ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (39), 2018

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Буркинський Б.В.,
Хумарова Н.І.
Наукові засади управління власністю на рекреаційні природні ресурси України

   5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Bashynska I.O.,
Kaplun A.S.
An overview-analytical document of the international experience of building smart-city (Башинська І.О., Каплун А.С. Оглядово-аналітичний документ міжнародного досвіду побудови smart-city, англ.)

 14

Гурочкіна В.В.,
Менчинська О.М.
Оцінка ступеня локалізації виробництва та імпортозалежності підприємств промисловості

 21

Дейнеко Л.В.,
Ципліцька О.О.
Циркулярна економіка як напрям промислової модернізації: європейський досвід

 30

Demyanchuk M.A.,
Maslii N.D.,
Stankova V.V.
Cybersecurity as a tool for minimizing information risks of enterprises in the context of global economic development and information society (Дем’янчук М.А., Маслій Н.Д., Станкова В.В. Кіберстрахування як інструмент мінімізації інформаційних ризиків підприємств в умовах глобального економічного розвитку та інформатизації суспільства, англ.)

 41

Zadorozhko G.I.,
Nikolayev Yu.O.,
Paches G.D.
Dumping and anti-dumping procedures in the сontext of euro-integration сourse of Ukraine (Задорожко Г.І., Ніколаєв Ю.О., Пачес Г.Д. Демпінг та антидемпінгові процедури в контексті євроінтеграційного курсу України, англ.)

 52

Захарченко В.І.,
Кандєєва В.В.
Національна інноваційна система як основа економічного зростання: вітчизняний і зарубіжний досвід

 58

Мазур О.Є.Розвиток елементів marketing-mix на підприємствах Інтернет-торгівлі в Україні

68

Kovtunenko Yu.V.,
Kachanova N.S.,
Popovych K.F.
Modern methods of analysis of economic indicators of the enterprise (Ковтуненко Ю.В., Качанова Н.С., Попович К.Ф. Сучасні методи аналізу економічних показників підприємства, англ.)

 77

Selivanova N.M.,
Bubilich S.O.,
Popko Ya.O.
Features of formation of the accounting policy of the enterprise in a part of accounting of manufacturing reserves (Селіванова Н.М., Бубіліч С.О., Попко Я.О. Особливості формування облікової політики підприємства в частині обліку виробничих запасів, англ.)

 89

Фраєр О.В.Підгалузеві та регіональні особливості розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні

 97

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Танащук К.О.,
Ковтуненко К.В.
Система індикаторів оцінки науково-технічної діяльності в світі

107

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Павлова В.А.Рецензія на підручник «Торговельне підприємництво»