ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (35), 2018

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Sokolovska Z.M. Cash flow modeling of industrial enterprises in conditions of uncertainty in the market (Соколовська З.М. Моделювання грошових потоків промислових підприємств в умовах невизначеності ринку, англ.)

5

ОСНОВНІ СТАТТІ

Atiushkina V.V. Managing the enterprise competitive potential on the basis of a marketing complex (Атюшкіна В.В. Управління конкурентним потенціалом підприємства на основі комплексу маркетингу, англ.)

13

Балан А.А.Внутрішній аудит розрахунків з оплати праці на малому підприємстві

19

Захарченко В.І.,
Топалова І.А.
Сучасні особливості розробки технічного завдання на конкурентоспроможну верстатну продукцію

26

Jeż R. Quality of life of households – economic context of uneven income distribution (Єж Р. Якість життя домашніх господарств – економічний контекст нерівномірного розподілу доходів, англ.)

36

Chukurna О.P.,
Konak E.I.
Evolution of the concept of digital marketing in the context of challenges in the fourth industrial revolution (Чукурна О.П., Конак Є.І. Розвиток концепції цифрового маркетингу в контексті викликів четвертої промислової революції, англ.)

42

Яценко М.С.,
Ковтуненко Д.Ю.
Теоретико-практичні проблеми визначення сутності понять «індустрія гостинності» та «індустрія туризму»

52

Шевців Л.Ю. Трансформація управлінського обліку в умовах сталого розвитку: обліково-інформаційний аспект

61

Карінцева О.І. Структура національної економіки в контексті концепції сталого розвитку

71

Барановська І.В.,
Ралко О.С.
Передумови та фактори модернізації економіки у контексті ґенези теорії модернізації

79

Балан О.С.Заклад вищої освіти, як об’єкт синергії і діалектики в процесі реформування: вітчизняний і зарубіжний досвід

92

Кобєлєва Т.О.,
Перерва П.Г.
Формування системи економічної стійкості та комплаєнс захисту машинобудівного підприємства

98

Косенко О.П.,
Косенко А.В.
Джерела інвестування інноваційних проектів з урахуванням ризику їх неповернення

107

Аннаєв Б.С.Стан та розвиток інноваційної діяльності виробничих підприємств України

117

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Кузьмін О.Є.,
Овчарук В.В.
Концептуальні засади оцінювання сформованості систем адміністрування в управлінні підприємствами

124

Васильєва В.Ю.Залучення зовнішніх інтелектуальних ресурсів та функціонал інноваційно-орієнтованого бізнес-партнерства для промислових підприємств

130

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Карелін О.,
Барабаш О.
Освіта – це нагальна необхідність для прогресу та розвитку суспільства