ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 3-4 (4-5), 2012

ЗМІСТ

ПРОДІУСУ ІВАНУ ПРОКОПОВИЧУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Окландер М.А.

Нові етапи еволюції маркетингу

8

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Продіус І.П.,
Городецька Т.Б.,
Задорожнюк В.С.

Формування стратегій організаційного розвитку суб’єктів господарювання в умовах глобалізації світової економіки

13

Продіус І.П.,
Пріступа М.П.

Удосконалення організаційної структури промислового підприємства

17

Харічков С.К.,
Аверіхіна Т.В.

Методичні підходи до оцінки екологічної конкурентоспроможності продукції та еколого-економічного рейтингу підприємства

23

Grigorak M.Y.

Principles of outsourcing influence estimation of industrial enterprises activity (Григорак М.Ю. Принципи оцінки впливу аутсорсингу на ефективність діяльності виробничо-господарських підприємств, англ.)

28

Бельтюков Є.А.,
Задорожко Г.І.

Концептуальні підходи до формування інформаційної системи промислового підприємства

33

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Бояринова К.О.,
Воздроганова А.С.

Управління інноваційною конкурентоспроможністю промислового підприємства на системній основі

41

Гращенко І.С.,
Гуща І.П.,
Лавринюк С.Є.

Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством

46

Balan O.S.,
Par’eva N.O.

Essence, meaning and classification of investment decisions (Балан О.С. Пар’єва Н.О. Сутність, значення та класифікація інвестиційних рішень, англ.)

52

Скалозуб В.В.,
Клименко І.В.

Про застосування розширеного логістичного відображення для аналізу та прогнозування параметрів процесів залізничного транспорту

57

Панков А.В.

Аутсорсинг функцій менеджменту інновацій на базі субрегіонального інноваційного ринку

63

Продіус О.І.

Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління

67

Семененко В.М.,
Пишненко О.А.

Корпоративна культура як елемент управління підприємством і її формування

73

Ковтуненко К.В.,
Шаповал Я.В.,
Гутарева Ю.В.

Особливості формування інтелектуального капіталу підприємства

78

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Пригара І.О.

Формування ринку екологічного аудиту в Україні

84

Волощук Л.О.,
Скороходова Л.В.

Технологія оцінки і обліку інтелектуальної складової діяльності як передумова для комплексного аналізу інноваційного потенціалу виробничого підприємств

89

Зорій Н.М.,
Мельник Н.Г.

Теоретико-організаційні аспекти внутрішнього контролю витрат виробництва готової продукції на підприємстві

94

Ананська М.О.,
Митрофанова М.О.

Обґрунтування доцільності використання загальної системи оподаткування підприємствами малого бізнесу – юридичними особами на засадах альтернативності

101

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Родіонова І.В.

Складові підвищення інноваційного потенціалу підприємства в системі трансферу технологій

109

Ширяєва Л.В.,
Захарченко Н.В.

Формування інноваційних підходів в освітній діяльності

114

Сиворог О.А.

Концепція впливу інтелектуаль¬ного капіталу на інноваційній розвиток підприємства

124

Сааджан В.А.,
Скорик Т.О.

Іноземні інвестиції: аналіз та вплив на економічний розвиток України

129

Чухрай Н.І.,
Новаківський І.І,
Грицай О.І.

Економіко-математичне моделювання структури витрат за етапами інноваційного процесу машинобудівного підприємства

136

Cherkasova S.O.,
Filippova S.V.

Ukrainian business electricity market functioning and development enhancing problematic aspects (Черкасова С.О. Філиппова С.В. Проблемні аспекти підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємств ринку електроенергетики України, англ.)

141

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Хмурова В.В.,
Яценко Д.А.

Енергозбереження в побутовому обслуговуванні

146

Галушкіна Т.П.,
Фоменко В.А.,
Булишева Д.В.

Рекреаційне землекористування в системі регіонального екологічного менеджменту прибережних територій

152

Акулюшина М.О.,
Захарченко В.І.

Визначення рівня інвестиційно-інноваційної привабливості регіону

157

Коваленко Н.О.

Особливості соціального бізнес-планування як економічного методу управління розвитком державної політики

167

Ліпанова О.А.

Споживча політика: національні та регіональні пріоритети

172

Захарченко В.І.,
Глущенко Л.Д.,
Дамаскін М.О.

Державна підтримка науково-технологічної політики в Україні

177

Лазарєва Є.В.,
Бутенко А.І.

Оцінка інноваційного потенціалу малого підприємництва регіонів українського Причорномор’я

191

Забарна Е.М.

Дослідження сутності дефініції «депресивна територія»

197

Лисюк В.М.,
Ажнакін С.Г.,
Тепляшин А.Ю.

Чинники ефективного функціонування підприємств-суб’єктів ринку електроенергії

203

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Муравкіна М.О.

Визначення напрямів імплементації міжнародної практики в сфері екологобезпечного поводження з пестицидами

207

Уханова І.О.

Формування механізму державної підтримки технопарків в Україні

213

Продіус І.П.,
Бровкова О.Б.,
Адирова Т.І.

Кластерна модель розвитку винної галузі

218

Грузнов І.І.

Підвищення ефективності процесу самоврядування діяльністю

223

Артамонова Н.С.,
Олейнікова О.О.

Прийняття управлінських рішень в системі публічного адміністрування та адміністрування бізнес-структур

228

Хумарова Н.І.

Формування конкурентоспроможних послуг в туристичному секторі рекреаційної діяльності

233