ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (20), 2015

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Подольчак Н.Ю.,
Блинда Ю.О.
Інноваційний розвиток як елемент економічної безпеки підприємства

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Федулова С.О.Регіональна економіка та старопромислові регіони України: сучасні реалії

12

Богаченко А.В.Огляд відмінності та спорідненості понять малий бізнес та мале промислове підприємництво в Україні

20

Лядова Ю.О.Класифікація державного аудиту як складової державного фінансового контролю

27

Науменко Ж.Г.Методика оцінки міжрегіонального диспропорційного розвитку

33

Перегудова Т.В.Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні

41

Poberezhets O.V.Multi system evaluation of economic state sector enterprises (Побережець О.В. Багатокритеріальна система оцінки економічного стану галузевих підприємств, англ.)

52

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Cherkasova T.I.,
Beznos S.V.
Innovative development of industrial enterprises funding features (Черкасова Т.І., Безнос С.В. Особливості фінансування програм інноваційного розвитку промислових підприємств, англ.)

59

Губарева Ю. А.Аудіомаркетинг: інструменти, перспективи, прогресивний світовий досвід

65

Ivashchenko A.G.,
Pashkova A.V.
Features of personnel management in the innovation production (Іващенко А.Г., Пашкова А.В. Особливості управління персоналом в умовах інноваційного виробництва, англ.)

71

Кирилова Л.О.,
Мамонтова І.В.
Задача оптимального управління пакетами інвестиційних проектів

77

Малик О.В.Концептуальні засади механізму управління фінансовою безпекою підприємства

82

Oklander T.O.Marketing research based on the use of information and communication technologies (Окландер Т.О. Маркетингові дослідження на основі використання інформаційно-комунікативних технологій, англ.)

88

Панченко М.О.,
Бровкова О.Г.
Використання функціонально-вартісного аналізу в системі менеджменту якості

96

Семенова В.Г.Сучасні підходи в управлінні інтелектуальною власністю підприємств кабельної промисловості

101

Серікова О.М.Кваліметрична оцінка використання трудового потенціалу підприємства

106

Гоголь М.М.,
Колмогорова І.В.
Вдосконалення системи управління інтегрованих підприємств шляхом автоматизації управлінського обліку

112

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Патрік Е.І.,
Нікітін Ю.В.,
Патрік О.Е.
Основні фактори, які забезпечують інноваційний розвиток економіки у Німеччині

118

Боковець В.В.Аналіз теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму управління корпорацією

123

Замлинська О.В.Інноваційні маркетингові технології в діяльності суб’єктів сфери фітнесу

129

Запша Г.М.Розвиток нерухомості виробничого призначення як об’єкта власності в аграрному секторі України

136

Nyenno I.M.Indicators and Metrics of the Sea Ports’ Enterprise Risk Management (Нєнно І.М. Індикатори та виміри інтегрованого ризик-менеджменту в морських портах, англ.)

142

Нікулін С.Г.,
Рощіна Н.В.
Світові тенденції розвитку морських портів

148

Сироватченко Л.В.Облікове забезпечення управління витратами експлуатації меліоративних систем

155

Sokolovskaya Z.M.,
Khripko B.B.
Modeling of logistics networks trading company (Соколовська З.М., Хріпко Б.Б. Моделювання логістичних мереж торгівельної компанії, англ.)

164

Ущаповський К.В. Джерела фінансування інвестиційних проектів ДП «НЕК «Укренерго»

171

Ресульєва Н.Ш.Перспективи використання відходів рослинництва для виробки біоенергії в Україні

179

Yukhymenko B.I.,
Maliutina S.V.
Mathematical formalization of some problems of transport logistics (Юхименко Б.І., Малютіна С.В. Математична формалізація деяких задач транспортної логістики, англ.)

186

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Петрищенко Н.А.Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України

192

Масленніков Є.І.,
Яценко М.С.
Теоретичні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю інноваційної діяльності промислового підприємства

198

Ковальова О.М.Теоретична концептуалізація венчурного фінансування

203

Левченко О.М.,
Плинокос Д.Д.
Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів

210

Меджибовська Н.С. Матеріально-технічне постачання: нові ролі та інструменти реалізації

217

Диба М.І.,
Гик В.В.
Формування облікової інформації для управління витратами на інновації

223

Своробович Л.М. Елементи мотиваційної складової внутрішнього економічного механізму підприємства

228

Камінська Т.Г. Моделювання кругообороту капіталу в системі бухгалтерського обліку

233

Каламан О.Б. Основні проблеми ефективного управління підприємствами виноградарсько-виноробного підкомплексу

239

Череп А.В. Місце довіри у механізмі мотивації працівників машинобудівних підприємств

244

Ананська М.О. Економічні вигоди суб’єктів господарювання від використання податкового компромісу

251

Левицька А.В. Дослідження альтернативних варіантів фінансування проектів з підвищення енергоефективності

256

Гусєва О.Ю.Методологічні основи формування системних компетенцій стратегічно орієнтованого підприємства

261

Синиця Л.В.Формування системи стратегічного управління розвитком транспортного підприємства на основі оцінки його інноваційної активності

267

Войнаренко М.П.,
Троц І.В.
Формування системи попередження,прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств

272

Подольчак Н.Ю.,
Білик О.І.,
Перхач О.Л.
Публічне управління митними ризиками у діяльності митних підрозділів

279