ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (11), 2014

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Соколовська З.М.

Методи комплексної оцінки інвестиційних альтернатив на рівні підприємств

5

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Чирва О.Г.

Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку харчових підприємств

16

Zabarna E.N.,
Cherepanova N.A.

Needs, opportunities and challenges of biofuel production on the enterprises of Ukraine (Забарная Э.Н., Черепанова Н.А. Потребности, возможности и проблемы производства биотоплива на предприятиях Украины, англ., англ.)

24

Захарченко В.І.,
Баєв Ю.А.

Підвищення ефективності роботи підприємства на основі використання інтегрованих моделей оцінки його діяльності

29

Кравченко М.В.

Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств

38

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Бак Н.А.

Прозорість бюджетного процесу як фактор підвищення ефективності бюджетного менеджменту в Україні

43

Багацька К.В.

Підходи до оцінки ринкової активності підприємств реального сектора економіки

50

Oleinikova E.A.,
Bevzenko K.S.

Features of the modern approach to formation of the system of risk management business structures (Олейникова О.О., Бевзенко К.С.
Особливості сучасного підходу до формування системи ризик-менеджменту бізнес-структур, англ.
, англ.)

57

Педько І.А.

Маркетингові ризики підприємств на ринку бетону в сучасних умовах

63

Поповиченко И.В.,
Лобань А.А.

Роль маркетинг-менеджмента в управлении эффективностью работы предприятия

69

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Остап’юк Н.А.

Актуальні проблеми облікового відображення впливу інфляції

76

Козак Ю.Г.,
Логвінова Н.С.,
Козак А.Ю.

Функціонально-вартісний аналіз в удосконаленні організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

83

Орлов В.М.,
Новицька С.С.,
Купріянова К.О.

Аналіз методів формування тарифів на телекомунікаційні послуги з урахуванням рекомендацій МСЕ

90

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Захарченко В.І.,
Чумакова С.В.

Підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на підставі удосконалення його цінової політики

96

Ковтуненко К.В.,
Скороходова Л.В.

Проблеми оцінки інтелектуальних активів інноваційно-орієнтованих підприємств

101

Kotova M.V.

The theoretical and methodological basis of startups valuation (Котова М.В. Теоретико-методичні засади оцінки вартості стартапів, англ.)

107

Новак І.М.

Теоретико-методологічні засади формування категорії інвестиційний клімат

113

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Телепнєва О.С.

Порівняння продуктивних систем

119

Сидорченко Т.Ф.,
Фоменко В.А.,
Криницька О.О.

Земельна реформа як умова розбудови національної економіки

125

Стрий Л.А.,
Захарченко Л.А.,
Голубев А.К.

Ринкові механізми і структури економіки інфокомунікаційних послуг

134

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Chugunov A.A.,
Tkachova O.S.

Research on the models of the GDP growth stimulation. Case of developed countries (Чугунов А.А., Ткачова О.С. Дослідження моделі стимулювання росту ВВП на прикладі розвинутих країн, англ.)

142

Yashkina O.I.

Modeling ofauto companies`innovationsdiffusion(Яшкіна О.І. Моделювання дифузії інновацій автомобілебудівних підприємств, англ.)

147

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Іванов Ю.Б.

Ефективність маркетингової діяльності підприємств в сучасних умовах підвищеної динамічності та ризикованості підприємництва

155

Кузьмін О.Є.
Жук Л.В.

Навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у закордонних університетах: проблеми та перспективи

161