ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (32), 2017

 

ЗМІСТ

 

Яковлєв А.І. Вплив змінення показників роботи підрозділів підприємства (цехів, дільниць) на кінцеві результати діяльності суб’єктів підприємництва

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Балан А.А.,
Швець Ю.В.
Методичні засади діагностики стану основних засобів підприємств водопостачання і водовідведення

14

Bundyuk A.M.,
Tsukanov O.Yu.
The ways of higher education’s quality evaluation (Бундюк А.М., Цуканов О.Ю. Шляхи оцінювання якості вищої освіти, англ.)

22

Бутенко Т.В.,
Бутенко В.В.
Переваги та недоліки використання різних форм оподаткування в Україні

28

Dobrianskа N.A.,
Popovych О.М.
Economic efficiency of animal’s current biological assets use and ways of its increases (Добрянська Н.А., Попович О.М. Економічна ефективність використання поточних біологічних активів тваринництва та шляхи її підвищення, англ.)

37

Заюков І.В. Оцінка соціально-демографічних факторів впливу на здоров’я зайнятого населення України

44

Kovtunenko Yu.V.,
Yankovska O.A.
Features of innovative projects’ business planning (Ковтуненко Ю.В., Янковська О.А. Особливості бізнес-планування інноваційних проектів, англ.)

53

Семикіна А.В.,
Мельнік А.В.
Людський капітал: реалії та перспективи відтворення та використання в економіці регіону

60

Рябоволик Т.Ф. Основні складові інтегральної оцінки інноваційного потенціалу регіонів в умовах кластеризації національної економіки

69

Chernyshova L.I.,
Melnychenko A.G.
Administrative aspects of the labour conditions change’s organization for increase of personnel work’s productivity (Чернишова Л.І., Мельниченко А.Г. Управлінські аспекти організації зміни умов праці для підвищення продуктивності роботи персоналу, англ.)

78

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Zhuravlyova N.M.,
Senkevych B.A.
Market of life insurance of Ukraine: state, problems and prospects (Журавльова Н.М., Сенкевич Б.А. Ринок life-страхування України: стан, проблеми та перспективи, англ.)

85

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Волощук Л.О. Рецензія на рукопис монографії «Стратегічний управлінський облік в умовах інноваційно-орієнтованої моделі економіки»

Філиппова С.В. Рецензія на навчальний посібник «Вступ до фаху «Облік і аудит»