ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 6 (34), 2017

 

ЗМІСТ

 

Jeż R.Сorrelation between income stratification and level of education – empirical studies in Poland (Єж Р. Співвідношення між розподілом доходу та рівнем освіти – емпіричні дослідження в Польщі, англ.)

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Беспала О.А. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку в Україні

9

Бібікова Н.О. Регіональні особливості реалізації потенціалу зернової кооперації та ефективність сільськогосподарських підприємств

18

Goncharenko O.S.,
Hrynevych O.V.
Ecological and economic effects from implementation of the model of solidarity use of motor transport in the context of smart city creation (Гончаренко О.С., Гриневич О.В. Еколого-економічні ефекти від впровадження моделі солідарного використання автотранспорту в контексті створення смарт-сіті, англ.)

29

Гураль А.О.,
Ломачинська І.А.
Вплив фінансового розвитку країн Вишеградської групи на соціально-економічний добробут

37

Selivanova N.M.,
Tovkan D.M.
Investigation of the system of accounting and taxation of salary in Ukraine and Germany (Селіванова Н.М., Товкан Д.М. Дослідження системи обліку та оподаткування заробітної плати в Україні та Німеччині, англ.)

44

Завербний А.С. Проблеми та потенційні можливості формування політики у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах євроінтеграції

53

Кундєєва Г.О. Еко-соціо-економічна модель розвитку суспільства: продовольча безпека

60

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Заюков І.В. Дослідження мотивів звернень зайнятого населення за медичною допомогою: самозберігаючий аспект

70

Філиппова С.В. Реінжиніринг бізнес-процесів інноваційно-активних підприємств: синхронне та асинхронне бачення

79

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Гунченко Ю.О. Рецензія на монографію «Інформаційні технології в управлінні соціально-економічними об’єктами»

Ковальов В.Г. Рецензія на монографію «Моделі, методи і засоби управління соціально-економічними об’єктами»