ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (8), 2013

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Мних О.Б.

Cистемний підхід до реструктуризації підприємства як соціально-економічного простору впровадження інноваційних рішень

5

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Філиппова С.В.

Врахування груп економічного впливу як чинника якісного планування діяльності машинобудівного підприємства

11

Артамонова Н.С.,
Доба Н.М.

Впровадження сучасних методів управління витратами задля забезпечення конкурентних переваг

16

Бельтюков Є.А.,
Кобальчинська Є.О.,
Кац О.П.

Технічна політика – основа розвитку потенціалу підприємства

22

Кравченко О.А.,
Ільницький В.В.,
Ульяновський О.І.

Забезпечення результативності і ефективності виробничої діяльності підприємства

29

Чукурна О.П.

Стратегічні напрямки розвитку машинобудування в контексті економічних реформ в Україні

36

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Єфімова Г.В.,
Марущак С.М.

Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки

43

Zaetc M.A.,
Kovalenko O.M.,
Stanislavik E.V.

The key factors and directions of increase of international competitiveness of domestic industrial enterprises (Заєць М.А., Коваленко О.М., Станіславик О.В. Ключові фактори та напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств, англ.)

50

Козеренко І.А.

Оптимізація розподілення імпортованих контейнерів між складами логістичного центру

56

Оklander T.O.,
Konak K.I.

Stages of becoming of motion in the protection of rights of consumers: experience of Ukraine (Окландер Т.О., Конак К.І. Етапи становлення руху на захист прав споживачів: досвід України, англ.)

62

Панченко М.О.,
Бровкова О.Г.,
Городецька Т.Б.

Методика забезпечення якості продукції в маркетинговому середовищі

67

Chernyshova L.I.,
Reznyk H.M.

The problem of agricultural risk insurance in Ukraine (Чернишова Л.І., Резник Г.М. Проблеми страхування сільськогосподарських ризиків в Україні, англ.)

73

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Непочатенко О.О. Бечко П.К.

Теоретичні основи фінансової стійкості банківської системи

77

Давидюк Т.В., Боримська К.П.

Позиціонування обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства в навчальних планах фахівців напряму підготовки «Облік і аудит»

83

Калінкін Д.В.

Внутрішній аудит бюджетних установ (порівняльний аспект із державним фінансовим аудитом)

91

Перевозова І.В.

Економічна експертиза як специфічна галузь знань

97

Синюгіна Н.В.

Теоретичні узагальнення змісту принципів державного фінансового контролю в Україні

106

Скоробогатова В.В.

Методика економічного аналізу фінансових інвестицій

112

Скриль О.К.

Аналіз підходів до управління економічною стійкістю промислових підприємств

119

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Анісімова Ю.А.

Дефініції економічної категорії «структурований фінансовий продукт»

124

Акулюшина М.О.

Визначення механізму передпланових досліджень інвестиційно-інноваційних проектів для промислових підприємств

131

Велика К.В.,
Черкасова Т.І.

Фінансове забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування

140

Zabarna E.M.,
Tanasenko M.O.,
Skripnik M.G.

Integration of management of innovative activity in the development strategy of the enterprise by mechanical engineering and metalworking (Забарна Е.М., Танасенко М.О., Скрипник М.Г. Інтеграція системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в стратегію розвитку підприємств машинобудування та металообробки, англ.)

147

Соколи І.І.,
Аль-Мула Алі К.

Інноваційна діяльність як економічна категорія, її значення в підвищенні ефективності діяльності промислових підприємств

154

Стоянова-Коваль С.С.,
Шабатура Т.С.,
Непочатенко В.О.

Інвестиційні потоки як фактор нарощення інноваційного потенціалу підприємств

160

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Zlatova I.A.

Ukrainian automotive market forecast for 2014 (Златова І.О. Прогноз розвитку автомобільного ринку України на 2014 рік, англ.)

166

Лебедєва В.В.

Перспективи диверсифікації аграрних підприємств в напрямку євроінтеграції

172

Харічков С.К.,
Уханова І.О.

Формування раціональної функціонально-організаційної структури та механізму координації учасників технопарку

180

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Івченко І.Ю.,
Ноздрачова М.О.

Особливості моделювання підприємства як складної економічної системи

187

Григорук П.М.

Теоретико-методологічні засади інтегрального оцінювання ефективності маркетингових рішень

194

Малаксіано М.О.

Моделювання обслуговування суден в порту за допомогою багатошарового персептрону

202

Медведєв В.С.

Порівняльний аналіз методів нормування

209

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Авксєнтьєв М.Ю.

Сутність та загальна характеристика планування в економічній теорії

214

Гречан А.П.

Економічні та організаційні проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств

219

Ананська М.О.

Концептуальна модель бюджетування в системі управління розвитком машинобудівного підприємства на засадах сценарного підходу

224

Єпіфанова І.М.

Інформаційні засади прогнозування та планування виробництва машинобудівного підприємства

229

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ

Сухотеріна Л.І.,
Казнадзей О.І.

Українська економічна наукова школа професора І.П. Продіуса

234