ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (9), 2013

ЗМІСТ

НАШІ ЮВІЛЯРИ

До ювілею Філиппової Світлани Валеріївни

6

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Akimenko N.V.,
Digich A.V.

Маchine building branch in Ukraine: problems and prospects (Акименко Н.В., Дігіч А.В. Машинобудівна галузь україни: проблеми та перспективи, англ.)

9

Сердюк В.Н.

Методический подход к анализу затрат на освоение новой продукции в машиностроении

16

Меджибовська Н.С.

Формування системи інформаційного забезпечення підвищення ефективності управління підприємством

26

Волкова Н.В.

Винагородження за працю як фактор реалізації людського капіталу

31

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Перерва П.Г.,
Гуцан О.М.

Оцінка еластичності мотиваційних заходів на промисловому підприємстві

37

Войнаренко М.П.,
Костюк О.М.

Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах за умов мінливого конкурентного середовища

49

Іванов Ю.Б.

Зниження маркетингових ризиків промислових підприємств на засадах управління поведінкою споживачів

52

Остап’юк Н.А.,
Лисюк А.В.

Документальне забезпечення витрат на рекламу суб’єкта господарювання

58

Філиппова С.В.,
Окландер Т.О.

Тенденції розвитку українського ринку світлопрозорих конструкцій

64

Соколи І.І.,
Звягінцева О.Б.

Напрями використання маркетингових аспектів у стратегічному плануванні на підприємствах АПК України

75

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Varchyk O.A.,
Wytychak I.W.,
Balan A.A.

The accounting policies of the enterprise: the concept and problems of formation (Варчук О.А., Витичак І.В., Балан А.А. Облікова політика підприємства: сутність та проблеми формування, англ.)

81

Митяй О.В.

Вплив економічних ризиків на фінансову безпеку аграрних підприємств

87

Єдинак В.Ю.

Аналіз інвестиційної складової економічної безпеки України в умовах глобалізації та транснаціоналізації національної економіки

93

Зубкова Н.В.,
Пипко О.Г.,
Чумаков Л.Л.

Оцінка ризиків реалізації бюджетних проектів при будівництві нових об’єктів, призначених для кримінально-виправної системи

101

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Дискіна А.А.

Організаційно-економічні засади управління інвестиційним забезпеченням промислових

106

Мігус І.П.

Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств

112

Дорошук Г.А.,
Щьокіна Є.Ю.

Методичні підходи до розробки та впровадження організаційно-управлінських інновацій

119

Забарна Е.М.

Методический подход к формированию инновационной стратегии промышленного предприятия

125

Крюкова І.О.,
Непочатенко В.О.

Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва

133

Тимощук М.П.

Використання та оцінювання поліпшуючих інновацій в інноваційному розвитку машинобудівного підприємства

142

Cherkasova Т.І.,
Boyko І.М.,
Beznos S.V.

The innovative activity of industrial enterprises as a factor of increasing their competitiveness (Черкасова Т.І., Бойко І.М., Безнос С.В.
Інноваційна активність промислових підприємств як фактор підвищення їх конкурентоспроможності
, англ.)

149

Валькова Н.В.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та впровадження електронної логістики на промислових підприємствах

155

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Вартанян Г.В.

Теоретико-методичні підходи до типізації поліфункціональних екосистем

161

Длугопольський О.В.

Досвід США, Канади та Японії у застосуванні механізму фіскальної консолідації

167

Harichkov S.K.,
Nezdoyminov S.G.

Ecological networks as a «green» growth factor of the region’s economy (Харічков С.К., Нездоймінов С.Г. Екологічні мережі як фактор «зеленого» зростання економіки регіону,англ.)

174

Корсак В.І.

Інтегрований системний аналіз як ефективний метод дослідження та розвитку соціально-економічних систем

183

Смоквіна Г.А.,
Шерепера І.А.

Досвід європейських країн у розвитку соціального партнерства України

189

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Клепікова О.А.

Імітаційна модель страхової компанії як спосіб досягнення стратегічних фінансових цілей

195

Івченко І.Ю.,
В’язовська К.М.

Побудова динамічної оптимізаційної моделі фінансових потоків підприємства

202

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Кочетков В.В.

Прийняття рішення про вилучення продукту із виробництва за допомогою моделі ресурсного простору

209

Бондарчук В.В.

Бухгалтерський облік надходження об’єктів нерухомого майна в контексті теорії права власності

214

Філонов В.І.

Визначення та забезпечення ефективності маркетинг-орієнтованих промисло¬вих підприємств

220