ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 6 (28), 2016

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Загородній А.Г.,
Бабінська С.Я.
Асиметрія інформації між учасниками реалізації інноваційного проекту та шляхи її усунення

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Волкова Н.І. Історико-економічний аспект становлення концепції людини в контексті еволюції економічної теорії

15

Голубник О.Р.,
Приймак З.В.
Оптимізація податкового навантаження для національної економіки України

25

Лінгур Л.М.,
Поліщук С.О.
Аналіз соціально-економічних факторів маргіналізації населення України

33

Харчук Т.В. Ієрархічний підхід до визначення конкурентоспроможності

40

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Волощук Л.О.,
Крисенко А.В.
Інноваційна та інтелектуальна безпека промислового підприємства як об’єкти управління в умовах його розвитку

53

Бояринова К.О. Методичні засади оцінювання рівня збалансованості економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємств машинобудування

63

Kovtunenko Yu.V.,
Minyailyk V.V.,
Tovkan D.N.
Determination of features of formation of income of the enterprises in the course of their operating activities ( Ковтуненко Ю.В., Міняйлик В.В., Товкан Д.М. Визначення особливостей формування доходів підприємства у процесі їх операційної діяльності , англ.)

73

Продіус О.І. Теоретично-методичні основи реінжинірингу бізнес-процесів підприємств

79

Сікєтіна Н.Г. Статистичний аналіз ризиків машинобудівного підприємства

88

Гвоздецька І.В. Теоретико-методологічні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства

100

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Журан О.А.,
Філатова Т.В.
IТ-аутсорсинг як інструмент розвитку кластерної економіки

107

Смоквіна Г.А. Підходи та інструменти оцінювання інтелектуального капіталу як чинника забезпечення економічної безпеки підприємства

114

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Афанасьєва М.А. Врахування інтересів суспільства в стратегії підприємств в умовах ринку

127

Мостенська Т.Л.,
Юрій Е.О.
Місце інвестиційних проектів в плануванні і реалізації функціональних стратегій

134

Карпенко Л.М. Компетентнісні засади стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств

141