Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту»

 

Шановні колеги! Кафедра менеджменту імені І.П. Продіуса, ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОРТАЛ, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеський національний економічний університет, Національний університет «Львівська Політехніка», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Державний університет «Люблінська Політехніка» (Польща), Міжнародна академія менеджменту та технологій Intamt (ФРН), запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту», яка відбуватиметься щороку 27 травня.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

65044, м. Одеса, просп. Шевченка 1, Державний університет “Одеська політехніка”, Інститут економіки та менеджменту, кафедра менеджменту імені І.П. Продіуса (каб. 342)

Обмін інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень, обговорення актуальних питань з проблем організації новітніх економічних систем в умовах трансформаційних перетворень країни.

До участі у конференції запрошуються молоді вчені, доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, пошукувачі, співробітники наукових установ, викладачі, студенти.

На конференції планується обговорення за наступними науковими напрямами:

 • СЕКЦІЯ 1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту
 • СЕКЦІЯ 2. Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня
 • СЕКЦІЯ 3. Прикладні аспекти менеджменту в реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших
  секторах економіки
 • СЕКЦІЯ 4. Моделі формування та організації новітніх економічних систем в умовах трансформаційних
  перетворень
 • СЕКЦІЯ 5. Управління змінами як нова реальність менеджменту
 • СЕКЦІЯ 6. Антикризовий менеджмент: моделі, механізми, інструменти

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в роботі конференції просимо Вас надсилати на адресу оргкомітету managementonpu@gmail.com та kaf.management@opu.ua не пізніше 20 травня 2022 р. такі документи:

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача: Прізвище_Заявка, Прізвище_Тези.
Тези повинні мати формат *.doc або *.docx-файлу.

Важливо! Просимо вказувати в темі електронного листа: «Матеріали № секції Прізвище».

Більш докладна інформація наведена в інформаційному листі.

Матеріали конференції будуть розміщені на ЕКОНОМІЧНОМУ НАУКОВОМУ ПОРТАЛІ.

За зміст, достовірність наведених фактів та оригінальність тексту тез доповідей автор несе особисту відповідальність.

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в міжнародному фаховому науковому електронному журналі «Економіка: реалії часу» та фаховому друкованому науковому журналі «Економічний журнал Одеського політехнічного університету».

Про отримання і прийняття матеріалів учасники конференції будуть проінформовані оргкомітетом.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • обсяг – до 2-х сторінок, які не нумерувати;
 • формат паперу – А4;
 • шрифт тексту – Тimes New Roman;
 • висота кеглю – 12 пт;
 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • поля – зверху, знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см;
 • абзацний відступ – 1,25см.

Назва доповіді – по центру, великими літерами напівжирним шрифтом. Після назви пустий рядок,
потім ініціали та прізвище автора напівжирний курсив, вчений ступінь, учене звання, назва установи або навчального закладу курсив, вирівнювання по центру, через один інтервал текст тез.
Після основного тексту, через один відступ, наводиться список використаної літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 8302:2015.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти рукописи, що не відповідають тематиці
конференції та вимогам до оформлення тез.

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Передбачається заочна форма участі в роботі конференції. Конференція безкоштовна.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету65044, м. Одеса, просп. Шевченка 1,
Державний університет “Одеська політехніка”,
Інститут економіки та менеджменту, кафедра менеджменту імені І.П. Продіуса
Контактні особиБровкова Олена Георгіївна (048) 705-84-37, (067) 900-01-63
Лук’янчук Олена Михайлівна (048) 705-84-37
eMailmanagementonpu@gmail.com
kaf.management@opu.ua

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Оборський Геннадій Олександрович, дійсний член Академії інженерних наук України, заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор, Ректор ДУ «Одеська політехніка».

Співголови програмного комітету:

Філиппова Світлана Валеріївна, дійсний член Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та менеджменту;

Продіус Оксана Іванівна, доктор економічних наук, доцент , зав. кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту;

Учений секретар комітету:

Бровкова Олена Георгіївна, кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту Інституту економіки та менеджменту.

Члени програмного комітету:

Буркинський Борис Володимирович, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. М.І. Туган-Барановського НАН України;
Балан Олександр Сергійович, дійсний член Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічної кібернетики України, відповідальний редактор економічного наукового порталу, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування;
Ковтуненко Ксенія Валеріївна, член-кореспондент Академії економічної кібернетики України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій Інституту економіки та менеджменту;
Кузьмін Олег Євгенович, заслужений працівник народної освіти України, дійсний член Академії підприємництва та менеджменту України, Транспортної академії України, Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;
Кузнецова Інна Олексіївна, доктор економічних наук, професор, зав. кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету;
Парсяк Володимир Никифорович, дійсний член Академії економічних наук України та Академії наук суднобудування, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
Патрік Едуард, професор, доктор технічних наук, голова правління INTAMT, Дюссельдорф, Німеччина;
Садченко Олена Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
Слонец Іоланта, доктор філософії, заступник декана факультету менеджменту Люблінської політехніки;
Чухрай Наталія Іванівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка»;
Сарой Кумар Саху, професор відділу ділового адміністрування Університету Самбалпур, Одіша, Індія.

Іформаційно-технічне забезпечення:

Лук’янчук Олена Михайлівна, старший викладач кафедри менеджменту імені І.П. Продіуса Інституту економіки та менеджменту.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2017 рік. Матеріали конференції

2015 рік. Матеріали конференції

I. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту

Акулюшина М.О.,
Костенко А.С.,
Козубовська О.А.
Експертна оцінка бізнес-плану

4

Бровкова О.Г.,
Борисенко А.С.,
Суденко С.А.
Удосконалення методики swot-аналізу

6

Бровкова О.Г.,
Хоменко Є.О.,
Токовенко Л.Г.
Концепції фінансового менеджменту

8

Doroshuk G.A.,
Hussain Camal Idriz,
Kantarzhy Mykola
Product, process, people and change management in enterpriseresource planning

11

Дорошук Г.А.,
Савченко Г.О.,
Ранченко А.Г
Функції управління змінами

12

Котова М.В.,
Ларин О.А.
Особливості прийняття та реалізації управлінських рішень організацій

14

Красностанова Н.Е.,
Шкурупий А.В..
Использование критических факторов успеха для формирования стратегической карты развития организации

16

Панченко М.А.,
Акунц А.А.,
Кадран Ю.
Тенденции развития современного менеджмента

18

Педько І.А.Погляди представників шкіл економічної теорії на роль інформації в управлінні підприємствами

19

Продіус О.І.,
Продіус Ю.І.,
Рябова К.І.
Дослідження методів формування стратегії розвитку підприємства

22

Сак К.В.Особливості ефективного використання економічного потенціалу підприємства

24

Станиславик Е.В.,
Коваленко А.М.
Стратегические аспекты управления развитием субъектов хозяйствования

26

Субчинская Е.М.,
Борисенко А.С.
Лидерство и руководствов управлении организацией

29

II. Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня

Артамонова Н.С.,
Ланова В.В.,
Одородько О.В.
Методи оцінки економічної безпеки бізнесу на різних рівнях управління

32

Сааджан В.А.,
Назарова В.В.,
Пархоменко К.
К проблемам формирования стратегии развития малого бизнеса в украине

33

Мороз Л.С.Причины необходимости оценки стоимости бренда

36

Акулюшина М.О.,
Киртока М.М.,
Кушнір А.В.
Венчурне фінансування підприємств в україні: проблеми та перспективи розвитку

37

Артамонова Н.С.,
Артамонов Є.В.
Інноваційні управлінські технології в системі е-урядування

40

Бальтюкевич В.В.Інноваційний розвиток підприємства через реінвестиції для формування конкурентноїстратегії

42

Бровкова К.В.,
Толмачов С.С.
Інноваційна модель розвитку туристичного бізнесу одеського регіону

44

Бровкова О.Г.,
Зенікова О.І.,
Фоломієв Я.
Особливості формування потенціалу автотранспортних підприємств

47

Городецька Т.Б.,
Ігноян К.C.,
Войцещук К.Д.
Ефективність управління інноваційним процесом на підприємстві: методикабенчмаркингу

48

Городецька Т.Б.,
Солодов А.В.,
Ющук М.О.
Модель управління інвестиційною діяльністю за умов економічної кризи

51

Городецька Т.Б.,
Чуприна О.О.,
Ющук М.О.
Ризики у процесі управління інвестиційною діяльністю підприємств

53

Давидова Г.В.Дослідження маркетингового потенцалу машинобудівних підприємств

55

Дорошук Г.А.,
Горожанкин В.,
Постовая Т.И.
Бизнес-коучинг в организации

57

Дорошук Г.А.,
Назарова В.В.
, Ходакова И.
Интерим-менеджмент и его развитие в украине

59

Захарченко Н.В.Інноваційне проектування з метою підвищення стійкості підприємства

61

Кравченко Е.А.,
Бусыгина А.А.
Aдаптация японского опыта управления персоналом на украинских предприятиях

65

Кравченко Е.А.,
Кулибали Фатумата,
Горбатенко О.
Использование показателя роста стоимости компании для мотивации управленческого персонала

66

Кравченко О.М. Удосконалення функції інформаційного забезпечення державного регулювання у ресторанному господарстві

68

Лебедєва А.О.Принципи розробки маркетингових стратегій машинобудівних підприємств

70

Михайлова Т.І.Web-сайт в системі маркетингу машинобудівних підприємств

72

Окландер М.А.Трактування терміну «маркетинг інновацій»

73

Окландер Т.О.,
Мелишкевич Ю.Ю.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства

75

Окландер Т.О.,
Швыдкая А.А.,
Городя А.О.
Aнализ гендерной проблемы в предпринимательстве

76

Олейникова О.О.,
Добровольський О.І.,
Малетіна А.А.
Класифікація основних ризиків кластерного підходу до управління регіональною економічною системою

77

Рассадникова С.І.Методологічні принципи оптимізації функцій управління природокористуванням

80

Сааджан В.А.,
Ротор О.,
Кіриченко К.О.
Аспекти щодо інноваційного потенціалу при формуванні інноваційної стратегії

81

Свірідова С.С.,
Сатдиєв Атаджан
Цілі та задачі оцінки виробничого потенціалу

83

Станіславик О.В.,
Полянський А.А.,
Резнічук В.Ю.
Актуальні шляхи зниження витрат підприємства

85

Чернишова Л.І.,
Бодюл В.І.,
Литвинюк В..
Управління процесом інноваційного розвитку підприємства

87

Яшкін Д.С..Аудит логістичної системи підприємства

89

Яшкіна О.І.Методи прогнозування обсягів збуту інноваційної продукції машинобудівних підприємств

90

III. Прикладні аспекти менеджменту в реальному, фінансовому, інфраструктурному та інших секторах економіки

Ананська М.О.,
Смоквіна Г.А.,
Пильнева Н.О.
Фінансова безпека підприємства: поняття, зміст та значення

93

Кравченко О.А.,
Бевзенко Х.С.,
Діамо Мамаду Пете
Управління ефективністю діяльності підприємств дріжджової галузі

96

Станіславик О.В.,
Скоморохин Д.В.
Современные направления снижения себестоимости продукции

99

Khatuna Berishvili,
Iv.Javakhishvili
The role of gender equality in economic development

101

Андрієнко Н.М.Розвиток співробітництва машинобудівного підприємства з споживачами його послуг

106

Балахонова О.В.Фінансовий контроль і збалансованість системи показників

108

Баркарь И.,
Грибинча А.,
Гургуй А.
Исследования на рынке индустрии гостеприимства

109

Бровкова Е.Г.,
Мельникова Е.О.,
Бусыгина А.А.
Особенности ценообразования в сфере услуг

115

Захарченко В.І.,
Аль-Шаргі Фахд
Вплив контролінгу на вдосконалення процесів управління на промисловому підприємстві

118

Захарченко В.І.,
Лаптева В.В.
Розвиток методичного забезпечення щодо підвищення інвестиційної привабливості промислового підприємства

120

Нікішина О.В.Оцінка та розвиток системи управління інтегрованим зерновим ринком україни

123

Окландер Т.О.,
Іордек Ю.І.
Конкурентоздатність сервісних підприємств

126

Окланлер Т.О.,
Ілінчук О.І.,
Новак В.Г.
Прогресивний досвід створення умов для організації і розвитку малих підприємств

127

Олейникова О.О.,
Малетіна А.А.
<Стратегія розвитку страхової компанії: сучасні тенденції формування та реалізації

128

Панченко М. А.,
Илинчук Е. И.,
Новак В. Г.
Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке

130

Сааджан И.А.К вопросу оценки развития «зелёной» экономики

133

Скрипник Н.А.,
Русєва І.С.,
Майстренко О.С.
Роль системи забезпечення та управління реалізацією товарної політики

134

Чайковська М.П.,
Азєєв А.С.
Система управління інформаційною безпекою на підприємстві

137

Черкасова Т.І.,
Зикунов А.С.,
Карапідіс Е.В.
Розвиток інструментарію системи управління конкурентоспроможністю продукції

140

IV.Оцінка потенціалу промислових підприємств

Бровкова О.Г.,
Олексієва А.Е.,
Нго Тієн Донг
Використання ромба конкурентних переваг на українських підприємствах

144

Артамонова Н.С.,
Щупій Ю.І.,
Тинкован І.М.
Якість обслуговування споживачів як фактор забезпечення ефективності логістичної системи

146

Бровкова Е.Г.,
Кирницкая А.Л.,
Ву Тхи Ман
Разработка стратеги управления развитием предприятия в условиях нестабильной внешней среды

149

Gribincea C.Renewable energy and sustainable development: a review for the moldovan food industry

151

Кобальчинська Є.О.,
Сєвергіна І..
Стратегічне управління розвитком потенціалу на основі концепції цінностей

154

Рассадникова С.І.,
Крутякова В.І.
Потенціал державно-приватного пертнерства у формуванні інфраструктури природогосподарювання в україні (переваги, фактори, стимули)

155

Субчинская Е.М.,
Панкратова А.Р.
Выбор оптимальной организационной структуры для предприятия

158

Субчинська О.М.Визначення пріоритетних заходів сталого розвитку територій країни

161

Teimuraz Shengelia,
Iv. Javakhishvili
Global terrorism as the important factor of world’s economic and political destabilization

162

Tiganu Anna,
Gribincea Alexandru
The evolution of the internationalmonetary system

168

V.Антикризовий менеджмент: моделі, механізми, інструменти

Городецька Т.Б.,
Чайковська Н.В.,
Щукина В.О.
Операційний аналіз і його значення в прийнятті управлінських рішень

173

Акулюшина М.О.,
Каландирець Я.І.,
Глущенко В.Д.
Розвиток підприємств малого бізнесу в умовах кризової економіки

175

Бровкова О.Г.,
Панчуоглу О.О.,
Прушинська Н.І.
Формуваннямоделі антикризового стратегічного управління розвитком підприємства

178

Окландер Т.О.,
Варварчук В.К.,
Левандовська А.
Сучасні тенденції ризик-менеджменту в маркетингу підприємств

180

Панченко М.А.,
Дышкант Н.О.,
Припас Т.С.
Реинжиниринг в системе антикризисного управления

182

Панченко М.О.,
Фоміна М.В.,
Швидка А.О.
Система управления рисками в коммерческом банке

184

Панченко М.О.,
Чічкан О.С.,
Скалозуб М.І.
Фінансова криза на підприємстві: причини виникнення та шляхи подолання

185

Тиха Т.В.,
Кравцов П.О.,
Артюх Л.А.
Управління основним ресурсом підприємства

187

VI.Проблеми підготовки фахівців з проблем менеджменту

Бровкова О.Г.,
Пєнчева О.І.,
Нєдельчева М.
Методи підбору персоналу

190

Y.Kozak,
I. Kravchenko,
J. Szoltysek
Cross-border cooperation of enterprises: modern measurements

191

Панченко М.О.,
Акунц А.О.,
Одородько О.
Теорії мотивації праці

196

Сааджан В.А.,
Козубовська О.А.,
Ткач О.Ю.
Проблема формування професійної культури менеджерів організаційної діяльності у фаховій підготовці

198

Sylvia LazarLabor migration and its economic consequences

199

Скрипник Н.А.,
Пархоменко К.О.
Роль людського капіталу підприємств у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону

201

Чернишова Л.І.,
Бевз Н.С.,
Дженкова А.С.
Стратегічне управління кадрами як ключовий інструмент розвитку конкурентоспроможного підприємства

203

Чернишова Л.І.,
Тропанець М.В.,
Гайтанжий В.В.
Забезпечення розвитку кадрового потенціалу підприємства

205

Tihiy V.P.,
Kudeneko I.О.
Foreign language – the key to cooperation

208

2014 рік. Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА
ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Акулюшина М.О.,
Савкова Т.І.,
Заложнікова Н.І.
Задачі і складові кадрової політики в ринкових умовах

4

Бельтюков Є.А.,
Безнощенко Н.О.
Проблеми формування людського капіталу для інноваційних промислових підприємств

6

Безнос С.В.,
Мельник Т.В.
Управління конкурентними стратегіями підприємстваp

9

Бровкова О.Г.,
Соколовська О.А.,
Єлісєєва І.О.
Формування системи управління фінансовими ризиками

11

Городецька Т.Б.,
Солодов А.В.,
Шапаренко Е.І.
Організація моніторингу конкурентів в управлінні сучасним підприємством

14

Дискіна А.А.,
Личак В.Ю.
Ефективне управління інвестиційною привабливістю промислових підприємств

18

Доброзорова О.В.,
Піддубняк Т.А.,
Покотилова О.І.
розробка підприємствами харчової промисловості рефлексивних впливів на споживачів

20

Дорошук А.А.,
Савченко А.А.,
Масич И.С.
Управление организационной культурой

22

Заєць М.А.,
Скарбовий С.С.
Урахування особливостей діяльності підприємства в сучасних умовах при оцінці економічної ефективності капітальних вкладень в енергозбереження

26

Ковтуненко Ю.В.,
Барщ В.Б.
Маркетинг в электроэнергетике с централизованным электроснабжением

28

Левченко О.М.,
Яцун О.В.
Вплив зарубіжного досвіду на державне регулювання професійного розвитку кадрів в Україні

30

Бухта О.М.,
Толстик К.О.,
Мілошевич Н.В.
Проблеми мотивації праці в сучасних умовах господарювання

32

Награш К.Е.,
Хумарова В.В.
Сучасні методи управління персоналом підприємства

34

Некрасова Л.А.,
Беліцька О.Р.
Аналіз впливу конкурентних сил на діяльність підприємства, як інструмент управління його конкурентоспроможністю

37

Олейникова О.О.,
Бевзенко Х.С.,
Шевченкро О.О.
Особливості сучасних підходів до реінжинірінгу бізнес-процесів організації

39

Пам О.М.,
Чумак В.В.
Удосконалення системи управління в українськогму менеджменті

42

Сак К.В.
Коломієць В.Ю.,
Тарасюк Д.В.
Управління стратегією маркетингу при виході підприємства на зовнішній ринок

44

Сак К.В.Взаємозв’язок економічного потенціалу з іншими видами потенціалів промислового підприємства

46

Соколи І.І.,
Буковський О.О.,
Трачук Л.О.
Основні напрямки стратегії маркетингової діяльності на підприємствах України

49

Соколи І.І.,
Добровольська О.О.,
Бошкова О.Ф.
Основні напрямки менеджменту маркетингової діяльності на підприємствах України

51

Станіславик О.В.,
Маспанова Н.С.,
Нікішин О.А.
Особливості конфліктів в організації та шляхи іх вирішення

54

Стойловська О.М. Стратегічний менеджмент як одна з умов прогресивного розвитку підприємства

58

Черкасова Т.І.,
Балєва Т.О.
Технологічний аудит як інструмент управління інноваційним розвитком підприємства

59

II. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ В
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ РІЗНОГО ІЄРАРХІЧНОГО РІВНЯ

Акименко Н.В. Напрямки вдосконалення підготовки фахівців з проблем менеджменту, як засіб підвищення міжнародної конкурентоспроможності регіону

63

Бровкова О.Г.,
Петіна Г.С.,
Мікеладзе К.П.
Впровадження інноваційних технологій у туристичну сферу Одеського регіону

64

Буркинський Б.В.,
Нікішина О.В.
Принципи і методи державного регулювання відтворювальних процесів у системі суміжної до зернового ринку

67

Городецька Т.Б.,
Панкратова А.Р.,
Солодов А.В.
Инновационная деятельность предприятий с иностранным капиталом в Укрине

70

Захарченко В.І.,
Литвин М.В.
Аналіз кластерної політики зарубіжних країн

72

Захарченко В.И.,
Печкурова А.Е.,
Датій М.С.
Развитие Украинского причерноморья на основе образования кластеров

75

Захарченко В.І.,
Бундюк Ю.Р.,
Мірясєва Г.С.
Аналіз сучасних теорій кластерів

77

Коваленко О.М.,
Достаєвська М.О.,
Нго Ван Хой,
Ха Тхі Ань Туєт
Ключові питання формування стратегії підприємства на міжнародних ринках

80

Кравченко О.А.,
Бевзенко Х.С.,
Бундюк Ю.Р.
Інноваційний механізм функціонування системи “точно в срок”

81

Левандовська А.Є.,
Скрипник Н.А.
Формування напрямів стратегічного розвитку агропромислового комплексу

84

Мартієнко А.І.,
Хумаров О.А.
Інновації управління трансакціями в процесах зниження викидів парникових газів

88

Миндру І.В.,
Панченко М.О.,
Бікіна К.І.
Основні шляхи підвищення конкуентоспроможності підприємства

90

Сааджан В.А.,
Ивановский В.В.,
Одородько Г.,
Шукуров А.
Упраление качеством: выбор параметров и показателей

92

Скрипник Н.А.,
Бурчаковська В.В.,
Глиджов М.Д.
Значення маркетингового планування у розвитку підприємства

94

Станіславик О.В.,
Крайнюк К.О.
Дежина О.М.
Ключові аспекти моніторингу реалізації інноваційного проекту підприємства

96

Станіславик О.В.,
Коваленко О.М.
Формування стратегії розвитку підприємств-інноваторів

99

Станіславик О.В.,
Шереметьєва Д.К.,
Шкодько Т.А.
Моніторинг інформаційної бази для формування інноваційного проекту на підприємстві

101

Ткачук О.В.,
Крючкова О.Ю.
Механізм підвищення продуктивності праці в контексті подолання регіональних диспропорцій в Україні

103

Харічков С.К.,
Таран Г.В.
Місце інвестиційного механізму в національній (регіональній) моделі регулювання інноваційної діяльності

105

Чернишова Л.І.,
Павлова Г.В.,
Кукішева К.С.
Напрямки ефективного управління інноваційним потенціалом підприємства

108

III. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ В РЕАЛЬНОМУ,
ФІНАНСОВОМУ, ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ТА
ІНШИХ СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ

Артаманова Н.С.,
Чернат А.,
Литвин М.
Формування концепції розвитку підприємств на базі транспортно-логістичної кластеризації

111

Бровкова О.Г.,
Киртока М.М.,
Постова Т.І.
Венчурне фінансування підприємств в Україні: проблеми та перспективи розвитку

113

Бровкова Е.Г.,
Назарова В.В.,
Бусыгина О.Ю.
Оценка уровня финансовых рынков

116

Доба Н.М.,
Козубовська О.А.,
Ковальова О.Ю.
Проблеми кредитування малого підприємства в Україні

118

Заєць М.А.,
Задорожнюк В.С.
Сучасний стан і перспективи інтернет-банкінгу в Україні

119

Коваленко С.В.Прикладні аспекти управління трудовим потенціалом в аграрному секторі економіки

121

Комліченко О.О.Удосконалення механізму управління інноваційною діяльністю туристичної галузі регіону

124

Кравченко Е.А.,
Гамах-Тен Дерик Одои,
Ильницкий В.В.
Допустимые отклонения от рекомендуемых значений показателей формирования и использования финансовых ресурсов предприятия

127

Кумпан В.С.,
Павленко Е.П.
Система показателей при оценке региональной инвестиционной привлекательности

129

Олейникова О.А.,
Малетіна А.А.,
Тропанець М.В.
Особливості впровадження інноваційних методів просування страхових продуктів

132

Нічітайлова М.С.Реалізація державного управління поводження з відходами на основі адміністрування державних послуг у сфері природокористування

133

Пашкова А.В.,
Бельтюков Є.А.
Управління розвитком трудового потенціалу

136

пашкова А.В.,
Бутенко А.І.
Підприємницький аспект сталого розвитку малого бізнесу

138

Парсяк К.В.Квантифікація оцінки якості освітних послуг

140

Ротань Н.В.Механізм управління інтелектуальним капіталом туристичного підприємства

143

Teimuraz Shengelia,
Madona Gelashvili
The role of state regulation of investment in the Georgia business development

145

Свірідова С.С.,
Попов П.М.
Аспекти управління конкурентоспроможностю атомной енергетики

151

Скрипник Н.А.,
Майстренко О.С.,
Русєва І.С.
Управління системами конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах

153

Усова І.А.,
Матвєєва К.В.
Інновацій в підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємства

156

Чернишова Л.І.,
Бендас С.В.,
Дженкова А.
Проблеми управління підвищенням ефективності діяльності підприємств харчової промисловості

157

ернышева Л.И.,
Переяслова М.А.,
Бевз Н.С.
Организационно-экономическое обеспечение управления процессами реструктуризации

160

Щьокіна Є.Ю.,
Переяслова М.А.,
Мельникова К.О.
Важливість регулювання девальвації української гривні в сучасних умовах

162

Єпіфанова І.М.,
Літінська А.В.
Управління витратами на підприємстві. Шляхи та заходи ії зниження

164

IV. НОВІТНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НОВІТНІХ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Акулюшина М.А.,
Назарова В.В.,
Каландирець Я.І.
Бизнес планирование в современных экономических условиях

169

Акулюшина М.А.,
Бусыгина А.А.,
Глущенко В.Д.
Проблемы развития инноваций в рекламной деятельности

171

Prodan M.,
Gribincea A.I.
The new pages of economic relationship under United States and European Union

173

Грибинча А.И.,
Стурзу И.
Структурные реформы под влиянием международных банковских кредитов

176

Захарченко В.І.,
Водянська Н.А.,
Карайман О.О.
Аналіз основних характеристик економічних кластерів

178

Зацерклянна А.С.,
Чернишова Л.І.,
Бодюл В.І.
Розвиток кластерів як фактор підвищення конкурентоспроможності регіональних территорій

181

Івченко О.І.,
Івченко І.Ю.
Розробка оптимізаційної моделі фінансування підприємства

183

Ляшенко Н.В.Органзація бухгалтерського обліку страхових платежів в умовах глобалізації економіки: особливості та перспективи

185

Окландер Т.О.,
Спектор Б.С.,
Бошкова Т.
Бизнес в интернет пространстве

187

Панченко М.А.,
Невдах С.М.,
Беспррозванній М.Г.
Эффективное управление цепями поставок

189

Продиус О.И.Формирование кластерных структур как необходимое условие развития промышленности в условиях мировых интеграционных процессов

191

Сааджан В.А.,
Глущенко В.Д.,
Захарко О.
Особенности создания кластерных форм организации в Украине

193

Соколи І.І.,
Бровкова К.В.,
Суганов І.Г.
Кластерна модель розвитку туристичної галузі Одеського регіону

195

Robert TomanekFleet management model as the efficiencyincrease instrumentin the police

197

Чумак В.В.,
Павленко О.П.
Еколого-економічна система як передумова екологічного підприємництва в Україні

202

V. АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
МОДЕЛІ, МЕХАНІЗМИ, ІНСТРУМЕНТИ

Артаманова Н.С.,
Доба Н.М.,
Стефанчук Г.
Удосконалення інструментарію оцінки рівня економічної безпеки підприємства

206

Бельтюков Є.А.,
Толмачова О.В.
Інноваційний потенціал, як основа антикризового управління промисловим підприємством

208

Волохов Д.С.,
Швагірева В.С.
Сучасні проблеми банківського сектору України та шляхи їх вирішення

210

Воробйова В.І.,
Стойловська О.М.
Передбачення банкрутства-основа антикризової системи

212

Кобильчанська Є.О.,
Федоренко В.В.,
Бялківький О.М.
Управління потенціалом на основі витратного підходу

213

Мирониченко Г.І.,
Вяльцева І.П.
Стратегічний менеджмент в умовах антикризового управління підприємством

216

Нізяєва С.А.екологічні інновації як елемент інноваційної складової економічної безпеки України

218

Панченко М.О.,
Вєрємєєнко А.І.,
Димова М.І.
Особливості сучасного антикризового управління підприємством та ключові принципи функціонування системи фінансового антикризового управління

221

Плохіх Д.О.,
Дикань В.Л.
Антикризове управління підприємством та основні заходи його забезпечення

223

Продіус Ю.І.,
Донець А.С.,
Щелкунова А.В.
Практичні аспекти реалізації традиційного та еволюційного підходу антикризового менеджменту

225

Jacek Szoltysek,
Yuriy Kozak
Logistic attractiveness of a region as an opportunity for international collaboration

228

уравель А.І.,
Швагірева В.С.
Концепція антикризового управління

231

Тицька О.С.,
Швагірєва В.С.
Антикризовий менеджмент: моделі, механізми,інструменти

233

Єпіфанова І.М.,
Любенко О.І.
Основні напрямки управління інвестиційним ризиком

234

2013 рік. Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Акулюшина М.О.,
Каландирець Я.І.,
Димова М.І.
Особливості планування обсягів реалізації продукції промислових підприємств (на прик-ладі машинобудування)

4

Араб’ян Ю.В.,
Афанащенков В.О.,
Бровкова О.Г.
Використання механізму операційного важелю у практиці вітчизняних підприємств

6

Артамонова Н.С.,
Доба Н.М.,
Стефанчук А.
Управління витратами як фактор забезпечення стабільного розвитку підприємств

7

Бальтюкевич В.В.,
Заєць М.А.
Ключові проблеми розвитку сільськогосподарського машинобудування

8

Бартель А.А.,
Мілошевич Н.В.
Інформаційний аспект управління виробництвом

10

Бевзенко Х.С.,
Бікіна К.І.,
Олейникова О.О.
Можливі напрями впровадження в Україні ефективної страхової медицини

11

Бєлоус А.В.,
Майданюк С.І.
Визначення причин та факторів що впливають на формування та зміни валютних пар, як основного індикатора в спекулятивній діяльності фінансового менеджеру

13

Бендас С.В.,
Чернишова Л.І.
Проблеми та перспективи розвитку хлібопекарської галузі в Україні

15

Бодюл В.І.,
Арапова О.М.
Вдосконалення управління експортно-імпортними операціями в міжнародному бізнесі

17

Борищук Т.В.,
Майданюк С.И.
Менеджмент та його роль в процесі прийняття рішень

19

Буковський О.О.,
Головатюк А.О.,
Акулюшина М.О.
Особливостi планування рекламної дiяльностi у пiслякризовiй економiцi

19

Варгатюк І.Ю.,
Дяк А.В.,
Олейнікова О.О.
Механізм впровадження системи менеджменту якості на підприємстві

21

Веремеенко А.И.,
Войцещук К.В.,
Панченко М.А.
Разработка теоретической концепции оценки и повышения операционной эффективности системы менеджмента качества промышленного предприятия

23

Ганенко О.В.,
Поповенко Н.С.
Некоторые особенности менеджмента в малом бизнесе

24

Dymitr Gafarowski Selected tendencies in the development of international tourism demand

25

Герасимова М.В.,
Безнос С.В.,
Крючкова І.Р.
Управління структурою фінансових джерел підприємства

29

Дев’ятьярова К.Ю.,
Фен Динди,
Захарченко В.І.
Безпека економічного простору господарюючого суб’єкта

31

Дев’ятьярова К.Ю.,
Харова І.В.,
Бровкова О.Г.
Класифікація витрат обігу торгових підприємств

32

Дука А.,
Грибинча К.
Совершенствование отраслевого менеджмента энергетической эффективности

34

Златіна К.Д.,
Томашевська М.В.
Вплив корпоративної культури на діяльність компанії

35

Кірнесенко К.О.,
Забарна Е.М.
Менеджмент у рекламному підприємтві

37

Кожухаренко Д.С.,
Арапова О.М.
Бізнес-план – спосіб підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підпри-ємства

38

Корецкий Б.Количественная оценка уровня диверсификации агропромышленной продукции в Республике Молдова

40

Kravchenko Y.V.Legal framework of cross-border cooperation of enterprises

42

Кравченко О.А.,
Кольцова Т.О.,
Кравець С.В.
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку капіталу України

43

Кравченко О.М.,
Назарова В.В.,
Водянська Н.А.
Фактори впливу попиту на ресторанні послуги

45

Крива Р.О., Ковтуненко Ю.В.Інституціональні ризики та чинники безпеки в сфері економіки

47

Крива Р.О.,
Резник Г.М.,
Чернишова Л.І.
Актуалізація питання щодо агрострахування в процесі планування діяльності агровиробництва

49

Кравченко О.А.,
Кучмаренко А.О.
Проблеми функціонування фінансової системи України

51

Kozak Y.,
Lebedeva S.
Modern euroregionalism: searching for the new approaches

53

Лебедєва А.О.,
Черепанова Н.А.
Анализ проблем в государственной и отраслевой политике в сфере оборота изделий стоматологического назначения

54

Ли Цзянь,
Чжоу Юйчень,
Станиславик Е.В.
Диагностика производственного потенциала предприятия

55

Мандибура Н.В.,
Епіфанова І.М.
Значення управління прибутком підприємства в сучасних умовах господарювання

58

Марковська Т.О.,
Левандовська І.В.
Управління конкурентоспроможністю банківської системи України

60

Сырбу М.Н.,
Мындру И.
Риск банкротства предприятия

62

Миндру А.І.,
Шкуріна Б.М.,
Городецька Т.Б.
Умови сталого розвитку підприємства в сучасному ринковому середовищі

63

Мішина О.Б.,
Цвірінькало Д.Д.
Управління системою дистрибуції торгівельних підприємств

65

Місюк А.О.,
Окландер Т.О.
Тенденції розвитку маркетингового середовища будівельної галузі

67

Міхєєва І.М.,
Поповенко Н.С.
Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України

68

Мішина Ю.В.,
Бровкова О.Г.,
Мінаєва К.В.
Оптимізація грошових потоків на підприємстві

70

Начева Н.Ю.,
Поповенко Н.С.
Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства

71

Обертун В.С.,
Продіус О.І
Сучасні тенденціі виходу підприємства на зовнішній ринок

73

Окамба В.,
Коженко К.,
Крынская Л.И.
Прибыль как источник инвестирования на предприятии

74

Окландер М.А.Концепції ціноутворення в маркетингу

75

Окландер Т.О.Теорії мотивації поведінки споживача

78

Павлова Г.В.,
Станкова Л.І.,
Чернишева Л.І.
Особливості розвитку сфери інжинірингу в Україні

80

Панищева Г.О.,
Трофименко А.О.,
Панченко М.О.
Методичні підходи до створення системи менеджменту якості на підприємстві

82

Пастух Д.Б.,
Продіус О.І.
Напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства харчової галузі

84

Переяслова М.А.,
Аннаєв Б.С.,
Чернишова Л.І.
Особливості організації процесу реструктуризації на вітчизняних підприємствах

87

Печкурова А.Е.,
Мешкова Л.В.,
Дорошук А.А.
Основные направления организационной диагностики современного предприятия

89

Плачкова В.І.,
Заєць Н.А.
Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

91

Покрытан Л.А.Управление стоимостью компании как ключевой фактор современного менеджмента

92

Покрытан П.А.К вопросу о качественной определенности категории «государственное банкротство»

94

Продіус Ю.І.,
Балан С.О.
Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності

96

Резник Г.М.,
Ковтуненко Ю.В.
Поняття «безпека економічного простору» та його зміст

98

Rudny W.,
Logvinova N.
Business model design and its importance in successful strategy

99

Сааджан В.А.,
Костенко К.
Комерційне кредитування підприємств: форми, можливості та ризики

102

Сааджан В.А.,
Наливайко Н.
Техническое перевооружение в стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий

104

Сааджан И.А.Экологическая инфраструктура в управлении экологическим риском

106

Сахно Д.К.,
Петіна Г.С.,
Олійникова О.О.
Практичний інструментарій управління економічним ризиком підприємства

107

Свірідова С.С.,
Гулейкова А.Ю.
Необхідність оцінки потенціалу при визначенні розвитку підприємства

108

Скрипник Н.А.,
Вєрємєєнко А.І.
Взаємодія маркетингу та логістики в цілях ефективного управління

110

Смірнов С.Б.Оцінка економічної ефективності діяльності підприємств

111

Стєріополо А.І.,
Майданюк С.І.
Економічні фактори, які впливають на розвиток ринку ресторанного господарства України

113

Тарасюк Д.В.,
Арапова О.М.
Сутність створення рекламної компанії на підприємстві в сучасних ринкових умовах

115

Тиора В.Г.,
Величко Т.Г.
Киотский протокол как механизм рыночного регулирования

116

Третьяков С.А.,
Продіус О.І.
Удосконалення маркетингової стратегії міжнародного підприємства на прикладі ТОВ «Procter & Gamble Ukraine»

118

Трибуха М.В.,
Захарченко В.І.
Забезпечення безпеки економічного простору держави в умовах глобалізації

120

Трибуха М.В.,
Сергеєва К.О.,
Дорошук А.А.
Особливості управління підприємством в умовах здійснення організаційних змін

121

Труфкіна О.М.,
Акименко Н.В.
Особливості експортної діяльності підприємств

122

Урум О.І.,
Майданюк С.І.
Використання комплексного економічного аналізу для забезпечення ефективної діяльності підприємства

124

Фіткулова А.В.,
Усова І.А.
Управління ефективністю експортної діяльності ТОВ «Рубін»

125

Фоломиев Я.С.,
Городецкая Т.Б.
Проблемы и перспективы развития административного менежмента

127

Чукурна Е.П.Особенности ценообразования на программные продукты

128

Шайняк А.І.,
Продіус О.І.
Конкурентоспроможність банку з іноземним капіталом

130

Szoltysek J.,
Bykowa M.
Logistic attractiveness of a region as an opportunity for international collaboration debate against the backdrop of internationalisation of manufacturing

132

Ябанджи С.,
Артамонова Н.С.,
Іщенко Т.
Інноваційні технології в системі публічного управління та публічного адміністрування

135

Арутюнян А.В.,
Величко Т.Г.
Кадровая нехватка в профессии менеджера на рынке труда Украины

136

Daniliuc A.,
Gribincea A.
Consumer cooperatives role in international economic relations

138

Bulat V.The development of global dental market

140

Димитров М.Ф.,
Косоглазенко Л.В.,
Проценко С.О.
Поняття корпоративний імідж

141

II. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Бундюк А.Н.,
Бундюк Ю.Р.,
Шумлянський Ю.В.
Об использовании метода экспертных оценок в решении многокритериальных задач

144

Бундюк Ю.Р.,
Кравченко О.А.
Формування міжнародного ринку моряків в умовах глобалізації

146

Водянова В.В.,
Левандовская И.В.
Мотивация, как фактор повышения эффективности деятельности банка

148

Гоцелюк Є.Ю.,
Гусаріна Н.В.,
Коваленко О.М.
Особливості матеріальної та нематеріальної мотивації на підприємстві

150

Добровольская Л.Э.,
Томашевская М.В.
Роль HR – брендинга в управлении персоналом

151

Дорошук А.А.,
Савченко А.А.,
Мартынюк Н.И.
Повышение эффективности и результативности работы менеджера

152

Зацерклянна А.С.,
Чернишова Л.І.
Мотивація управлінського персоналу як фактор підвищення продуктивності праці

154

Златова І.О.Сучасні стилі управління маркетингом

156

Зубкова М.Ю.,
Ковтуненко Ю.В.
Способи оцінки трудових ресурсів підприємства

158

Киртока М.М.,
Ву Тхі Ман,
Нго Тієн Донг
Глобалізаційні процеси розвитку ринку праці

160

Кольцова Т.А.,
Постовая Т.И.,
Щёкина Е.Ю.
Управление персоналом в современных условиях

162

Коришева А.С.,
Величко Т.Г.
Проблеми мотивації сучасного персоналу

164

Крайнюк К.О.,
Дехтярьова А.М.,
Станіславик О.В.
Лідерські якості керівника в управлінні персоналом

165

Кучеренко О.Д.,
Скрипник Н.А.
Підвищення ефективності мотивації праці в системі формування кадрового потенціалу

167

Левицька О.О. Формування кадрового потенціалу в системі охорони здоров’я: стратегічний підхід

168

Станіславик О.В.,
Маспанова Н.С.
Стратегічні аспекти управління персоналом

170

Мілошевич Н.В.,
Богуцька Я.В.
Соціально-психологічні фактори управління трудовим колективом

174

Потьомкін Л.М. Сучасні мотиваційні системи управління персоналом

175

Сааджан В.А.,
Кукішева Д.,
Гаценко С.В.
Підвищення єфективності центрів зайнятості

177

Сатир Ю.В.,
Заєць М.А.
Управління персоналом організації в сучасних умовах

179

Скрипник Н.А.,
Белякова А.Б.,
Михаїловська К.В.
Система управления персоналом на торговом предприятии

180

Слепухіна І.Д.,
Бєльтюков Є.А.
Управління персоналом машинобудівного підприємства в сучасних умовах

182

Соболєва Є.С.,
Барабаш О.О.
Мотивація праці як елемент процесу управління персоналом

184

Сулакова Є.І.,
Заєць М.А.
Управління персоналом в сучасних умовах

185

Тюріна Т.А.,
Нонько О.Я.,
Олейникова О.О.
Методичні підходи до оцінки ефективності мотивації персоналу підприємства

188

Юрченко О.Ю.,
Чередніченко В.А.
Зміна структури попиту на легкові автомобілі в умовах кризи

190

Ялома І.В.,
Красностанова Н.Е.
Бізнес-коучинг як спосіб підвищення ефективності діяльності організації

192

Полуніна Г.О.,
Поповенко Н.С.
Підготовка кадрів для малого бізнесу

193

III. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Акулюшина М.О.,
Писницька А.С.
Тенденції інвестиційно-інноваційних процесів у промисловості одеського регіону умовах кризових явищ

196

Балан О.С. Прийняття інвестиційних рішень на стадіях супроводу інвестиційного проекту

198

Бондаренко О.В.,
Кірєв О.В.,
Станіславик О.В.
Ефективність і результативність інноваційної діяльності

200

Бурдіян О.М.,
Заєць М.А.
Удосконалення організаційної структури щодо оцінки якості продукції

201

Городецька Т.Б. Результативність інноваційно-інвестиційної діяльності промислового підприємства

203

Даниленко Е.Л.,
Абросимов В.Н.
Балльные оценки при контроле и управлении производством

204

Ісмагілова Ю.,
Ковтуненко Ю.В.
Управління ціновою політикою

205

Кандеева В.В.,
Гао Фей,
Фен Динди
Роль инноваций в формировании конкуренции

207

Помазан О.А.,
Пічугін Д.Ю.,
Кічкіна Т.О.
Удосконалення технологічного процесу маркірування продукції

208

Кобальчинська Є.О.Виробничий потенціал як основа сталого розвитку підприємства

209

Ковтуненко Ю.В.,
Малетіна А.А.,
Цуркан І.В.
Державне регулювання інноваційної діяльності

211

Kravchenko Y.V. Legal framework of cross-border cooperation of enterprises

212

Людуховська О.Ю.,
Черкасова Т.І.
Забезпечення зростання інноваційної активності підприємств

214

Романовська Т.Д.,
Ковтуненко К.В.
Передумови створення та умови впровадження комплексної системи управлінського аналізу

215

Ткаченко А.Н.,
Котова М.В.
Проблеми розробки та впровадження управлінських інновацій

216

Філіппова М.О.,
Станіславик О.В.
Організаційна структура інноваційного колективу

218

Хасанова А.В.,
Станіславик О.В.
Менеджмент персоналу інноваційної організації

220

Шереметьєва Д.К.,
Ковтуненко К.В.
Формуваннясистеми управлінськогообліку на підприємстві громадського харчування

224

Щьокіна Є.Ю.,
Філиппова С.В.
Впровадження органiзацiйно-управлінських інновацій на підприємствах

226

Киртока М.М.,
Назарова В.В.,
Щьокіна Є.Ю.
Проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку України

227

Юхименко Б.И.,
Самороковская Ю.А.
Выбор критерия оптимизации при определении оптимальной стратегии управления запасами

229

Яшкіна О.І. Інституційні одиниці національної системи стратегічних маркетингових досліджень

230

Скрипник М.Г.,
Котова М.В.
Впровадження iнновацiйного процесу на підприємствi

232

IV. КЛАСТЕРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ГОЛОВНИЙ НАПРЯМОК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Акулюшина М.О.,
Гріневецька А.Р.,
Кедик Л.І.
Кластерна форма діяльності підприємств як головний напрямок регіонального розвитку

234

Kozak A. Regional cluster policy in europe: the advantages of the multidimensional approach

235

Бециву Д. Кластеры как поддержка для повышения конкурентоспособности туристической деятельности. мальтийский пример

237

Бровкова К.В.,
Соколы И.И.
Кластерная форма организации туристического бизнеса одесского региона

238

Горголюк Я.Ю.,
Красностанова Н.Е.
Кластерна форма організації підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону

240

Пугачевська О.В.,
Журавльова Н.М.
До питання інтеграційних процесів в України

242

Кравченко О.М.,
Постовая Т.И.
Мировой опыт использования кластеров в гостинично-ресторанном бизнесе

243

Онофрей І.В.,
Козак Ю.Г.
Економічне обґрунтування транспортного кластера в одеській області на базі державного підприємства „Одеський морський торговельний порт”

245

Продіус Ю.І.,
Тіхоміров В.Б.
Шляхи удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

248

Ульяновський О.І.,
Дашковський А.,
Ковтуненко Ю.В.
Регіональний фактор забезпечення безпеки економічного простору в Україні

250

Гусенко О.С. Формування й реалізація стратегії розвитку промислово-інноваційних кластерів: досвід країн ЄС

251

Замлинська О.В.Особливості створення віртуального-бізнес інкубатору у вищому навчальному закладі

253

2012 рік. Матеріали конференції

I. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Адирова Т.І.,
Диденко А.П.
Сутність управління витратами на підприємствах в сучасних умовах

4

Адирова Т.І.,
Мішина Ю.В.
Порівняльна характеристика методів обліку витрат – «ДИРЕКТ-КОСТІНГ» та «СТАНДАРТ-КОСТІНГ»

6

Акулюшина М.О.,
Василенко В.В.,
Терпан Г.М.,
Захарченко В.І.
Тенденції підвищення інвестиційної привабливості України та регіонів у рамках реалізації «Інвестиційної реформи» держави

9

Анжаурова І.О.,
Заєць М.А.
Бізнес-моделювання страхової компанії як елемент стратегічного менеджменту

13

Арабьян Ю.В.,
Девятьярова Е.Ю.,
Бровкова Е.Г.
Модели анализа финансового состояния предприятия

17

Артамонова Н.С.,
Атрашкова А.О.,
Батіщева Х.О.
Діагностичні методи забезпечення об’єктивності прийняття управлінських рішень

21

Бодюл В.І.,
Кравченко О.А.
Економічні засади державного регулювання ринку землі

24

Боцман С.В.,
Захарченко В.І.
Тенденції розвитку антикризового управління на українських підприємствах

27

Бровкова О.Г.,
Миндру І.В.
Проблеми зовнішньої заборгованості України та шляхи їх вирішення

30

Бялківський О.М.,
Олейникова Е.О.
Підходи до визначення суті інвестиційного потенціалу

34

Tei Derek Odoi,
Kravchenko O.A.
Differences in minimum wages in different countries around the world

37

Городецкая Т.Б.Хозяйственные риски в деятельности коммерческого предприятия

41

Gribincea A.I.,
Sotnikov Y.N.,
Kravchenko Y.V.
Development of the agribusiness development in the cross–border cooperation system

45

Гріневецька А.Р.,
Кедик Л.І.,
Акулюшина М.О.
Стратегічне позиціонування як одне з умов конкурентоспроможності підприємств на ринку

48

Дженкова А.С.,
Кравченко О.М.
Концептуальные подходы государственного регулирования развития кластеров

50

Дорошук Г.А.,
Трибуха М.В.
Організація протидії рейдерству в Україні

54

Колдараш А.О.,
Жирнова Д.В.,
Панченко М.О.
CALS (ИПИ) – технологии как инструмент реинжиниринга системы качества

57

Колдараш А.О.,
Кобальчинська Є.О.
Питання управління реалізації харчової продукції

59

Коломієць В.Ю.,
Продіус Ю. І.
Командоутворення, як метод підвищення ефективності корпоративного управління

63

Kravchenko Olena,
Iefremova Olga
Das Gesetzt der sinkenden Effektivitaet vom Motivationsystem

68

Кравченко О.М.,
Бевзенко Х.С.
Проблема розподілу умовно–постійних витрат підприємства при багатономенклатурному виробництві

72

Кравченко О.М.,
Бунєєва Н.С.
Маржинальний прибуток як джерело формування прибутку підприємства

75

Крынская Л.И.,
Журавлева Н.М.,
Пугачевская Е.В.
Увеличение влияния внешней среды на деятельность предприятий

78

Македонская В.О,
Кравченко Е.А.
Обеспечение конкурентоспособности предприятия хлебопекарской промышленности

83

Мартиненко В.О.,
Морозова Ю.М.
Сучасні тенденції розвитку глобального менеджменту в світі

86

Никишина Ю.И.,
Харічков С.К.
Методологические и технологические основы эколого–экономического мониторинга состояния городской среды для целей муниципального ме-неджмента и экологической безопасности региона

89

Elena Nirean Prevention of the risks production in the activity of agricultural enterprises

93

Павлова С.П.,
Олейникова О.О.
Розробка механізму управління конкурентоспроможністю логістичних послуг

97

Погребная К.А.,
Кравченко Е.А.
Методы привлечения иностранных клиентов рекламного агентства в Украине

100

Продіус І.П.,
Щьокіна Є.Ю.,
Мазуренко Ю.О.
Дослідження інвестиційного клімату промислових підприємств Одеської області

102

Сааджан В.А.,
Скиданович А.
К проблеме формирования организационных структур предприятий в современных условиях

105

Сааджан І.А. Модернізація виробництва: проблеми та шляхи вирішення

108

Савченко А.А.,
Кравченко Е.А.
Микроэкономические показатели обеспечения эффективности деятельности предприятия

112

Серебров О.І.,
Гудзь Ю.В.,
Бровкова О.Г.
Проблеми банківського кредитування малого бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення

114

Свірідова С.С.,
Стойловська О.М.
Роль стратегічного управління в становленні національної економіки

118

Terzi Swetlana,
Doroschuk Аnna
Die Evolution der Leitungskonzeptionen vom Unternehmen

121

Чашко Д.,
Кравченко Е.А.
Факторы, влияющие на сбытовую деятельность предприятия

123

Черненко Ю.О.,
Свірідова С.С.
Організація управління ризиками на суднобудівному підприємстві

126

Чернишова Л.І.,
Павлова Г.В.,
Кукішева К.С.
Управлінські аспекти системи банківської безпеки

128

II. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Бабій М.С.,
Тиха Т.В.
Безофісне майбутнє – новий шлях розвитку в управлінні персоналом

133

Баранов В.В. Впровадження інформаційних технологій контролю ефективності систем матеріального заохочення персоналу

136

Белякова А.Б.,
Городецкая Т.Б.
Мотивация персонала как фактор повышения конкурентоспособности предприятия

139

Бундюк Р.А.,
Продіус І.П.,
Бундюк А.М.
Підвищення якісти управління персоналом судоплавної компании – шлях до утворення робочих місц для українських моряків

143

Задорожнюк В.С.,
Продиус Ю.И.
Мотивация как фактор обеспечения устойчивости развития предприятия

147

Кучеренко О.Д.,
Скрипник Н.А.
Шляхи удосконалення забезпечення соціальних гарантій щодо оплати праці

151

Мілошевич Н.В.Концепція гнучкого управління персоналом

155

Петров А.,
Тихая Т.В.
Бизнес-лидер будущого – главный элемент в управлении персоналом

159

III. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Кандеева В.В.,
Бровкова Е.Г.
Особенности инновационного развития промышленных предприятий Украины

164

Kozak Y.G.,
Baranovska M.I.,
Lebedeva S.N.
Methodological problems of the regional innovative systems

168

Ковтуненко Ю.В.,
Ковтуненко К.В.
Проблеми інноваційного розвитку України

170

Лазарєва Є.В.Мале інноваційне підприємництво в реалізації концепції сталого розвитку суспільства

174

Павлишин К.О.,
Кравченко О.А.
Інноваційні системи управління збутом промислового підприємства

179

Продіус І.П.,
Щьокіна Є.Ю.
Iнновацiйна та iнформацiйна дiяльнiсть промислових підприємствах

182

Liudmila Todorova,
Alexandru Gribincea
Innovation system in the creation of competitiveness

186

Чернишова Л.І.,
Бендас С.В.
Вдосконалення інноваційних методів управління підприємством

191

IV. КЛАСТЕРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ГОЛОВНИЙ НАПРЯМОК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Чорний Є.,
Морозова Ю.М.
Розвиток кластерів півдня України як передумова регіонального розвитку та економічного підйому

196

Sokoly I.I.,
Brovkova K.V.
Methodical bases of forming the tourist clusters

200

Сааджан В.А.Кластеры в повышении конкурентоспособности предприятий

203

Городецька Т.Б.,
Коломієць В.Ю.
Кластерна форма організації та розвитку територіально-природничих комплексів України

206