ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (27), 2016

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Філиппова С.В.,
Юдін М.А.
Тенденції вітчизняного енергоринку та альтернативна енергетика

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Монастирський Г.Л. Енергетична політика ЄС в контексті забезпечення енергоефективності суб’єктів господарювання

11

Kovtunenko Yu.V.,
Suhoveeva A.S.,
Revutskaya A.A.
Analysis of indirect taxation in Ukraine: Modern state and directions of improvement (Ковтуненко Ю.В., Суховєєва А.С., Ревуцька А.О. Аналіз непрямого оподаткування в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення, англ.)

17

Кулаковський К.О. Економічна складова євроінтеграційного процесу України: проблеми і перспективи

24

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Chernyshova L.I.,
Borysenko A.S.
Efficiency of HR-branding system in the management of enterprise personnel (Чернишова Л.І., Борисенко А.С. Ефективність використання системи HR-брендінгу в управлінні кадрами підприємства, англ.)

32

Неткова В.М. Систематизація типів лояльності споживачів продукції промислових підприємств

38

Телегін В.С.,
Костін Д.Ю.
Мотивація персоналу на підприємствах енергетики

45

Яшкін Д.С. Методи оптимізації в управлінні логістичними ризиками промислових підприємств

52

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Frolova L.V.,
Rozhenko O.V.
Status and trends of the trade development in Ukraine (Фролова Л.В., Роженко О.В. Стан та тенденції розвитку торгівлі в Україні, англ.)

59

Валькова Н.В. Взаємозв’язок розвитку логістики з розвитком конкурентних переваг

67

Соколи І.І.,
Буковський О.О.
Оцінка нинішнього стану і перспектив розвитку провідних авіабудівних підприємств України

76

Chukurna O.P. Standardization and certification system of goods in the European Union: progressive experience (Чукурна О.П. Система стандартизації й сертифікації товарів в Європейському Союзі: прогресивний досвід, англ.)

82

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Шиманська К.В. Теоретико-методологічний базис дослідження міграційних процесів: принципи та термінологічний апарат

90

Телішевська О.Б.,
Дідик А.М
Чинники формування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств

96

Bashynska I.O.,
Biziukova K.V.
Systematic approach to the prevention of personnel security of enterprise (Башинська І.О., Бізюкова К.В. Системний підхід до профілактики кадрової безпеки підприємства , англ.)

104

Шевченко Г.М.
Концептуальна модель державного прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації

112

Мельник З.Ю.
Трансформація економічної сутності фальсифікації в бухгалтерському обліку в сучасних умовах господарювання

124