ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (36), 2018

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Петрович Й.М.,
Савоніна Н.С.
Інноваційні засади модернізації організування виробничої діяльності промислових підприємств

  5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan O.S.,
Kachanova N.S,
Popko Ya.O.
Ways of improving the accounting of fixed assets at enterprises using alternative sources of energy (Балан О.С., Качанова Н.С., Попко Я.О. Шляхи удосконалення обліку основних засобів на підприємствах, що використовують альтернативні джерела енергії, англ.)

17

Bragina O.S.Comprehensive study of the impact of factors on the efficiency of budget management at enterprises (Брагіна О.С. Комплексне дослідження оцінки впливу факторів на ефективність бюджетного управління на підприємствах, англ.)

25

Корчинський І.О.,
Костирко І.Г.
Полікритеріальний аналіз організаційно-правових форм діяльності в аграрній сфері

38

Selivanova N.M.,
Delik N.S.
The right to use the land as an object of accounting (Селіванова Н.М., Делік Н.С. Права користування земельними ділянками як об’єкт бухгалтерського обліку, англ.)

43

Таранюк Л.М.,
Кобизський Д.С.
Нові підходи до розробки процесу маркетингових стратегій машинобудівних підприємств в рамках проведення реінжинірингу їх бізнес-процесів

49

Шпак Ю.Н. Планування систем управління інформаційною діяльністю підприємств із використанням скрам-підходу

57

Ястребов Ю.Ю. Використання кластерного аналізу для оцінювання ефективності розміщення фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

65

Shatskova L.P. Competence-based approach in professional training of accounting and control specialists in the hotel and restaurant business (Шацкова Л.П. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців з обліку та контролю в готельно-ресторанному бізнесі, англ.)

72

Мостенська Т.Г. Теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності: теорії стратегій досягнення конкурентних переваг

79

Мирощенко Н.Ю. Сутність та види комерціалізації високотехнологічної продукції промислових підприємств

87

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Горбунов О.В. Бюджетний менеджмент як складова системи державного регулювання економіки

96

Ярмолович Д.Ю.Методи відносної оцінки / самооцінки морських агентських компаній

  103

Кірев О.В.,
Філіппов В.Ю.
Інформатизація економіки як чинник впливу на підприємницьке середовище та бізнес-комунікації промислових підприємств

  110

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Лайко О.І. Рецензія на монографію «Формування регіонального комплексу маркетингу інновацій у трансформаційній економіці»