ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (6), 2013

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Бутенко А.І.

Оцінка розвитку малого підприємництва м. Іллічівськ для забезпечення сталого розвитку міста

6

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Сааджан В.А.,
Коломієць В.Ю.

Аспекти модернізаційного процесу промисловості україни в умовах глоболізації

11

Меркулов М.М.,
Глущенко Л.Д.

Підстави сучасного науково-технологічного розвитку

16

Янковий Р.В.,
Харченко Т.С.

Шляхи підвищення продуктивності та результативності праці на підприємстві

23

Янковий Р.В.,
Попович Н.В.

Підвищення продуктивності та результативності праці персоналу на підприємстві

27

Chernyshova L.I.,
Krivaya R.A.

The ways of improvement of risk management in the agrarian sphere (Чернышева Л.И., Кривая Р.А. Пути совершенствования управления рисками в аграрной сфере, англ.)

30

Журлов Д.А.,
Скрипник Н.А.

Оптимизация структуры и состава производственного персонала предприятия

37

Філиппова С.В.,
Левицька А.В.

Ідентифікація ціноутворюючих чинників і ринкового ризику в інтегрованому моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами

45

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Журан Е.А.,
Коляда О.С.

Интернет-маркетинг как инструмент для продвижения сайта

50

Заєць М.А.,
Сатир Ю.В.

Розробка плану маркетингу виходу на міжнародний ринок (на прикладі ПАТ «Лукойл – Одеський нафтопереробний завод»)

55

Свірідова С.С.,
Гажева Н.М.

Роль ризик-менеджера в управлінні венчурними інвестиціями

60

Окландер М.А.

Ціноутворення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі

65

Арапова О.М.,
Кожухаренко Д.С.

Використання бізнес-плану для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

71

Kovtunenko K.V.,
Shatskova L.P.

Features of the intellectual resources structure in forming intellectual capital (Ковтуненко К.В., Шацкова Л.П. Особенности структуры интелектуальных ресурсов при формировании интеллектуального капитала, англ.)

76

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Selivanova N.N.

Controlling as a new philosophy of modern business management in Ukraine (Селіванова Н.М. Контролінг як нова філософія управління сучасним бізнесом в Україні, англ.)

82

Млинко І.Б.

Впровадження контролінгу маркетингу на підприємствах ВПГ України: необхідність, основні переваги та проблеми

89

Кочарян І.С.,
Безус А.М.

Аналіз методичних засад державного планування підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів

95

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Бутенко А.І.,
Дискіна А.А.

Ключові аспекти інвестиційного забезпечення підприємства

101

Kovalenko O.M.,
Stanislavik O.V.

Modernization of the industrial enterprises as condition of their competitiveness’ increase (Коваленко О.М., Станіславик О.В. Модернізація промислових підприємств як умова підвищення їх конкурентоспроможності, англ.)

107

Рожок О.О.,
Продіус Ю.І.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства в умовах ЗЕД (на прикладі ТОВ «СЕДНА С»)

112

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Filyppova S.V.,
Smokvina H.A.

Methodology of the region’s investment-and-innovation ranking and image assessment (Філиппова С.В., Смоквіна Г.А. Методика оцінювання інвестиційно-інноваційного рейтингу та іміджу регіону, англ.)

117

Пугачевська О.В.,
Журавльова Н.М.

Дослідження інтеграційних проблем в Україні

122

Захарченко В.І.,
Балахонова О.В.,
Бондаренко О.В.

Досвід освоєння ринкових механізмів функціонування соціальної економіки

127

Продіус Ю.І.,
Ткаченко А.М.

Кластерна форма організації підприємств як головний напрямок регіонального розвитку

136

Харічков С.К.,
Дігіч А.В.

Фактори міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах інноваційного розвитку

142

Лисюк В.М.,
Скрипник М.Г.

Інноваційна політика – основа модернізації економіки держави

147

Котова М.В.,
Задорожнюк В.С.

Трансформація фондового ринку України в умовах світової глобалізації

153

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Захарченко В.І.

О жизни в науке, системе образования и на производстве (об уходящем времени)

158

Соколи І.І.,
Каташинська М.О.

Охорона здоров’я як чинник формування людського капіталу

167

Продіус О.І.,
Журавель А.І.,
Сітор М.О.

Талант-менеджмент як невід’ємна складова успіху організації

172

Ходирєв В.В.

Розвиток теоретичних підходів щодо управління будівельним підприємством

178

Колісник О.С.,
Ковтуненко К.В.

Легалізація батьківських внесків

182

Філиппова С.В.,
Малік Р.Ю.

Деякі аспекти формування кластерної стратегії туристсько-рекреаційного комплексу регіону

186

Козик В.В.

Організаційна структура промислового підприємства, орієнтованого на стійкий розвиток

190

Кодимська Т.Ю.

Шляхи покращення обліку та розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах

196

Соловйова Г.В.

Удосконалення системи управління якістю і конкурентоспроможністю продукції підприємства

201

Арапова О.М.,
Фрідріф В.П.,
Модирка В.А.

Компетентнісний підхід як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства

207

Кузнецова І.О.

Особливості моніторингу ціноутворення в електроенергетиці

212

ДО 75-РІЧЧЯ АКАДЕМІКА АЕН УКРАЇНИ, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА БУТЕНКО

217