ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (15), 2014

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Юдін М.А.

Інструментарій обліково-аналітичного забезпечення оптимізації процесу формування вартості електроенергії в енергосистемі України

6

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Кужель В.В.

Соціальна орієнтація державної підтримки підприємств агропродовольчої сфери

11

Skrіpnіk N.А.

Approach to the formation of the qualitative characteristics of the employment potential of industrial enterprise (Скрипник Н.А. Підхід до формування якісних характеристик трудового потенціалу промислового підприємства, англ.)

17

Ущаповський К.В.

Інституціональне середовище корпоративних взаємодій у вітчизняній електроенергетиці

24

Prodius O.I.,
Bogoslovov V.B.

Problems of implementation of strategic management at Ukrainian enterprises (Продіус О.І., Богословов В.Б.Проблеми впровадження стратегічного управління на українських підприємствах, англ.)

30

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Давиденко Н.М.

Проблеми розвитку корпоративних фінансів у контексті забезпечення фінансової безпеки аграрного бізнесу

36

Бобрицька Н.Д.,
Кирилова О.В.

Маркетингове антикризове управління туристичними підприємствами в сучасних умовах

41

Оласюк Г.П.

Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних
підприємств України

47

Смоквина А.А.,
Осипчук К.А.

Опыт развитых стран по вопросам обеcпечения кадровой безопасности предприятий Украины

53

Filatova L.S.,
Malyk M.O.

Theoretical and methodic aspects of strategic planning in the organization (Філатова Л.С., Малик М.О. Теоретико-методичні аспекти стратегічного планування в організації, англ.)

59

Chugunov A.A.,
Nasikivskyy I.M.,
Trufanova T.P.

Improvement of business processes of a freight-forwarding company (Чугунов А.А., Насіківський І.М.., Труфанова Т.П.
Удосконалення бізнес-процесів експедиторського підприємства)
, англ.)

65

Янковий О.Г.,
Яшкіна О.І.

Маркетингове дослідження ринків збуту автомобілебудівних підприємств України

70

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Васюта В.Б.,
Васюта В.В.

Аналіз ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства

76

Varchuk О.A.,
Tran Thanh Thі T.,
Pham Thі A.

Analysis of theoretical approaches to the definition of “expenditure” (Варчук О.А., Чан Тхі Тхань Т., Фам Тхі А. Аналіз теоретичних підходів
до визначення поняття «витрати»
, англ.)

83

Воронченко О.В.

Діагностика фінансового забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні

88

Ковтун Н.В.,
Шнуренко Я.А.

Удосконалення системи обліку та контролю в бюджетних установах за результатами аналізу виконання кошторису (на прикладі Інституту технічної теплофізики Націо-нальної академії наук України)

96

Kovtunenko К.V., Lirnyk О.V., Maslennikov E.I.

Specificity spending budget institutions in terms of budget accounting reform in Ukraine (Ковтуненко К.В., Лірник О.В., Масленніков Є.І. Специфіка витрат бюджетних установ в умовах реформування бюджетного обліку в Україні)
, англ.)

103

Балан А.А.,
Витичак І.В.

Державний фінансовий контроль у сфері державних закупівель

108

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Коваль В.В.

Управління конкурентоздатністю організації в умовах демотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі

115

Кравченко О.А., Кравченко О.М., Водянська Н.А.

Використання показників кількості відвідувачів і товарообороту для оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства

121

Балан О.С.

Сценарне управління процесом прийняття інвестиційних рішень

128

Буратчук Н.Ю.

Інноваційні підходи до управління робочим капіталом торговельних мереж

133

Sharko O.R.

Specificity spending budget institutions in terms of budget accounting reform in Ukraine Innovative approach to the organization of the administration in the enterprise (Шарко О.Р. Інноваційний підхід до організації адміністрування на підприємстві, англ.)

141

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Филиппова С.В.,
Сааджан В.А.,
Глущенко В.Д.

К вопросу формирования морехозяйственных кластеров

146

Приймaк З.В.

Про роль інститутів у функціональному розподілі національного доходу

152

Златова І.О.

Дослідження споживчих уподобань на ринку нових автомобілів України в умовах кризи

160

Литвинчук И.Л.

О перспективности исследований в сфере управления интеллектуальной собственностью научно-образовательных учреждений аграрной отрасли

167

Ярмолович Д.Ю.

Правові аспекти розвитку ринку послуг морського агентування в Україні

174

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Соколовська З.М.,
Марік П.Є.

Сучасні проблеми та напрямки забезпечення фінансової без-пеки банків в Україні

179

Vostrov G.M,
Alao O.R.

A simple approach to creating arbitrage in option pricing theory (Востров Г.М., Алао О.Р. Простий підхід до створення арбітражу в теорії ціноутворення опціонів, англ.)

185

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Черкасова Т.І.,
Несторова О.С.

Визначення вимог до реінжинірингу системи контролінгу промислового підприємства

190

Ліганенко І.В.

Узгодження стратегічних цілей підприємства і моделей управління його організаційним розвитком

195

Рогова Н.В.

Облікове забезпечення контролю трансфертного ціноутворення

204

Lapin O.V.,
Kirnesenko K.O.,
Vannik K.O.

Holistic approach as a trend of higher education (Лапін О.В., Кірнесенко К.О., Ваннік К.О. Холістичний підхід як тенденція розвитку вищої освіти, англ.)

208

Морозюк Н.С.,
Ніколюк О.В.

Вплив стейкхолдерів на сучасний стан продовольчої безпеки України

213

Машканцева С.А.

Особливості формування потенціалу національної морської транспортної індустрії

218

Волощук Л.О.

Класифікація підходів та методів формування аналітичних інструментів оцінювання економічної безпеки промислового підприємства

224