ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 6 (46), 2019

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Єфімова Г.В.,
Клисяк М.Д.
Систематизація загроз і ризиків економічної безпеки регіону в процесі децентралізації

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Бажеріна К.В. Управління лояльністю на промисловому ринку на основі життєвого циклу клієнта

14 

Балан А.А.,
Бондаренко А.О.
Публічний аудит: теорія та практика

22 

Balan O.S.,
Kravtsova I.R.
Functions and areas of public administration (Балан О.С., Кравцова І.Р. Функції та сфери публічного управління, англ.)

27 

Брежнєва-Єрмоленко О.В.,
Байдуж А.О.
Медичне страхування в Україні: аналіз та перспективи розвитку

33  

Біда П.І.,
Петрова О.М.
Технологія блокчейн та її використання у державному земельному кадастрі та землеустрою

39 

Ванькович Ю. М. Фактори виникнення тіньової діяльності підприємств

47 

Деркач О. Г.,
Акіменко А. А.
Методичні підходи до оцінювання маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства (на прикладі «Ясногородська Племінна Страусина Ферма»)

53 

Yepifanova I.M.,
Fomina N.M.,
Kypybida A.O.
Organizational and economic support of export activity of a manufacturing enterprise in the conditions of globalization
(Єпіфанова І.М., Н.М. Фоміна., Кипибіда А.О. Організаційно-економічне забезпечення експортної діяльності виробничого підприємства в умовах глобалізації, англ.)

61 

Жмай О.В.,
Конопля О.І.
Стратегії поведінки в конфлікті: види, сутність та взаємозв’язок з емоційним інтелектом

68 

Задорожнюк Н.О. Перспективні напрями розвитку ІТ-галузі в Україні

77 

Заїка О.В.,
Бірюкова Т.Ф.
Соціальна напруга в трудовому колективі як чинник реорганізації підприємства

85

Заюков І.В. Оцінка продуктивності праці в регіональному розрізі на сучасному етапі розвитку економіки України

95

Коритник Л.П.Проблемні питання обліку витрат в державному секторі та напрями їх вирішення

104

Костецька К.О.,
Гордійчук Є.Г.
Віхи інклюзивного зростання як передумови формування економіки вражень

113

Кубік В.Д.,
Обнявко О.В.
Етична складова облікової політики підприємств

119

Kusyk N.,
Huz D.
Theoretical and methodological aspects of the formation of a strategy for sustainable economic development of small businesses
(Кусик Н.Л., Гузь Д.О. Теоретико-методологічні аспекти формування стратегії стійкого економічного розвитку підприємств малого бізнесу, англ.)

128

Романова О.В. Організація документообігу з обліку витрат на професійний розвиток працівників

136

Rudakova S.G.,
Danylevych N.S.,
Yakovenko D.A.
Modern trends in personnel management: their application and the possibility of their expansion
(Рудакова С.Г., Данилевич Н.С., Яковенко Д.O. Сучасні тренди в управлінні персоналом: практика використання прикладних рішень та можливості їх поширення, англ.)

146

Свінарьова Г.Б.Облікові інструменти управління витратами інноваційної діяльності підприємства в умовах діджиталізації

151

Своробович Л.М.,
Карпенко Н.В.
Теоретико-методологічні аспекти формування ефективної мотиваційної складової в системі управління персоналом

157

Федотова І.В.,
Шинкаренко В.Г
Розробка структурно-рівневої моделі еволюційного розвитку життєздатного підприємства

166

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Телепнєва О.С.Моделювання впливу підсистем вимірювання й керування на функціонування атомарних антропотехнічних систем

178

Гевко В.Л.Алгоритм формування організаційної культури підприємств мережевих структур: позитивні екстерналії та ефективність забезпечення

185

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Забарна Е.М. Рецензія на монографію «Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів»

      

Манойленко О.В.Рецензія на монографію «Розумна система міського пасажирського транспорту
як складова SMART CITY»