ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 6 (22), 2015

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Петрович Й.М.Організаційне забезпечення механізму прийняття та реалізації інвестиційної політики на машинобудівному підприємстві

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Захарченко В.І.,
Метіль Т.К.
Формування регіональної системи програмування та стратегічного управління маркетинговими процесами

11

Arapova O.M. Creating a competency model for the assessment of experts on foreign trade and innovation (Арапова О.М. Створення моделі компетенцій для оцінки фахівців із зовнішньоекономічної та
інноваційної діяльності
, англ.)

17

Балахонова О.В.Обгрунтування соціально-економічних параметрів суспільного життя на регіональному рівні

24

Вдовиченко Л.Ю.Формування в Україні комплексного механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності

32

Prodius Y.I.,
Busari O.R.
Management оf innоvative risks (Продіус Ю.І., Бусарі О.Р. Управління інноваційними ризиками, англ.)

38

Ущаповський К.В.Розвиток електроенергетичної інфраструктури в умовах нової конфігурації ринку електроенергії України

45

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Filyppova S.V.,
Saadzhan V.A.
On the question of the evolution of the amortization policy of the enterprises (Філиппова С.В., Сааджан В.А. До питання еволюції амортизаційної політики підприємств, англ.)

50

Величко Є.О.Програми перестрахування при страхуванні майна промислових підприємств

59

Ivanov Yu.B., Yashkinа О.I.The marketing information system of industrial enterprises in the context forecasting research (Іванов Ю.Б., Яшкіна О.І. Маркетингова інформаційна система промислового підприємства в контексті прогнозних досліджень, англ.)

66

Одрехівський М.В.Проблеми організації управління інноваційними підприємствами

71

Продіус Ю.І.,
Богословов В.Б.
Інноваційний підхід в організації стратегічного управління на українських підприємствах

78

Сметанюк Т.Б.Удосконалення технологій маркетингового моніторингу кон’юнктури ринку легкових автомобілів

85

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Filyppova S.V.,
Bundyuk A.N.,
Tsukanov A.Y.
Analysis channels influence of external and internal factors on the level of economic security of the investment process (Філиппова С.В., Бундюк А.М., Цуканов О.Ю. Аналіз каналів впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на рівень економічної безпеки інвестиційного процесу, англ.)

92

Дишкантюк О.В. Теоретичні основи функціонування індустрії гостинності

96

Головко-Марченко І.С. Теоретико-практичний аспект кластерного аналізу діяльності будівельних підприємств

102

Желізняк А.В.Формування та розвиток інноваційних туристичних кластерів на глобальному ринку

108

Kandeeva V.V.Status and trends of innovative development of the Ukrainian energy (Кандєєва В.В. Стан та тенденції інноваційного розвитку енергетики України, англ.)

114

Мартієнко А.І.,
Хумарова Н.І.
Дематеріалізація у сфері природокористування на основі удосконалення системи адміністрування

120

Назаренко І.М.Методичний підхід щодо оцінки формування майна та достатності капіталу підприємств аграрного сектору

127

Sokolovskaya Z.M.,
Lyapin M.O.
Simulation model of the restaurant activity (Соколовська З.М., Ляпін М.О. Імітаційна модель діяльності ресторану, англ.)

135

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Варчук О.А.,
Маліновська К.І.
Інноваційні витрати промислових підприємств: проблеми обліку

141

Волощук Л.О., Носовець О.І. Прогнозування інноваційної активності промислових підприємств інструментами імітаційного моделювання бізнес-процесів

147

Телепнєва О.С.Введення до атомарних антропотехнічних систем

156 

Смачило В.В.,
Баляба В.О.
Оцінка соціальної відповідальності будівельних підприємств

162 

Любченко В.О.Про проблему використання методу формальної оцінки безпеки у діяльності класифікаційного товариства

170 

Войнаренко С.М.Рекламна стратегія в системі формування маркетингової політики підприємства

175 

Танащук К.О.,
Джафаров Ф.А.
Дослідження техніко-економічних основ формування нових моделей управління та регулювання в сфері ІКТ

180 

Карковська В.Я.,
Перхач О.Л.,
Васюник П.І.
Державне стимулювання розвитку сільського господарства України в контексті світового досвіду

187 

Гук О.В. Антикризове управління як спосіб запобігання банкрутству підприємства

193 

Побережець О.В.Механізм управління результатами діяльності промислового підприємства

199 

Воронжак П.В. Активізаційно-компенсаторний смарт-підхід щодо удосконалення організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства та його концептуальна модель

206