ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 6 (52), 2020

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Бавико О.Є.,
Бавико О.О.
Глобальна ентропія та поведінкові реакції економічних агентів в умовах пандемії СОVID-19

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Volchek R.М.,
Bolshakov S.І.,
Naida А.V.
Assessment of the cost reimbursement of damages caused to owners of wheeled vehicle according to the position of insurance companies (Волчек Р.М., Большаков С.І., Найда А.В. Оцінка вартості відшкодування збитків, завданих власникам колісних транспортних засобів, відповідно до позиції страхових компаній, англ.)

15 

Граціотова Г.О.,
Ясіновська М.О.
Управління персоналом та підвищення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я України в умовах Європейської інтеграції

25 

Ковтуненко Д.Ю.,
Кімінчиджи Г.І.
Особливості управління інноваційними ідеями на підприємстві

35

Лебедєва В.В.,
Добрянська Н.А.
Трофименко К.К.
Адміністративна діяльність в сфері публічного управління

47  

Lypynska O.A.,
Bukoros T.V.,
Syta Ye.M.
Functioning and development of the market of transport services of Ukraine: scientific approaches and tools   (Липинська О.А., Букорос Т.В., Сита Є.М. Функціонування та розвиток ринку транспортних послуг України: наукові підходи та інструментарій, англ.)

54 

Nikoliuk O.V.,
Savenko I.I.,
Sedikova I.O.,
Tkach K.I.
Public management of intellectual migration in Ukraine (Ніколюк О.В., Савенко І.І., Седікова І.О., Ткач К.І. Публічне управління інтелектуальною міграцією в Україні, англ.)

63 

Sviridova S.S.,
Bondarenko A.O.,
Purici S.
Introducing E-Governance both in Ukraine and in the World    (Свірідова С.С., Бондаренко А.О., Пурич Ш. Впровадження електронного урядування в Україні і в світі, англ.)

70 

Фрайман А.В.,
Селіванова Н.М.
Особливості обліку довгострокових зобов’язань за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

76 

Шацкова Л.П.,
Партас Д.О.
Особливості оподаткування суб’єктів господарювання в ІТ-індустрії

87 

Шлафман Н.Л.,
Лайко О.І.
Стан та тенденції капіталізації підприємств України за видами економічної діяльності

95 

Яценко М.С.,
Коваленко А.Б.
Особливості впровадження інфокомунікаційних технологій в практику вищої школи та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності ВНЗ

102 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Харчук В.Ю.Метод обґрунтування та виокремлення сфер гармонійного розвитку підприємств

109 

Липинська О.А.,
Балан О.С.
Комплексне проектування розвитку громади

117 

Філіппов В.Ю.,
Антощук В.М.
Особливості прийняття управлінських рішень в малому та середньому бізнесі в умовах динамічних змін

122 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Янковий О.Г.Рецензія на навчальний посібник «Аналітика в маркетингу»