ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (50), 2020

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Lypynska O.A.,
Balan A.A.
Local elections and staffing of local self-government (Липинська О.А., Балан А.А. Місцеві вибори та кадрове забезпечення місцевого самоврядування, англ.)

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Аверіхіна Т.В,
Шацкова В.В.
Конкурентний аналіз гастрономічних турів до Латинськоі Америки туристичних агенцій України

12 

Банташ А.М.,
Лайко О.І.,
Талпа В.П.
Оцінка впливу інституціонального забезпечення на бюджетну спроможність територіальних громад

18 

Голобородько А.Ю.,
Легомінова С.В.
Електронні гроші як нова форма фінансово-економічних відносин в умовах цифровізації економіки та суспільства

28 

Hratsiotova H.O.,
Gordynsky S.P.,
Demjanjuk A.A.
Concepts, signs, types of state bodies and forms of government (Граціотова Г.О., Гординський С.П., Дем’янюк А.А. Поняття, ознаки, види органів держави та форми державного правління, англ.)

35

Захарченко В.І.,
Лихащенко К.О.
Узагальнення підходів до створення інтегральної системи оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних процесів

41  

Мартиненко А.В.,
Перерва П.Г.
Формування методичних рекомендацій щодо економічної оцінки промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару

49 

Продіус О.І.,
Лобінцева В.В.
Шляхи підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві

57 

Самброс С.А.,
Лебедєва В.В.
Загальнотеоретичні аспекти адміністрування у публічному управлінні

66 

Сукурова Н.М.,
Плевако Н.О.
Сучасний стан та тенденції розвитку українських підприємств ІТ-галузі в умовах цифрових трансформацій

71 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Мартинюк О.А.Вплив діджитал-технології на розвиток соціальної відповідальності бізнесу

78 

Volchek R.М.Formation of criteria of the auditor`s trust in the independent appraiser during the audit of accounting evaluations (Волчек Р.М. Формування критеріїв довіри аудитора до незалежного оцінювача під час аудиту облікових оцінок, англ.)

87 

Малін ОЛ.Якісні зміни та тренди розвитку державно-приватного партнерства

101 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Захарченко В.І.Рецензія на колективну монографію «Домінанти сталого розвитку регіонів України»