ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3 (13), 2014

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Яковлєв А.І.

Маркетингові засоби забезпечення споживачів запасними елементами

6

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Гришова І.Ю.,
Шабатура Т.С.

Імплементація принципів соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств

13

Борщ В.І.

Стан та проблеми розвитку підприємств суднобудівельної галузі промисловості України

22

Смоквіна Г.А.

Фінансова безпека як стратегічна складова економічної безпеки України

30

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Оklander М.А.,
Yashkin D.S.

Methodological approaches to logistic risks assessment (Окландер М.А., Яшкин Д.С. Методичні підходи оцінювання логістичних ризиків, англ.)

37

Балан А.А.,
Крисенко А.В.

Система управління витратами на промисловому підприємстві

43

Дорошук Г.А.,
Савченко Г.О.

Кадрове забезпечення управління змінами

50

Поторочин С.О.

Управління організаційною культурою на промислових підприємствах

57

Філатова Л.С.,
Новохацька Л.В.

Теоретичні аспекти теорій лідерства крізь призму ефективного лідерства

64

Фурсова Н.А.

Наукові підходи щодо забезпечення інтелектуалізації підтримки прийняття управлінських рішень у сфері соціальної безпеки

70

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Вокина Е.Б.

Технико-технологический аудит

76

Varchuk O.A.,
Malinovskaya E.I.

Аsset inventory: concept, purpose, tasks, objects and stages of leadthrough (Варчук О.А., Маліновська К.І.,
Інвентаризація активів: поняття, мета, завдання, об’єкти та етапи проведення
, англ.)

82

Гавриленко В.А.,
Бичкова О.В.

Формування механізму організації обліку результатів екологічної діяльності вуглевидобувних підприємств

87

Зозульов О.В.,
Царьова Т.О.

Підходи до проведення технологічного аудиту

94

Maslennikov E.І.,
Voloschuk L.О.,
Nekipelova Y.А.

Intangible assets in the context of the accounting policies of the industrial enterprise (Масленніков Є.І., Волощук Л.О, Некіпелова Ю.А. Нематеріальні активи в контексті облікової політики
виробничого підприємства
, англ.)

104

Мацкул В.М.,
Подвальна Н.Е.

Економіко-математичний аналіз готельних підприємств міста Одеса

109

Метелиця В.М.

Вітчизняний досвід функціонування галузевого об’єднання аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

118

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Zakharchenko V.I.,
Kandeeva V.V.

Formation of an industrial enterprise innovation strategy based on technology audit (Захарченко В.И., Кандеева В.В. Формування інноваційної стратегії промислового підприємства на основі технологічного аудиту, англ.)

129

Толмачова О.В.

Система управління інноваційним потенціалом підприємств

134

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Герасимчук З.В.,
Корсак В.І.

Розвиток регіональних роздрібних торгівельних мереж у економічних теоріях

140

Янішевська А.В.

Аналіз стану ринку праці та зайнятості молоді в Україні

147

Grygoryeva S.V.

Structural politic in the USA (Григорьева С.В. Структурная политика в США, англ.)

156

Кужель В.В.

Очікуваний результат реалізації соціальної відповідальності бізнесу та його вплив на стратегічний розвиток економіки агропродовольчої сфери

162

Олійник О.О.

Причини та способи подолання кредитного раціонування сільськогосподарських підприємств

167

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анісімова Ю.А.

Сучасні підходи побудови фінан¬сових інструментів на ринках електричної енергії

172

Андриенко Н.Н.

Прогнозные оценки в кредитной деятельности банка

179

Івченко І.Ю.,
Івченко О.І.

Проведення імітаційно-оптимізаційних експериментів на моделі комплексної оптимізації виробничої та інвестиційної діяльності підприємства

183

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Борисов М.Ю.

Внешнеэкономическая деятельность одесского порта в период столыпинской реформы

191

Лазарєва Є.В.

Роль і функції технологічних парків у формуванні інноваційній інфраструктурі країни

197

Дука А.П.

Регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери

203

Буратчук Н.Ю.

Визначення галузевої відповідності інструментів контролінгу запасів

209

Сафонов В.В.

Механізми реалізації регуляторної політики в системі розподілу доходів суб’єктів суспільно-економічних відносин

218

Ткачук О.В.,
Рябоволик Т.Ф.

Сучасний стан державного регулювання зайнятості населення в інноваційному секторі національної економіки: проблеми та перспективи

225