ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 6 (16), 2014

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Пилипенко А.А.,
Березовський К.М.

Розвиток технології оцінювання маркетингового потенціалу промислового підприємства через рівень його стратегічної відповідності)

6

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Filyppova S.V.,
Saadzhan V.A.

Modernization of machine-building enterprises: the choice of parameters and quality indicators (Філиппова С.В., Сааджан В.А. Модернізація підприємств машинобудівної галузі: вибір параметрів та показників якості, англ.)

21

Дубницький В.І.

Реструктуризація в управлінні машинобудівними підприємствами як інструмент забезпечення їх стратегічної стійкості

28

Князєва О.А.,
Січняк О.О.

Сучасні підходи до визначення суті економічної безпеки підприємства

34

Липинська О.А.

Теоретичні основи ціноутворення на логістичні послуги морського порту

41

Волянська-Савчук Л.В.

Трансформація корпоративної культури машинобудівних підприємств

50

Зелена М.І.

Особливості впровадження соціального пакету на підприємствах машинобудівної галузі за сучасних умов трансформації ринкової економіки

57

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Prodius Y.I.,
Kolomiets V.Y.

Key instruments of improving the export marketing system effectiveness (Продіус Ю.І., Коломієць В.Ю. Методичні підходи оцінювання логістичних ризиків, англ.)

64

Романенко О.О.

Стратегічні маркетингові рішення у віртуальному середовищі

70

Савич О.П.

Інтернет-маркетинг на глобальному ринку легкових автомобілів

77

Варнавська Д.С.

Формування системи планів підприємств в сфері забезпечення продуктивної зайнятості персоналу

82

Ніколаєва Я.В.

Аналіз маркетингових комунікативних стратегій вітчизняних підприємств на ринку послуг експрес-доставки

89

Пилипчук В.П.,
Данніков О.В.

Маркетингові стратегії розвитку на ринку нерухомості

98

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Побережець О.В.,
Маліновська К.І.,
Файт І.В.

Система контролю готівкових розрахунків у морських торговельних портах

106

Maslennikov E.I.

Strategic assessment of the financial sustainability of the industrial enterprise (Масленніков Є.І. Cтратегічна оцінка фінансової стійкості промислового підприємства, англ.)

111

Крючкова І.Р.

Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств: пріоритети та важелі

116

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Войнаренко М.П.,
Свідер О.П.

Динамічна оцінка ефективності прямих іноземних інвестицій на підприємствах легкої промисловості

121

Загорна Т.О.,
Ткачова А.В.

Віртуальні організації в умовах інформаційної економіки: специфіка діяльності, конкурентні переваги

128

Козаков В.В.,
Козакова О.М.

Інноваційна система управління бізнес-процесами проектно-орієнтованої організації соціального спрямування

136

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Semenov V.F.
Chekulayeva O.D.

Institutional influence on the innovative development of building sector (Семенов В.Ф. Чекулаєва О.Д. Інституційний вплив на інноваційний розвиток будівельної сфери, англ.)

143

Sokoli I.I.,
Katashinskaya М.O.

Тheorist-economic aspects of the processes of the consumption goods surd demand (Соколи І.І., Каташинська М.О. Теоретико-методологічні аспекти процесів споживання товарів ірраціонального попиту, англ.)

150

Горячук В.Ф.,
Дуков Д.Ф.

Програмно-цільовий підхід до формування цільових програм соціально-економічного розвитку регіону

155

Купінець Л.Є.

Методологічні засади дослідження процесів екологізації секторів національної економіки

160

Педько І.А.

Фактори впливу на розвиток ринку нерухомості та будівельної галузі в Україні

170

Вдовиченко Л.Ю.

Механізм здійснення регуляторної діяльності та проблеми оцінки його ефективності

177

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Vostrov G.M.,
Alao O.R.

The basic mathematical theory for option pricing in financial markets at discrete and continuous time (Востров Г.В., Алао О.Р. Основи математичної теорії ціноутворення опціонів на фінансових ринках в дискретному і безперервному часу, англ.)

183

Гончаренко О.С.

Формування моделі ринку повторного використання товарів у контексті дематеріалізації економіки

188

Смолянюк О.В.

Інтернет-комунікації у маркетингу молокопереробних підприємств

193

Гончар О.І.

Передумови розробки моделі управління потенціалом підприємств в умовах невизначеностей та ризиків

199

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Коломіна О.Б.

Підходи до визначення інтелек-туального капіталу і його сутність

206

Сагарьова Д.О.

Вдосконалення постмитного контролю за правильністю визначення митної вартості

211

Волощук Л.О.

Економічна безпека та інноваційний розвиток промислового підприємства: сутність та взаємозв’язок як об’єктів управління

217

Бузько І.Р.

Інвестиційне рішення в стратегічному управлінні виробничих підприємств

224

Філиппова С.В.

Ефективність управління матеріальними потоками на вітчизняних виробничих підприємствах: основні проблеми та управлінські завдання

229

Ковтуненко К.В.,
Подмазко О.М.

Детермінанти тінізації економіки та умови зменшення її масштабів

234

Лисюк А.В.

Методичне забезпечення облікового відображення операцій з рекламними продуктами у рекламодавця: вплив договірного процесу

242

Отенко В.І.

Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві

249