ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (26), 2016

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Подольчак Н.Ю. HEVEN теорія мотивації

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Frolova L.V.,
Kulinska A.V.
Features of formation of the mechanism of ensuring economic security of the banking system of Ukraine (Фролова Л.В., Кулінська А.В. Особливості формування механізму забезпечення розвитку економічної безпеки банківської системи України, англ.)

13

Григорук С.С.,
Форкун Ю.В.
Система колаборативної обробки документів як складова процесу формування інформаційного суспільства в Україні

21

Zhuravlyova N.M.,
Senkevych B.A.
Using actuarial calculations in pension schemes (Журавльова Н.М., Сенкевич Б.А. Використання актуарних розрахунків у пенсійних схемах, англ.)

33

Заюков І.В. Тенденції сучасного ринку праці та його вплив на стан здоров’я зайнятого населення України

40

Filyppova S.V.,
Taran G.V.
Potential of machine-building of Ukraine: progress trends (Філиппова С.В., Таран Г.В. Потенціал машинобудування України: тенденції розвитку, англ.)

50

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Дергачова В.В.,
Ченуша О.С.
Теоретичні основи компетентністного управління підприємством

60

Saadzhan V.A. Аmortization policy of the enterprise: accounting factors when choosing a method (Сааджан В.А. Амортизаційна політика підприємства: облік факторів при виборі методу, англ.)

69

Грицишен Д.О.,

Самчик М.Ю.

Бухгалтерський облік витрат на ремонт орендованих основних засобів

78

Труніна І.М. Теоретичні та практичні проблеми визнання дебіторської заборгованості

90

Filipov V.Yu. Formation of strategic management system as a modern approach to ensuring the development of enterprises (Філіппов В.Ю. Формування системи стратегічного управління як сучасного підходу забезпечення розвитку підприємства, англ.)

98

Frolova L.V.,
Bragina О.S.
Justification strategic goals in the process-oriented management of the budget, depending on the stage of the company life cycle (Фролова Л.В., Брагіна О.С. Обґрунтування стратегічних цілей при процесно-орієнтованому бюджетному управління залежно від стадії життєвого циклу підприємства, англ.)

104

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стрий Л.А.,
Голубев А.К.,
Захарченко Л.А.
Модель мережевої організаційної структури горизонтальної корпорації в інфокомунікаціях

114

Вергун А.М.,
Тьопенко Ю.А.
Еволюція поглядів на фінансову безпеку як об’єкт управління

122

Корецкая О.В.,
Хотеева Н.В.
Основи управління фінансово-економічною безпекою транспортних підприємств

135

Омельяненко В.А. Теоретичні аспекти використання мультиагентного підходу для аналізу інноваційно-технологічних систем

142

Скалозуб В.В.,
Клименко І.В.
Розвиток процедур аналізу та прогнозування недетермінованих технолого-економічніх процесів на основі показників хаотичної динаміки

149

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Захарченко В.І.Удосконалення методики розрахунку концесійних платежів

155

Продіус Ю.І.,
Сутягіна А.В.
Проблеми виставкової діяльності в умовах нестабільності зовнішнього середовища

160

Khymych O.V. Mechanism of planning and regulation of investment operations at meso level (Химич О.В. Механізм планування й регулювання інвестиційної діяльності на мезорівні , англ.)

168

Телішевська О.Б. Оцінювання та діагностування витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств за місцями їх виникнення та процесами логістично-постачальницького управління

176

Дащенко Н.М. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих промислових підприємств: структурно-логічна модель та обмеження його організаційно-економічного механізму

184