ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (38), 2018

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Булатова О.В.Тенденції розвитку національних торговельно-економічних політик в сучасних умовах

  5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Буряк А.В.,
Кошлата І.М.
Суспільна довіра до центральних банків: значення та основні детермінанти

12 

Кулінська А.В.Концептуальний підхід до формування фінансового механізму державного управління національною економікою України

22 

Балан О.С.,
Лебідь Н.Г.
Сценарне управління інформаційною діяльністю підприємства

31

Makarenko I.O.,
Chortok Yu.V.,
Makarenko S.M.
Standard systems for disclosure of companies information through sustainability dimensions to stakeholders (Макаренко І. О., Чорток Ю.В., Макаренко С.М. Системи стандартів розкриття інформації за вимірами сталого розвитку в інтересах стейкхолдерів, англ.)

36 

Mamontenko N.S.Tourist consumption as a forward-looking basis for the development of intraregional trade in services (Мамонтенко Н.С. Туристське споживання як перспективна основа розвитку міжнародної торгівлі послугами, англ.)

42 

Nosovets O.I.,
Voloschuk L.O.,
Kovtunenko K.V.
Intellectual and innovative capital as an innovation activities results of industrial enterprises (Носовець О.І., Волощук Л.О., Ковтуненко К.В. Інтелектуальний та інноваційний капітал як результати інноваційної діяльності промислових підприємств, англ.)

49 

Oriekhova A.I. Characteristics of the controlling system at the enterprises of Ukraine (Орєхова А.І. Характеристика системи контролінгу на підприємствах України, англ.)

61 

Свірідова С.С.,
Одут К.С.
Особливості інноваційних процесів будівельних підприємств

68

Уголькова О.З.,
Реверенда Н.Ю.
Ключові особливості краудфандингу та роль бізнес-інкубаторів для його розвитку

76

Гринько П.О. Діагностика впливу виробничо-фінансових факторів на ефективність експортно-імпортної діяльності підприємства

83

Юринець З.В.,
Петрух О.А.
Стратегічне управління інноваційним розвитком сфери охорони здоров’я

90

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Олейникова О.О.,
Буцик В.
Сучасні підходи до формування бізнес-стратегій підприємницьких структур

97 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Ковальов В.Г.Рецензія на монографію «Моделі, методи і засоби управління соціально-економічними об’єктами»