ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 5 (10), 2013

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Харічков С.К.

Інноваційне бачення природозберігаючої політики України

5

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Копитко М.І.

Аналіз ключових понять у сфері гарантування економічної безпеки промислових підприємств

12

Остапенко О.М.

Удосконалення вітчизняної системи страхування аграріїв з урахуванням зарубіжного досвіду

19

Перетятько А.В.

Аспекти розвитку вітчизняного легкового автомобілебудування

31

Редькін Д.О.,
Островська І.П.

Методичні підходи до оцінки масштабів кризи на підприємствах АПВ

38

Солтик Я.В.,
Негоденко В.С.,
Хлистун О.А.

Концептуальні аспекти формування механізму антикризового управління галуззю харчової промисловості АПВ

46

Ченаш В.С.

Економічні основи процесу реструктуризації підприємств

55

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Захарченко В.І.,
Кіртока Р.Г.

Обґрунтування інтегральної оцінки ефективності управління підприємством

62

Войнаренко С.М.

Інноваційні маркетингові технології як напрям підвищення ефективності комунікацій

70

Касянов Я.А.

Маркетинг інноваційних процесів у фармацевтичному бізнесі

75

Prodius О.I.,
Nalyvaiko N.M.

Improvement of the state control over the quality of goods in the context of raising the country’s export potential (Продіус О.І., Наливайко Н.М. Удосконалення державного контролю якості товарів у контексті підвищення експортного потенціалу країни, англ., англ.)

83

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Мінкович О.В.

Аналіз стану персоналу на енергетичних підприємствах різного типу

89

Іванюта О.В.

Механізм розподілу накладних витрат: організаційно-методичні аспекти

95

Щетинина Л.В.,
Рудакова С.Г.

Факторный анализ производительности труда

102

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Глущенко Л.Д.

Формування механізму кластерної взаємодії малих підприємств зтехнологічними інноваціями у промисловості

109

Захарченко В.І.,
Аль-Шаргі Фахд

Оптимізація виробничих структур в умовах інвестиційної кризи

118

Остапенко Т.М.

Класифікація інструментів (методів) контролінгу витрат

125

Непочатенко В.О.

Трансформація інвестиційних потоків в контексті конкурентоспроможності харчової промисловості України

131

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Аверіхіна Т.В.,
Коломієць В.Ю.

Зовнішній борг україни: аналіз динамики и структури, методи управління

143

Vardiashvili A.V.,
Vardiashvili N.E

Impact of harmonization on the results of transport performance of the divisions of the marine transport industry of Ukraine (Вардіашвілі А.В., Вардіашвілі Н.Е. Вплив збалансо-ваності на формування транспортного результату підрозділів морської транспортної індустрії України)

149

Zaec M.,
Kravchenko I.

Modern participating models of Ukrainian enterprises within the cross-border cooperation system (Заєць М.А., Кравченко Є.В. Сучасні моделі участі українських підприємств в системі транс-кордонної співпраці)

154

Мельник С.І.

Передумови формування регіональної соціальної політики в Україні

159

Сааджан І.А.

Ефективність містобудівельних рішень у форматі «зеленої» економіки

164

Чирва О.Г.

Аналіз споживчого попиту населення на продовольчі товари

170

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Lingur L.N.,
Iesina O.G.

The information security software in business (Лінгур Л.М., Єсіна О.Г. Програмні продукти інформаційної безпеки бізнесу)

175

Малыш В.Н.,
Кондауров А.С.

Возможности анализа динамики развития предприятия на основе информационного подхода

181

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Грузнов И.И.

Механизм как инструмент повышения успеха и снижения неудач

186

Войнаренко М.П.,
Овод Л.В.

Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування механізму управ-ління амортизаційною політикою підприємства

192