ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (25), 2016

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Кузьмін О.Є.,
Дідик А.М.
Загальні принципи забезпечення полівекторного розвитку підприємств

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Барський Ю.М.,
Поліщук В.Г.
Теоретико-прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України

14

Арзамасова О.В. Оцінка кадрового потенціалу держави: методи та підходи

22

Бойко О.В.,
Башинська М.І.,
Редьква О.З.
Факторний аналіз індикаторів економічної безпеки машинобудівного комплексу країни

30

Лазарева А.П. Особливості інвестицій в людський капітал

38

Пархоменко Н.О.,
Зайцева К.Ю.
Стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами Харківської області

44

Сиволап Л.А. Сучасний стан фінансової сфери в Україні

50

Федулова Л.І. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку

56

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Atiushkina V.V. The formation of a marketing information system on the industrial enterprise (Атюшкіна В.В. Формування системи маркетингової інформації на промисловому підприємстві, англ.)

66

Баришнікова О.М. Механізм формування та облікове забезпечення економічної складової звітності зі сталого розвитку

72

Мельничук Я.П. Облікова політика в частині виробництва та реалізації органічної продукції

86

Сироватченко Л.В. Бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків

93

Chukurna O.P.New approaches to the classification of logistics costs of industrial (Ковтуненко Ю.В., Грабовенко О.А. Конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах: проблеми і перспективи, англ.)

105 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Мельник О.Г.,
Юринець О.В.,
Адамів М.Є.
Діагностика кредитоспроможності бізнес-організацій в умовах європейської інтеграції: досвід міжнародних кредитно-рейтингових агентств

113

Григор’єва Ю.А.Стан розвитку автомобілебудівного ринку України

124

Oneshko S.V.,
Boiko M.O.
Activity-based budgeting as a management tool of economic security of stevedoring company (Онешко С.В., Бойко M.O. Процесно-орієнтоване бюджетування як інструмент управління економічною безпекою стивідорної компанії, англ.)

134

Савич О.П. Віртуальна транспортна швидкість та її розрахунок

144

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Гойло Н.В. Трансфертне ціноутворення при здійсненні внутрішньогрупових операцій: поняття та вплив на показники фінансової звітності

150

Карпенко Ю.В. Процесно-орієнтоване управління витратами виробничого підприємства

161

Данько Ю.І.,
Галинська А.В.
Інформаційно-комунікаційна складова забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств

168

Карзун І.Г. Напрями вдосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України

174

Остап’юк Н.А.,
Гойло Н.В.
Бюджетування й організація бухгалтерського обліку

180

Григор’єв Г.С. Концепція державного контролінгу в системі регулювання фінансово-економічних процесів національної економіки

187

Ільченко Д.А. Концептуальні підходи до оцінювання соціально-економічної ефективності пасажирського автомобільного транспортного комплексу

197