ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (18), 2015

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Осипов В.М.,
Ганбаров Э.Ш.

Cтратегія підвищення міжнародної конкурентоспроможності машинобудівного комплексу на основі кластеризації

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Рудакова С.Г.,
Щетініна Л.В.

Гідна праця: індивідуалізація режимів праці та відпочинку

15

Сидорович О.Ю.

Передумови і наслідки перебігу трансформаційних перетворень в вітчизняній інституціональній матриці

20

Тараканов Н.Л.,
Маковеєв А.П.

Логістичний фактор формування доданої вартості продукціїв системі товарних ринків

28

Ukhanova I.O.

Some questions of the evaluation of technopark (Уханова І.О. Деякі питання розробки методичної бази оцінки діяльності технопарків, англ.)

35

Шевченко Д.І.

Класифікація єврорегіонів та місце єврорегіону «Дністер» в ній

41

Layko A.I.

Opportunities of investment regulation in the transport sector of Ukraine (Лайко О.І. Можливості інвестиційного регулювання в транспортному секторі України, англ.)

46

Вдовиченко Л.Ю.

Регуляторна діяльність як складова системи управління національним господарством

54

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Doroshuk G.A.,
Pechkurova A.E.

Process innovations in the enterprise life cycle system (Дорошук Г.А., Печкурова А.Є. Процесні інновації в системі життєвого циклу підприємства, англ.)

61

Varchuk O.A.,
Ananska M.O.,
Amurovа E.V.

Transit of goods form: features and accounting (Варчук О.А., Ананська М.О., Амурова О.В. Транзитна форма реалізації товарів: особливості та бухгалтерський облік, англ.)

67

Грицишен Д.О.

Відходи як об’єкт управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств

72

Ковпак Э.А.

Прогнозирование объемов продаж новых автомобилей в Украине

82

Овод Л.В.

Принципи амортизаційної політики промислового підприємства

89

Іванов С.В.

Використання апарату економіко-математичного моделювання в практиці виробничо-торгівельного підприємства

94

Петренко Н.І.,
Фльонц О.Б.

Протилежні інтереси суб’єктів економіки як передумова удосконалення бухгалтерського обліку пасивів

101

Васюта В.Б.,
Кирпань А.Г.

Аналіз ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства

107

Dyskina A.A.

Theoretical and methodological approach to the evaluation of investment security industry (Дискіна А.А. Теоретико-методичний підхід до оцінки інвестиційного забезпечення промислових підприємств, англ.)

114

Гончаров Г.О.

Сутнісна характеристика системи економічної безпеки малого підприємництва та її складових

119

Біляченко О.Л.

До питання облікового забезпечення проведення рекламної кампанії для створення бренду

127

Пугаченко О.Б.

Організаційні засади аудиту операцій з немонетарними оборотними активами

135

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Balan O.S.,
Levitska A.V.,
Sokolovskaya O.O.

Underwriting as a tool to improve the efficiency of risk management of the bank (Балан О.С., Левицька А.В., Соколовська О.О. Андерайтинг як інструмент підвищення ефективності ризик-менеджменту банку, англ.)

142

Губанова О.Р.

Теоретико-методичні засади диверсифікації послуг в сфері природокористування

147

Клепікова О.А.,
Сільвестрова Ю.С.

Дослідження розвитку послуг аеродизайну в Україні

155

Prytula N.V.

Instruments of foreign trade policy of the European Union (Притула Н.В. Інструменти зовнішньоторгової політики Європейського Союзу, англ.)

162

Ущаповський К.В.

Реалізація експортного потенціалу об’єднаної енергетичної системи України: місце та роль ДП «НЕК Укренерго»

167

Chugunov A.A.,
Prydius A.V.

Problems of practicing of support of small and medium businesses (Чугунов А.А., Придіус А.В. Проблеми практики підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, англ.)

173

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Лінгур Л.М.,
Васильєва Т.П.

Використання економетричних методів для аналізу економіки України

182

Кузіна Р.В.

Деякі питання корисності інформації щодо основних засобів компаній корпоративного сектору економіки

188

Аверіхіна Т.В.

Принципові положення формування системи забезпечення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників

195

Захарченко В.І,
Андрієнко Н.М.

Методичні основи регіонального ціноутворення на промислову продукцію

201

Нікітченко С.О.

Науково обґрунтовані підходи до економічної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

207

Тубальцева Н.П.

Механізм визначення оцінки компетентності фахівців інноваційних підприємств

213

Дерій В.А.

Відображення витрат на рекламу підприємства в системі обліку з позиції доцільності їхнього здійснення

219

Ромахова О.О.,
Водолазскін Р.В.

Дослідження параметрів ефективності системи економічної безпеки

226

Кузнецов Е.А.,
Борщ В.І.

Проблеми впровадження системи якісної оцінки вищої освіти на прикладі Естонії

231

Заюков І.В.

Продуктивність праці в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України

236

Єгупов Ю.А.

Форми і горизонт планування виробничої програми промислового підприємства

243

Швед Л.Р.

Теоретичне обґрунтування значень мультиплікаторів для стратегічного планування діяльності підприємства

250

Нєнно І.М.

Засади формування та управління державно-приватним партнерством у портах

256

Семенова В.Г.

Аналіз ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств

263

Калініченко Л.Л.

Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів

269

Мельник Ю.М.

Науково-методичне забезпечення побудови облікової підсистеми промислового підприємства при процедурі банкрутства

275