ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (30), 2017

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Філиппова С.В. Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Балан О.С.,
Мартиненко О.С.
Особливості обліку комунальних платежів в орендованих нежитлових приміщеннях

18

Dyskina A.A. Investment company providing employment potential (Дискіна А.А. Інвестиційне забезпечення трудового потенціалу підприємства, англ.)

25

Длугопольський О.В.,
Длугопольська Т.І.
Концепція безумовного базового доходу як альтернатива Бісмарківській моделі держави добробуту: від теоретичних студій до експериментальних практик

32

Кубатко О.В. Прогнозування середньомасштабних флуктуацій еколого-економічного розвитку

47

Kuzmin O.Ye.,
Krevs V.Ye.,
Yastrubskyy M.Ya.
Use of management experience of leading universities and colleges of East Asia in the process of reforming the high school of Ukraine (Кузьмін О.Є., Кревс В.Є., Яструбський М.Я. Використання досвіду менеджменту провідних ВНЗ Східної Азії в процесі реформування вищої школи України, англ.)

56

Лозовський О.М.,
Горшков М.А.
Принципи формування та стратегія реалізації механізму управління процесами відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору

64

Мартієнко А.І.,
Дишкантюк О.В.
Сутність гостинності як економічної категорії

72

Niekrasova L.A.,
Khristova A.V.
The formation of resource-saving model of enterprise development (Некрасова Л.А., Хрістова А.В. Формування ресурсозберігаючої моделі розвитку підприємства, англ.)

79

Prokopenko I.V. Method of assessing the level of development of individual components of the intellectual capital of engineering companies (Прокопенко І.В. Метод оцінювання розвитку окремих складових інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств, англ.)

85

Пучкова С.І. Використання інструментів управління персоналом у системі маркетингу відносин

97

Свірідова С.С.,
Толстова С.А.
Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами

109

Синиця Л.В. Забезпечення ресурсної підтримки стратегічного інноваційного розвитку підприємства

117

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Гнітецький Є.В.,
Грібініченко О.П.
Real-Time Bidding в Україні та світі: розвиток, особливості, проблеми, перспективи

124

Семенов А.С. Про метод побудови математичної моделі вартості компанії

133

Балан О.С. Логістика реалізації продукції з коротким терміном реалізації

138

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Філиппова С.В. Рецензія на практикум «Управлінський облік»

       

Філиппова С.В. Рецензія на навчальний посібник «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки»