Бельтюков Євген Афанасійович

051 Економіка

Доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CD4N1eIAAAAJ&hl (Google, h=7).

ORCID: 0000-0002-6524-4204

Публікації:
1. Батченко, Л. В., Бельтюков, Є. А., Формування та реалізація стратегії управління персоналом. економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку в україні та світі. – 2018. – С. 45.
2. Crediting problems of the enterprises of small and medium business by Ukrainian banks [Електронний ресурс] / A. H. Ivaschenko, Ye. A. Beltyukov // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 1 (29). – С. 73-79. – Режим доступу до журн.: http://economics.net.ua/files/archive/2017/No1/73.pdf
3. Бельтюков Є. А. Розвиток організаційно – економічних підходів до технічного переоснащення підприємств машинобудування / Є. А. Бельтюков, О. П. Косенко, Й. М. Петрович // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Сер. : Економічні науки. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – № 47 (1219). – С. 69-73.
4. Бельтюков Є. А., Мачинська М. О. Інноваційні підходи для продуктивного використання основних фондів на підприємстві //Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2015. – №. 20, Вип. 2 (1). – С. 86-89.