ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 2 (12), 2014

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Бельтюков Є.А.,
Некрасова Л.А.

Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності

6

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Захарченко В.І.,
Дамаскін М.О.

Підвищення наукової стійкості підприємства в процесі науково-технологічного розвитку

14

Malaksiano O.A.,
Malaksiano M.O.

The relationship between the loading level and capacity of the sea port terminal (Малаксіано О.А., Малаксіано М.О. Співвідношення завантаження і пропускної спроможності терміналу морського порту, англ.)

21

Стрельчук Є.М.,
Калугіна Н.А.

Ефективність диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства

28

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Gubernik A.O.

Seasonal forecasting sales performance in enterprise system by the method of threads (Губерник А.О. Прогнозування сезонних показників продажу підприємства за методом трендів, англ.)

34

Барабаш О.О.,
Соболєва Є.С.

Вплив впровадження мотиваційного механізму на ефективність діяльності підприємства

41

Кравченко В.О.,
Малютенко О.Ю.

Оцінка ризик-факторів в процесі управління стратегічними ризиками підприємств

47

Кузнецова І.О.

Інжинірингова парадигма як методологічне підґрунтя побудови процесу управління

52

Мірошниченко О.В.,
Мурашко І.С.

Ресурсозбереження серед принципів забезпечення стійкого розвитку підприємства

58

Охріменко О.О.

Результативність стратегічного цілепокладання енергогенеруючих підприємств

63

Чирва О.Г.

Аналіз споживчого попиту населення на продовольчі товари

69

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Karpenko Y.V.

Methodical bases of formation of enterprises’ process-oriented budget (Карпенко Ю.В. Методичні засади формування процесно-орієнтованого бюджету підприємств, англ.)

73

Ковтуненко К.В.,
Кучеренко Т.О.

Особливості бухгалтерського обліку бюджетних установ України в умовах переходу до міжнародних стандартів

79

Кузнецова І.О.,
Балабаш О.С.

Індикатори моніторингу операційної стійкості підприємства

83

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Nizyaeva S.A.

Enhancing innovation capacity wineries by optimizing the capital structure (Нізяєва С.А. Підвищення інноваційного потенціалу виноробних підприємств за умови оптимізації структури капіталу, англ.)

89

Бутенко А.І.

Інвестиційне забезпечення розвитку економічних систем

95

Савіна Н.Б.

Проблеми оцінки інтелектуальних активів інноваційно-орієнтованих підприємств

101

Сікєтіна Н.Г.

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності продукції

111

Яковлев А.І.

Інноваційна діяльність як фактор економічного розвитку малих підприємств

115

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Коваленко О.М.,
Станіславик О.В.

Особливості валютного регулювання в системі державного регулювання економіки

120

Моліна О.В.

Фонди цільового капіталу як джерело довгострокового розвитку вузів

126

Некрасова Л.А.,
Попенко С.О.

Формування кластеру, як напрямку інноваційного розвитку економіки

132

Нікішина О.В.

Методичні засади критеріальної оцінки відтворювальних процесів на інтегрованому зерновому ринку України

139

Sokoly I.I.,
Kravchenko O.M.

Classification transformation in the food sector (Соколи І.І., Кравченко О.М. Класифікаційна трансформація у ресторанному господарстві, англ.)

150

Трач О.Ю.

Оцінювання ефективності енергоспоживання у житлових будівлях (на прикладі Львівської області)

159

Остапчук С.М.

Сутність та соціально-економічна значимість земельного капіталу в аграрній галузі

165

Харічков С.К.,
Крутякова В.І.

Ключові орієнтири інноваційної моделі економіки України на засадах сталого природогосподарювання

175

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Захарченко В.І.,
Кривоногова І.Г.

Обґрунтування варіантів моделювання процесу оподаткування підприємств малого бізнесу

184

Донєва Н.М.

Кількісна оцінка ризиків при виборі туристичної подорожі

190

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Філатова Т.В.

Модель підготовки фахівців-економістів при переході між освітньо-кваліфікаційним рівнем освіти

197

Філіппов В.Ю.,
Нестеренко А.М.

Шляхи розвитку торговельних підприємств

203

Гедз М.Й.

Інноваційний потенціал регіонів України

208

Полушенко В.А.

Розробка концепції нечіткого моделювання відношення довіри у страховому бізнесі

213

Балан О.С.

Класифікація факторів впливу на процесс прийняття інвестиційних рішень

219

Карпенко О.О.

Ризик-менеджмент як інструмент просторового екологічного управління в сфері поводження з непридатними пестицидами (на прикладі українського Придунав’я)

225