ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (53), 2021

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Нікішина О.В.Податкове регулювання потокових процесів у ланцюгу українського ринку зернових і хлібних продуктів

5   

ОСНОВНІ СТАТТІ

Balan A.A.,
Timonyuk V.S.,
Voloschuk L.O.
Status and Development Trends of Agricultural Enterprises on the Basis of Private State Support (Балан А.А. Тимонюк В.С., Волощук Л.О. Стан та тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств на основі приватно-державної підтримки, англ.)

14 

Briushkova N.O.,
Nikoliuk O.V.,
Dobrianskа N.A.
Institutionalization of the relationship between government and civil society in the context of management decisions (Брюшкова Н.О., Ніколюк О.В., Добрянська Н.А. Інституціоналізація взаємовідносин влади та громадянського суспільства у контексті прийняття управлінських рішень, англ.)

20 

Вахлакова В.В.Оцінювання стану безпекозабезпечувальної діяльності підприємства

27

Вахович І.М.,
Недопад Г.В.
Дослідження впливу децентралізації на бюджетну ефективність територій

36  

Dobrianskа N.А.,
Torishnya L.A.,
Pulcha D.O.
Management of investment processes in Ukraine at the regional level: the state and problems of improvement (Добрянська Н.А., Торішня Л.А., Пульча Д.О. Управління процесами інвестування в Україні на регіональному рівні: стан та проблеми вдосконалення, англ.)

44 

Дребот Н.П.Внутрішньорегіональні чинники та тенденції формування фінансово-економічного потенціалу громад (на прикладі Львівської області)

50 

Захарченко В.І.,
Кандєєва В.В.
Оцінка ефективності інвестування у підвищення надійності технологічних систем

60 

Kruglikova V.V.,
Bondarenko O.M.
Macroeconomic Disparities of Resource Potential in the Regions of Ukraine and Their Addressing (Круглікова В.В., Бондаренко О.М. Макроекономічні диспропорції ресурсного потенціалу регіонів України та шляхи їх виправлення, англ.)

69 

Кулінська А.В.Механізм забезпечення національної безпеки України як об’єкт управління цілеспрямованого впливу

75 

Ligonenko L.O.,
Lanova O.L.
Digitalization of the agricultural sphere: state, problems and prospects (Лігоненко Л.О., Ланова О.Л. Діджиталізація аграрної сфери: стан, проблеми та перспективи, англ.)

84 

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Наливайко Т.Л.Забезпечення адаптивного управління персоналом будівельного підприємства

93 

Юринець О.В.Класифікація та особливості використання ургентних інструментів антикризового управління підприємствами

100 

Свінарьова Г.Б.Концептуальній підхід до формування «перехідної» трансформаційної системи управління підприємством в умовах постійних інноваційних змін

108 

Філиппова С.В.,
Новак Н.Г.
Інфраструктура організаційної «сервісної» підтримки варіативного організаційного розвитку сектору інноваційно-активного малого бізнесу в умовах стратегічних змін

113 

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Маслак О.І.Рецензія на колективну монографію «Механізми забезпечення інноваційного розвитку підприємництва в умовах глобалізаційних викликів»