Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 3 (9), 2019

 

ЗМІСТ

 

ОСНОВНІ СТАТТІ

Антошкова Н.А.Клієнтоорієнтовааний сервіс як домінуючий фактор формування лояльності споживачів на підприємствах ресторанного господарства

Бачо Р.Й.Облік витрат в управлінні інноваційною діяльністю

12 

Безверхий К.В.,
Поліщук Є.А.
Поточний стан міжнародної технічної допомоги малому та середньому бізнесу в Україні

18 

Бондарчук М.Є.Тенденції розвитку внутрішнього ринку харчових продуктів України

24 

Дзюбіна А.В.Імплементація концепції реверсивної логістики в умовах розвитку електронної комерції

33  

Захарченко В.І.,
Метіль Т.К.
Уточнення розрахунку вартісної оцінки технічної підготовки виробництва наукоємної продукції машинобудівного підприємства

39 

Квасній Л.Г.,
Романів О.В.
Розвиток спеціалізованих закладів охорони здоров’я в умовах медичної реформи

45 

Кобєлєва Т.О.Стратегії забезпечення комплаєнс-безпеки промислового підприємства

53 

Kovtunenko Yu.V.Problems of diversification the activities of business structures in the conditions of intellectualization of the economy (Ковтуненко Ю.В. Проблеми диверсифікації діяльності бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки, англ.)

62 

Кузьмін О.Є.,
Комарницька Г.О.
Економічне обґрунтування проектних рішень у сфері державно-приватного партнерства

68 

Nyenno I.M.,
Rudinska O.V.,
Sheremet A.I.
Competitive response of China’s hybrid business model to the pressure of globalization (Нєнно І.М., Рудінська О.В., Шеремет А.І. Конкурентна відповідь гібридної бізнесмоделі КНР на тиск глобалізації, англ.)

78 

Перегудова Т.В.Погляд на національний ринок праці скрізь «призму» ефективності використання трудового потенціалу

85

Перерва П.Г.,
Кучинський В.А.
Розвиток ринкового потенціалу підприємств на основі ефективного формування і використання людського капіталу

94

Полторак А.С.Тіньова економіка як внутрішня загроза фінансовій безпеці України

104

Свидрук І.І.,
Леськова С.В.
Розвиток компетентностей персоналу підприємств торгівлі в контексті міжнародних стандартів ISO

112

Смолінський В.Б.,
Смолінська С.Д.
Проблеми та перспективи управління фінансовим забезпеченням на регіональному рівні

120

Телишевська Л.І.,
Гранько К.Б.
Передумови підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства

129

Tralo I.M.Discounting in Accounting as a Tool for Cash Flows Management of the Enterprise (Трало І.М. Дисконтування в бухгалтерському обліку як інструмент управління грошовими потокам підприємств, англ.)

136

Трут О.О.,
Ляшук К.П.
Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності

143

Koretskyy M.Kh.,
Balan O.S.,
Grebenyuk М.Yu.
Smart contracts as a mechanism for Fintech product development in public management (Корецький М.Х., Балан О.С., Гребенюк М.Ю. SMART контракти як механізм розвитку FinTech продуктів в публічному управлінні, англ.)

149

Філіппов В.Ю.Інтерпретація семантики розвитку підприємництва: співвідношення його категорії та дотичних понять, вплив інноваційно-інформаційної економіки сталого розвитку

154

Граціотова Г.О.Стратегія здійснення змін на підприємствах виноробної промисловості

161

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Павлова В.А.Рецензія на монографію «Капіталізація підприємств: теорія та практика»