ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (3), 2012

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Кузьмін О.Є.

Концепція та еволюція процесно-структурованого менеджменту

7

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Філиппова С.В.,
Дашковський О.С.

Система формування і забезпечення економічної безпеки підприємства

17

Балан А.А.

Концепція та модель узгодженого контролювання економічної діяльності і розвитку енергопостачального підприємства

22

Нізяєва С.А.

Ідентифікація методів оцінки ринкової вартості підприємства при діагностиці його економічної безпеки

30

Васюк Н.В.

Нарощування потенціалу модернізації підприємств машинобудування

34

Медведєв В.С.

Вибір методу визначення нормативного часу для виробничих процесів

40

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Приймак В.І.,
Гинда О.М.

Удосконалення управління розвитком людського потенціалу осіб з інвалідністю

44

Сааджан В.А.,
Павлишин Е.А.,
Ульяновський О.І.

Щодо проблеми фінансової безпеки підприємств в умовах кризи

53

Давидюк Т.В.,
Сливка Я.В.

Аналіз показників продаж у системі бюджетування

59

Хмурова В.В.,
Косовська К.В.

Управління процесом підвищення конкурентоспроможності підприємства

65

Кузьмін О.Є.,
Мельник О.Г.,
Адамів М.Є.

Антисипативне управління підприємствами: процесно-структурований підхід

71

Коваленко О.М.,
Станіславик О.В.

Формування структури системи управління конкурентоспроможністю підприємства харчової промисловості

78

Ковтуненко К.В.,
Пар’єва О.О.

Методи стратегічного управління в умовах кризи

84

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Легенчук С.Ф.

Розвиток бухгалтерського обліку на основі концепції методологічного анархізму П. Фейерабенда: pro et contra

88

Масленніков Є.І.,
Мельник Ю.М.

Методика обліку амортизації активів підприємств. Розкриття основних теоретичних аспектів амортизації на мікро- та макрорівнях

92

Побережець О.В.,
Іванова К.В.

Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів та проблеми їх визначення

98

Масленніков Є.І.,
Чкан А.А.

Дослідження розвитку ринку фінансових послуг України

105

Бондарчук В.В.

Звітність підприємств як джерело інформації про основні засоби для потреб державного управління

111

Чижевська Л.В.,
Мірошник В.В.

Загрози втрат майна підприємства в системі бухгалтерського обліку

116

Давидюк Т.В.

Конвергенція бухгалтерської та соціальної звітності в частині людського капіталу: розвиток існуючих підходів

123

Михайлишин Н.П.

Сутність зобов’язань та їх класифікація: економічний та правовий аспекти

130

Панченко І.А.,
Прокопенко Ж.В.

Бухгалтерська інтерпретація сутності страхових резервів

136

Петренко Н.І.

Документування операцій з пасивами підприємства

141

Замула І.В.

Економ-теоретичні передумови бухгалтерського обліку екологічної діяльності підприємства

147

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Продіус І.П.,
Щьокіна Є.Ю.

Стан та тенденції розвитку промислових підприємств Одеської області

153

Степанов В.Н.

Онтологія теорії сталості та несталості (контекст соціально-економіко-екологічного розвитку)

160

Жидяк О.Р.

Інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери: регіональний аспект

165

Александров І.О.,
Кравець О.О.

Формування ринкових складових управління якістю навколишнього середовища

169

Kozak Y.,
Onofrei I.

Instrument for regional economic development: dynamic cluster logistic (sea port) model (Козак Ю.Г., Онофрей І.В. Інструмент регіонального економічного розвитку: механізм динамічних морських портових транспортно-логістичних кластерів, англ.)

174

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Спірідонов М.О.,
Пугачевська О.В.

Інтелектуальний підбір комплектуючих для виробництва складних багатокомпонентних виробі

182

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Біляцький С.Д.,
Добровольська А.Б.

Генезис і еволюція концепцій глобальних кризових ситуацій

189

Заєць М.А.,
Трушкін В.С.

Рух «Захвати Уолл-стріт» як напрямок подолання фінансово-банківської кризи

195

Біляцький С.Д.,
Ярова Н.В.

Україна і світ: виклики нового десятиліття

199

РЕЦЕНЗІЇ

Матросова Л.М.

Ювілей професора Гончарова Валентина Миколайовича

204