ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (21), 2015

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Патрік Е.І.Від гірничодобувного і металургійного центру Німеччини до «Німецької Силіконової долини» – Еволюція розвитку Землі Північного Рейн-Вестфалія

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Мельник Ю.М.,
Сорокова Т.Є.
Трансформаційні процеси у національній системі оподаткування

10

Борзенкова О.Д.Роль місцевих податків і зборів в формуванні місцевих бюджетів України

18

Кочевой М.М.Правове регулювання зовнішньоекономічної безпеки національного господарства на мезорівні

24

Subchynska O.M.,
Rudneva Ju.A.
Formulating strategic goals and priorities of regional resource policy of the country and its regions (Субчинська О.М., Руднєва Ю.А. Формування стратегічних цілей та пріоритетів регіональної ресурсної політики країни та її регіонів, англ.)

31

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Войнаренко М.П.,
Бушовська Л.Б.
Інвестиційна діяльність як об’єкт управління

40

Balan O.S.,
Poliakova V.A.
Instrumentation accounting and audit of capital investments in the investment project for the production of biofuels (Балан О.С., Полякова В.А. Інструментарій обліку і аудиту капітальних інвестицій в інвестиційному проекті з виробництва біопалива, англ.)

45

Гурочкіна В.В.Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту

51

Davyduk T.V.,
Bondar I.A.
Accounting financial results of enterprises: from history to the present (Давидюк Т.В., Бондар І.О. Бухгалтерський облік фінансових результатів в діяльності підприємств: від історії до сучасності, англ.)

58

Каламан О.Б.Основні напрями ефективного розвитку виноградарсько-виноробних підприємств в сучасних ринкових умовах

64

Кравченко О.А.,
Бевзенко Х.С, Бут Є.М.
Економічна концепція підвищення ефективності діяльності виробничих підприємств

69

Комарова О.А.,
Фоміна Т.В.
Внутрішній контроль збутової діяльності на підприємствах олійножирововї галузі

77

Масленніков Є.І.,
Данилов Р.І.
Ефективність управління інвестиційним портфелем промислового підприємства

83

Filippova S.V.,
Bundyuk A.N.,
Voloshchuk L.A.
Systematic approach to managing the investment process manufacturing enterprise by reducing the level of its economic security from external and internal influences(Филиппова С.В., Бундюк А.Н., Волощук Л.А. Cистемний підхід до управління інвестиційними процесами виробничого підприємства при зниження рівня його економічної безпеки від зовнішніх і внутрішніх впливів, англ.)

89

Chernyshova L.I.,
Dzhenkova A.S.
Strategic approaches of the enterprise positioning on the market (Чернишова Л.І., Дженкова А.С. Стратегічні вектори позиціонування підприємства на ринку, англ.)

95

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Лобозинська С.М.,
Приймак С.А.
Реформування інституту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів ринку банківських послуг в Україні

101

Балахонова О.В.Використання модельного підходу для прогнозування банкрутства на основі аналізу

106

Vladymyrska N.I.Indicators and Metrics of the Sea Ports’ Enterprise Risk Management (Владимирська Н.І. Особливості інвестиційної діяльності банків в Україні, англ.)

112

Герасименко Н.А.Особливості підготовки аварійних комісарів для сільськогогосподарства – досвід розвинених країн

118

Даниленко М.І.Соціальні медіа у готельному бізнесі: гармонізація експансії

124

Євдокимова М.О.Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності бізнес етики та прав людини в сучасному суспільстві

131

Левицька А.В.Аналіз наявності юридичних підстав гарантування економії від реалізації енергозберігаючих заходів

137

Маниліч М.І.Основні передумови для подолання проявів асиметрії на фінансовому ринку

142

Prodius O.I.State regulation of social adaptation of people with disabilities in accordance with international standards(Продіус О.І. Державне регулювання соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями у відповідності до міжнародних стандартів, англ.)

149

Покотилова О.І.Рефлексивне управління товарним асортиментом підприємства на основі процесного підходу

155

Равікович І.Є.Оцінка ефективності впровадження інструментів інтернет-маркетингу в діяльності торгового підприємства

161

Рассадникова С.І.Система управління природокористуванням: процеси удосконалення та теоретичні основи

167

Sviridova S.S.,
Liventsova A.M.
Business plan as instrument of financial providing of project of development of pharmaceutical enterprise (Свірідова С.С., Лівенцова А.М. Бізнес-план як інструмент фінансового забезпечення проекту розвитку фармацевтичного підприємства, англ.)

175

Sharko O.R.The modern status of competition of Ukrainian fashion-retail market (Шарко О.Р. Сучасний стан конкуренції на українському ринку fashion-рітейлу, англ.)

181

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Волощук Л.О.,
Носовець О.І.
Особливості обліку інноваційної діяльності промислових підприємств за міжнародними та національними стандартами

188

Кондратьєва С.В.Генезис поняття «кадрової безпеки» підприємства

194

Синиця Л.В.Теоретичні засади формування стратегій управління розвитком підприємств транспортної галузі

199 

Щетініна Л.В.,
Рудакова С.Г.
Корпоративна культура: вимоги до регламентування та вплив на соціальний діалог

204 

Шипуліна Ю.С.Сучасні особливості розвитку венчурного інвестування на промислових підприємствах

210