ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (19), 2015

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Квач Я.П.

Про шляхи подолання кризи української економіки

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Davydova I.O.

Conditions of labour relations in the evaluation of intellectual capital on the labour market (Давидова І.О. Суперечності соціально-трудових відносин при оцінці інтелектуального капіталу на ринку праці, англ.)

12

Layko A.I.,
Czechowicz Z.V.

Perspectives of implementation of the world experience of anti crisis investment policy (Лайко О.І., Чехович З.В. Перспективи імплементації світового досвіду антикризової інвестиційної політики, англ.)

17

Єрмакова О.А.,
Хуторна Л.В.

Інновації в українському Причорномор’ї – досягненная і можливості

26

Подольчак Н.І.

Формування бізнес-сегментів та моделювання ринкотворення

32

Шевченко І.Ю.

Регіональна диференціація автомобілізації населення України

41

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Меркулов М.М.

Концептуальні підходи в управлінні ціноутворенням в комерційній діяльності промислового підприємства

47

Balan O.S.,
Stepanjuk Z.A.,
Dubenchuk J.O.

Investment аnalysis baking industry in Ukraine (Балан О.С., Степанюк З.А., Дубенчук Ю.О. Аналіз інвестиційної привабливості хлібопекарської галузі України, англ.)

54

Жукова Д.А.

Методичне забезпечення аналізу фінансово-економічного стану машинобудівних підприємств

60

Журавльова Т.О.,
Захарченко Н.В.

Обґрунтування системи показників реінжинірингу бізнесу

70

Kandeeva V.V.

Formation mechanism of innovation and investment activities of industrial enterprise (Кандєєва В.В. Формування механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислового підприємства, англ.)

76

Smokvina A.A.,
Dimova K.V.

Security problems property safety of economic entities (Смоквіна Г.А., Дімова К.В. Проблеми забезпечення майнової безпеки суб’єктів господарювання, англ.)

83

Тревого М.Б.,
Швецова О. І.

Моделі та методи управління розвитком машинобудівних підприємств

91

Філіппов В.Ю.,
Кучінский А.С.

Використання заробітної плати в якості інструменту мотивації управлінського персоналу

99

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Бєлова І.В.

Системний фінансовий ризик: особливості регулювання у світовій практиці

104

Царенко І.О.

Гендерна політика у сфері вищої освіти: проблеми нерівності та шляхи їх вирішення

110

Chugunov A.A.,
Prydius A.V.

Evaluation of programs of financial support for small and medium enterprise in Spain (Чугунов А.А., Придіус А.В. Оцінка програм фінансової підтримки малих та середніх підприємств в Іспанії, англ.)

118

Янчев А.В.

Проектування складових системи електронного документування розрахункових операцій за синергетичним підходом

128

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Грузнов І.І.,
Демідюк О.В.,
Демідюк С.І.

Пізнання та використання функцій самоуправління як складова частина інструментарію активізації творчості

135

Гільорме Т.В.

Модель обліку людського капіталу як основа превентивного антикризового управління

140

Калюжна Ю.В.

Ефективність бухгалтерського обліку в системі антикризового управлінням підприємством

147

Кузнецов Е.А.

Тектологія А.А. Богданова та сучасна актуалізація менеджменту

153

Семенова В.Г.

Cкладові системи управління інтелектуальною власністю підприємств

159

Шиманська А.А.

Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства: економічний та філософський підходи

166

Давидюк Л.П.

Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці

172

Омельченко Л.С.,
Піскульова І.В.

Аналіз стратегій управління оборотними активами промислових підприємств

178

Світлична В.Л.

Теоретичний базис нової парадигми суспільства – економіки знань

184

Трушкіна Н.В.

Напрями вдосконалення управління збутовою діяльністю вугільних підприємств

194

Александров О.І.

Інноваційно-сталий розвиток економіки

200

Крайник О.П.

Домінанта роль оцінювання збитків національної економіки в умовах регулювання деструктивних впливів господарської діяльності

206

Мельник Ю.М.

Обліково-аналітична система в забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства в цілях прогнозування банкрутства

213

Гоголь М.М.,
Морозюк Н.С.

Значення бухгалтерського обліку для управлінської інформації і розвитку самоорганізації інтегрованого підприємства

218

Левицька А.В.,
Савич С.П.

Формування вимог до обліково-аналітичного забезпечення реалізації енергозберігаючих заходів

224

Захарченко В.І.

Інноваційна діяльність підприємств кримінально-виконавчої системи України як основи вдосконалення їх ресурсного потенціалу

231

Ананська М.О.

Дослідження методичних засад організації обліку і контролю анульованих операцій банку

238

Каламан О.Б.

Удосконалення управління діяльністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі на сучасному ринку України

246