Бондар Микола Іванович

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Доктор економічних наук, професор
Декан факультету обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана м. Київ, Україна.
Web of Science: https://publons.com/researcher/1494719/mykola-bondar/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=N0faeXwAAAAJ (Google, h=13).
ORCID: 0000-0002-1904-1211
Web of Science Researcher ID: K-8627-2018

Публікації:

Bondar M., Iershova N. Strategic management object as an object of scientific research //Baltic Journal of Economic Studies. – 2015. – Т. 1. – №. 1. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/issue/view/3 (Web of Science).
Бондар М. І. Моделювання діяльності фахівців зі стратегічного управлінського обліку в інноваційній економіці [Електронний ресурс] / Бондар М. І., Єршова Н. Ю. // Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф., 17 листоп. 2017 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», облік.-екон. ф-т ; редкол.: М. І. Бондар [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. ‒ С. 8‒11. https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23322?show=full
Бондар М. І. Стратегічний управлінський облік ризиків: теоретичні та практичні аспекти / М. І. Бондар, Н. Ю. Єршова // Фінанси України. – 2019. – № 2. – С. 69-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_2_7