ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 4 (14), 2014

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Меркулова Т.В.,
Янцевич А.А.

Энтропийный подход в анализе распределения доходов в обществе

5

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Харічков С.К.,
Бендас С.В.

Концептуальні засади управління ефективністю виробничої діяльності підприємства

11

Крюкова І.О.,
Назаренко О.В.

Стратегічні імперативи розвитку агропродовольчого ринку України

20

Lastovenko M.G.

Fictitious aggregate demand as economic form of expansion of borders of reproduction of the industrial capital(Ластовенко М.Г. Фіктивний попит як економічна форма розширення меж відтворення капіталу, англ.)

27

Слепухіна І.Д.

Розвиток інтелектуальної складової трудового потенціалу на виробничому підприємстві

32

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Савицька О.М.

Система контролінгу як ефективний механізм управління підприємством

37

Akimenko N.V.,
Kukurudza K.A.

Analysis of the coffee market in Ukraine and substantiation of directions for its further development (Акименко Н.В., Кукурудза К.О. Аналіз стану ринку кави в Україні та обгрунтування напрямків його подальшого розвитку, англ.)

45

Данилова Н.В.

Особливості маркетингових комунікацій на ринку високих технологій

51

Олексів І.Б.,
Харчук В.Ю.

Підходи до оптимізування управлінських рішень на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу підприємства

57

Янковий О.Г.

Маркетинговий інструментарій статистичної оцінки конкурентоспроможності підприємств

63

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Максімова В.Ф.,
Албу Н.М.

Системний підхід до інформаційного забезпечення внутрішнього контролю

73

Ананська М.О.,
Пильнева Н.О.,
Полозов М.О.

Шляхи удосконалення організації обліку грошових коштів на прикладі підприємств оптової торгівлі

78

Маслєнніков Є.І.,
Волощук Л.О.,
Носовець О.І.

Напрямки удосконалення відображення дебіторської заборгованості у звіті про фінансовий стан промислових підприємств

84

Kovtunenko K.V.,
Maslennikov E.I.,
Sydiuk E.O.

Leaving of fixed assets in the budgetary establishments (Масленніков Є.І, Ковтуненко К.В., Сидюк Е.О. Вибуття основних засобів в бюджетних установах, англ.)

89

Свінарьова Г.Б,
Побережець О.В.,
Чебан Н.В.

Система контролю дебіторської заборгованості на торгівельному підприємстві

94

Пічка А.М.

Планування бюджету руху грошових коштів враховуючи схему змішаного фінансування проектів верфі

99

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Лазарєва Є.В.,
Курносова А.В.,
Попова А.О.

Позитивні практики підтримки і стимулювання інноваційної активності малих підприємств

108

Черкасова Т.І.,
Рожок С.Ю.

Процесні інновації як основа економічного розвитку інноваційно-орієнтованого промислового підприємства

115

Філиппов В.Ю.

Сценарний підхід до формування віртуального бізнес-інкубатору та оцінювання його ефективності

121

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Андронік О.Л.

Механізм прогнозування динаміки зміни соціально-економічної структури населення

126

Карпенко Н.В.

Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами

135

Подмазко О.М.

Вплив тіньової економіки на загрози економічній безпеці країни

142

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Sokolovskaya Z.N.,
Demyanchuk E.V.

The simulation of the results of the activity of firm into Ithink (Соколовська З.М., Демянчук К.В.Моделювання результатів діяльності фірми в Ithink, англ.)

152

Марік П.Є.,
Комліченко Д.С.

Аналіз формування фінансових результатів 1С: франчайзі

157

Скіцько В.І.,
Антонюк В.О.,
Бозова Г.В.

Моделювання вибору напряму інтернет-реклами

164

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Біляченко О.Л.

Інформаційні ресурси в системі бухгалтерського обліку: гармонізація понять та категорій

170

Балан А.А.,
Філиппова С.В.

Інтегрування моніторингу і оцінки інвестиційного проекту з енергозбереження в систему контролю діяльності підприємства на засадах контролінгу

180