня підприємницьких митних ризиків машинобудівних підприємств

Podolchak N.Y., Todoshchuk A.V. Quantitative evaluation of customs risks entrepreneurial engineering enterprises

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Кількісне оцінювання рівня підприємницьких митних ризиків машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Н.Ю. Подольчк, А.В. Тодощук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 140-146. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Фігурек О. Аналіз зовнішньої торгівлі в аграрному секторі Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина).

Figurek A. Analysis of foreign trade in agricultural sector of the Serbian Republic (Bosnia and Herzegovina).

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Analysis of foreign trade in agricultural sector of the Serbian Republic (Bosnia and Herzegovina) [Електронний ресурс] / A. Figurek // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 147-156. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Андрієнко В.М., Бобрович Р.П. Індикатори кризової ситуації на фондовому ринку

Andrienko V.M., Bobrovych R.P. Indicators of a crisis in the stock market.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке [Електронний ресурс] / В.М. Андриенко, Р.П. Бобрович // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 157-162. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Захаркін О.О. Роль інновацій у забезпеченні конку- рентоспроможності підприємств на фондовому ринку.

Zakharkin О.О. Тhe role of innovations in the securing of enterprise competitiveness in the stock market

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на фондовому ринку [Електронний ресурс] / О.О. Захаркін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 163-172. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Гончаров Г.О. Шляхи впровадження закордонного досвіду розвитку індустрії безпеки в Україні.

Goncharov G.O. The ways of introduction of foreign experience development of the security industry in Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Пути внедрения зарубежного опыта развития индустрии безопасности в Украине [Електронний ресурс] / Г.А. Гончаров // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 173-179. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Затонацька І.І. Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід.

Zatonatska T.G. The Development of transport sector in Ukraine: current status and European experienceПосилання на статтю / Reference a Journal Article: Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід [Електронний ресурс] / Т.Г. Затонацька // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 180-189. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Ярмолович Ю.Р., Ярмолович Д.Ю. Iнтеграція України в світовий морегосподарський комплекс

Iarmolovych I.R. Iarmolovych D.I. Integration of Ukraine into the world maritime complex.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Integration of Ukraine into the world maritime complex [Електронний ресурс] / I.R. Iarmolovych, D.I. Iarmolovych // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 190-194. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Станкевич І.В. Управління в освітніх організаціях: сутність та функціїЇ

Stankevich I.V. Management in the educational organizations: essence and function.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Управління в освітніх організаціях: сутність та функції [Електронний ресурс] / І.В. Станкевич // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 195-203. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Філиппова С.В., Сухотеріна М.І. Екологічна складова соціальної відповідальності машинобудівного підприємства.

Filyppova S.V., Sukhoterina M.I. Ecological component of social responsibility of machine-building enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Філиппова С.В., Сухотеріна М.І. Екологічна складова соціальної відповідальності машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Філиппова, М.І. Сухотеріна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 204-207. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Малишкін О.І. Аудит податків: конструкція на майбутнє.

Malyshkin A.I. Tax audit: construction ahead

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Аудит податків: конструкція на майбутнє [Електронний ресурс] / О.І. Малишкін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 208-213. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Григорук П.М. Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного потенціалу підприємств переробної галузі АПК

Hryhoruk P.M. The approach to generalized assessing of the innovative capacity of the processing enterprises of the Agro-Industrial Complex.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного потенціалу підприємств переробної галузі [Електронний ресурс] /П.М. Григорук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 214-219. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Мостенець О.В. Формування стратегічних наборів забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону.

Mostenets O.V. Forming strategic Sets ensuring competitiveness recreation of the region

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Формування стратегічних наборів забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону [Електронний ресурс] / О.В. Мостенець // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 220- 224. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Хумаров О.А. Розвиток ринкових відносин в сфері викидів парникових газів

Khumarov O.A. Market relations development in the greenhouse gases sphere

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Market relations development in the greenhouse gases sphere [Електронний ресурс] / A.A. Khumarov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 225-233. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Волощук Л.О. Концептуальні засади управління економічно- безпечним інноваційним розвитком промислового підприємства та формування його аналітичних інструментів.

Voloshchuk L.A. Conceptual bases of economic security management of industrial enterprises’ innovative development and the formation of its analytical tools

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні засади управління економічно-безпечним інноваційним розвитком промислового підприємства та формування його аналітичних інструментів [Електронний ресурс] / Л.О. Волощук // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 234-241. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Лисюк А.В. Бухгалтерський облік операцій з рекламними продуктами: особливості організації у рекламного агентства.

Lysjuk A.V. Accounting of transactions with promotional products: organizational features in advertising agency.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Бухгалтерський облік операцій з рекламними продуктами: особливості організації у рекламного агентства [Електронний ресурс] / А.В. Лисюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 242-247. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Кула М.В. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії техніко-технологічного переосна- щення виробничої бази машинобудівного підприємства.

Kula M.V. Organization and economic mechanism of realization of the strategy of technical and technological reequipment of the production base of machine-building enterprise

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії техніко-технологічного переоснащення виробничої бази машинобудівного підприємства[Електронний ресурс] /М.В. Кула// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 242-247. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Гаймур К.С. Технологія моніторингу та контролю сталого розвитку підприємств коксохімічної галузі

Haymur K.S. Monitoring and control technology for sustainable development of enterprises coking industry

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Технологія моніторингу та контролю сталого розвитку підприємств коксохімічної галузі [Електронний ресурс] /К.С. Гаймур // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 254-258. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Карпінська Г.В. Деформації розвитку промислових підприємств України.

Karpinskaya G.V. Deformations of development industrial enterprises Ukraine

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Деформації розвитку промислових підприємств України [Електронний ресурс] /Г.В. Карпінська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 259-264. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Олійник О.В., Ксендзук В.В. Оцінка ефективності хеджування: проблеми обліково-аналітичного забезпечення

Oliynyk O.V., Ksendzuk V.V. Assessment of the effectiveness hedging: problems of accounting and analytical maintenance.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Оцінка ефективності хеджування: проблеми обліково-аналітичного [Електронний ресурс] /О.В. Олійник, В.В. Ксендзук// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 265-271. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Кузнецов Е.А. Методичні та методологічні засади дослідження якісного складу управлінського потенціалу підприємства.

Kuznetsov E.A. Methodical and methodological bases of the qualitative researches of enterprise’s managerial potential.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Методические и методологические основы исследования качественного состава управленческого потенциала предприятия [Електронний ресурс] /Э.А. Кузнецов// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 272-276. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Кузіна Р.В. Стан наукових досліджень щодо питань корпоративного обліку: основні положення, невирішені питання та перспективи.

Kuzina R.V. Monitoring and control technology for sustainable development of enterprises coking industry.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Стан наукових досліджень щодо питань корпоративного обліку: основні положення, невирішені питання та перспективи [Електронний ресурс] / Р. В. Кузіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 277-282. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Бутенко А.І. Концептуальні підходи до мотивації в інноваційній діяльності підприємства.

Butenko A.I. Conceptual approaches to motivation in the innovative activity of enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Концептуальні підходи до мотивації в інноваційній діяльності підприємства [Електронний ресурс] / А .І. Бутенко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 283-289. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Масалигіна В.В. Класифікація видів використання об’єктів нерухомості залізничного транспорту.

Masalygina V.V. Classification of real estate use of rail transport.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Класифікація видів використання об’єктів нерухомості залізничного транспорту [Електронний ресурс] / В. В. Масалигіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 290-294. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html

 

Мельник Ю.М. Структуризація факторів в системі управління фінансовою стійкістю промислового підприємства.

Melnyk Yu.M. Structuring factors in the management of financial stability of the industrial enterprise.

Посилання на статтю / Reference a Journal Article: Структуризація факторів в системі управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [Електронний ресурс] / Ю. М. Мельник // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 295-300. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2015/n1.html