ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (24), 2016

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Słoniec J.,
Sáez Z.P.,
Lajara M.B.
Clusters into Poland and Spain: comparative case study of two clusters from the agricultural industry (Слонієц І., Саєз С.П., Ладжара М.Б. Кластери в Польщі та Іспанії: порівняльний аналіз на прикладі двох кластерів сільського господарства, англ.)

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Zakharchenko V.I.,
Topalova I.A.
The technology of carrying out regional price formation policies of industrial products (Захарченко В.І., Топалова І.А. Технологія проведення регіональної політики ціноутворення промислової продукції, англ.)

15

Zhuravleva Т.O.,
Zakharchenko N.V.
Reformation of the system of interbudgetary relations in Ukraine on the modern stage (Журавльова Т.О., Захарченко Н.В. Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі, англ.)

21

Maslennikov E.I.,
Dimitrieva M.I.
Analytical monitoring software innovation of industry southern region(Масленніков Є.І., Димитрієва М.І. Аналітичне забезпечення моніторингу інноваційного розвитку промисловості південного регіону, англ.)

28

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Zakharchenko V.I.,
Stremyadin V.M.
Development of planning system for wine enterprises (Захарченко В.І., Стремядін В.М. Розробка системи планування для виноробного підприємства, англ.)

34

Kovtunenko Yu.V.,
Grabovenko O.A.
Competitiveness enterprise in modern conditions: problems and prospects (Ковтуненко Ю.В., Грабовенко О.А. Конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах: проблеми і перспективи, англ.)

41

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Приймак В.І.,
Кнехт-Тарчевська М.
Досвід розвитку торгових центрів у Великобританії

47

Ємець М.С.Дослідження факторів впливу на розвиток міжнародного туризму в країнах ЦСЄ

56

Кислий В.М. Віртуальна транспортна швидкість та її розрахунок

64

Ксендзук В.В. Аналітичне забезпечення хеджування валютних ризиків підприємств як суб’єктів міжнародних економічних відносин

70

Янковий В.А. Математический анализ неоклассических производственных функций

78

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Щетініна Л.В.,
Рудакова С.Г.,
Данилевич Н.С.
Соціальне інвестування в поліпшення умов праці молоді: загальні засади та стан в Україні

84

Бублик М.І.,
Карп’як А.О.,
Рибицька О.М.
Проблеми занижених розмірів соціальних мінімумів в національній економіці України

92

Смоквіна Г.А.Використання економіко-статистичних методів в аналізі товарних запасів торгівельного підприємства

100

Дідик А.М. Важелі динамічної організаційної культури у системі полівекторного розвитку підприємств

110

Гапон Ю.В. Аналіз інформаційної складової потенціалу стратегічних змін машинобудівних підприємств

119

Григор’єв Г.С. Інструментальна підтримка стратегічного оцінювання національної економіки

125