ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (7), 2013

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Приймак В.І.,
Скорупка Д.

Економіко-математичні методи та моделі в управлінні ринком праці

6

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Лисюк В.М.

Методологія дослідження ринку електроенергії у контексті обґрунтування концепції і стратегії його реформування і розвитку

16

Черкасова С.О.

Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки промислових підприємств

22

Чучук Ю.В.

Шляхи мінімізації витрат на компримування газу електропровідними газоперекачувальними агрегатами

28

Filyppova S.V.,
Kovtunenko Y.V.

Commercialization and technology transfer: the maintenance processes and their correlation in the innovation of industrial enterprises (Філиппова С.В., Ковтуненко Ю.В. Комерціалізація та трансфер технологій: зміст процесів та їх кореляція у інноваційної діяльності промислового підприємства, англ.)

33

Митяй О.В.

Концепція організаційно-економічного механізму підвищення ефективності діяльності аграрного підприємства

39

Гришова І.Ю.,
Непочатенко В.О.

Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств

47

Шацкова Л.П.

Сучасний стан та оцінка інноваційного розвитку підприємств машинобудування України

52

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Гурченков О.П.,
Гусаріна Н.В.

Формування системи управління персоналом та оцінка її ефективності

60

Антипов Д.В.

Модель управління стійкістю функціонування промислового підприємства

73

Костін Д.Ю.

Матеріальне стимулювання трудової діяльності: аналіз теоретико-методологічних підходів

81

Кривов’язюк І.В.,
Кулик Ю.М.

Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку

87

Оklander T.O.

Marketing systems of pushing and pulling up types. (Окландер Т.О. Маркетингові системи штовхаючого і тянучого типів, англ.)

95

Шпак Н.О.,
Кирилич Т.Ю.

Роль маркетингової діяльності у функціонуванні вітчизняних промислових підприємств

103

Яшкіна О.І.

Класифікація маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств

111

Міхляєв М.О.

Основні проблеми використання виробничого персоналу та шляхи їх вирішення засобами мотивації

118

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Balan O.S.,
Berber O.V.

Accounting and control of the implementation of investment projects of industrial enterprises (Балан О.С., Бєрбєр О.В. Облік та контроль виконання інвестиційних проектів промислових підприємств, англ.)

126

Кірсанова Ю.В.

Механізм фінансово-економічного забезпечення діяльності обслуговуючих кооперативів з водопостачання та водовідведення з кодом неприбутковості 0011

135

Крюкова І.О.

Напрями здійснення фінансових інновацій на підприємствах

144

Перевозова І.В.

Номінативне поле концепту «економічна експертиза» в сучасних умовах його застосування в процесі здійснення фінансового контролю

150

Smokvina A.A.

Using statistical methods for performance evaluation of investment innovation-active enterprises (Смоквіна Г.А. Використання статистичних методів оцінки показників ефективності інвестицій інноваційно-активних підприємств, англ.)

157

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Філиппова С.В.,
Сааджан В.А.

Класифікація умов надання підприємствам венчурного капіталу для інноваційної діяльності підприємств

163

Лайко О.І.

Вдосконалення інституціонального забезпечення стратегічного інвестування в значущих видах економічної діяльності

171

Саталкіна Л.О.

Джерела фінансування інвестиційного портфелю підприємства

181

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ковальова О.М.

Державно-приватне партнерство у сфері інфраструктурних проектів: проблеми та перспективи розвитку

187

Циналєвська І.А.

Передумови активізації зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України

195

Гришова І.Ю.,
Замлинський В.А.,
Кужель В.В.

Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку

201

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Sokolovskaya Z.M.,
Makovey I.V.

The use of simulation modeling approaches in the practice of research of economic systems (Соколовська З.М., Маковей І.В. Використання підходів імітаційного моделювання в практиці досліджень економічних систем, англ. )

207

Валуев Б.И.,
Юффа В.С.

Методичні основи експертної оцінки конкурентоспроможності цукру і цукрових підприємств

224

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Скибінський О.С.,
Солярчук Н.Ю.

Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні

223

Бельтюков Є.А.,
Задорожко Г.І.

Основні шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпчення конкурентоспроможності промислового підприємства

228

Філиппова С.В.

Оцінювання економічних показників діяльності організації на засадах врахування поглядів груп економічного впливу

235

Никитенко О.К.

Елементи та структура українського фінансового ринку

241